Методические ресурсы

РЕКОМЕНДАЦИИ по выполнению учебной программы в X–XI классах учреждений общего среднего образования (4 четверть 2019/2020 учебного года)[1]

РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению учебной программы в X–XI классах учреждений общего среднего образования

(4 четверть 2019/2020 учебного года)[1]

 

Учебный предмет

Класс

Количество часов, на которое уменьшается учебное время в IVчетверти

Рекомендации

по выполнению учебной программы

Рекомендации по изучению учебного материала

1

2

3

4

5

Беларуская мова

10

(базавы ўзровень)

2

Тэмы «Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе як асобыя формы дзеяслова. Утварэнне, ужыванне і правапіс дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў» і «Прыслоўе: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Разрады прыслоўяў па значэнні. Утварэнне форм ступеней параўнання якасных прыслоўяў. Утварэнне і правапіс прыслоўяў» вывучаюцца на адным уроку.

Тэарэтычны матэрыял (правілы) вучні засвойваюць у поўным аб’ёме. Пры падборы практычнага матэрыялу для фарміравання моўных, маўленчых і камунікатыўных уменняў рэкамендуецца скараціць аб’ём практыкаванняў рэпрадуктыўнага характару. Асобныя практыкаванні можна выканаць у вуснай форме.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэмы «Прыназоўнік, злучнік як службовыя часціны мовы. Разрады прыназоўнікаў, злучнікаў. Правапіс прыназоўнікаў, злучнікаў» і «Часціца як службовая часціна мовы. Разрады часціц. Выклічнік. Правапіс часціц, выклічнікаў. Ужыванне часціц не і ні. Правапіс не (ня), ні з рознымі часцінамі мовы » вывучаюцца на адным уроку.

Беларуская мова

10

(павышаны ўзровень)

6

Тэмы «Дзеепрыметнік як асобая форма дзеяслова. Граматычныя прыметы дзеепрыметніка. Утварэнне і правапіс дзеепрыметнікаў» і «Дзеепрыслоўе як асобая форма дзеяслова. Граматычныя прыметы дзеепрыслоўя. Утварэнне і правапіс дзеепрыслоўяў» вывучаюцца на адным уроку.

Тэарэтычны матэрыял (правілы) вучні засвойваюць у поўным аб’ёме. Пры падборы практычнага матэрыялу для фарміравання моўных, маўленчых і камунікатыўных уменняў рэкамендуецца скараціць аб’ём практыкаванняў рэпрадуктыўнага характару. Асобныя практыкаванні можна выканаць у вуснай форме.

Тэмы «Утварэнне і правапіс прыслоўяў» і «Марфалагічныя нормы: адрозненне вышэйшай ступені параўнання прыслоўя ад вышэйшай ступені параўнання прыметніка» вывучаюцца на адным уроку.

Тэмы «Сэнсава-стылістычная роля і тэкстаўтваральныя магчымасці слоў» і «Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле Марфалогія і арфаграфія. Культура маўлення» вывучаюцца на адным уроку (замест прадугледжаных КТП двух урокаў на вывучэнне першай тэмы і аднаго на вывучэнне другой).

Тэма «Навучальны дыктант» выключаецца.

На вывучэнне тэмы «Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага» адводзіцца 1 гадзіна (замест прадугледжаных КТП дзвюх гадзін).

Беларуская літаратура

10

(базавы ўзровень)

2

На вывучэнне тэмы «Уладзімір Караткевіч» адводзіцца 7 гадзін (замест прадугледжаных вучэбнай праграмай васьмі гадзін).

Рэкамендуецца разгледзець тэму «Духоўны воблік галоўнага героя рамана “Каласы пад сярпом тваім” Алеся Загорскага» на адным уроку. Магчыма выключыць выбарачны пераказ эпізодаў.

На вывучэнне тэмы «Андрэй Макаёнак» адводзіцца 2 гадзіны (замест прадугледжаных вучэбнай праграмай трох гадзін).

Рэкамендуецца сумясціць тэмы ўрокаў «Андрэй Макаёнак. Кароткія звесткі аб жыцці і творчасці драматурга. Жанравая адметнасць п’есы “Зацюканы апостал”» і «Маральна-этычны змест п’есы “Зацюканы апостал”, сцвярджэнне аўтарам духоўных агульначалавечых каштоўнасцей» у межах адных вучэбных заняткаў. Мэтазгодна выключыць інсцэніраванне адной са сцэн, супастаўленне твора з яго інтэрпрэтацыяй на сцэне.

Беларуская літаратура

10

(павышаны ўзровень)

6

На вывучэнне тэмы «Іван Мележ» адводзіцца 8 гадзін (замест прадугледжаных вучэбнай праграмай дзевяці гадзін) і 2 гадзіны – на творчую работу.

Рэкамендуецца сумясціць тэмы “Майстэрства Мележа-празаіка” і  “Раман І. Мележа “Подых навальніцы” на двух вучэбных занятках (замест прадугледжаных КТП трох заняткаў). Мэтазгодна скараціць назіранне за развіццём асноўных сюжэтных ліній.

На вывучэнне тэмы «Уладзімір Караткевіч» адводзіцца 8 гадзін (замест прадугледжаных вучэбнай праграмай адзінаццаці гадзін) і 1 гадзіна – на творчую работу.

Рэкамендуецца сумясціць тэмы «Жыццёвы і творчы шлях Уладзіміра Караткевіча», «Мастацкі свет паэзіі У. Караткевіча» у межах адных вучэбных заняткаў.

Рэкамендуецца разгледзець тэму «Духоўны воблік галоўнага героя рамана “Каласы пад сярпом тваім” Алеся Загорскага» на адным уроку. Магчыма выключыць выбарачны пераказ эпізодаў.

Рэкамендуецца разгледзець тэму «Аповесць У. Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”» у межах двух вучэбных заняткаў замест трох. Магчыма выключэнне выбарачнага пераказу эпізодаў, супастаўленне эпізодаў аповесці з іх экранізацыяй.

На вывучэнне тэмы «Андрэй Макаёнак» адводзіцца 3 гадзіны (замест прадугледжаных вучэбнай праграмай чатырох гадзін) і 1 гадзіна – на творчую работу.

Рэкамендуецца сумясціць тэмы «Жыццёвы і творчы шлях Андрэя Макаёнка», «Трагікамедыя А. Макаёнка“Зацюканы апостал”» у межах двух вучэбных заняткаў. Жыццёвы і творчы шлях пісьменніка вучні вывучаюць самастойна з дапамогай вучэбнага дапаможніка.

Абарону творчых праектаў “Беларуская літаратура сярэдзіны ХХ стагоддзя вачыма сучаснага чалавека” і паўтарэнне і падагульненне вывучанага за год рэкамендуецца правесці за 1 гадзіну (замест прадугледжаных вучэбнай праграмай дзвюх гадзін).

Рэкамендуецца выключыць спаборніцтва “Свая гульня”.

Русский язык

 

 

10

(базовый уровень)

2

Темы «Слитные, раздельные и дефисные написания самостоятельных частей речи» и «Слитное, дефисное и раздельное написание слов служебных частей речи» изучаются на одном уроке (1 час вместо предусмотренных КТП двух часов).

Теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера. Отдельные упражнения можно выполнить в устной форме.

Темы «Жанры речи: доклад» и «Повторение изученного в 10 классе» изучаются на одном уроке (1 час вместо предусмотренных КТП двух часов).

Русский язык

 

 

10

(повышенный уровень)

6

Исключить уроки №85-86 «Выборочное изложение «Губернские чиновники».

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера. Отдельные упражнения можно выполнить в устной форме.

 

На изучение темы «Правописание н и нн в разных частях речи» отводится 2 часа (вместо предусмотренных КТП трех часов).

Темы «Слитные, раздельные и дефисные написания наречий и наречных сочетаний» и «Слитные, раздельные и дефисные написания предлогов» изучаются на одном уроке (1 час вместо предусмотренных КТП двух часов).

На изучение темы «Повторение изученного в 10 классе» отводится два часа (вместо предусмотренных КТП четырех часов).

Русская литература

10

(базовый уровень)

4

На изучение творчества А.П. Чехова отводится 4 часа (вместо предусмотренных учебной программой пяти).

Рекомендуется совместить в рамках одного учебного занятия знакомство с жизнью и творчеством А.П. Чехова и изучение рассказа писателя «Человек в футляре». Целостный анализ произведения целесообразно заменить обобщающей беседой («Какую опасность для общества несут в себе «футлярные» люди»?»).

На изучение творчества Максима Горького отводится 2 часа (вместо предусмотренных учебной программой трех).

Основные сведения о жизни и творчестве Максима Горького учащиеся могут изучить самостоятельно с помощью учебного пособия.

На изучение творчества И.А. Бунина отводится 2 часа (вместо предусмотренных учебной программой трех).

Рекомендуется совместить в рамках одного учебного занятия изучение рассказов И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» и «Холодная осень». Общей направленностью занятия может стать выявление особенностей бунинского стиля на примере данных произведений.

На изучение творчества А.И. Куприна отводится 1 час (вместо предусмотренных учебной программой двух).

Основные сведения о жизни и творчестве А.И. Куприна возможно изучить самостоятельно с помощью учебного пособия. Целесообразно провести часть учебного занятия в форме дискуссии («И что это было: любовь или сумасшествие?»).

Русская литература

10

(повышенный уровень)

6

На изучение творчества А.П. Чехова отводится 8 часов (вместо предусмотренных учебной программой девяти).

Рекомендуется совместить в рамках одного учебного занятия знакомство с жизнью и творчеством А.П. Чехова и изучение рассказа писателя «Человек в футляре». Целостный анализ произведения целесообразно заменить обобщающей беседой («Какую опасность для общества несут в себе «футлярные» люди»?»).

На изучение творчества Максима Горького отводится 4 часа (вместо предусмотренных учебной программой шести).

Рекомендуется сократить знакомство со сценической историей пьесы, рассмотрев ее в рамках темы «Новаторство Горького-драматурга». Основные сведения о жизни и творчестве Максима Горького учащиеся могут изучить самостоятельно с помощью учебного пособия.

На изучение творчества И.А. Бунина отводится 4 часа (вместо предусмотренных учебной программой пяти).

Рекомендуется совместить в рамках одного учебного занятия знакомство с жизнью и творчеством И.А. Бунина и изучение поэмы «Листопад». Основные сведения о жизни и творчестве И.А. Бунина учащиеся могут изучить самостоятельно с помощью учебного пособия.

На изучение творчества А.И. Куприна отводится 2 часа (вместо предусмотренных учебной программой четырех).

Основные сведения о жизни и творчестве А.И. Куприна учащиеся могут изучить самостоятельно с помощью учебного пособия. Целесообразно провести часть учебного занятия в форме дискуссии («И что это было: любовь или сумасшествие?»). Повесть «Олеся» изучается обзорно.

Английский язык

(по учебному пособию авторов Н.В. Юхнель и др.)

10

(базовый уровень)

6

В теме «Средства массовой информации» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Мнение подростков о газетах, радио, ТВ» и «Интернет – современный источник информации».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) изучается в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Рекомендуется исключить подготовку проекта «Молодежь и средства массовой информации».

Рекомендуется исключить презентацию проекта «Молодежь и средства массовой информации».

В теме «Республика Беларусь» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Посещение книжной выставки» и «Минская международная книжная выставка».

Рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Молодежные проекты» на одном уроке (вместо двух уроков, предусмотренных КТП).

Подготовка и презентация проекта «Веб-сайт о Беларуси» осуществляются на одном уроке.

Английский язык

(по учебному пособию авторов Н.В. Юхнель и др.)

 

10

(повышенный уровень)

10

В теме «Средства массовой информации» рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Известные газеты Великобритании» на одном уроке (вместо двух уроков, предусмотренных КТП).

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) изучается в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Газеты, которые мы читаем» на одном уроке (вместо двух уроков, предусмотренных КТП).

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Телевидение Великобритании» и «Передачи британского телевидения».

Рекомендуется исключить подготовку проекта «Молодежь и средства массовой информации».

Рекомендуется исключить презентацию проекта «Молодежь и средства массовой информации».

В теме «Республика Беларусь» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Моя Беларусь» и «Почему я люблю Беларусь».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Известные газеты Республики Беларусь» и «Мое мнение о белорусских газетах и журналах».

Рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Молодежные проекты» на одном уроке (вместо двух уроков, предусмотренных КТП).

Рекомендуется исключить подготовку проекта «Школьный Веб-сайт».

Рекомендуется исключить презентацию проекта «Школьный Веб-сайт».

Английский язык

(по учебному пособию Н.В. Демченко и др.)

 

 

10

(базовый уровень)

6

В теме «Средства массовой информации» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Средства массовой информации» и «Мнение читателей о содержании газет».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) изучается в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Новости» и «Краткий обзор основных новостей».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Виды писем» и «Форум “Письмо себе“».

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Искусство вести беседу».

В теме «Республика Беларусь» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Республика Беларусь» и «Образование в Республике Беларусь».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Средства массовой информации в Беларуси» и «Мое мнение о белорусских газетах и журналах».

Английский язык

(по учебному пособию Н.В. Демченко и др.)

10

(повышенный уровень)

 

10

 

В теме «Средства массовой информации» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Средства массовой информации» и «Печатные издания – источник информации».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) изучается в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Новости» и «Краткий обзор основных новостей».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Интернет – современный источник информации» и «Интернет и молодежь».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Искусство писать письма» и «Правила оформления писем».

Рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Социальные сети и молодежь» на одном уроке (вместо двух уроков, предусмотренных КТП).

В теме «Республика Беларусь» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Республика Беларусь» и «Образование в Республике Беларусь).

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Белорусские газеты и журналы» и «Мнение о белорусских газетах и журналах».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Известные белорусские телепередачи» и «Любимые телепередачи».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Типы домов в Беларуси» и «Моя квартира».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Республика Беларусь на карте мира» и «Добро пожаловать в Беларусь!».

Французский язык

(по учебному пособию Д.С. Вадюшиной)

10

(базовый уровень)

6

В теме «Наука и техника Беларуси» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Современные технологии» и «Актуальные события в науке, технике, обществе».

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Парк высоких технологий в Минске».

В теме «Выдающиеся люди Республики Беларусь» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Из истории Беларуси» и «Беларусь эпохи Возрождения».

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Представители эпохи Возрождения».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Белорусы – участники Сопротивления» и «Герои Великой Отечественной войны».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Памятники архитектуры» и «Несвиж».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Французский язык

(по учебному пособию Д.С. Вадюши ной)

10

(повышенный уровень)

10

В теме «Наука и техника» рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Современная французская наука».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Покорение космоса – величайшее достижение XX века» и «Белорусский космонавт Владимир Коваленок».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Национальная академия наук Республики Беларусь» и «Парк высоких технологий в Минске».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Научный прогресс: за и против» и «Важность развития науки в современном мире».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Современные научные достижения / открытия» и «Положительные и отрицательные стороны научного прогресса».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Сотрудничество Республики Беларусь с Францией» и «Сотрудничество Республики Беларусь со странами мира в сфере науки и техники».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Приоритетные направления развития науки и техники в XXI веке» и «Важность развития науки и техники для современного общества».

В теме «Выдающиеся люди Республики Беларусь и стран изучаемого языка» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Страницы белорусской истории» и «Белорусское Просвещение».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Людвиг XIV – «король-солнце» и «Наполеон Бонапарт».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Высказывания великих людей» и «Роль личности в развитии общества».

 

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

 

Французский язык

(по учебному пособию И.Г. Колосовской)

10

(базовый уровень)

6

В теме «Выдающиеся люди Республики Беларусь и стран изучаемого языка» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Генрих IV Великий» и «Король Солнце».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Наполеон Бонапарт» и «Пантеон».

В теме «Молодежь и общество» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Возраст человека» и «Стать взрослым».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Жизненные приоритеты современной молодежи» и «Система ценностей подростков и взрослых».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Проблемы молодежи» и «Сложности студенческой жизни».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Международное скаутское движение» и «Молодежные организации во Франции».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

 

Французский язык

(по учебному пособию И.Г. Колосовской)

10

(повышенный уровень)

10

В теме «Выдающиеся люди Республики Беларусь и стран изучаемого языка» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Известная личность» и «Историческая личность».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Роль личности в развитии обществе» и «Величие человека».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Земля людей» и «Быть человеком».

В теме «Молодежь и общество» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Возраст человека» и «Стать взрослым».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Сбывшиеся и несбывшиеся мечты» и «Исполнение мечты».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Жизненные приоритеты современной молодежи» и «Система ценностей подростков и взрослых».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Поколение X, Y, Z» и «Менталитет разных поколений».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Работа летом» и «Резюме для трудоустройства».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Международное скаутское движение» и «Молодежные организации во Франции».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Участие в работе молодежной организации» и «Участие молодежи в общественной жизни».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

 

Немецкий язык (учебное пособие авт. А.Ф. Будько, И.Ю. Урбанович)

10

(базовый уровень)

6

В теме «Молодежь и общество» рекомендуется исключить коммуникативную задачу «Закон о молодежи».

Языковой материал (фонетика лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Молодежные акции и проекты» и «Участие белорусской молодежи в международных проектах».

В теме «Наука и техника» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Открытия, изобретения и прогресс» и «Оборотная сторона прогресса».

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Они были первыми».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Космические исследования» и «Природные открытия».

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Экологичные технологии».

Немецкий язык (учебное пособие авт. А.Ф. Будько, И.Ю. Урбанович)

10

(повышенный уровень)

10

В теме «Молодежь и общество» рекомендуется исключить коммуникативную задачу «Закон о молодежи».

Языковой материал (фонетика лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Молодежные акции и проекты» и «Участие белорусской молодежи в международных проектах».

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Акция, которую я хочу инициировать».

В теме «Наука и техника» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Открытия, изобретения и прогресс» и «Оборотная сторона прогресса».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Немецкие бренды» и «Белорусские бренды».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Изобретения в Германии» и «Изобретения в Беларуси».

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Природные открытия».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Первый велосипед» и «Первый автомобиль».

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Экологичные технологии».

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Мир в будущем».

Немецкий язык

(учебное пособие авт. Н.Е. Лаптева и др.)

10

(базовый уровень)

6

В теме «Наука и техника» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Идеи новых изобретений» и «Научные открытия, связанные с природными явлениями».

Языковой материал (фонетика лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Роботы и их роль».

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Молодежные научные проекты».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Техника в нашей жизни» и «Преимущества и недостатки бытовой техники».

В теме «Выдающиеся люди Республики Беларусь и страны изучаемого языка» рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Спортивная марка Адольфа Дасслера».

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Карл Бенц и его роль в автомобилестроении».

Немецкий язык

(учебное пособие авт. Н.Е. Лаптева и др.)

10

(повышенный уровень)

10

В теме «Средства массовой информации» рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Новости в Интернете: фейк или факт?».

Языковой материал (фонетика лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Опасность в Интернете» и «Интернет в моей жизни».

В теме «Наука и техника» рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Год науки в Германии».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Идеи новых изобретений» и «Научные открытия, связанные с природными явлениями».

Рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Немецкие ученые, их открытия и изобретения» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Техника в нашей жизни» и «Преимущества и недостатки бытовой техники».

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Техника у нас дома».

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Роботы и их роль».

В теме «Выдающиеся люди Республики Беларусь и страны изучаемого языка» рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию В теме «Выдающиеся люди Республики Беларусь и страны изучаемого языка» рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Спортивная марка Адольфа Дасслера».

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Карл Бенц и его роль в автомобилестроении».

Испанский

язык

(учебное пособие авт. Е.К. Гриневич, О.В. Янукенас)

10

(базовый

уровень)

6

В теме «Молодёжь и общество» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Молодёжь Испании» и «Чем живут сегодня молодые испанцы?».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

При организации обучения различным видам чтения следует учитывать изменения в коммуникативных ситуациях.

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Портрет современной молодёжи» и «Новое поколение».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Молодёжь Беларуси» и «Молодёжные организации Республики Беларусь».

В теме «Наука и техника» рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Современные научные достижения» на одном уроке (вместо двух часов, предусмотренных КТП).

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Парк высоких технологий в Минске».

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Научные открытия XX века».

Испанский язык

(учебное пособие авт. Е.К. Гриневич, О.В. Янукенас)

10

(повышенный

уровень)

10

В теме «Молодёжь и общество» рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Молодёжь вчера и сегодня» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

При организации обучения различным видам чтения следует учитывать изменения в коммуникативных ситуациях.

 

Рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Молодёжь Испании» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Новое поколение».

Рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Занятость молодёжи» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Волонтёрское движение» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

В теме «Наука и техника» рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Наука и техника» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Прогресс гигантскими шагами».

Рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Вклад выдающихся личностей в развитие науки» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Компьютерные сети и коммуникации» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Научный прогресс: положительные и отрицательные стороны» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Испанский

язык

(учебное пособие авт. Т.Э. Цыбулёва и др.)

10

(базовый

уровень)

6

В теме «Наука и техника» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Наука и техника» и «Современные научные технологии».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

При организации обучения различным видам чтения следует учитывать изменения в коммуникативных ситуациях.

 

Рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Современные научные достижения» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Научные открытия XX века» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

В теме «Выдающиеся люди Республики Беларусь» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Известные личности Испании» и «Король Испании Филипп VI».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Наши кумиры» и «Талант Пенелопы Крус».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Искусство фламенко» и «Хоакин Кортес».

Испанский

язык

(учебное пособие авт. Т.Э. Цыбулёва и др.)

10

(повышенный

уровень)

10

В теме «Наука и техника» рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Прогресс гигантскими шагами».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

При организации обучения различным видам чтения следует учитывать изменения в коммуникативных ситуациях.

 

Рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Современные научные достижения» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Научные открытия XX века» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Вклад выдающихся личностей в развитие науки» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Научный прогресс» на одном уроке (вместо двух).

В теме «Выдающиеся люди Республики Беларусь» рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Выдающиеся люди Республики Беларусь и Испании» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Известные личности Испании» и «Король Испании Филипп VI».

Рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Роль личности в развитии общества» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Рекомендуется рассмотреть коммуникативную ситуацию «Выдающиеся певцы и музыканты Испании» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Искусство фламенко» и «Хоакин Кортес».

Китайский язык

10

(базовый уровень)

6

В теме «Молодежь и общество» рекомендуется объединить коммуникативную ситуацию «Молодежные организации в Республике Беларусь» и «Молодежные организации в Китае».

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Кружки по интересам».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «БРСМ» и «В каких молодежных организациях состоишь ты и твои друзья?».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Чем занимается молодежь в свободное время» и «Участие в деятельности молодежной организации».

В теме «Выдающиеся люди Республики Беларусь» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Вклад выдающейся личности в развитие науки» и «Важные открытия в мире науки».

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Если бы у меня была возможность провести интервью с...».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Китайский язык

10

(повышенный уровень)

10

В теме «Молодежь и общество» рекомендуется объединить коммуникативную ситуацию «Молодежные организации в Республике Беларусь» и «Молодежные организации в Китае».

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Кружки по интересам».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «БРСМ» и «Ты состоишь в БРСМ».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Пионеры и октябрята» и «Участие в деятельности молодежной организации».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Школьные организации» и «В каких школьных организациях ты состоишь?».

В теме «Выдающиеся люди Республики Беларусь» рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Выдающиеся люди Китайской Народной Республики» и «Китайцы, которые изменили мир».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Знаменитые китайцы» и «Джек Ма – основатель Alibaba Group».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Лэй Цзюнь – китайский Стив Джобс» и «Стив Джобс – основатель Apple».

Рекомендуется объединить коммуникативные ситуации «Важные открытия в мире науки» и «Вклад Стивена Хокинга в науку».

Рекомендуется исключить коммуникативную ситуацию «Если бы у меня была возможность провести интервью с...».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Математика

10

(базовый уровень)

5

(алгебра)

На 3 часа сокращается количество часов на коррекцию знаний по теме «Степень с рациональным показателем. Степенная функция». Тема «Иррациональные уравнения» изучается 5 часов (вместо 7 часов, предусмотренных КТП).

При подборе практического материала при изучении раздела «Степень с рациональным показателем. Степенная функция» и темы «Иррациональные уравнения» рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

3

(геометрия)

На 3 часа сокращается количество часов на коррекцию знаний по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей»: на тему «Угол между прямой и плоскостью» отводится 3 часа (вместо четырех часов, предусмотренных КТП); на тему «Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей» отводится 5 часов (вместо семи часов, предусмотренных КТП).

При подборе практического материала рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Математика

10

(повышенный

уровень)

8

(алгебра)

На изучение темы «Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства» отводится 8 часов, (вместо десяти часов, предусмотренных КТП).

На обобщение изученного материала по теме «Степенная функция» сокращается на 1 час.

Контрольная работа по теме «Степенная функция» не проводится.

На 2 часа сокращается количество часов на коррекцию знаний по темам «Степень с рациональным показателем» и «Степенная функция».

На изучение темы “Элементы комбинаторики” отводится 8 часов (вместо десяти часов, предусмотренных КТП).

Рассматриваются все методы решения иррациональных уравнений и неравенств. При подборе практического материала рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

4

(геометрия)

На 4 часа сокращается количество часов на повторение геометрического материала.

При подборе практического материал рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Информатика

10

(базовый уровень)

2

На изучение темы «Использование инструментов табличного процессора для реализации и исследования моделей из различных предметных областей» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП трех часов).

Тема рассматривается на примере одной предметной области (по выбору учителя).

История Беларуси

10

(базовый

уровень)

2 (при параллельном изучении «Всемирной истории» и «Истории Беларуси»)

 

4 (при последовательном изучении «Всемирной истории» и «Истории Беларуси»)

На обобщение по разделу II «Беларусь в условиях становления советского общества. Западная Беларусь под властью Польши» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Рекомендуется организовать работу с заданиями, предложенными в учебном пособии (с. 108–110).

Темы «Вклад белорусского народа в победу над нацистской Германией» и «БССР – участница основания ООН» изучаются на одном уроке.

Особое внимание следует уделить вопросам и заданиям 1, 3 после § 27, заданиям 2, 3 после § 28.

На обобщение по разделу III «БССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Рекомендуется организовать работу с заданиями, предложенными в учебном пособии (с. 168–169).

На итоговое обобщение отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

История Беларуси

10

(повышенный

уровень)

4

Рекомендуется сократить количество часов, на проведение практикума (на 1 час) и урока обобщения (на 1 час) после раздела II «Беларусь в условиях становления советского общества. Западная Беларусь под властью Польши».

 

Рекомендуется сократить количество часов, на проведение практикума (на 1 час) и урока обобщения (на 1 час) после раздела III «БССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн».

Всемирная история

10

(базовый уровень)

2 (при параллельном изучении «Всемирной истории» и «Истории Беларуси»)

Темы «Индия» и «Япония» (раздел III «Страны Востока и Латинской Америки между мировыми войнами») изучаются на одном уроке.

Учащимся предлагается усвоить основные тенденции и особенности в развитии Индии и Японии в межвоенный период (используется сравнительный метод); сокращается фактологический материал.

Темы «Борьба с захватчиками на оккупированной территории» и «Советский тыл во время войны» (раздел IV «Вторая мировая война. Великая Отечественная война») изучается на одном уроке.

Предложить часть материала для самостоятельного изучения, использовать метод проектов и другие активные и творческие методы обучения.

Всемирная история

10

(повышенный уровень)

6 (при параллельном изучении «Всемирной истории» и «Истории Беларуси»)

На изучение раздела III «Страны Востока и Латинской Америки в 1918–1939 гг.» отводится 16 часов вместо запланированных 18 часов.

 

На изучение раздела IV «Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа» отводится 13 ч. вместо запланированных 15 ч.

 

Использовать 2 ч. (из 12 ч.) резервного времени.

 

Обществоведение

10

(базовый

уровень)

2

Темы «Религия» и «Роль религии в современном мире» рекомендуется изучить на одном уроке.

Рекомендуется сократить объем заданий репродуктивного характера, основное внимание уделив решению учебно-познавательных и практических задач.

Рекомендуется совместить урок итогового обобщения и урок «Заключение».

Обществоведение

10

(повышенный

уровень)

4

Темы «Религия как социальный институт» и «Религиозные отношения» рекомендуется изучить на одном уроке.

Рекомендуется сократить объем заданий репродуктивного характера, основное внимание уделив решению учебно-познавательных и практических задач.

Темы «Сферы эстетической деятельности» и «Искусство» рекомендуется изучить на одном уроке.

Темы «Образование» и «Вызовы XXI века и образование» рекомендуется изучить на одном уроке.

Рекомендуется итоговое обобщение провести на одном уроке (вместо 2 часов, предусмотренных КТП).

География

10

(базовый уровень)

4

Темы «Беларусь на политической и экономической карте мира» и «Место страны в международном разделении труда» изучаются на одном уроке.

При подборе практического материала рекомендуется сократить объем заданий репродуктивного характера.

При изучении темы 10 «Области и город Минск» рекомендуется рассмотреть на одном уроке по две области (на изучение данной темы отводится 4 часа вместо 7 часов, предусмотренных КТП).

Теоретический материал учащиеся усваивают путём составления сравнительной характеристики двух областей. Рекомендуется сократить объем заданий репродуктивного характера.

 

 

География

10

(повышенный уровень)

6

Темы «Системы образования и здравоохранения» и «Наука и инновационная деятельность» изучаются на одном уроке.

При подборе практического материала рекомендуется сократить объем заданий репродуктивного характера.

Практическая работа № 16 «Построение схемы «Межпроизводственные связи одного из видов экономической деятельности» (на выбор)» выполняется на уроке обобщающего повторения.

При подборе практического материала рекомендуется оптимизировать количество заданий. Обобщение и систематизация знаний и умений осуществляется с использованием учебного материала практической работы № 16.

Вместе с изучением темы «Иностранные инвестиции и их роль в развитии страны» выполняется обучающая практическая работа № 17 «Нанесение на контурную карту: а) свободных экономических зон; б) трансъевропейских транспортных коммуникаций (железные дороги, шоссе, нефте- и газопроводы, линии электропередачи)».

При выполнении практической работы отдельные задания можно выполнить в устной форме.

При изучении темы 10 «Области и город Минск» рекомендуется рассмотреть на одном уроке по две области (на изучение данной темы отводится 5 часов вместо 8 часов, предусмотренных КТП).

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме путём составления сравнительной характеристики двух областей. Рекомендуется сократить объем заданий репродуктивного характера.

Биология

10

(базовый уровень)

4

На одном уроке рекомендуется провести изучение темы «Изменчивость организмов, ее типы. Модификационная изменчивость» и выполнить лабораторную работу № 4 «Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и вариационной кривой».

После изучения теоретического материала рекомендуется его практическое закрепление (выполнение лабораторной работы).

Рекомендуется исключить урок решения задач по теме «Наследование признаков, сцепленных с полом» (1 час в соответствии с КТП).

 

 

 

Темы «Основные направления биотехнологии» и «Успехи и достижения генетической инженерии» изучаются на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

 

Рекомендуется вместе с учащимися составить опорный конспект, который позволит облегчить запоминание учебного материала.

Рекомендуется исключить обобщающее повторение по главе «Селекция и биотехнология» (1 час в соответствии с КТП).

 

 

 

Биология

10

(повышенный уровень)

8

На решение задач по теме «Сцепленное наследование и кроссинговер» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

 

На изучение темы «Генетика пола» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется вместе с учащимися составить опорный конспект, который позволит облегчить запоминание учебного материала, отработать умения написания генотипов самки и самца.

Рекомендуется исключить урок решения задач по теме «Наследование признаков, сцепленных с полом» (1 час в соответствии с КТП).

 

 

 

 

На изучение темы «Генотипическая изменчивость» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Рекомендуется предложить учащимися работу с текстом учебника и заполнение обобщающей таблицы «Генотипическая изменчивость», в которой необходимо отразить виды, формы, характеристику и примеры генотипической изменчивости.

На решение задач по теме «Построение и анализ родословных» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

 

На изучение темы «Наследственные болезни человека» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется вместе с учащимися заполнить обобщающую таблицу «Классификация наследственных заболеваний человека», в которой необходимо отразить причины возникновения генных и хромосомных болезней, названия болезней, их общую характеристику.

Темы «Основные направления биотехнологии» и «Успехи и достижения генетической инженерии» изучаются на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

 

 

 

Рекомендуется вместе с учащимися составить опорный конспект, который позволит облегчить запоминание учебного материала.

Рекомендуется исключить обобщающее повторение по главе «Селекция и биотехнология» (1 час в соответствии с КТП).

 

Физика

10

(базовый уровень)

4

На изучение раздела «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» отводится 11 часов (вместо предусмотренных КТП 14 часов).

Рекомендуется объединить уроки решения задач по темам «Закон Ампера. Индукция магнитного поля» и «Сила Лоренца».

Темы «Магнитный поток» и «Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца» изучаются на одном уроке.

Не проводится самостоятельная работа по теме «Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца».

На изучение раздела «Электрический ток в различных средах» отводится 2 часа (вместо предусмотренных КТП 3 часов).

Рекомендуется объединить урок по теме «Электрический ток в газах. Плазма. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимость полупроводников» с итоговым занятием по разделу «Электрический ток в различных средах».

Физика

10

(повышенный уровень)

8

На изучение раздела «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» отводится 22 часа (вместо предусмотренных КТП 26 часов).

Не проводится самостоятельная работа по теме «Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущемся проводнике».

Рекомендуется провести один урок решения задач по теме «Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля катушки с током» (вместо предусмотренных КТП 2 уроков).

Рекомендуется объединить уроки «Решение задач по теме “Магнитное поле. Электромагнитная индукция”» и «Обобщение и систематизация знаний по теме “Магнитное поле. Электромагнитная индукция”».

Анализ контрольной работы № 4 по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» проводится как часть следующего урока.

На изучение раздела «Электрический ток в различных средах» отводится 11 часов (вместо предусмотренных КТП 15 часов).

На урок решения задач по теме “Электрический ток в электролитах. Законы электролиза Фарадея” отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП 2 часов).

Не проводится самостоятельная работа по теме “Электрический ток в металлах и электролитах”.

Анализ результатов самостоятельной работы по теме “Электрический ток в различных средах” проводится как часть следующего урока.

На итоговое занятие по разделу «Электрический ток в различных средах» отводится один час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Химия

10

(базовый уровень)

4

На изучение темы «Углеводы» отводится 7 часов (вместо предусмотренных КТП 8 часов).

Исключается практическая работа № 3.

На изучение темы «Азотсодержащие органические соединения» отводится 6 часов (вместо предусмотренных КТП 8 часов).

Исключается практическая работа № 4.

Повторение, обобщение и систематизация материала осуществляется на 5-м уроке изучения темы «Азотсодержащие органические соединения».

На изучение темы «Обобщение и систематизация знаний по органической химии» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП 2 часов).

Обобщение и систематизация знаний по органической химии проводится на последнем уроке четверти. Могут быть использованы различные формы проведения урока, в том числе с активным привлечением результатов самостоятельной подготовки учащихся в виде сообщений, презентаций и др.

Химия

10

(повышенный уровень)

8

На изучение темы «Углеводы» отводится 14 часов (вместо предусмотренных КТП 18 часов).

Урок № 12 «Решение качественных задач и расчетных задач изученных типов» объединяется с уроком № 4 “Решение расчетных и усложненных задач”.

Исключается практическая работа № 3.

Исключается практическая работа № 4.

Исключается контрольная работа № 5.

На изучение темы «Азотсодержащие органические соединения» отводится 13 часов (вместо предусмотренных КТП 16 часов).

Исключается практическая работа № 5.

Исключается контрольная работа № 6.

Исключается урок № 16 “Анализ контрольной работы”.

На изучение темы «Обобщение и систематизация знаний по органической химии» отводится 5 часов (вместо предусмотренных КТП 6 часов).

Исключается практическая работа № 6.

Допризывная подготовка

10

2

На изучение темы «Оказание первой помощи в зоне укрытия» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Теоретический материал рекомендуется изучить в полном  объеме.

Сокращается учебное время на практическую отработку первой помощи.

На изучение темы «Алгоритм проведения реанимационных мероприятий» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Теоретический материал рекомендуется изучить в полном  объеме.

Сокращается учебное время на практическую отработку первой помощи.

Медицинская подготовка

 

10

2

Темы «Репродуктивное здоровье» и «Гигиена и культура половых отношений» изучаются на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Рекомендуется вместе с учащимися составить опорный конспект, который позволит облегчить запоминание учебного материала, установить логическую связь между элементами тем.

Темы «Заболевания, передаваемые половым путем (ЗППП)» и «Профилактика СПИДА» изучаются на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

 

 

 

11 класс

 

Учебный предмет

Класс

Количество часов, на которое уменьшается учебное время в IVчетверти

Рекомендации

по выполнению учебной программы

Рекомендации по изучению учебного материала

1

2

3

4

5

Беларуская мова

11

(базавы ўзровень)

2

На вывучэнне тэмы «Сінтаксічныя прыметы сказаў з рознымі відамі сувязі частак; ужыванне, знакі прыпынку» адводзіцца 1 гадзіна (замест прадугледжаных КТП дзвюх гадзін).

Тэарэтычны матэрыял (правілы) вучні засвойваюць у поўным аб’ёме. Пры падборы практычнага матэрыялу для фарміравання моўных, маўленчых і камунікатыўных уменняў рэкамендуецца скараціць аб’ём практыкаванняў рэпрадуктыўнага характару. Асобныя практыкаванні можна выканаць у вуснай форме.

На вывучэнне тэмы «Канструкцыі з чужой мовай, ужыванне, знакі прыпынку» адводзіцца 1 гадзіна (замест прадугледжаных КТП дзвюх гадзін). 

Беларуская мова

11

(павышаны ўзровень)

6

Тэма «Навучальны дыктант» выключаецца.

Тэарэтычны матэрыял (правілы) вучні засвойваюць у поўным аб’ёме. Пры падборы практычнага матэрыялу для фарміравання моўных, маўленчых і камунікатыўных уменняў рэкамендуецца скараціць аб’ём практыкаванняў рэпрадуктыўнага характару. Асобныя практыкаванні можна выканаць у вуснай форме.

На вывучэнне тэмы «Канструкцыі з чужой мовай. Сінтаксічныя нормы: ужыванне канструкцый з чужой мовай у тэкстах розных тыпаў, стыляў і жанраў. Пунктуацыйныя нормы: знакі прыпынку ў канструкцыях з чужой мовай» адводзіцца 3 гадзіны (замест прадугледжаных КТП шасці гадзін).

На вывучэнне тэмы «Сінтаксічная сінаніміка» адводзіцца 1 гадзіна (замест прадугледжаных КТП дзвюх гадзін).

На вывучэнне тэмы «Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага» адводзіцца 1 гадзіна (замест прадугледжаных КТП дзвюх гадзін).

Беларуская літаратура

11

(базавы ўзровень)

4

На вывучэнне тэмы «Паэзія» адводзіцца 3 гадзіны (замест прадугледжаных КТП чатырох гадзін), пры гэтым захоўваецца 1 гадзіна на творчую работу.

Разгляд разнастайнасці творчых індывідуальнасцяў у сучаснай паэзіі рэкамендуецца ажыццявіць на адных вучэбных занятках, правядзенне якіх магчыма ў форме чытацкай канферэнцыі, літаратурнай гасцёўні і да т.п.

На вывучэнне тэмы «Проза» адводзіцца 4 гадзіны (замест прадугледжаных КТП шасці гадзін)

Рэкамендуецца разглядаць праблему асэнсавання ў сучаснай прозе адносін асобы і грамадства, сувязі часоў і пакаленняў ў межах трох вучэбных заняткаў. Магчыма правядзенне абагульняльных гутарак.

На вывучэнне тэмы «Драматургія» адводзіцца 2 гадзіны (замест прадугледжаных КТП трох гадзін).

Рэкамендуецца разглядаць пошукі і наватарства ў сучаснай беларускай драматургіі ў межах адных вучэбных заняткаў. Магчыма выключэнне мізансцэніравання (інсцэніравання) асобных сцэн п’есы.

Беларуская літаратура

11

(павышаны ўзровень)

6

На вывучэнне тэмы «Паэзія» адводзіцца 5 гадзін (замест прадугледжаных КТП сямі гадзін), пры гэтым захоўваюцца 2 гадзіны на творчую работу.

Разгляд разнастайнасці творчых індывідуальнасцяў у сучаснай паэзіі рэкамендуецца ажыццявіць на двух вучэбных занятках, правядзенне якіх магчыма ў форме чытацкай канферэнцыі, літаратурнай гасцёўні і інш.

На вывучэнне тэмы «Проза» адводзіцца 9 гадзін (замест прадугледжаных КТП адзінаццаці гадзін).

Рэкамендуецца разглядаць сацыяльныя і маральна-філасофскія праблемы ў сучаснай прозе ў межах двух вучэбных заняткаў, тэму вайны ў сучаснай прозе, асэнсавання ў сучаснай прозе адносін асобы і грамадства – у межах двух вучэбных заняткаў, правядзенне якіх магчыма ў форме чытацкай канферэнцыі, літаратурнай гасцёўні і інш.

На вывучэнне тэмы «Драматургія» адводзіцца 4 гадзіны (замест прадугледжаных КТП шасці гадзін).

Рэкамендуецца разглядаць маральна-этычную праблематыку ў сучаснай беларускай драматургіі ў межах адных вучэбных заняткаў, гістарычную тэму ў сучаснай беларускай драматургіі – у межах адных вучэбных заняткаў, правядзенне якіх магчыма ў форме літаратурнай дыскусіі, чытацкай канферэнцыі і інш.

Русский язык

 

 

 

 

11

(базовый уровень)

 

 

 

2

Темы «Пунктуация как система знаков препинания и правил их употребления. Знаки конца предложения» и «Употребление запятой» изучаются на одном уроке (один час вместо предусмотренных КТП двух часов).

Теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера. Отдельные упражнения можно выполнить в устной форме.

Темы «Употребление точки с запятой, двоеточия, тире» и «Употребление дефиса, кавычек. Изобразительные возможности пунктуации» изучаются на одном уроке (один час вместо предусмотренных КТП двух часов).

Русский язык

 

 

11

(повышенный уровень)

 

 

6

На изучение темы «Знаки препинания в предложениях, содержащих конструкцию с как» отводится три часа (вместо предусмотренных КТП четырех часов).

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера. Отдельные упражнения можно выполнить в устной форме.

Исключить уроки № 82 и № 97: «Подготовленный диктант с грамматическим заданием» и «Диктант с грамматическим заданием (по повести А.П. Чехова «Степь»)».

Темы «Соединительное и интонационное тире: выразительные возможности» и «Употребление тире в современном русском языке» изучаются на одном уроке (один час вместо предусмотренных КТП двух часов).

Темы «Изобразительные возможности пунктуации» и «Пунктуационный анализ художественного текста» изучаются на одном уроке (один час вместо предусмотренных КТП двух часов).

На тему «Повторение изученного в 11 классе» отводится 3 часа вместо предусмотренных в КТП 4 часов.

Русская литература

11

(базовый уровень)

2

На изучение темы «Литература 70- х – начала 90-х гг.» отводится 2 часа (вместо предусмотренных учебной программой трех).

Рекомендуется сократить на один учебный час тему «Поэтическая летопись времени». Проблемно-тематическую и жанрово-стилевую характеристику поэзии 70-90-х целесообразно рассмотреть кратко, уделив большее внимание индивидуальному восприятию учащимися поэзии того времени. 

На изучение темы «Русскоязычная литература Беларуси» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух).

Рекомендуется проведение учебного занятия в форме читательской конференции, литературной гостиной.

Русская литература

11

(повышенный уровень)

6

На изучение творчества А.И. Солженицына отводится 3 часа (вместо предусмотренных КТП пяти).

На изучение произведений  «Матренин двор» и «Один день Ивана Денисовича» рекомендуется отвести по одному учебному часу.

На изучение темы «Из зарубежной литературы»  отводится 2 часа (вместо предусмотренных учебной программой четырех).

На изучение произведений «Гамлет» (У. Шекспир) и «Над пропастью во ржи» (Д. Сэлинджер) рекомендуется отвести по одному учебному часу. Основные сведения о жизни и творчестве авторов можно предложить учащимся изучить самостоятельно.

На изучение темы «Литература 70-х – начала 90-х гг.» отводится 2 часа (вместо предусмотренных учебной программой трех).

Рекомендуется сократить на один учебный час тему «Поэтическая летопись времени». Проблемно-тематическую и жанрово-стилевую характеристику поэзии 70-90-х целесообразно рассмотреть кратко, уделив большее внимание индивидуальному восприятию учащимися поэзии того времени.

На изучение темы «Русскоязычная литература Беларуси» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух).

Рекомендуется проведение учебного занятия в форме читательской конференции, литературной гостиной.

Английский язык

(по учебному пособию Н.В. Юхнель и др.)

11

(базовый уровень)

6

В теме «Международное сотрудничество» рассмотреть коммуникативную ситуацию «Культурные связи Республики Беларусь c другими странами» на одном уроке (вместо двух уроков, предусмотренных КТП).

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) изучается в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Объединить коммуникативные ситуации «Контакты с зарубежными сверстниками» и «Контакты в соцсетях».

Исключить подготовку проекта «Международный проект».

Исключить презентацию проекта «Международный проект».

В теме «Национальный характер» объединить коммуникативные ситуации «Особенности национального характера американцев» и «Типичный американец и типичный британец».

Объединить коммуникативные ситуации «Особенности национального характера белорусов» и «Стереотипное мнение о белорусах».

Английский язык

(по учебному пособию Н.В. Юхнель и др.)

11

(повышенный уровень)

10

В теме «Международное сотрудничество» рассмотреть коммуникативную ситуацию «Образовательные программы» на одном уроке (вместо двух уроков, предусмотренных КТП).

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) изучается в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Исключить подготовку проекта «Международный проект».

Исключить презентацию проекта «Международный проект».

В теме «Национальный характер» рассмотреть коммуникативную ситуацию «Стереотипы и предрассудки» на одном уроке (вместо двух уроков, предусмотренных КТП).

Объединить коммуникативные ситуации «Особенности национального характера британцев» и «Мое мнение о характере англичан».

Объединить коммуникативные ситуации «Стереотипное мнение об американцах» и «Особенности национального характера американцев»

Исключить коммуникативную ситуацию «Мое мнение о характере американцев».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Особенности национального характера белорусов» на одном уроке (вместо двух уроков, предусмотренных КТП).

Объединить коммуникативные ситуации «Стереотипное мнение о белорусах» и  «Мое мнение о характере белорусов».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Все разные, но все равны» на одном уроке (вместо двух уроков, предусмотренных КТП).

Английский язык

(по учебному пособию Н.В. Демченко и др.)

11

(базовый уровень)

6

В теме «Социокультурный портрет США» рассмотреть коммуникативную ситуацию «Славянское влияние на американскую культуру» на одном уроке (вместо двух уроков, предусмотренных КТП).

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) изучается в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Исключить коммуникативную ситуацию «Планирование путешествия по США».

В теме «Социокультурный портрет Новой Зеландии, Индии, Южной Африки» объединить коммуникативные ситуации «Южная Африка» и «Путешествие по Южной Африке».

Объединить коммуникативные ситуации «Достопримечательности Индии» и «Индия: интересные факты и события».

Объединить коммуникативные ситуации «Роль иностранного языка в выборе профессии» и «Английский язык и карьера».

Исключить коммуникативную ситуацию «Английский язык и Интернет».

Английский язык

(по учебному пособию Н.В. Демченко и др.)

11

(повышенный уровень)

10

В теме «Социокультурный портрет США» объединить коммуникативные ситуации «Социокультурный портрет США» и «Культурная жизнь в США».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) изучается в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Проблемы современной Америки» на одном уроке (вместо двух уроков, предусмотренных КТП).

Объединить коммуникативные ситуации «Планирование путешествия по США» и «Куда бы я хотел(-а) поехать в США?».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Американцы» на одном уроке (вместо двух уроков, предусмотренных КТП).

В теме «Социокультурный портрет Новой Зеландии, Индии, Южной Африки» исключить коммуникативную задачу «Путешествие по Южной Африке».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Новая Зеландия» на одном уроке (вместо двух уроков, предусмотренных КТП).

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Индия: интересные факты и события» на одном уроке (вместо двух уроков, предусмотренных КТП).

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Выдающиеся люди Индии» на одном уроке (вместо двух уроков, предусмотренных КТП).

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Английский язык – язык номер один» на одном уроке (вместо двух уроков, предусмотренных КТП).

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Роль английского языка в современном мире» на одном уроке (вместо двух уроков, предусмотренных КТП).

Французский язык

(по учебному пособию Д.С. Вадюшиной)

11

(базовый

уровень)

6

В теме «Социокультурный портрет Республики Беларусь» объединить коммуникативные ситуации «Экскурсия по Минску» и «Экскурсия по областному городу».

В теме «Экология» объединить коммуникативные ситуации «Экология» и «Человек и окружающая среда».

В теме «Экология» исключить коммуникативную ситуацию «Экологические проблемы Франции».

В теме «Экология» объединить коммуникативные ситуации «Источники загрязнения окружающей среды» и «Чернобыль – экологическая катастрофа»;

«Озоновые дыры» и «Необитаемая планета».

В теме «Экология» исключить коммуникативную ситуацию «Экологические организации».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Французский язык

(по учебному пособию Д.С. Вадюшиной)

11

(повышенный

уровень)

10

В теме «Социокультурный портрет Республики Беларусь» объединить коммуникативные ситуации «Конституция Республики Беларусь» и «Права и обязанности граждан».

В теме «Социокультурный портрет Республики Беларусь» объединить коммуникативные ситуации «Законодательная власть» и «Судебные органы».

В теме «Социокультурный портрет Республики Беларусь» объединить коммуникативные ситуации «Территориальное деление Беларуси» и «Областные центры».

В теме «Социокультурный портрет Республики Беларусь» объединить коммуникативные ситуации «Современная культурная жизнь» и «События культурной жизни».

В теме «Экология» объединить коммуникативные ситуации «Экология» и «Природа в опасности».

В теме «Экология» исключить коммуникативную ситуацию «Технический прогресс и окружающая среда».

В теме «Экология» объединить коммуникативные ситуации «Загрязнение воздуха» и «Загрязнение воздуха» и «Загрязнение воды»;

«Озоновые дыры» и «Парниковый эффект и глобальное потепление».

В теме «Экология» исключить коммуникативную ситуацию «Чем опасно радиационное загрязнение»; исключить коммуникативную ситуацию «Экологические организации».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

 

Французский язык

(по учебному пособию И.Г. Колосовской)

11

(базовый

уровень)

6

В теме «Международное сотрудничество» объединить коммуникативные ситуации «Беларусь в составе международных организаций» и «Культурные связи Республики Беларусь с другими странами».

В теме «Международное сотрудничество» объединить коммуникативные ситуации «Белорусский экспорт» и «Сотрудничество в сфере науки и высоких технологий»; «Сотрудничество в сфере образования» и «Школьные обмены».

В теме «Туризм» объединить коммуникативные ситуации «Туризм» и «Значение туризма в жизни человека»;

«Сувениры» и «Мои сувениры»;

«Как посетить Беларусь без визы» и «Виды туризма».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

 

Французский язык

(по учебному пособию И.Г. Колосовской)

11

(повышенный

уровень)

10

В теме «Международное сотрудничество» объединить коммуникативные ситуации «Организация Объединенных Наций» и «Беларусь в составе международных организаций»;

«Равноправие – основа сотрудничества» и «Дипломатические отношения между Францией и Республикой Беларусь»;

«Сотрудничество в сфере науки и высоких технологий» и «Сотрудничество в сфере образования»;

«Школьные обмены» и «Общение с зарубежными друзьями».

В теме «Туризм» объединить коммуникативные ситуации «Туризм» и «Значение туризма в жизни человека»;

«Необычные путешествия» и «Воспоминания о путешествии»;

«Сувениры» и «Мои сувениры»;

«Как посетить Беларусь без визы» и «Виды туризма»;

«Активный отдых в Беларуси» и «Агротуризм»; «В туристическом агентстве» и «На международной выставке туристических услуг».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Немецкий язык

 

11

(базовый уровень)

6

В теме «Социокультурный портрет» исключить коммуникативную ситуацию «Германия – мультикультурная страна».

Языковой материал (фонетика лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

В теме «Национальный характер» объединить коммуникативные ситуации «Особенности национального характера немцев» и «Особенности национального характера белорусов»

Исключить коммуникативную ситуацию «Граждане Германии в мировом сообществе».

Исключить коммуникативную ситуацию «Немцы открывают для себя Беларусь».

В теме «Международное сотрудничество» объединить коммуникативные ситуации «Неделя культуры Германии в Беларуси» и «Неделя культуры Беларуси в Германии».

Объединить коммуникативные ситуации «Европейский союз – международная организация» и «ЮНЕСКО и мировое культурное наследие».

Немецкий язык

 

11

(повышенный уровень)

10

В теме «Социокультурный портрет» объединить коммуникативные ситуации «Календарь народных праздников в Беларуси» и «Традиции празднования Рождества».

Языковой материал (фонетика лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Исключить коммуникативную ситуацию «Германия – мультикультурная страна».

В теме «Национальный характер» исключить коммуникативную ситуацию «Немцы глазами самих немцев».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Граждане Германии в мировом сообществе» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Исключить коммуникативную ситуацию «Немцы открывают для себя Беларусь».

В теме «Международное сотрудничество» исключить коммуникативную ситуацию «Наш дом – Европа».

Объединить коммуникативные ситуации «Европейский союз – международная организация» и «ЮНЕСКО и мировое культурное наследие».

Объединить коммуникативные ситуации «Контакты с зарубежными сверстниками» и «Международный школьный обмен».

Исключить коммуникативную ситуацию «Чернобыльские инициативы».

Объединить коммуникативные ситуации «Неделя культуры Германии в Беларуси» и «Неделя культуры Беларуси в Германии».

Испанский

язык

11

(базовый

уровень)

6

В теме «Социокультурный портрет страны» объединить коммуникативные ситуации «Культурное наследие Беларуси» и «Исторические замки и сооружения Беларуси».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

При организации обучения различным видам чтения целесообразно учитывать изменения в коммуникативных ситуациях.

 

Объединить коммуникативные ситуации «Музеи и театры» и «Балет в Беларуси».

Объединить коммуникативные ситуации «Музыкальная жизнь в Беларуси» и «Славянский базар в Витебске».

Исключить коммуникативную ситуацию «Дожинки».

Объединить коммуникативные ситуации «Испания – земля мавров» и «Культурное наследие мавров».

Объединить коммуникативные ситуации «Андалусия и её особенности» и «Искусство фламенко».

Испанский язык

11

(повышенный

уровень)

10

В теме «Социокультурный портрет страны» рассмотреть коммуникативную ситуацию «Культурное наследие Беларуси» на одном уроке (вместо двух).

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

При организации обучения различным видам чтения целесообразно учитывать изменения в коммуникативных ситуациях.

 

 

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Исторические замки и сооружения Беларуси» на одном уроке (вместо двух).

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Музеи и театры» на одном уроке (вместо двух).

Объединить коммуникативные ситуации «Музыкальная жизнь в Беларуси» и «Славянский базар в Витебске».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Государственное устройство Испании» на одном уроке (вместо двух).

Объединить коммуникативные ситуации «Испания – земля мавров» и «Культурное наследие мавров».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Современная культурная жизнь» на одном уроке (вместо двух).

Объединить коммуникативные ситуации «Фламенко» и «Фламенко сегодня».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Испания на современном этапе» на одном уроке (вместо двух).

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Социокультурные особенности Испании» на одном уроке (вместо двух).

Китайский язык

11

(базовый уровень)

6

В теме «Семья» объединить коммуникативные ситуации «Семейные традиции в Беларуси» и «Традиции моей семьи».

В теме «Выбор профессии» объединить коммуникативные ситуации «Выбор профессии» и «Возможности выбора профессии»;

«Критерии выбора профессии» и «Все профессии такие разные».

В теме «Выбор профессии» исключить коммуникативную ситуацию «Поиск профессии».

В теме «Выбор профессии» объединить коммуникативные ситуации «Важность изучения иностранных языков» и «Перспективные иностранные языки»;

«Как стать хорошим специалистом» и «Работа моей мечты».

Грамматический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Китайский язык

11

(повышенный уровень)

10

В теме «Семья» объединить коммуникативные ситуации «Семейное генеалогическое древо» и «Мои родственники»;

«Взаимоотношения в семье» и «Главой семьи должен быть папа или мама»;

«Что такое семья» и «Что может разрушить семейные отношения»;

«Традиции моей семьи» и «Жизнь моей семьи».

В теме «Выбор профессии» объединить коммуникативные ситуации «Выбор профессии» и «Возможности выбора профессии»;

«Какие профессии подойдут мне» и «Чем бы я хотел заниматься в будущем»;

«Самые нужные профессии» и «Все профессии нужны, все профессии важны»;

«Кем ты хотел стать в детстве» и «Кем ты хочешь стать сейчас».

В теме «Выбор профессии» исключить коммуникативную ситуацию «Какие профессии самые доходные».

В теме «Выбор профессии» объединить коммуникативные ситуации «Хороший специалист – кто он» и «Как стать хорошим специалистом».

Грамматический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Математика

11

(базовый уровень)

5

(алгебра)

Уменьшение учебного времени восполняется за счет часов, отведенных на повторение изученного материала: на тему «Числа и вычисления» вместо 6 часов отводится 4 часа: на тему «Уравнения и неравенства» вместо 9 часов отводится 6 часов.

При подборе практического материала при повторении разделов «Числа и вычисления», «Выражения и их преобразование» рекомендуется сократить количество упражнений репродуктивного характера.

3

(геометрия)

Уменьшение учебного времени по геометрии восполняется за счет часов, отведенных на повторение изученного материала: на повторение материала по планиметрии отводится 3 часа (вместо четырех часов, предусмотренных КТП), на повторение материала по стереометрии отводится 3 часа (вместо пяти часов, предусмотренных КТП).

Математика

11

(повышенный уровень)

8

(алгебра)

Уменьшение учебного времени восполняется за счет резервного времени (3 часа) и часов, отведенных на повторение изученного материала: на тему «Функции, свойства и графики» вместо 15 часов отводится 10 часов.

При подборе практического материала при повторении изученных разделов рекомендуется сократить количество упражнений репродуктивного характера.

4

(геометрия)

Уменьшение учебного времени восполняется за счет часов, отведенных на повторение изученного  материала: на повторение материала по планиметрии отводится 2 часа (вместо четырех часов, предусмотренных КТП), на повторение материала по стереометрии отводится 4 часа (вместо шести часов, предусмотренных КТП).

Информатика

11

(базовый уровень)

2

На изучение темы «Создание фрагментов сайтов по различным предметным областям.  Публикация сайта» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Создаются фрагменты сайта (не менее двух страниц, содержащих текст и изображения) по одной из тем учебных предметов.

Темы «Мультимедиа на веб-страницах» и «Разработка веб-сайта» изучаются на одном уроке

Теоретический материал осваивается в ходе выполнения практических заданий.

История Беларуси

11

(базовый уровень)

2 (при параллельном изучении «Всемирной истории» и «Истории Беларуси»)

 

4 (при последовательном изучении «Всемирной истории» и «Истории Беларуси»)

На изучение темы «Социально-экономическое развитие» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Особое внимание рекомендуется уделить вопросам и заданиям 2, 3, 4, 6, 7 § 22–23.

На изучение темы «Внешнеполитическая деятельность Республики Беларусь» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Особое внимание рекомендуется уделить вопросам и заданиям 2, 5, 6, 8, 9, 11 § 24–25.

На изучение темы «Развитие образования, науки и культуры» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Рекомендуется систематизировать материал темы «Развитие образования, науки и культуры» в виде таблицы или ментальной карты.

Объединить тему «Наш край» и обобщение по разделу III «Становление и укрепление государственного суверенитета Республики Беларусь».

Обобщение изученного материала (по разделу III) рекомендуется провести на основе краеведческого материала.

История Беларуси

11

(повышенный уровень)

6

На изучение раздела III «Становление и укрепление государственного суверенитета Республики Беларусь» отводится 18 часов вместо 24, предусмотренных учебной программой

 

 

Всемирная история

11 (базовый уровень)

2 (при параллельном изучении «Всемирной истории» и «Истории Беларуси»)

На изучение темы «Китайская Народная Республика» отводится 1 час вместо 2 часов, предусмотренных КТП

Сокращается фактологический материал, связанный с реформированием экономики Китая после Второй мировой войны.

Объединить урок обобщения по разделу IV и итоговое обобщение.

Акцент сделать на общих тенденциях в развитии международных отношений после Второй мировой войны.

Всемирная история

11 (повышенный уровень)

6 (при параллельном изучении «Всемирной истории» и «Истории Беларуси»)

На тему «Китайская Народная Республика» выделяется 2 ч. вместо запланированных 3 ч.

Сокращается фактологические материал.

На практикум по разделу III выделяется 2 ч. вместо запланированных 3 ч.

Тема «Формирование биполярного мира и начало глобального противостояния (1945–1950-е)» (раздел IV «Международные отношения и локальные конфликты») изучается на 1 уроке.

Тема «Противостояние между Востоком и Западом (1960–1970-е)» (раздел IV «Международные отношения и локальные конфликты») изучается на 1 уроке.

Использовать 2 ч. (из 9 ч.) резервного времени.

 

Обществоведение

11

(базовый уровень)

2

Темы «Горизонты информационного общества» и «Перспективы развития Беларуси в условиях информационного общества» рекомендуется изучить на одном уроке.

Основные тенденции развития информационного общества рекомендуется конкретизировать на примере Беларуси.

Темы «Взаимодействие стран и народов в услових глобализации» и «Будущее человечества» рекомендуется изучить на одном уроке.

Анализ современных глобализационных процессов и основных тенденций в развитии современных цивилизаций рекомендуется конкретизировать на примере Беларуси.

Обществоведение

11

(повышенный уровень)

4

Тему «Система международных отношений» рекомендуется изучить на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Рекомендуется сократить объем заданий репродуктивного характера, основное внимание уделив решению учебно-познавательных и практических задач.

Тему «Горизонты информационного общества» рекомендуется изучить на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Тему «Взаимодействие стран и народов в условиях глобализации» рекомендуется изучить на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Тему «Будущее человечества» рекомендуется изучить на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

География

11

(базовый уровень)

2

Вместе с изучением тем «Политическая география и геополитика» и «Современные геополитические проблемы и региональные конфликты» выполняется практическая работа № 7 «Характеристика политико-географического положения страны мира (по выбору)»

При выполнении практической работы отдельные задания можно выполнить в устной форме

На уроке обобщающего повторения (№ 33 в соответствии с КТП) рассматривается учебный материал «Заключение»

Обобщение и систематизация знаний и умений осуществляется с использованием учебного материала «Заключение»

География

11

(повышенный уровень)

6

Вместе с изучением темы «Закономерности размещения минерально-сырьевых ресурсов» выполняется практическая работа № 21 «Анализ географии обеспеченности стран мира основными видами минеральных ресурсов».

При выполнении практической работы отдельные задания можно выполнить в устной форме.

Вместе с изучением темы «Влияние энергетики на окружающую среду» выполняется обучающая практическая работа № 22 «Анализ географии обеспеченности стран мира основными видами энергетических ресурсов».

Темы «Проблемы международного терроризма» и «Проблема мира, разоружения и предотвращения ядерной войны» изучаются на одном уроке.

При подборе практического материала рекомендуется сократить количество заданий репродуктивного характера.

Темы «Основные периоды истории взаимодействия человека и природы» и «Геоэкологическая емкость территории» изучаются на одном уроке

Вместе с изучением темы «Возможные пути решения глобальных проблем» выполняется обучающая практическая работа № 24 «Разработка сценария решения одной из глобальных проблем человечества»

При выполнении практической работы отдельные задания можно выполнить в устной форме.

Вместе с изучением материала «Заключение» (№ 103 в соответствии с КТП) проводится обобщающее повторение.

 

Биология

11

(базовый уровень)

4

Темы «Компоненты биосферы» и «Биогеохимические функции живого вещества» изучаются на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

 

При изучении данных тем рекомендуется учащимся заполнить обобщающую таблицу «Биогеохимические функции живого вещества».

На изучение темы «Круговорот веществ в биосфере» отводится один час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

При изучении данной темы рекомендуется предложить учащимся составить схемы круговоротов веществ.

Темы «Влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу» и «Угроза экологических катастроф и их предупреждение» изучаются на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

 

При изучении данных тем рекомендуется предложить учащимся составить опорный конспект, который позволит облегчить запоминание учебного материала, установить логическую связь между элементами тем.

Темы «Заповедное дело и охрана природы» и «Рациональное природопользование» изучаются на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

 

Учащимся рекомендуется предложить подготовить сообщения по темам «Охрана природы»», «Охраняемые территории республики Беларусь», «Малоотходные и безотходные технологии», «Сохранение генофонда» и др.

Биология

11

(повышенный уровень)

8

Рекомендуется сократить обобщающее повторение следующим темам:

«Молекулярный и клеточный уровни организации жизни» (четыре часа вместо предусмотренных КТП шести часов);

«Организменный уровень организации жизни» (шесть часов вместо предусмотренных КТП восьми часов);

Популяционно-видовой уровень (один час вместо предусмотренных КТП двух часов);

«Эволюция видов живых организмов» (шесть часов вместо предусмотренных КТП восьми часов);

«Экосистемный уровень организации жизни» (три часа вместо предусмотренных КТП четырех часов).

 

Физика

11

(базовый уровень)

4

На изучение раздела «Ядерная физика и элементарные частицы» отводится 9 часов (вместо предусмотренных КТП 12 часов).

Темы «Деление тяжелых ядер. Цепные ядерные реакции», «Ядерный реактор» (уровень представления), «Реакции ядерного синтеза» (уровень представления) изучаются на одном уроке.

Рекомендуется объединить урок «Ядерные реакции. Законы сохранения в ядерных реакциях» и урок решения задач по теме «Ядерные реакции. Законы сохранения в ядерных реакциях».

Темы «Радиоактивность. Закон радиоактивного распада» и «Альфа-, бета-радиоактивность, гамма-излучение. Действие ионизирующих излучений на живые организмы» изучаются на одном уроке.

Итоговое занятие по разделу «Единая физическая картина мира» можно сократить на один час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

На изучение раздела «Единая физическая картина мира» отводится один час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Физика

11

(повышенный уровень)

8

На изучение раздела «Ядерная физика и элементарные частицы» отводится 14 часов (вместо предусмотренных КТП 21 часа).

Рекомендуется провести один урок решения задач по теме «Ядерные реакции. Законы сохранения ядерных реакций. Энергетический выход ядерных реакций» (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Рекомендуется объединить урок «Радиоактивность. Закон радиоактивного распада» с уроком решения задач по данной теме.

Рекомендуется объединить уроки «Реакции ядерного синтеза» и «Решение задач по теме «Деление тяжёлых ядер. Реакции ядерного синтеза».

Рекомендуется объединить уроки «Решение задач по теме “Ядерная физика”», «Обобщение и систематизация знаний по теме “Квантовая физика”».

Самостоятельную работу по теме «Энергия связи ядра. Ядерные реакции. Радиоактивность» (учебное занятие № 123 согласно КТП) рекомендуется объединить либо с уроком решения задач по теме «Альфа, бета-радиоактивность, гамма-излучение» либо с уроком «Деление тяжелых ядер. Цепные ядерные реакции».

Анализ контрольной работы № 4 по теме «Квантовая физика» можно перенести на урок по теме «Элементарные частицы и их взаимодействие».

Рекомендуется объединить уроки «Решение задач по теме “Элементарные частицы”» и «Обобщение и систематизация знаний по теме “Ядерная физика”».

Тема «Современная естественнонаучная картина мира» изучается на одном уроке.

На изучение раздела «Единая физическая картина мира» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов)

Астрономия

11

2

На изучение раздела «Строение и эволюция Вселенной» отводится 4 часа (вместо предусмотренных КТП шести часов).

Темы «Наша Галактика» и «Межзвёздные пыль и газ» изучаются на одном уроке.

Темы «Расширяющаяся Вселенная» и «Жизнь и разум во Вселенной» изучаются на одном уроке.

Химия

11

(базовый уровень)

4

На изучение темы «Металлы» отводится 8 часов вместо предусмотренных КТП 11 часов.

Темы «Металлы. Характеристика соединений щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. Жесткость воды» и «Важнейшие природные соединения, биологическая роль» можно объединить в один урок. Исключается практическая работа № 4.

Исключается контрольная работа № 4.

На изучение темы «Химические вещества в жизни и практической деятельности человека» отводится 2 часа вместо предусмотренных КТП трех часов.

Виртуальную экскурсию на предприятие можно провести как часть урока.

Химия

11

(повышенный уровень)

8

На изучение темы «Неметаллы» отводится 35 часов вместо предусмотренных КТП 36 часов.

Исключается практическая работа № 5.

Исключается практическая работа № 6.

Исключается контрольная работа № 5

Исключается урок № 20 «Анализ результатов контрольной работы».

На изучение темы «Металлы» отводится 17 часов вместо предусмотренных КТП 20 часов.

На изучение темы «Химические вещества в жизни и практической деятельности человека» отводится 2 часа вместо предусмотренных КТП шести часов.

Уроки № 1 и № 2 можно объединить в один – «Химические вещества в нашей жизни».

Исключается практическая работа № 7.

Исключается итоговая контрольная работа.

Виртуальную экскурсию на предприятие можно провести как часть урока № 2.

Допризывная подготовка

11

2

На изучение темы «Уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь» отводится 3 часа (вместо предусмотренных КТП четырех часов).

При изучении темы рекомендуется сократить время на изучение обязанностей солдата и воинского приветствия.

На изучение темы «Построение отделения в развернутый и походный строй» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

При изучении темы рекомендуется сократить время на практическую отработку построения отделения.

Медицинская подготовка

11

2

На изучение темы «Детские инфекции» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

 

При изучении детских инфекций рекомендуется вместе с учащимися заполнить обобщающую таблицу «Детские инфекции», в которой будут указаны источники инфекции, пути передачи, основные симптомы, особенности ухода.

Темы «Поражение кожных покровов» и «Кровяные инфекции» изучаются на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

 

При изучении данных тем рекомендуется вместе с учащимися заполнить обобщающие таблицы «Заболевания кожи» и «Характеристика кровяных инфекций».

           

 

[1] Для выполнения учебной программы в первую очередь необходимо использовать резервные часы

свернуть

РЕКОМЕНДАЦИИ по выполнению учебных программ в V–IX классах учреждений общего среднего образования (IV четверть 2019 / 2020 учебного года)[1]

РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению учебных программ в V–IX классах учреждений общего среднего образования

(IV четверть 2019 / 2020 учебного года)[1]

 

5 класс

 

Учебный предмет

Класс

Количество часов, на которое уменьшается учебное время в IV четверти

Рекомендации

по выполнению учебной программы

Рекомендации по изучению учебного материала

1

2

3

4

5

Беларуская мова

5

6

На вывучэнне тэмы «Адназначныя і мнагазначныя словы» адводзіцца 1 гадзіна (замест прадугледжаных КТП дзвюх гадзін).

Тэарэтычны матэрыял (правілы) вучні засвойваюць у поўным аб’ёме. Пры падборы практычнага матэрыялу для фарміравання моўных, маўленчых і камунікатыўных уменняў рэкамендуецца скараціць аб’ём практыкаванняў рэпрадуктыўнага характару. Асобныя практыкаванні можна выканаць у вуснай форме.

Тэмы «Устарэлыя словы» і «Неалагізмы» вывучаюцца на адным уроку.

На вывучэнне тэмы «Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год» адводзіцца 1 гадзіна (замест прадугледжаных КТП пяці гадзін).

Беларуская літаратура

5

4

На вывучэнне твора «Добры хлопец Дзік» Максіма Лужаніна адводзіцца 2 гадзіны (замест трох гадзін).

Рэкамендуецца сумясціць разгляд стасункаў паміж Гаспадаром і Дзікам, высвятленне ўражанняў вучняў, іх адносін да герояў і падзей. Падрабязны пераказ аднаго з раздзелаў твора выконваецца па жаданні вучняў.

На вывучэнне твора «Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў» Міхася Лынькова адводзіцца 3 гадзіны (замест чатырох гадзін).

Рэкамендуецца выключыць пераказ прыгод, у якія трапілі персанажы твора, выразнае чытанне ўрыўка і яго абмеркаванне.

На вывучэнне твора “Былі ў мяне мядзведзі” Уладзіміра Караткевіча адводзіцца 3 гадзіны (замест чатырох гадзін).

Рэкамендуецца выключыць пераказ блізка да тэксту эпізодаў пра развітанне Сяргея з Бурыкам і нечаканую апошнюю сустрэчу з мядзведзем у лесе.

Выключыць адзін урок дадатковага чытання.

 

Русский язык

5

6

На тему «Правописание корней с чередующимися гласными е–и» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера. Отдельные упражнения можно выполнить в устной форме.

Мини-сочинение «Весна в парке (в лесу)» предложить как домашнее задание вместо рекомендованного устного рассказа о любимом писателе.

Темы «Правописание буквы ь знак после шипящих» и «Буква ь знак после шипящих. Обобщение изученного по орфографии» изучаются на одном уроке (1 час вместо предусмотренных КТП двух часов).

Темы «Прямое и переносное значения слов. Толковые словари» и «Слово в толковом словаре» изучаются на одном уроке (1 час вместо предусмотренных КТП двух часов).

Темы «Синонимы. Словарь синонимов» и «Синонимы в тексте» изучаются на одном уроке (1 час вместо предусмотренных КТП двух часов).

Темы «Устаревшие слова» и «Неологизмы» изучаются на одном уроке (1 час вместо предусмотренных КТП двух часов).

На повторение изученного в 5 классе отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Русская литература

5

4

На изучение произведения М.Ю. Лермонтова «Бородино» отводится 2 часа (вместо предусмотренных учебной программой трех).

Рекомендуется исключить тему КТП «Бородино в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова». Необходимый историко-культурный комментарий целесообразно дать в начале следующего учебного занятия.

На изучение произведения И.С. Тургенева «Муму» отводится 4 часа (вместо предусмотренных учебной программой пяти часов).

Рекомендуется совмещение тем КТП «Герасим и Муму» и «Гибель Муму» в рамках одного учебного занятия. Не является обязательным знакомство с иллюстрациями к рассказу. Рекомендуется исключить выборочный пересказ «Муму в жизни Герасима».

На изучение произведения Л.Н. Толстого отводится 3 часа (вместо предусмотренных учебной программой четырех часов).

Рекомендуется совмещение тем КТП «Кавказ в жизни и творчестве Л.Н. Толстого» и «Жилин и Костылин в плену». Указанное к данным темам домашнее задание целесообразно предложить учащимся сделать по выбору. Рекомендуется опустить выразительное чтение в лицах («Поедем, Жилин, одни…», разговор Жилина с татарами о выкупе).

На изучение темы «Мир приключений, фантастики в литературных произведениях» отводится 1 час (вместо предусмотренных учебной программой двух).

Целесообразно провести занятие в форме интеллектуальной игры, литературного квеста, читательской конференции.

Английский язык

5

(базовый уровень)

6

В теме «Страны и континенты» объединить коммуникативные ситуации «Страны и континенты» и «Природные особенности континентов»

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) изучается в полном объёме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Объединить коммуникативные ситуации «Беларусь – страна голубых озёр» и «Животный мир Беларуси»

Объединить коммуникативные ситуации «Страна на карте» и «На острове»

В теме «Путешествия» объединить коммуникативные ситуации «Виды транспорта» и «Планирование маршрута»

Объединить коммуникативные ситуации «Самое интересное путешествие» и «Дневник путешественника»

Объединить коммуникативные ситуации «Путешествие на корабле» и «Отправляемся в путешествие»

Английский язык

5

(повышен–ный уровень)

10

В теме «Страны и континенты» объединить коммуникативные ситуации «Страны и континенты» и «У карты мира»

Грамматический материал изучается в полном объёме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «В гостях хорошо, а дома лучше» на одном уроке (вместо 2-ух уроков, предусмотренных КТП)

Объединить коммуникативные ситуации «Мир празднует» и Календарь фестивалей»

Объединить коммуникативные ситуации «Информация о странах и континентах» и «Путешествие по странам и континентам»

На презентацию проекта «Мое место в мире» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

В теме «Путешествия» объединить коммуникативные ситуации «Путешествия» и «Почему люди путешествуют?»

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Планирование маршрута путешествия» на одном уроке (вместо 2-ух уроков, предусмотренных КТП)

Объединить коммуникативные ситуации «Правила поведения во время путешествия» и «Правила поведения во время путешествия по Беларуси»

Исключить подготовку проекта «Путешествие моей мечты»

Исключить презентацию проекта «Путешествие моей мечты»

Французский язык

5

(базовый уровень)

6

В теме «Деревня» объединить коммуникативные ситуации «В саду» и «У дедушки»; «В деревне летом» и «На ферме у дедушки»

В теме «Каникулы. Путешествия» объединить коммуникативные ситуации

«Каникулы. Путешествия» и «Каникулы – это …Летний отдых» ; «Мои занятия на каникулах» и «Впечатления от каникул»; «Я люблю путешествовать » и «Путешествия разными видами транспорта»; «Да здравствуют каникулы» и «Путешествовать – это увлекательно».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Французский язык

5

(повышен–ный уровень)

10

В теме «Город и деревня» объединить коммуникативные ситуации «В чужом городе» и «На улицах города»

В теме «Город и деревня» исключить коммуникативную ситуацию «Адрес и телефоны»; коммуникативную ситуацию «Правила оформления конверта»

В теме «Страны и континенты» объединить коммуникативные ситуации «Страны и континенты» и «Континенты и океаны»; «Вавилонская башня» и «Языки народов мира»; «Страны мира » и «Национальности»; «Флаги различных государств» и «Символы Франции и Беларуси».

В теме «Путешествия» объединить коммуникативные ситуации «Путешествия» и «Путешествия различными видами транспорта»; «Путешествие » и «В вагоне».

В теме «Путешествия» исключить коммуникативную ситуацию «Велотуристы».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Немецкий язык

5

(базовый уровень)

6

В теме «Путешествия. Страны и континенты» объединить коммуникативные ситуации «Цель путешествия» и «Планируем путешествие».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме.

Количество тренировочных упражнений учитель может определить по своему усмотрению, дозировать их в зависимости от временного фактора и уровня подготовленности учащихся.

Исключить коммуникативную ситуацию «С собой в дорогу берем…».

Исключить коммуникативную ситуацию «Путеводитель для туриста».

В теме «Телепередачи» объединить коммуникативные ситуации «Реклама на телевидении» и «Рекомендую посмотреть…».

Объединить коммуникативные ситуации «Любимые телепередачи» и «Познавательные телепередачи».

Исключить коммуникативную ситуацию «Телевизор или компьютер».

Немецкий язык

5

(повышен–ный уровень)

10

В теме «Страны и континенты» рассмотреть коммуникативную ситуацию «Наша планета – Земля» на одном уроке (вместо 2-х, предусмотренных КТП).

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Животный мир разных континентов» на одном уроке (вместо 2-х, предусмотренных КТП).

Объединить коммуникативные ситуации «Климат в Германии» и «Климат в Беларуси».

Исключить коммуникативную ситуацию «Страны и национальности».

Объединить коммуникативные ситуации «Почему люди говорят на разных языках?» и «Языки Европы».

В теме «Путешествия» исключить коммуникативную задачу «Буклет для путешественника».

Исключить коммуникативную ситуацию «Виды транспорта».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «В турагентстве» на одном уроке  (вместо 2-х, предусмотренных КТП).

Исключить коммуникативную ситуацию «Открытки из путешествия».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Книги и фильмы о путешествиях» на одном уроке (вместо 2-х, предусмотренных КТП).

Испанский язык

5

(базовый уровень)

6

В теме «Город и деревня» объединить коммуникативные ситуации «План города / деревни» и «Что находится в городе?» (изучаются на одном уроке).

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

При организации обучения различным видам чтения рекомендуется  учитывать  изменения в коммуникативных ситуациях.

Объединить коммуникативные ситуации «Район, в котором я живу» и «Достопримечательности моего района».

Объединить коммуникативные ситуации «Проблемы большого города» и «Проблемы нашего города / нашей деревни».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию  «Соблюдение правила дорожного движения на улицах города (деревни)» на одном уроке (вместо двух).

Рассмотреть коммуникативную ситуацию  «Мне нужно пройти … » на одном уроке (вместо двух).

Исключить коммуникативную ситуацию «Я могу объяснить дорогу к …».

Испанский язык

5

(повышен–ный уровень)

10

В теме «Телепередачи» объединить коммуникативные ситуации «Современное телевидение» и «Телевидение будущего» (изучаются на одном уроке).

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

При организации обучения различным видам чтения рекомендуется учитывать  изменения в коммуникативных ситуациях.

 

Рассмотреть коммуникативную ситуацию  «Программы телевидения» на одном уроке (вместо двух).

Объединить коммуникативные ситуации «Любимые телепередачи» и «Любимые телепередачи моих друзей».

Объединить коммуникативные ситуации «Программы передач испанского телевидения» и «Испанские телепередачи».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию  «Программы телевидения» на одном уроке (вместо двух).

Рассмотреть коммуникативную ситуацию  «Польза и вред телевидения» на одном уроке (вместо двух).

В теме «Каникулы» исключить коммуникативную ситуацию «Каникулы испанских детей».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию  «Занятия испанских детей на каникулах» на одном уроке (вместо двух).

Исключить коммуникативную ситуацию «Каникулы – время отдыха».

 Рассмотреть коммуникативную ситуацию  «Занятия на каникулах» на одном уроке (вместо двух).

Рассмотреть коммуникативную ситуацию  «Каникулы – любимая пора детей» на одном уроке (вместо двух).

Китайский язык

5

(базовый уровень)

6

В теме «Путешествия» объединить коммуникативные ситуации «Золотистый пляж и лазурное море» и «Куда ты мечтаешь поехать путешествовать».

В теме «Страны и континенты» объединить коммуникативные ситуации «Страны и континенты» и «Сколько всего континентов.

В теме ««Страны и континенты» исключить коммуникативную ситуацию «Площадь территории».

В теме «Страны и континенты» объединить коммуникативные ситуации «Беларусь на карте Европы» и «С какими странами граничит Беларусь?»; «Языки европейских и азиатских стран» и «Китайский язык в странах мира»;  «Праздники разных стран» и «Обычаи разных стран».

Грамматический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Китайский язык

5

(повышен–ный уровень)

10

В теме «Путешествия» объединить коммуникативные ситуации «Один день в Минске» и «Куда сходить в Минске»;  «Бывал ли ты на Минском море» и «Экскурсия по Минску»; «Золотистый пляж и лазурное море» и «Куда ты мечтаешь поехать путешествовать».

В теме «Страны и континенты» объединить коммуникативные ситуации «Страны и континенты» и «Сколько всего континентов.

В теме «Страны и континенты» исключить коммуникативную ситуацию «Площадь территории».

В теме «Страны и континенты» объединить коммуникативные ситуации «Беларусь на карте Европы» и «С какими странами граничит Беларусь?»; «Административное деление европейских стран» и «Европа делится на…».

В теме «Страны и континенты» исключить коммуникативную ситуацию «Сколько километров с севера на юг».

В теме ««Страны и континенты» объединить коммуникативные ситуации «Языки европейских и азиатских стран» и «Китайский язык в странах мира»; «Праздники разных стран» и «Обычаи разных стран».

Грамматический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Математика

5

10

На изучение темы «Площадь. Единицы измерения площади. Площадь прямоугольного треугольника и некоторых видов многоугольников» отводится 4 часа (вместо предусмотренных КТП 6 часов).

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

На обобщение и систематизацию материала по теме «Площадь. Единицы измерения площади. Площадь прямоугольного треугольника и некоторых видов многоугольников» отводится 4 часа (вместо предусмотренных КТП 6 часов).

Исключается контрольная работа по теме «Площадь. Единицы измерения площади. Площадь прямоугольного треугольника и некоторых видов многоугольников» (по КТП 1 час).

Используется 2 часа резервного времени на изучение данной темы.

На повторение материала в конце учебного года отводится 16 часов вместо 20 часов по КТП

 

Человек и мир

5

2

Темы «Разнообразие живых организмов» и «Почва» изучаются на одном уроке.

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала рекомендуется сократить объем заданий репродуктивного характера.

Исключить урок-экскурсию (урок №33 в соответствии с КТП).

 

Всемирная история

5

4

Запланированное в разделе IV практическое занятие совмещается с уроком «Христианство в Римской империи».

 

Темы «Культура Древнего Рима» и «Религия древних римлян» изучаются на одном уроке.

Рекомендуется использовать визуальные формы представления информации о достижениях культуры Древнего Рима. Фактологическое содержание может быть сокращено.

Темы «Земельная и военная реформы в Риме» и «Рабовладение в Риме» изучаются на одном уроке.

Для изучения предлагаются причины и содержание реформ, сокращается фактологический материал по вопросу о восстании Спартака.

Темы «Падение Римской республики и создание империи» и «Власть римских императоров» изучаются на одном уроке.

Сокращается фактологический материал о правлении римских императоров Тиберия, Нерона, Траяна и Диоклетиана.

Искусство

(отечественная и мировая художественная культура)

5

2

Темы «Человек и животный мир» и «Как художники изображают животных» изучаются на одном уроке.

Рекомендуется сместить акцент на художественно-творческую деятельность (форма, техника и материалы по выбору учащихся). Теоретические сведения минимизируются с учетом сокращения учебного времени.

На проведение «Творческого проекта» в конце учебного года  отводится один час (вместо предусмотренных программой двух часов).

Трудовое обучение. Технический труд

5

2

На изучение тем (по выбору) вариативного компонента отводится 4 часа (вместо предусмотренных КТП 6 часов).

Теоретические сведения минимизируются. Содержание практических работ корректируется с учетом сокращения учебного времени.

Трудовое обучение. Обслуживающий труд

5

2

На изучение тем (по выбору) вариативного компонента для школ, не имеющих учебно-опытного участка, отводится 3 часа; для школ, имеющих учебно-опытный участок, отводится 2 часа; для гимназий – 3 часа (вместо предусмотренных КТП 5, 4 и 5 часов соответственно).

 

6 класс

 

Учебный предмет

Класс

Количество часов, на которое уменьшается учебное время в IV четверти

Рекомендации

по выполнению учебной программы

Рекомендации по изучению учебного материала

1

2

3

4

5

Беларуская мова

6

6

Тэмы «Зваротны займеннік сябе» і «Прыналежныя займеннікі, іх ужыванне і правапіс» вывучаюцца на адным уроку.

Тэарэтычны матэрыял (правілы) вучні засвойваюць у поўным аб’ёме. Пры падборы практычнага матэрыялу для фарміравання моўных, маўленчых і камунікатыўных уменняў рэкамендуецца скараціць аб’ём практыкаванняў рэпрадуктыўнага характару. Асобныя практыкаванні можна выканаць у вуснай форме.

На вывучэнне тэмы «Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме “Займеннік як часціна мовы”» адводзіцца 1 гадзіна (замест прадугледжаных КТП дзвюх гадзін).

Тэмы «Указальныя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і правапіс» і «Азначальныя займеннікі, іх скланенне, утварэнне і правапіс» вывучаюцца на адным уроку.

На вывучэнне тэмы «Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год» адводзіцца 1 гадзіна (замест прадугледжаных КТП чатырох гадзін).

Беларуская літаратура

6

4

На вывучэнне твора «Стары бабёр» Алеся Жука адводзіцца 1 гадзіна (замест дзвюх гадзін).

Рэкамендуецца выключыць прагляд фрагментаў фільма «Паляванне на Апошняга Жураўля» і іх абмеркаванне. Вусны аповед пра старога бабра і яго падарожжа ў пошуках новага жытла вучні рыхтуюць па жаданні.

На вывучэнне твора «Гальштучнік» Раісы Баравіковай адводзіцца 2 гадзіны (замест трох гадзін).

Рэкамендуецца абмеркаванне рэпрадукцыі карціны Я. Драздовіча «Пейзаж на Сатурне» сумясціць з аналізам твора «Гальштучнік». Вусная замалёўка пра далёкую планету, якую ўяўляюць вучні, выконваецца імі па жаданні.

Не праводзяцца вуснае сачыненне з элементамі апісання і разважання, урок дадатковага чытання

Навучанне вуснаму сачыненню з элементамі апісання і разважання рэкамендуецца ажыццяўляць пры аналізе вобразаў герояў мастацкіх твораў.

Русский язык

6

6

Темы «Разряды имен числительных по составу и их правописание» и «Правописание имен числительных. Морфологический разбор имени числительного» изучаются на одном уроке (1 час вместо предусмотренных КТП двух часов).

Теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера. Отдельные упражнения можно выполнить в устной форме.

Темы «Обозначение дробных чисел» и «Обобщение изученного об имени числительного» изучаются на одном уроке (1 час вместо предусмотренных КТП двух часов).

Темы «Возвратное и личные местоимения» и «Местоимения в речевом этикете» изучаются на одном уроке (1 час вместо предусмотренных КТП двух часов).

Темы «Притяжательные местоимения» и «Указательные местоимения» изучаются на одном уроке (1 час вместо предусмотренных КТП двух часов).

Темы «Неопределенные и отрицательные местоимения» и «Правописание и употребление в речи неопределенных и отрицательных местоимений» изучаются на одном уроке (1 час вместо предусмотренных КТП двух часов).

Материал для развития интереса к изучению русского языка («Урок занимательной грамматики» – 1 час) используется на уроках повторения изученного в 6 классе.

Русская литература

6

4

На изучение повести Л.Н. Толстого «Детство» отводится 2 часа (вместо предусмотренных учебной программой трех).

Главы повести «Охота», «Приготовления к охоте» целесообразно рекомендовать к самостоятельному прочтению.

На изучение повести Максима Горького «Детство» отводится 2 часа (вместо предусмотренных учебной программой трех).

Рекомендуется совмещение тем КТП «Способы создания образов главных героев» и «Мастерство Горького в создании характеров героев». Целесообразно исключить составление речевых характеристик героя, знакомство с иллюстрациями к повести.

На изучение повести В.О. Богомолова «Иван» отводится 2 часа (вместо предусмотренных учебной программой трех).

Рекомендуется совмещение тем «Переброска юного разведчика в тыл врага» и «Трагическая и героическая судьба Ивана». Целесообразно сократить обсуждение темы «Мечта героя о добрых человеческих отношениях». Краткий пересказ о переброске Ивана в тыл врага учащиеся готовят по желанию.

На тему «Повторение» отводится 1 час (вместо предусмотренных учебной программой двух).

 

Английский язык

6

(базовый уровень)

6

В теме «Книги и фильмы» объединить коммуникативные ситуации «Книги и фильмы» и «В мире кино».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) изучается в полном объёме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Объединить коммуникативные ситуации «Знатоки кино» и «Лучший знаток кино».

Объединить коммуникативные ситуации «Поход в кино» и «Мой любимый фильм».

В теме «Любимые занятия» объединить коммуникативные ситуации «Любимые занятия» и «Мои предпочтения».

Исключить коммуникативную ситуацию «Увлечение в семье моего друга».

Объединить коммуникативные ситуации «Праздник для всех» и «Мой любимый праздник».

Английский язык

6

(повышен–ный уровень)

10

В теме «Книги» рассмотреть коммуникативную ситуацию «Любимые детские писатели» на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух уроков)

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) изучается в полном объёме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Исключить коммуникативную ситуацию «Какую книгу ты хотел(-а) бы прочитать?»

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Самые популярные персонажи» на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух уроков)

Исключить подготовку проекта «На книжной ярмарке»

Исключить презентацию проекта «На книжной ярмарке»

В теме «Фильмы» исключить коммуникативную ситуацию «Выходной день»

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Самый популярный фильм» на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух уроков)

Объединить коммуникативные ситуации «Молодые актеры – звезды экрана» и «Интервью со звездой»

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Экскурсия на киностудию» на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух уроков)

На презентацию проекта «Кандидат на награду» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Французский язык

6

(базовый уровень)

6

В теме «Любимые занятия» объединить коммуникативные ситуации «Коллекция» и «Увлечения в нашей семье».

В теме «Природа» объединить коммуникативные ситуации «Домашний питомец» и «Домашние животные»;  «Любимые питомцы французов» и «Любимые питомцы в белорусской семье».

В теме «Природа» исключить коммуникативную ситуацию «Содержание питомца во Франции / в Беларуси».

В теме «Природа» объединить коммуникативные ситуации «Уход за домашним питомцем» и «Советы владельцам домашним животных»; «Брошенные животные» и «Служба спасения животных».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Французский язык

6

(повышен–ный уровень)

10

В теме «Фильмы. Книги» объединить коммуникативные ситуации «Приглашение в кино» и «Принять или отклонить приглашение».

В теме «Фильмы. Книги» исключить коммуникативную ситуацию «Кинодневник».

В теме «Фильмы. Книги» объединить коммуникативные ситуации «Книги» и «Семья идет в книжный магазин»; «Сказки и сказочники» и «Чему учат сказки»; «Поход в книжный магазин» и «В книжном магазине»; «Красная шапочка» Ш. Пьеро и братьев Гримм и «Персонажи «Красной шапочки»: герои и антигерои».

 

В теме «Любимые занятия» объединить коммуникативные ситуации «Виды досуга и увлечений» и «Место и время досуга»;  «Выходные дни» и «Планы на вечер»;  «Оригинальные трюки» и «Пазл»; «Коллекционирование» и «Необычные коллекции».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Немецкий язык

6

(базовый уровень)

6

В теме «Природа» исключить коммуникативную ситуацию «Прогулка по лесу».

Языковой материал (фонетика лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме.

Количество тренировочных упражнений учитель может определить по своему усмотрению, дозировать их в зависимости от временного фактора и уровня подготовленности учащихся.

Исключить коммуникативную ситуацию «Природа вокруг нас».

Объединить коммуникативные ситуации «Экономия воды» и «Сбор макулатуры».

Объединить коммуникативные ситуации «Забота о природе – дело каждого» и «Помощь природе».

В теме «Республика Беларусь и страна изучаемого языка» объединить коммуникативные ситуации «Символы Германии» и «Символы Беларуси».

Объединить коммуникативные ситуации «Природные особенности Беларуси» и «Природные особенности Германии».

Немецкий язык

6

(повышен–ный уровень)

10

В теме «Республика Беларусь и страны изучаемого языка» рассмотреть коммуникативную ситуацию «Города Германии и их достопримечательности» на одном уроке (вместо 2-х, предусмотренных КТП).

Языковой материал (фонетика лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме.

Для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Объединить коммуникативные ситуации «Моя Родина – Беларусь» и «Хорошо ли мы знаем свою страну?».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Я горжусь своей страной» на одном уроке (вместо 2-х, предусмотренных КТП).

Исключить коммуникативную ситуацию «Области в Беларуси».

В теме «Природа» рассмотреть коммуникативную ситуацию «Защитники животного мира» на одном уроке (вместо 2-х, предусмотренных КТП).

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Красная книга Германии» на одном уроке (вместо 2-х, предусмотренных КТП).

Исключить коммуникативную ситуацию «Животные, которых уже нет на Земле».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Причины исчезновения животных» на одном уроке (вместо 2-х, предусмотренных КТП).

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Животные, нуждающиеся в защите» на одном уроке (вместо 2-х, предусмотренных КТП).

Исключить коммуникативную ситуацию «Наши птицы».

Испанский язык

6

(базовый уровень)

6

В теме «Республика Беларусь и страна изучаемого языка» рассмотреть коммуникативную ситуацию «Национальные символы Республики Беларусь» на одном уроке (вместо двух).

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

При организации обучения различным видам чтения рекомендуется учитывать  изменения в коммуникативных ситуациях.

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Географическое положение Испании» на одном уроке (вместо двух).

Объединить коммуникативные ситуации «Мадрид — столица Испании» и «Королевство Испании».

В теме «Природа» объединить коммуникативные ситуации «Защита животных» и «Им нужна наша помощь» (изучаются на одном уроке).

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Национальные природные заповедники» на одном уроке (вместо двух).

Объединить коммуникативные ситуации «Охрана природы» и «Растения Красной книги».

Испанский язык

6

(повышен–ный уровень)

10

В теме «Республика Беларусь и страна изучаемого языка» объединить коммуникативные ситуации «Флаг Республики Беларусь» и «Герб Республики Беларусь» (изучаются на одном уроке).

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

При организации обучения различным видам чтения рекомендуется учитывать  изменения в коммуникативных ситуациях.

Исключить коммуникативную ситуацию  «Флаг и герб Испании».

Исключить коммуникативную ситуацию  «Символы герба».

В теме «Природа» объединить коммуникативные ситуации «Природа» и «Планета» (изучаются на одном уроке).

Объединить коммуникативные ситуации «Что я делаю для защиты окружающей среды» и «Мы защищаем природу».

Объединить коммуникативные ситуации   «Защита животных» и «Животные нуждаются в защите».

Исключить коммуникативную ситуацию  «Последний белый носорог».

Исключить коммуникативную ситуацию «Белые и бурые медведи».

Исключить коммуникативную ситуацию «Защита домашних животных».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Защита животных – дело каждого человека» на одном уроке (вместо двух).

Китайский язык

6

(базовый уровень)

6

В теме «Беларусь и Китай» объединить коммуникативные ситуации «Страна 10 тысяч озер» и «Климат Беларуси».

В теме «Беларусь и Китай» объединить коммуникативные ситуации «Китай – наш друг» и «Символы Китая».

В теме «Беларусь и Китай» исключить коммуникативную ситуацию «Нравятся ли тебе панды».

В теме «Природа» объединить коммуникативные ситуации «Какие животные тебе нравятся» и «Дикие и домашние животные».

В теме «Природа» объединить коммуникативные ситуации «Редкие животные Китая» и «Жизнь панд».

В теме «Природа» объединить коммуникативные ситуации «Сосна, бамбук и слива» и «Жасмин – китайский символ».

Грамматический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Китайский язык

6

(повышен–ный уровень)

10

В теме «Беларусь и Китай» объединить коммуникативные ситуации «Страна 10 тысяч озер» и «С какими странами граничит Беларусь».

В теме «Беларусь и Китай» объединить коммуникативные ситуации «Рельеф Беларуси» и «Климат Беларуси».

В теме «Беларусь и Китай» объединить коммуникативные ситуации «Символы Беларуси» и «Флаг и герб»

В теме «Беларусь и Китай» объединить коммуникативные ситуации «Китай – наш друг» и «Географическое положение Китая».

В теме «Беларусь и Китай» исключить коммуникативную ситуацию «Нравятся ли тебе панды».

В теме «Природа» объединить коммуникативные ситуации «Что это за животное» и «Какое животное я загадал».

В теме «Природа» объединить коммуникативные ситуации «Редкие животные Китая и Беларуси» и «Редкие животные Китая».

В теме «Природа» объединить коммуникативные ситуации «Жизнь панд» и «Что ты знаешь о пандах».

В теме «Природа» объединить коммуникативные ситуации «Сосна, бамбук и слива» и «Жасмин – китайский символ».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Математика

6

10

На изучение темы «Окружность. Круг. Формулы длины окружности и площади круга. Виды треугольников» отводится 4 часа (вместо предусмотренных КТП 5 часов).

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

На повторение темы «Рациональные числа» отводится 5 часов (вместо предусмотренных КТП 10 часов).

На изучение темы «Координатная плоскость» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП 3 часов).

На изучение темы используется 2 часа резервного времени

Информатика

6

2

Темы «Использование вспомогательных алгоритмов» и «Составление алгоритмов для исполнителя Чертежник» изучаются на одном уроке.

Теоретический материал изучается в ходе практических заданий.

Темы «Понятие об электронной почте» и «Работа в сети Интернет» изучаются на одном уроке.

Теоретический материал изучается в ходе практических заданий.

История Беларуси

6

2 (при параллельном изучении «Всемирной истории» и «Истории Беларуси»)

 

4 (при последовательном изучении «Всемирной истории» и «Истории Беларуси»)

Темы «Государственный строй ВКЛ» и «Хозяйственное развитие» (раздел «Белорусские земли в период возникновения и усиления ВКЛ (середина XIII – конец XIV в.)») изучаются на одном уроке.

Изучение темы «Государственный строй ВКЛ» рекомендуется организовать на основе схем и карт, предложенных в § 4. .

Темы «Культурная и религиозная жизнь» (раздел «Белорусские земли в период возникновения и усиления ВКЛ (середина XIII – конец XIV в.)») и «Этническое развитие» (раздел «Белорусские земли в составе ВКЛ в конце XIV – XV в.») изучаются на одном уроке.

Проследить изменения в этническом и конфессиональном развитии белорусских земель рекомендуется в рамках одного урока. Особое внимание уделить вопросам и заданиям 4, 6, 7 после § 13.

 

Темы «Гражданская война 1432 – 1439 гг.» и «Войско и военное дело. Внешняя политика ВКЛ во второй половине XV в.» (раздел «Белорусские земли в составе ВКЛ в конце XIV – XV в.») изучаются на одном уроке.

Тема «Войско и военное дело. Внешняя политика ВКЛ во второй половине XV в.» рекомендована в качестве ознакомительной.

Объединяются уроки обобщения к разделам «Белорусские земли в период возникновения и усиления ВКЛ (середина XIII – конец XIV в.)» и «Белорусские земли в составе ВКЛ в конце XIV – XV в.» и проводятся после изучения всего материала (1 час).

При проведении урока обобщения рекомендуется использовать групповую форму работы с заданиями, предложенными в учебном пособии (с. 58–60, с. 133–135).

Всемирная история

6

2 (при параллельном изучении «Всемирной истории» и «Истории Беларуси»)

Темы «Возникновение ислама и Арабский халифат» и «Арабо-исламская культура» (раздел III «Цивилизации Азии, Африки и Америки») изучаются на одном уроке.

Сокращается фактологический материал; культура изучается посредством более широкого использования визуальных форм представления информации.

Объединить урок обобщения по разделу III и итоговое обобщение.

Рассматриваются особенности развития различных регионов мира в эпоху Средневековья.

География

6

2

Темы «Озёра и болота. Водохранилища. Каналы», «Ледники. Значение гидросферы. Охрана вод» изучаются на одном уроке, одновременно выполняется обучающая практическая работа №5 «Составление описания водного объекта своей местности по предложенному плану»

При выполнении практической работы задания можно выполнить в устной форме.

Темы «Биосфера» и «Почва и её значение. Эрозия почв» изучаются на одном уроке

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала рекомендуется сократить объем заданий репродуктивного характера.

 

Биология

6

2

Экскурсию №3 «Живые организмы весной» рекомендуется не проводить.

При изучении темы «Сезонные изменения экосистем. Весна. Лето» рекомендуется акцентировать внимание учащихся на изменениях, происходящими с живыми организмами весной.

 

Темы «Роль человека в природе» и «Охрана живой природы» изучаются на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

При изучении данных тем рекомендуется вместе с учащимися составить опорный конспект, который позволит облегчить запоминание учебного материала, установить логическую связь между элементами тем.

Искусство

(отечественная и мировая художественная культура)

6

2

На изучение темы «Телевидение» отводится 1 час (вместо предусмотренных программой двух часов).

Рекомендуется сместить акцент на художественно-творческую деятельность (форма, техника и материалы по выбору учащихся). Теоретические сведения минимизируются с учетом сокращения учебного времени.

На проведение «Творческого проекта» в конце учебного года  отводится один час (вместо предусмотренных программой двух часов).

Трудовое обучение. Технический труд

6

4

На изучение тем (по выбору) вариативного компонента для школ отводится 8 часов; для гимназий – 4 часа (вместо предусмотренных КТП 12 и 6 часов соответственно).

Теоретические сведения минимизируются. Содержание практических работ корректируется с учетом сокращения учебного времени.

Трудовое обучение. Обслуживающий труд

6

4

На изучение тем (по выбору) вариативного компонента для школ, не имеющих учебно-опытного участка, отводится 14 часов; для школ, имеющих учебно-опытный участок, отводится 12 часов; для гимназий – 5 часов (вместо предусмотренных КТП 18, 16 и 7 часов соответственно).

 

 

7 класс

 

Учебный предмет

Класс

Количество часов, на которое уменьшается учебное время в IV четверти

Рекомендации

по выполнению учебной программы

Рекомендации по изучению учебного материала

1

2

3

4

5

Беларуская мова

7

4

Тэмы «Злучнік як службовая часціна мовы» і «Простыя і састаўныя злучнікі, іх ужыванне. Адзіночныя, парныя, паўторныя злучнікі, іх ужыванне і правапіс» вывучаюцца на адным уроку.

Тэарэтычны матэрыял (правілы) вучні засвойваюць у поўным аб’ёме. Пры падборы практычнага матэрыялу для фарміравання моўных, маўленчых і камунікатыўных уменняў рэкамендуецца скараціць аб’ём практыкаванняў рэпрадуктыўнага характару. Асобныя практыкаванні можна выканаць у вуснай форме.

Тэмы «Часціца як службовая часціна мовы» і «Асноўныя разрады часціц (азнаямленне)» вывучаюцца на адным уроку.

Тэмы «Часціца не, ні, іх адрозненне» і «Правапіс не (ня), ні з рознымі часцінамі мовы (паўтарэнне)» вывучаюцца на адным уроку.

Тэмы «Выклічнік» і «Пераход слоў з адной часціны мовы ў іншую» вывучаюцца на адным уроку.

Беларуская літаратура

7

4

На вывучэнне твора «Шануйце роднае слова!» Цёткі адводзіцца 1 гадзіна (замест дзвюх гадзін).

Рэкамендуецца выключыць чытанне на ўроку мастацкага твора, даць заданне на папярэдніх занятках прачытаць твор дома. Тэматычны кантроль па раздзеле «Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі» мэтазгодна правесці на занятках па тэме “Максім Танк “Дрэвы паміраюць…” Алесь Разанаў “У парку”.

На вывучэнне твора «Балада пра Вячку, князя людзей простых» Уладзіміра Караткевіча адводзіцца 1 гадзіна (замест прадугледжаных КТП дзвюх гадзін).

Рэкамендуецца сумясціць разгляд мастацкага героя і гістарычнай асобы з аналізам вобраза Вячкі. Разгляд і аналіз карціны У. Лукашыка «Вячка» не з’яўляюцца абавязковымі.

На вывучэнне твора «Зямля пад белымі крыламі» Уладзіміра Караткевіча адводзіцца 2 гадзіны (замест трох гадзін).

 

Рэкамендуецца сумясціць паглыбленне звестак пра творчасць У. Караткевіча са знаёмствам з раздзеламі «Просім у хату, госцейкі нашы!», «Хлеб і да хлеба».

На вывучэнне твора «Меч князя Вячкі» Леаніда Дайнекі адводзіцца 1 гадзіны (замест прадугледжаных КТП двух гадзін).

 

Рэкамендуецца выключыць выразнае чытанне ўрыўка, чытанне артыкула «…І перанесціся ў далёкае мінулае», (прапанаваць прачытаць артыкул дома), супастаўленне асацыятыўных сувязей літаратурнага твора з ілюстрацыямі У. Лукашыка.

Русский язык

7

4

Темы «Употребление предлогов в речи» и «Обобщение изученного о предлоге. Морфологический разбор предлога» изучаются на одном уроке (1 час вместо предусмотренных КТП двух часов).

Теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера. Отдельные упражнения можно выполнить в устной форме.

Темы «Правописание союзов» и «Употребление союзов в речи» изучаются на одном уроке (1 час вместо предусмотренных КТП двух часов).

Темы «Частица как часть речи. Разряды частиц (ознакомление)» и «Правописание частиц» изучаются на одном уроке (1 час вместо предусмотренных КТП двух часов).

Темы «Междометие как особая часть речи: фукции, правописание)» и «Повторение изученного в 7 классе» изучаются на одном уроке (1 час вместо предусмотренных КТП двух часов).

Русская литература

7

2

На тему «Из зарубежной литературы» отводится 3 часа (вместо предусмотренных учебной программой пяти).

На изучение произведений  «Маленький принц» (А. де Сент-Экзюпери) и «Каникулы» (Р. Брэдбери) отводится соответственно 2 и 1 час. Рекомендуется сократить знакомство с биографиями писателей, основное внимание уделить индивидуальному восприятию учащими данных произведений.

Английский язык

7

(базовый уровень)

6

В теме «Путешествие по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «Австралия – неизвестная страна» и «Паспорт Австралии».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) изучается в полном объёме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Исключить коммуникативную задачу «На австралийском рынке».

Объединить коммуникативные ситуации «Путешествие по Беларуси» и «Место, которое я хочу посетить в Беларуси».

В теме «Урок иностранного языка» объединить коммуникативные ситуации «Английский язык и литература» и «Чтение книг на английском языке».

Объединить коммуникативные задачи «На уроке английского языка» и «Урок английского языка».

Объединить коммуникативные задачи «Роль английского языка в нашей жизни» и «Мое отношение к иностранному языку».

Английский язык

7

(повышен–ный уровень)

10

В теме «Путешествие по разным странам» рассмотреть коммуникативную  ситуацию «Правила поведения путешественника» на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух уроков).

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) изучается в полном объёме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Объединить коммуникативные ситуации «Путешествие – это весело» и «Мнение друзей о путешествии».

Объединить коммуникативные ситуации «Лучший вид транспорта» и «Мой любимый вид транспорта».

Объединить коммуникативные ситуации «Путешествуем, играя» и «Путешествие от А до Я».

Исключить коммуникативную ситуацию «Путешествие и каникулы».

В теме «Урок иностранного языка»  объединить коммуникативные ситуации «Роль английского языка в современном мире» и «Роль английского языка в моей жизни».

Объединить коммуникативные ситуации «Способы изучения английского языка» и «Мой план изучения английского языка».

Объединить коммуникативные ситуации «На уроке английского языка» и «Мой урок английского языка».

Исключить коммуникативную ситуацию «Повторяем, играя».

Объединить коммуникативные ситуации «Английский язык и кино» и «Просмотр фильмов на английском языке».

Французский язык

7

(базовый уровень)

6

В теме «Путешествия по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «Из истории Минска» и «Проспект Победителей – центральное место проведения праздников».

В теме «Путешествия по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «Современные площади Минска» и «Площадь Якуба Колоса».

В теме «Путешествия по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «Минск – столица Республики Беларусь» и «Достопримечательности Минска».

В теме «Путешествия по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «Города-побратимы» и «Лион – город-побратим Минска».

В теме «Путешествия по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «Достопримечательности Парижа» и «Исторические памятники Парижа».

В теме «Путешествия по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «Путешествия различными видами транспорта» и «Путешествие самолетом».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Французский язык

7

(повышен–ный уровень)

10

В теме «Путешествие по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «Минск – культурный центр Беларуси» и «Минские музеи, театры, цирк».

В теме «Путешествие по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «Областные центры Беларуси» и «Родной город».

В теме «Путешествие по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «Деревня Мосар» и «Самая красивая деревня».

В теме «Путешествие по разным странам» исключить коммуникативную ситуацию «Разговор по телефону».

В теме «Спорт» объединить коммуникативные ситуации «Спорт» и «Спортивная семья».

В теме «Спорт» исключить коммуникативную ситуацию «Индивидуальные занятия спортом».

В теме «Спорт» объединить коммуникативные ситуации «Спортивное снаряжение» и «В спортивном магазине».

В теме «Спорт» исключить коммуникативную ситуацию «Этапы тренировки».

В теме «Спорт» исключить коммуникативную ситуацию «Запись в спортивную секцию».

В теме «Спорт» объединить коммуникативные ситуации «Любимые спортсмены» и «Дарья Домрачева».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Немецкий язык

7

(базовый уровень)

6

В теме «Путешествие по разным странам» исключить коммуникативную ситуацию «Знаменитые башни мира».

Языковой материал (фонетика лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме.

Количество тренировочных упражнений учитель может определить по своему усмотрению, дозировать их в зависимости от временного фактора и уровня подготовленности учащихся.

Объединить коммуникативные ситуации «Мюнхен – столица Баварии» и «Экскурсия по Кёльну».

Рассматривать коммуникативную ситуацию «Путешествие по Беларуси» на одном уроке (вместо 2-х, предусмотренных КТП).

В теме «Покупки» объединить коммуникативные ситуации «Выбор нужного размера» и «Покупка и обмен товара».

Объединить коммуникативные ситуации «Список покупок» и «Трудность выбора».

Исключить коммуникативную ситуацию «Делать покупки – это стресс или удовольствие».

Немецкий язык

7

(повышен–ный уровень)

10

В теме «Спорт» исключить коммуникативную ситуацию «Футбол – самая популярная спортивная игра в Германии».

Языковой материал (фонетика лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Исключить коммуникативную ситуацию «Занятия спортом немецких школьников».

Объединить коммуникативные ситуации «Из истории Олимпийских игр» и «Олимпийские виды спорта в древности».

Исключить коммуникативную ситуацию «Паралимпийские игры».

В теме «Путешествие по разным странам» исключить коммуникативную ситуацию «Мотивы для путешествия».

Объединить коммуникативные ситуации «Предпочтения в выборе транспорта» и «Отношение к путешествию различными видами транспорта».

Объединить коммуникативные ситуации «Выбор путешествия в туристическом агенстве» и «Услуги туристического агенства».

Исключить коммуникативную ситуацию «Города – визитные карточки Германии».

Исключить коммуникативную ситуацию «Любимые места отдыха».

Объединить коммуникативные ситуации «Город, который я хотел(а) бы посетить» и «Страна, которую я хотел(а) бы посетить».

Испанский язык

7

(базовый уровень)

6

В теме «Жизнь в городе и в деревне» объединить коммуникативные ситуации «Преимущества жизни в городе» и «Мегаполис и его возможности» (изучаются на одном уроке).

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

При организации обучения различным видам чтения рекомендуется учитывать  изменения в коммуникативных ситуациях.

Объединить коммуникативные ситуации  «Преимущества жизни в деревне» и  «Вдали от суеты города».

В теме «Покупки» объединить коммуникативные ситуации «Покупки» и «В торговом центре» (изучаются на одном уроке).

Объединить коммуникативные ситуации «Известные супермаркеты Минска» и «Отделы в супермаркете».

Объединить коммуникативные ситуации «Ежедневные покупки в супермаркете» и «Мои покупки».

Исключить коммуникативную ситуацию «Покупки за неделю».

Испанский язык

7

(повышен–ный уровень)

10

В теме «Жизнь в городе и в деревне» исключить коммуникативную ситуацию «Район, в котором находится моя школа».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

При организации обучения различным видам чтения рекомендуется учитывать  изменения в коммуникативных ситуациях.

Объединить коммуникативные ситуации «План города» и «Достопримечательности города».

Исключить коммуникативную ситуацию «Поездка в метро».

Объединить коммуникативные ситуации «Деревня в Беларуси» и «В деревню на экскурсию».

Исключить коммуникативную ситуацию «Деревенское подворье».

В теме «Путешествие по разным странам» рассмотреть коммуникативную ситуацию «Путешествие по разным странам» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Объединить коммуникативные ситуации «Города Республики Беларусь и их достопримечательности» и «Путешествуем по Беларуси».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Заказ билетов и гостиницы» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Известные туристические места Республики Беларусь» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Памятники архитектуры Испании» на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Китайский язык

7

(базовый уровень)

6

В теме «Путешествие по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «Страна голубых озер» и «Путешествие по Беларуси».

В теме «Путешествие по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «Минск – столица Республики Беларусь» и «Достопримечательности Минска».

В теме «Путешествие по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «География Китая» и «Достопримечательности Китая».

В теме «Путешествие по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «Китай и Беларусь» и «Сувениры из Китая и Беларуси».

В теме «Путешествие по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «Мой опыт путешественника» и «Подготовка к путешествию».

 В теме «Путешествие по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «В туристическом агентстве» и «Планирование самостоятельного путешествия».

Грамматический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Китайский язык

7

(повышен–ный уровень)

10

В теме «Путешествие по разным странам» на изучение коммуникативной ситуации «Страна голубых озер» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП 2 часов).

В теме «Путешествие по разным странам» на изучение коммуникативной ситуации «Путешествие по Беларуси» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП 2 часов).

В теме «Путешествие по разным странам» на изучение коммуникативной ситуации «Достопримечательности Минска» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП 2 часов).

В теме «Путешествие по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «География Китая» и «Общие сведения о Китае».

В теме «Путешествие по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «Символы Китая» и «Панда – символ Китая».

В теме «Путешествие по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «Климат Китая» и «Природа Китая».

В теме «Путешествие по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «Достопримечательности Пекина» и «Экскурсия по Пекину».

В теме «Путешествие по разным странам» на изучение коммуникативной ситуации «Лучший вид транспорта для путешествий» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП 2 часов).

В теме «Путешествие по разным странам» объединить коммуникативные ситуации «Мой опыт путешественника» и «Подготовка к путешествию»

 В теме «Путешествие по разным странам» на изучение коммуникативной ситуации «Планирование самостоятельного путешествия» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП 2 часов).

Грамматический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Математика

7

6

(алгебра)

На изучение темы «Решение текстовых задач с помощью системы линейных уравнений» отводится 3 часа (вместо предусмотренных КТП 5 часов)

При подборе практического материала в конце года рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Обобщение и систематизация по теме «Системы линейных уравнений» не проводится

Контрольная работа по теме «Системы линейных уравнений» не проводится

На повторение в конце учебного года алгебраического материала отводится 4 часа вместо предусмотренных КТП 6 часов

4

(геометрия)

Обобщение и систематизация по теме «Задачи на построение» не проводится

На повторение в конце учебного года геометрического материала отводится 2 часа вместо 4 часов, предусмотренных КТП

Информатика

7

2

 

 

 

 

 

 

На изучение темы «Операции над объектами векторного изображения» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Теоретический материал изучается в ходе выполнения практических заданий

Тема «Обобщающее повторение по теме «Работа с векторной графикой»» не изучается.

История Беларуси

7

2 (при параллельном изучении «Всемирной истории» и «Истории Беларуси»)

 

4 (при последовательном изучении «Всемирной истории» и «Истории Беларуси»)

Темы «Образование, наука и общественно-политическая мысль» и «Литература и искусство» (раздел III «Белорусские земли во второй половине XVII – первой половине XVIII в.») изучаются на одном уроке.

Информацию об общественных и культурных деятелях и их достижениях рекомендуется систематизировать в виде таблицы.

Темы «Экономическое развитие» и «Политический кризис в Речи Посполитой» (раздел «Белорусские земли во второй половине XVIII в.») изучаются на одном уроке.

Основное внимание рекомендуется уделить заданиям 2, 3 после § 25, заданиям 1, 3, 4 после § 26.

Объединяются уроки обобщения к разделам «Белорусские земли во второй половине XVII – первой половине XVIII в.)» и «Белорусские земли во второй половине XVIII в.» Проводится один урок обобщения после изучения всего материала.

При проведении урока обобщения рекомендуется использовать задания, предложенные в учебном пособии (с. 113–114, с. 197–198).

Изучение темы «Наш край в XVI – XVIII вв.» и итоговое обобщение осуществляются на одном уроке.

Итоговое обобщение изученного материала рекомендуется провести на основе краеведческого материала.

Всемирная история

7

2 (при параллельном изучении «Всемирной истории» и «Истории Беларуси»)

Объединить тему «Российская культура в XVI–XVIII вв.» и обобщение по разделу III «Россия».

При изучении культуры используются визуальные формы представления информации; сокращается фактологический материал.

Объединить урок обобщения по разделу IV и итоговое обобщение.

Рассматриваются основные особенности развития различных регионов мира в период XVI–XVIII вв.

География

7

2

Темы «Внутренние воды Северной Америки. Современное оледенение материка» и «Природные зоны Северной Америки, особенности их простирания. Охрана природы» изучаются на одном уроке.

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала рекомендуется сократить объем заданий репродуктивного характера.

Темы «Географическое положение, состав территории Евразии. Географические исследования и открытия» и «Тектоническое строение, основные формы рельефа Евразии. Размещение полезных ископаемых» изучаются на одном уроке.

Биология

7

4

Темы «Дикорастущие растения» и «Съедобные и ядовитые дикорастущие растения» изучаются на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

При изучении дикорастущих растений формируются знания о том, что среди дикорастущих растений имеются съедобные и ядовитые.

Темы «Культурные растения» и «Выращивание растений» изучаются на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

При изучении культурных растений формируются знания о том, какие условия необходимо соблюдать при их выращивании.

Экскурсию № 3 «Многообразие растений леса (парка, луга, водоема; проводить в удобное время)» рекомендуется не проводить.

При изучении темы «Дикорастущие растения» рекомендуется акцентировать внимание учащихся на растениях, произрастающих в окрестности учреждения образования (леса, парка, луга, водоема).

Рекомендуется сократить обобщающее повторение по главе «Многообразие покрытосеменных растений».

 

Физика

7

4

На изучение раздела «Работа. Мощность. Энергия» отводится 8 часов (вместо предусмотренных КТП 12 часов).

Рекомендуется объединить: урок по теме «Механическая работа. Единицы работы» с уроком «Полезная и совершенная (полная) работа. Коэффициент полезного действия КПД»;

урок по теме «Мощность. Единицы мощности» с уроком решения задач по теме «Мощность»;

урок по теме «Закон сохранения механической энергии» с уроком решения задач по теме «Закон сохранения механической энергии».

Объединяются диагностическое занятие (№ 67 в соответствии с КТП) и итоговое занятие (№ 68 в соответствии с КТП).

Химия

7

2

На изучение темы «Водород» отводится 5 часов (вместо предусмотренных КТП 7 часов).

Исключается практическая работа № 5

Искусство

(отечественная и мировая художественная культура)

7

2

Темы «Золотой век литературы в Древнем Риме» и «Театр и музыка в Древнем Риме» изучаются на одном уроке.

Рекомендуется сместить акцент на художественно-творческую деятельность (форма, техника и материалы по выбору учащихся). Теоретические сведения минимизируются с учетом сокращения учебного времени.

На урок итогового обобщения в конце учебного года отводится один час (вместо предусмотренных программой двух часов).

Трудовое обучение. Технический труд

7

4

На изучение тем (по выбору) вариативного компонента для школ отводится 8 часов; для гимназий – 4 часов (вместо предусмотренных КТП 12 и 6 часов соответственно).

Теоретические сведения минимизируются. Содержание практических работ корректируется с учетом сокращения учебного времени.

Трудовое обучение. Обслуживающий труд

7

4

На изучение тем (по выбору) вариативного компонента для школ, не имеющих учебно-опытного участка, отводится 14 часов; для школ, имеющих учебно-опытный участок, отводится 12 часов; для гимназий – 5 часов (вместо предусмотренных КТП 18, 16 и 7 часов соответственно).

           

 

 

8 класс

 

Учебный предмет

Класс

Количество часов, на которое уменьшается учебное время в IV четверти

Рекомендации

по выполнению учебной программы

Рекомендации по изучению учебного материала

1

2

3

4

5

Беларуская мова

8

4

На вывучэнне тэмы «Сказы з адасобленымі дапаўненнямі, знакі прыпынку ў іх» адводзіцца 1 гадзіна (замест прадугледжаных КТП дзвюх гадзін).

Тэарэтычны матэрыял (правілы) вучні засвойваюць у поўным аб’ёме. Пры падборы практычнага матэрыялу для фарміравання моўных, маўленчых і камунікатыўных уменняў рэкамендуецца скараціць аб’ём практыкаванняў рэпрадуктыўнага характару. Асобныя практыкаванні можна выканаць у вуснай форме.

У сувязі з карэкціроўкай колькасці гадзін на вывучэнне тэм работа над тэмай «Пераклад на беларускую мову тэксту гістарычнай тэматыкі з элементамі апісання» праводзіцца пасля вывучэння тэмы «Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, знакі прыпынку ў іх».

Тэма «Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле» (раздзел «Сказы з адасобленымі членамі: будова, значэнне, ужыванне») выключаецца.

Тэмы «Параўнальны зварот» і «Знакі прыпынку пры параўнальных зваротах» вывучаюцца на адным уроку.

На вывучэнне тэмы «Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год» адводзіцца 1 гадзіна (замест прадугледжаных КТП дзвюх гадзін).

Беларуская літаратура

8

2

На вывучэнне твора «Паўлінка» Янкі Купалы адводзіцца 2 гадзіны (замест чатырох гадзін).

Рэкамендуецца сумясціць разгляд жыцця і побыту засцянковай шляхты ды проціпастаўленне ў п’есе шляхецкай пыхлівасці і народнай кемлівасці ў межах адной гадзіны, выключыўшы чытанне па ролях,.

Рэкамендуецца сумясціць разгляд сродкаў стварэння камічнага і аналіз вобраза Паўлінкі, выключыўшы разгляд фотаздымкаў Паўліны Мядзёлкі, сцэн са спектакля і выкананне заданняў трэнажора «Пазнай літаратурнага героя».

Русский язык

8

4

Тема «Сочинение в публицистическом стиле речи – описание памятника Кириллу Туровскому» исключается (урок № 57).

Теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера. Отдельные упражнения можно выполнить в устной форме.

Темы «Обособленные члены предложения со значением уточнения и пояснения» и  «Присоединительные члены предложения» изучаются на одном уроке (1 час вместо предусмотренных КТП двух часов).

На тему «Повторение изученного в 8 классе» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП трех часов).

Русская литература

8

4

На изучение поэтического творчества Р.И. Рождественского, Е.А. Евтушенко,  Н.М. Рубцова отводится 1 час (вместо предусмотренных учебной программой трех).

Рекомендуется заменить целостный анализ стихотворений обобщающей беседой по творчеству поэтов.

На изучение поэтического творчества Н.А. Заболоцкого отводится 2 часа (вместо предусмотренных учебной программой трех).

Рекомендуется совмещение в рамках одного учебного занятия чтение и изучение стихотворений «О красоте человеческих лиц» и «Некрасивая девочка». Подробный анализ каждого стихотворения целесообразно заменить обобщающей беседой по двум стихотворениям («Что есть красота?»).

На тему «Повторение» отводится 1 час (вместо предусмотренных учебной программой двух).

Рекомендуется предусмотреть закрепление знаний по теории литературы (род, жанр, лирический герой и т.д.) на предыдущих учебных занятиях. На последнем занятии осуществляется только обобщение.

Английский язык

8

(базовый уровень)

6

В теме «Литература» объединить коммуникативные ситуации «Литература» и «Мир книг».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) изучается в полном объёме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Объединить коммуникативные ситуации «Рецензия на любимую книгу» и «Мое мнение о прочитанной книге».

Исключить подготовку проекта «Книжная ярмарка».

Исключить презентацию проекта «Книжная ярмарка».

В теме «Кино» объединить коммуникативные ситуации «Кино» и «Роль кино в нашей жизни».

Объединить коммуникативные ситуации «Этот фильм стоит посмотреть» и «Мой любимый фильм».

Английский язык

8 (гимназии)

6

В теме «Литература» объединить коммуникативные ситуации «Литература» и «Мир книг».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) изучается в полном объёме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Объединить коммуникативные ситуации «Рецензия на любимую книгу» и «Мое мнение о прочитанной книге».

Исключить подготовку проекта «Книжная ярмарка».

Исключить презентацию проекта «Книжная ярмарка».

В теме «Кино» объединить коммуникативные ситуации «Кино» и «Роль кино в нашей жизни».

Объединить коммуникативные ситуации «Этот фильм стоит посмотреть» и «Мой любимый фильм».

Французский язык

8

(базовый уровень)

6

В теме «Кино» объединить коммуникативные ситуации «У кассы кинотеатра» и «В кинотеатре».

В теме «Кино» объединить коммуникативные ситуации «Из истории кино» и «Кинофестивали».

В теме «Кино» объединить коммуникативные ситуации «Мой любимый белорусский /зарубежный актер / режиссер» и «Любимый герой фильма».

В теме «Музыка» объединить коммуникативные ситуации «Музыка » и «Музыкальные стили».

В теме «Музыка» объединить коммуникативные ситуации «Музыкальные предпочтения» и «Посещение концерта / музыкального спектакля.

В теме «Музыка» объединить коммуникативные ситуации «В Национальном академическом Большом театре оперы и балета» и «Известные белорусские певцы».

Языковой  материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Французский язык

8 (гимназии)

6

В теме «Литература» объединить коммуникативные ситуации «Любимые литературные жанры» и «Хорошая книга».

В теме «Литература» объединить коммуникативные ситуации «Записаться в библиотеку» и «Во французской медиатеке библиотеки им. А.С. Пушкина».

В теме «Музыка» объединить коммуникативные ситуации «Музыка » и «Музыка в жизни человека».

В теме «Музыка» исключить коммуникативную ситуацию «Стать музыкантом».

В теме «Музыка» объединить коммуникативные ситуации «Различные музыкальные стили» и «Музыкальные предпочтения».

В теме «Музыка» исключить коммуникативную ситуацию «Афиша музыкального фестиваля».

Языковой  материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Немецкий язык

8

(базовый уровень)

6

В теме «Литература» исключить коммуникативную ситуацию «Выбор книги для чтения».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Исключить коммуникативную ситуацию «Германия - страна, где много читают».

Объединить коммуникативные ситуации «Разные жанры в литературе» и «Литература на уроке».

В теме «Национальная кухня» объединить коммуникативные ситуации «Национальная кухня» и «Еда и традиции».

Объединить коммуникативные ситуации «Традиционный завтрак, обед и ужин в Германии» и «Традиционный завтрак, обед и ужин в Беларуси».

Исключить коммуникативную ситуацию «Правила этикета в школе и дома».

Немецкий язык

8

(гимназии)

6

В теме «Кино» исключить коммуникативную ситуацию «Снимать кино – мечта многих молодых людей».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Объединить коммуникативные ситуации «Известные актеры» и «Известные режиссеры».

Исключить коммуникативную ситуацию «Музыкальные фестивали».

В теме «Музыка» объединить коммуникативные ситуации «Предпочтения в музыке моих друзей» и «Отношения к музыке моих одноклассников».

Исключить коммуникативную ситуацию «Популярные музыкальные группы».

В теме «Обычаи Республики Беларусь и страны изучаемого языка» объединить коммуникативные ситуации  «День Победы – наш главный праздник» и «Праздники и памятные даты в нашей стране».

Испанский язык

8

(базовый уровень)

6

В теме «Обычаи и традиции Республики Беларусь и страны изучаемого языка» исключить коммуникативную ситуацию «Непунктуальность испанцев».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

При организации обучения различным видам чтения рекомендуется  учитывать  изменения в коммуникативных ситуациях.

Объединить коммуникативные ситуации «Традиции на Рождество» и «Рождественская лотерея»  (изучаются на одном уроке).

Объединить коммуникативные ситуации «Масленица – древний праздник» и «Ритуалы праздника».

Исключить коммуникативную ситуацию «Развлечения во время Масленицы».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Фестивали и праздники в Беларуси» на одном уроке (вместо двух).

Исключить коммуникативную ситуацию «Фестивали народного творчества».

Испанский язык

8

(гимназии)

6

В теме «Музыка» исключить коммуникативную ситуацию «Оркестр и инструменты».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

При организации обучения различным видам чтения рекомендуется учитывать  изменения в коммуникативных ситуациях.

Объединить коммуникативные ситуации «Великие композиторы» и «Классическая музыка».

Объединить коммуникативные ситуации «Жанры музыки» и «Мой любимый жанр».

В теме «Деньги» объединить коммуникативные ситуации «Деньги» и  «Что такое деньги и их функции?» (изучаются на одном уроке).

Исключить коммуникативную ситуацию «Денежные сбережения».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Экономия денег» на одном уроке (вместо двух).

Китайский язык

8

(базовый уровень)

6

В теме «Кино» объединить коммуникативные ситуации «Секрет успеха фильма» и «Кинокритика».

В теме «Кино» объединить коммуникативные ситуации «Известные актеры кино» и «Биографии известных актеров кино».

В теме «Кино» объединить коммуникативные ситуации «Секрет успеха кинозвезд» и «Популярность кинозвезд».

В теме «Кино» объединить коммуникативные ситуации «Белорусские фильмы» и «Китайские фильмы».

В теме «Кино» объединить коммуникативные ситуации «Известные актеры Китая» и «Биография известных актеров Китая».

В теме «Кино» объединить коммуникативные ситуации «В кинотеатре» и «Кинофестивали».

Грамматический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Китайский язык

8

(гимназии)

6

В теме «Кино» объединить коммуникативные ситуации «Секрет успеха фильма» и «Кинокритика».

В теме «Кино» объединить коммуникативные ситуации «Известные актеры кино» и «Биографии известных актеров кино».

В теме «Кино» объединить коммуникативные ситуации «Секрет успеха кинозвезд» и «Популярность кинозвезд».

В теме «Кино» объединить коммуникативные ситуации «Белорусские фильмы» и «Китайские фильмы».

В теме «Кино» объединить коммуникативные ситуации «Известные актеры Китая» и «Биография известных актеров Китая».

В теме «Кино» объединить коммуникативные ситуации «В кинотеатре» и «Кинофестивали».

Грамматический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Математика

 

 

 

 

8

 

 

 

 

6 (алгебра)

На изучение темы «Системы и совокупности квадратных неравенств» отводится 5 часов (вместо предусмотренных КТП 6 часов).

При подборе практического материала рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

 

Обобщение и систематизация по теме  «Системы и совокупности квадратных неравенств» не проводится (1 час по КТП)

Контрольная работа по теме «Системы и совокупности квадратных неравенств» не проводится

На обобщение и систематизацию изученного алгебраического материала в конце учебного года отводится 2 часа вместо предусмотренных КТП 5 часов

4 (геометрия)

Обобщение и систематизация изученного геометрического материала в конце учебного года не проводится (4 часа по КТП)

При подборе практического материала  рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Информатика

8

2

Темы «Вставка символов и формул» и «Иллюстрирование текстового документа» изучаются на одном уроке.

Практические задания на редактирование формул и форматирование объектов можно не выполнять.

Темы «Использование стилей» и «Форматирование страницы» изучаются на одном уроке.

Практические задания на стилевое оформление заголовков и колонтитулы можно не выполнять.

История Беларуси

8

2 (при параллельном изучении «Всемирной истории» и «Истории Беларуси»)

 

4 (при последовательном изучении «Всемирной истории» и «Истории Беларуси»)

Темы «Литература и театр» и «Живопись и архитектура» изучаются на одном уроке.

Рекомендуется организовать работу с заданиями к уроку «Наш край» (§ 30–31) и заданиями по итоговому обобщению (§ 32).

На обобщение по разделу II «Белорусские земли во второй половине XIX – начале XX в.» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Рекомендуется организовать работу с заданиями к обобщению к разделу II (§ 29), уроку «Наш край» (§ 30–31) и заданиями по итоговому обобщению (§ 32).

На изучение темы «Наш край во второй половине XIX – начале XX в.» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

На урок итогового обобщения отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Всемирная история

8

2 (при параллельном изучении «Всемирной истории» и «Истории Беларуси»)

Темы «Россия на рубеже XIX–XX вв.» и «Россия в годы революционных потрясений (1905–1917)» (раздел III «Российская империя. Славянские страны») изучаются на одном уроке.

Сокращается фактологический материал; внутренняя ситуация и неудачи во внешней политике России на рубеже столетий рассмариваются как предпосылки для последующих революционных потрясений.

Темы «Китай» и «Индия» (раздел IV «Страны Азии и Африки») изучаются на одном уроке.

Используется сравнительный метод; рассматриваются основные тенденции и особенности в развитии азиатских стран.

География

8

4

Вместе с изучением темы «Канада» выполняется обучающая практическая работа № 7 «Составление сравнительной экономико-географической характеристики США и Канады по типовому плану».

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме. При выполнении практической работы рекомендуется оптимизировать количество заданий, отдельные задания можно выполнить в устной форме.

Вместе с изучением темы «Бразилия» выполняется итоговая практическая работа № 8 «Составление характеристики природных ресурсов Бразилии как фактора ее экономического развития».

Темы «Политическая карта и население Африки» и «Хозяйство стран Африки» изучаются на одном уроке

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала рекомендуется сократить объем заданий репродуктивного характера

Темы «Австралийский Союз» и «Океания» изучаются на одном уроке

Биология

8

4

Темы «Многообразие млекопитающих: первозвери и настоящие звери» и «Многообразие млекопитающих: рукокрылые и грызуны» изучаются на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме. При изучении многообразия млекопитающих рекомендуется вместе с учащимися заполнить обобщающую таблицу «Многообразие млекопитающих», в которой будут указаны отряды, дана их общая характеристика, указаны представители отрядов.

Темы «Копытные млекопитающие» и «Морские млекопитающие» изучаются на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Экскурсия №2 «Видовое разнообразие животных леса (городского ландшафта; проводить в удобное время)» рекомендуется не проводить.

При изучении темы «Экологические группы животных: животные лесов и открытых территорий» рекомендуется акцентировать внимание учащихся на видовом составе животных, обитающих в ближайшем к учреждению образования лесу (городском ландшафте) к и учреждения образования (леса, парка, луга, водоема).

Темы «Взаимоотношения человека и животных» и «Охрана животных» изучаются на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме. При изучении данной темы рекомендуется вместе с учащимися составить опорный конспект, который позволит облегчить запоминание учебного материала, выбрать главное и второстепенное.

Физика

8

4

На изучение раздела «Световые явления» отводится 11 часов (вместо предусмотренных КТП 15 часов).

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме. Темы «Источники света» и «Скорость света. Прямолинейность распространения света» изучаются на одном уроке.

Рекомендуется объединить:

урок по теме «Линзы. Оптическая сила линзы» с уроком «Построение изображений в тонких линзах»;

урок по теме «Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. Очки» с уроком решения задач по теме «Преломление света. Линзы»

Химия

8

4

На изучение темы «Растворы» отводится 8 часов (вместо предусмотренных КТП 12 часов).

Материал, касающийся роли растворов в жизнедеятельности человека, урок № 9 (1 час), может быть предложен для самостоятельного изучения.

Исключается практическая работа № 4

Исключается контрольная работа № 4

Исключается урок «Анализ контрольной работы».

Искусство

(отечественная и мировая художественная культура)

8

2

Темы «Великие европейские композиторы рубежа XVII – XVIII вв.» и «Венская классическая школа» изучаются на одном уроке.

Рекомендуется акцентировать внимание учащихся на восприятии и анализе художественных произведений.

 

Темы «Зеркало эпохи: искусство белорусских земель XVII – XVIII вв.» и «Музыка и театр на землях Беларуси в период Речи Посполитой» изучаются на одном уроке.

Трудовое обучение. Технический труд

8

2

На изучение тем (по выбору) вариативного компонента отводится 4 часа (вместо предусмотренных КТП 6 часов).

Теоретические сведения минимизируются. Содержание практических работ корректируется с учетом сокращения учебного времени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовое обучение. Обслуживающий труд

8

2

На изучение тем (по выбору) вариативного компонента для школ, не имеющих учебно-опытного участка, отводится 5 часов; для школ, имеющих учебно-опытный участок, отводится 4 часа; для гимназий – 5 часов (вместо предусмотренных КТП 7, 6 и 7 часов соответственно).

           

 

 

9 класс

 

Учебный предмет

Класс

Количество часов, на которое уменьшается учебное время в IV четверти

Рекомендации

по выполнению учебной программы

Рекомендации по изучению учебного материала

1

2

3

4

5

Беларуская мова

9

4

На вывучэнне тэмы «Сказы з ускоснай мовай» адводзіцца 1 гадзіна (замест прадугледжаных КТП дзвюх гадзін).

Тэарэтычны матэрыял (правілы) вучні засвойваюць у поўным аб’ёме. Пры падборы практычнага матэрыялу для фарміравання моўных, маўленчых і камунікатыўных уменняў рэкамендуецца скараціць аб’ём практыкаванняў рэпрадуктыўнага характару. Асобныя практыкаванні можна выканаць у вуснай форме.

Тэмы «Сінтаксіс як раздзел граматыкі, яго асноўныя адзінкі і іх характарыстыка» і «Узаемасувязь сінтаксісу, лексікі і марфалогіі» (раздзел «Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год») вывучаюцца на адным уроку (замест прадугледжаных КТП двух урокаў на выучэнне першай тэмы і аднаго ўрока на вывучэнне другой).

Тэмы «Нормы літаратурнага вымаўлення» і «Паўтарэнне складаных пытанняў арфаграфіі і пунктуацыі» (раздзел «Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год») вывучаюцца на адным уроку.

Беларуская літаратура

9

4

На вывучэнне твора «Непаўторная вясна» Івана Шамякіна адводзіцца 2 гадзіны (замест трох гадзін).

Рэкамендуецца сумясціць падбор цытат і аналіз вобразаў Пятра і Сашы. Пераказ з элементамі аналізу не з’яўляецца абавязковым.

На вывучэнне твора «Дзікае паляванне караля Стаха» Уладзіміра Караткевіча адводзіцца 3 гадзіны (замест чатырох гадзін).

Рэкамендуецца выключыць пераказы раздзела 3 (легенда пра караля Стаха) і асобных эпізодаў пры характарыстыцы Дубатоўка, Гарабурды, Вароны. Не з’яўляецца абавязковым прагляд фрагментаў фільма «Дзікае паляванне караля Стаха».

На вывучэнне тэмы «Яўгенія Янішчыц» адводзіцца 1 гадзіна (замест дзвюх гадзін)

Рэкамендуецца мультымедыйную экскурсію па родных мясцінах паэтэсы замяніць гутаркай.

Выключыць адзін урок дадатковага чытання

 

Русский язык

9

4

Темы «Синтаксический разбор сложных предложений с разными видами связи» и «Обобщение изученного о предложениях с разными видами связи» изучаются на одном уроке (1 час вместо предусмотренных КТП двух часов).

Теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера. Отдельные упражнения можно выполнить в устной форме.

Темы «Предложения с прямой речью и знаки препинания в них» и «Предложения с прямой речью и знаки препинания в них (продолжение)» изучаются на одном уроке (1 час вместо предусмотренных КТП двух часов).

Темы «Синтаксический разбор предложений с прямой речью» и «Обобщение изученного о видах чужой речи» изучаются на одном уроке (1 час вместо предусмотренных КТП двух часов).

На повторение изученного по пунктуации в 8–9 классах отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Русская литература

9

2

На изучение рассказа В.М. Шукшина «Обида» отводится 1 час (вместо предусмотренных учебной программой двух).

Сведения о жизни и творчестве В.М. Шукшина изучаются учащимися самостоятельно по учебному пособию. На уроке особое внимание следует уделить мастерству создания литературного типа.

На изучение произведения В.Г. Распутина «Пожар» отводится 1 час (вместо предусмотренных учебной программой двух).

Рекомендуется проведение обобщающей беседы («В чем причина «пожара» в душах людей?»)

Английский язык

9

(базовый уровень)

6

В теме «Современные средства коммуникации» объединить коммуникативные ситуации «Современные средства коммуникации» и «Величайшие открытия в сфере коммуникаций».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) изучается в полном объёме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Объединить коммуникативные ситуации «Мобильные телефоны» и «Отношение к мобильным телефонам».

Исключить подготовку проекта «Новые технологии».

Исключить презентацию проекта «Новые технологии».

В теме «Учеба» объединить коммуникативные ситуации «Учеба»  и «Проблемы, связанные с учебой».

Английский язык

9

(гимназии)

6

В теме «Погода и климат» объединить коммуникативные ситуации «Погодный календарь» и «Погода, которая мне нравится».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) изучается в полном объёме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Объединить коммуникативные ситуации «Влияние погоды на людей» и «Хорошая погода – хороший отдых».

Исключить коммуникативную ситуацию «Погода в США».

В теме «Беларусь» объединить коммуникативные ситуации «Беларусь» и «Климатические особенности Республики Беларусь».

Объединить коммуникативные ситуации «Праздники и поры года» и «Главный семейный праздник».

В теме «Учеба» объединить коммуникативные ситуации «Подготовка к экзаменам» и «Рекомендации по подготовке к экзаменам».

Французский язык

9

(базовый уровень)

6

В теме «Культурный досуг» исключить коммуникативную ситуацию «Времяпрепровождение у телевизора».

В теме «Культурный досуг» объединить коммуникативные ситуации «В музыкальном театре» и «Впечатление от спектакля».

В теме «Культурный досуг» исключить коммуникативную ситуацию «Как организовать праздник».

В теме «Погода и климат» объединить коммуникативные ситуации «Погода и климат» и «Климатический перекресток».

В теме «Погода и климат» исключить коммуникативную ситуацию «Прогноз погоды».

 В теме «Погода и климат» объединить коммуникативные ситуации «Смена пор года» и «Изменения климата»

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Французский язык

9

(гимназии)

6

В теме «Мир моды» объединить коммуникативные ситуации «Понятие моды» и «История культовых предметов гардероба».

В теме «Мир моды» объединить коммуникативные ситуации «Школьная форма: за и против» и «Школьная форма в различных странах».

В теме «Мир моды» исключить коммуникативную ситуацию «Возможна ли брендовая одежда».

В теме «Культурный досуг» объединить коммуникативные ситуации «Культурный досуг и «Способы разнообразить досуг».

В теме «Культурный досуг» объединить коммуникативные ситуации «Поход в музей» и «Покупка билета в музей».

В теме «Мир моды» исключить коммуникативную ситуацию «Впечатления от посещения музея».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Немецкий язык

9

(базовый уровень)

6

В теме «Погода и климат» объединить коммуникативные ситуации «Прогноз погоды» и «Хорошая / плохая погода».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Исключить коммуникативную ситуацию «Плохой погоды не бывает, бывает неподходящая одежда».

Объединить коммуникативные ситуации «Погода и климат в Германии» и «Погода и климат в Беларуси».

Исключить коммуникативную ситуацию «Климат и природные катаклизмы».

В теме «Культурный досуг» объединить коммуникативные ситуации «Виды занятий и свободное время» и «Предпочтения в сфере досуга».

Исключить коммуникативную ситуацию «Школьный театр».

Немецкий язык

9

(гимназии)

6

В теме «Мир моды» исключить коммуникативную ситуацию «Предметы одежды и материалы, из которых они сделаны».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Исключить коммуникативную ситуацию «Модная в этом сезоне одежда».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Мода: за и против» на одном уроке  (вместо 2-х, предусмотренных КТП).

Объединить коммуникативные ситуации «Модные бренды в молодежной моде» и  «Каталог модной одежды».

В теме «Погода и климат» объединить коммуникативные ситуации «Поры года» и «Планы на отдых в разные поры года».

Исключить коммуникативную ситуацию «Погодные рекорды в Германии и в Беларуси».

Испанский язык

9

(базовый уровень)

6

В теме «Погода и климат» объединить коммуникативные ситуации «Прогноз погоды» и «Метеопрогноз» (изучаются на одном уроке).

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

При организации обучения различным видам чтения рекомендуется учитывать  изменения в коммуникативных ситуациях.

Объединить коммуникативные ситуации «Климат Испании» и «Особенности климата Испании».

Объединить коммуникативные ситуации «Климат Беларуси» и «Климатические зоны Беларуси».

Исключить коммуникативную ситуацию «Зависимость от погоды».

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Глобальное потепление» на одном уроке (вместо двух).

Исключить коммуникативную ситуацию «Причины климатических изменений».

Испанский язык

9 (гимназии)

6

В теме «Погода и климат» объединить коммуникативные ситуации «Климатические зоны Испании» и «Климатические особенности регионов Испании» (изучаются на одном уроке).

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

При организации обучения различным видам чтения рекомендуется учитывать  изменения в коммуникативных ситуациях.

Объединить коммуникативные ситуации  «Климат Республики Беларусь» и «Климатические особенности областей Республики Беларусь».

В теме «Культурный досуг» объединить коммуникативные ситуации «Культурный досуг» и «Виды досуга» (изучаются на одном уроке).

Рассмотреть коммуникативную ситуацию «Крупнейшие театры Республики Беларусь»» на одном уроке (вместо двух).

Объединить коммуникативные ситуации  «Посещение театра» и «Мой любимый театр».

Исключить коммуникативную ситуацию «Правила поведения в музее и в театре».

Китайский язык

9

(базовый уровень)

6

В теме «Межличностные отношения» объединить коммуникативные ситуации «Доброе сердце» и «Какие черты характера ты ценишь у людей».

В теме «Межличностные отношения» исключить коммуникативную ситуацию «Гороскоп и характер человека».

В теме «Межличностные отношения» объединить коммуникативные ситуации «Проблема отцов и детей» и «Конфликт поколений».

В теме «Учеба» объединить коммуникативные ситуации «Учеба» и «Большая нагрузка в школе».

В теме «Учеба» объединить коммуникативные ситуации «Как готовиться к экзаменам» и «Экзамены на отлично».

В теме «Учеба» объединить коммуникативные ситуации «Планы на будущее» и «Когда я стану учителем».

Грамматический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Китайский язык

9 (гимназии)

6

В теме «Межличностные отношения» объединить коммуникативные ситуации «Доброе сердце» и «Какие черты характера ты ценишь у людей».

В теме «Межличностные отношения» исключить коммуникативную ситуацию «Гороскоп и характер человека».

В теме «Межличностные отношения» объединить коммуникативные ситуации «Проблема отцов и детей» и «Конфликт поколений».

В теме «Учеба» объединить коммуникативные ситуации «Учеба» и «Большая нагрузка в школе».

В теме «Учеба» объединить коммуникативные ситуации «Как готовиться к экзаменам» и «Экзамены на отлично».

В теме «Учеба» объединить коммуникативные ситуации «Планы на будущее» и «Когда я стану учителем».

Грамматический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Математика

9

6 (алгебра)

 

Тема «Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии» изучается 1 час (вместо 3 часов по КТП).

Тема «Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии» изучается 1 час (вместо 2 часов по КТП).

Теоретический материал темы «Прогрессии» учащиеся усваивают в полном объеме.

При подборе практического материала рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Рекомендуется тему «Моделирование реальных процессов с помощью свойств арифметической и геометрической прогрессии» изучить на одном уроке (объединить 73 и 78 уроки, предусмотренные КТП)

Обобщение и систематизация знаний по теме «Прогрессия» не проводится.

Контрольная работа по теме «Прогрессия» не проводится

4 (геометрия)

 

Тема «Сектор и сегмент» изучается за счет времени, отведенного на повторение темы «Правильные многоугольники»

Контрольная работа №4 не проводится. Это время используется на изучение темы «Длина дуги»

Теоретический материал темы учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Тема «Площадь сектора и сегмента» изучается за счет времени, отведенного на повторение темы «Соотношение в прямоугольном треугольнике»

На повторение темы «Соотношение в прямоугольном треугольнике» отводится 1 час (вместо предусмотренных в КТП 2 часов)

Информатика

9

2

Темы «Моделирование в задачах проектирования строений» и «Моделирование движения мотоцикла» изучаются на одном уроке.

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме. При практической реализации моделей уделяется особое внимание первым двум этапам создания моделей.

Тема «Моделирование в задаче полета тела, брошенного под углом к горизонту» исключается.

Особенности данной темы отмечаются при изучении других тем, связанных с моделированием.

Всемирная история

9

2 (при синхронном изучении «Всемирной истории» и «Истории Беларуси»)

Темы «Латинская Америка» (раздел III «Страны Востока и Латинской Америки (1918–1945 гг.)») и «Страны Латинской Америки» (раздел IV «Страны Азии, Африки и Латинской Америки после Второй мировой войны») изучаются на одном уроке.

На уроке изучаются общие тенденции в развитии латиноамериканского региона, сокращается фактологический материал по истории отдельных государств Латинской Америки.

Темы «Распад колониальной системы» и «Локальные войны и конфликты» (раздел IV «Страны Азии, Африки и Латинской Америки после Второй мировой войны») изучаются на одном уроке.

На уроке изучаются общие тенденции развития международных отношений после Второй мировой войны, сокращается фактологический материал.

Темы «Китай в 1945–1978 гг.» и «Китайская Народная Республика» (раздел IV «Страны Азии, Африки и Латинской Америки после Второй мировой войны») изучаются на одном уроке.

Сокращается фактологический материал, связанный с реформированием экономики Китая после Второй мировой войны.

На итоговое обобщение вместо запланированных 2-х часов выделяется 1 ч.

Предлагается оптимизировать обобщение общих тенденций в развитии стран мира и Беларуси после Второй мировой войны.

Обществоведение

9

4

Тема «Массовая, элитарная, народная культура» изучается на одном уроке.

Рекомендуется сократить объем заданий репродуктивного характера, основное внимание уделив решению учебно-познавательных и практических задач.

Тема «Медиакультура современного общества» изучается на одном уроке.

Темы «Субкультура и контркультура» и «Культурное разнообразие и диалог культур» изучаются на одном уроке.

Итоговое обобщение проводится на одном уроке.

География

9

2

При изучение Темы 7. «Области и город Минск» рассмотреть на одном уроке по два региона (по усмотрению учителя), вместо предусмотренных КТП одного региона на один урок (т.е. на изучение Темы 7 отводится 6 часов вместо предусмотренных КТП 8 часов).

 

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме путём составления сравнительной характеристики двух регионов. Рекомендуется сократить объем заданий репродуктивного характера.

 

Биология

9

4

Темы «Строение мочевыделительной системы» и «Строение нефрона. Образование мочи» изучаются на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме. Рекомендуется вместе с учащимися заполнить обобщающую таблицу «Особенности строения и функций органов мочевыделительной системы» и составить схему образования мочи.

Темы «Физиологические основы высшей нервной деятельности» и «Сон и сновидения» изучаются на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме. Рекомендуется вместе с учащимися заполнить обобщающую таблицу «Высшая нервная деятельность», в которой необходимо отразить механизмы формирования безусловных рефлексов, формирование и торможение условных рефлексов и их отличие от безусловных.

Темы «Органы размножения. Половые клетки» и «Оплодотворение. Беременность. Роды. Влияние никотина и алкоголя на развитие плода» изучаются на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Теоретический учебный материал учащиеся усваивают в полном объеме. При изучении данных тем рекомендуется вместе с учащимися составить опорный конспект, который позволит облегчить запоминание учебного материала, выбрать главное и второстепенное, установить логическую связь между элементами тем.

Темы «Влияние факторов среды и образа жизни на здоровье кожи. Профилактика кожных заболеваний. Гигиена кожи» и «Первая помощь при повреждении кожи, тепловом и солнечном ударах» изучаются на одном уроке (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме. Предлагается работа в группах по отработке практических умений и навыков по гигиене кожи и оказании первой помощи при повреждении кожи, тепловом и солнечном ударах.

Физика

9

4

На изучение раздела «Законы сохранения» отводится 11 часов (вместо предусмотренных КТП 15 часов).

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме.

Рекомендуется объединить:

урок по теме «Механическая работа. Мощность» с уроком решения задач по теме «Механическая работа. Мощность»;

урок по теме «Потенциальная энергия» с уроком «Кинетическая энергия. Полная энергия системы тел».

Не проводится самостоятельная работа по теме «Закон сохранения импульса. Механическая работа. Мощность».

Объединяются уроки «Закон сохранения энергии» и «Решение задач по теме “Закон сохранения энергии”».

Рекомендуется сократить объем заданий репродуктивного характера.

Химия

9

4

На изучение темы «Растворы» отводится 14 часов (вместо предусмотренных КТП 17 часов).

Исключается практическая работа № 4

Исключается контрольная работа № 4

Исключается урок № 17 «Анализ контрольной работы»

Сокращается тема «Обобщение знаний» (2 часа).

Обобщение и систематизация материала, изученного в 9 классе, могут осуществляться на заключительном уроке четверти в виде самостоятельно подготовленных сообщений учащихся, а также с использованием других форм работы.

Трудовое обучение. Технический труд

9

2

На изучение тем (по выбору) вариативного компонента отводится 4 часа (вместо предусмотренных КТП 6 часов).

Теоретические сведения минимизируются. Содержание практических работ корректируется с учетом сокращения учебного времени.

Трудовое обучение. Обслуживающий труд

9

2

На изучение тем (по выбору) вариативного компонента для школ, не имеющих учебно-опытного участка, отводится 5 часов; для школ, имеющих учебно-опытный участок, отводится 4 часа; для гимназий – 5 часов (вместо предусмотренных КТП 7, 6 и 7 часов соответственно).

 

[1] Для выполнения учебной программы в первую очередь необходимо использовать резервные часы.

свернуть

РЕКОМЕНДАЦИИ по выполнению учебной программы в I–IV классах (IV четверть 2019/2020 учебного года)[1]

16.04.2020

РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению учебной программы в I–IV классах (IV четверть 2019/2020 учебного года)[1]

 

Учебный предмет

Класс

Количество часов,

на которое уменьшается учебное время в IV четверти

Рекомендации

по выполнению учебной программы

Рекомендации по изучению учебного материала

1

2

3

4

5

Навучанне грамаце (навучанне чытанню)

1

6

У раздзеле “Букварны (асноўны) перыяд” тэмы “Чытанне тэксту Паўлюк і Цюлік” і “Замацаванне вывучанага. Складанне вуснага апавядання па сюжэтным малюнку” вывучаюцца на адных занятках.

Чытанне тэксту арганізуецца па методыцы працы з тэкстам у паслябукварны перыяд. Пасля працы з тэкстам ажыццяўляецца складанне вуснага апавядання па сюжэтным малюнку і апорных словах.

У раздзеле “Букварны (асноўны) перыяд” тэмы “Адрозненне гукаў дз’, ч, дж і правільнае іх абазначэнне на пісьме” і “Чытанне тэкстаў Л.Рашкоўскі “Поні”, “Зебра”, А.Каско “Жарт” вывучаюцца на адных занятках. Пазакласнае чытанне на тэму “Творы беларускіх пісьменнікаў Я.Коласа і Я.Купалы” праводзіцца на занятках па тэме “Якуб Колас – вялікі беларускі пісьменнік. Верш “Каток” з паслябукварнага перыяду.

Вучэбны матэрыял па адрозненні гукаў дз’, ч, дж і правільнае іх абазначэнне на пісьме вывучаецца ў поўным аб'ёме. Чытанне тэкстаў можа быць арганізавана дыферэнцыравана з ажыццяўленнем узаемакантролю.

У раздзеле “Букварны (асноўны) перыяд” тэмы “Надрадковы знак ‘ (апостраф)” і “Замацаванне вывучанага па тэме “Гукі і літары мовы” вывучаюцца на адных занятках.

Матэрыял па тэме “Надрадковы знак ‘ (апостраф)” вывучаецца ў поўным аб'ёме. Заданні па замацаванні вывучанага могуць быць выкананы выбарачна.

У раздзеле “Паслябукварны перыяд” тэмы “Вусная народная творчасць. Казка “Спрэчка” і “У свеце прыроды. Апавяданне “Ягадны каляндар” вывучаюцца на адных занятках.

 

Чытанне тэкстаў можа быць арганізавана франтальна, індывідуальна, або ў групах. Па меркаванні настаўніка, матэрыял для чытання можа быць прапанаваны дыферэнцыравана ў залежнасці ад ступені валодання вучнямі навыкам чытання.

У раздзеле “Паслябукварны перыяд” тэмы “Нашы святы. Дзяды. Калядкі” і “Нашы святы. Вялікдзень. Дзень Незалежнасці. Купалле” вывучаюцца на адных занятках.

Пазакласнае чытанне на тэму “Па старонках любімых часопісаў” не праводзіцца.

Праца на ўроку разгортваецца на аснове чытання тэксту па частках і гутаркі па малюнках да іх.

У раздзеле “Паслябукварны перыяд” тэмы “Як да нас прыйшла кніга. Ф.Скарына – беларускі першадрукар” і “Кніга – лепшы сябар чалавека. Апавяданне “Свята”; верш В. Берастава “Чыталачка” вывучаюцца на адных занятках.

Асноўным вучэбным матэрыялам заняткаў з'яўляюцца тэксты “Як да нас прыйшла кніга" і "Наш першадрукар”. Іншыя тэксты могуць быць прапанаваныя для самастойнага чытання або ўспрымання на слых.

Навучанне грамаце (навучанне пісьму)

1

6

У раздзеле “Букварны перыяд” тэмы “Літара ё” і “Літара Ё” вывучаюцца на адных занятках.

 

 

Асноўны вучэбны матэрыял згодна з тэмамі ўрока вывучаецца ў поўым аб'ёме. Дадатковы вучэбны матэрыял адбіраецца ў адпаведнасці з узроўнем падрыхтаванасці вучняў класа.

У раздзеле “Паслябукварны перыяд” тэмы “Парныя с-з. Парныя ш-ж” і “Імёны. Правілы напісання імёнаў з вялікай літары” вывучаюцца на адных занятках.

 

Абедзве тэмы вывучаюцца адначасова на аснове вучэбнага матэрыялу дапаможніка. Некаторыя заданні могуць быць прапанаваны для дыферэнцыраванай працы вучняў.

У раздзеле “Паслябукварны перыяд” тэмы “Вялікая літара ў назвах гарадоў, імёнах людзей, мянушках жывёл” і “Вялікая літара. Літары, якія абазначаюць мяккасць зычных гукаў” вывучаюцца на адных занятках.

Матэрыял пра літары, якія абазначаюць мяккасць зычных гукаў, вывучаецца спадарожна з асноўнай тэмай пра ўжыванне вялікай літары. Вучэбны матэрыялы адбіраецца настаўнікаў такім чынам, каб у ім прысутнічалі ўсе названыя моўныя з'явы.

У раздзеле “Паслябукварны перыяд” тэмы “Сказ. Кропка ў канцы сказа. Вялікая літара” і “Замацаванне вывучанага. Напісанне слоў з вялікай літары” вывучаюцца на адных занятках.

Матэрыял па тэме “Сказ. Кропка ў канцы сказа. Вялікая літара” вывучаецца ў поўным аб'ёме. Вучэбны матэрыял па замацаванні вывучанага адбіраецца па меркаванні настаўніка.

У раздзеле “Букварны перыяд” тэмы “Апостраф” і “Алфавіт. Замацаванне вывучанага” вывучаюцца на адных занятках.

Тэмы вывучаюцца паслядоўна па матэрыяле буквара. На наступных занятках ажыццяўляецца паступовае замацаванне ведання алфавіта.

У раздзеле “Паслябукварны перыяд” заняткі па тэме “Замацаванне вывучанага” не праводзяцца.

 

Обучение грамоте (чтение)

1

6

Тема «Разделительный твёрдый знак» и «Закрепление изученного материала. Внеклассное чтение» изучаются на одном уроке (Букварь, с. 130–133).

 

 

 

 

 

 

Новый учебный материал о роли разделительного твёрдого знака учащиеся усваивают в полном объеме (с. 130). Материал для обобщения изученного материала (с. 132) можно исключить. Текст для отработки навыка чтения выбирается по усмотрению учителя (с. 131 или с. 133). Работа по внеклассному чтению организуется на основе устного восприятия текста

Тема «Звук [ш], буквы Ш, ш» и «Закрепление изученного материала. Чтение слов с буквой Ш/ш» изучаются на одном уроке (Букварь, с. 138–141).

 

 

Знакомство со звуком и новой буквой организуется в полном объеме (с. 138). Материал для отработки освоенных способов действий (с. 140) можно исключить. Текст для чтения выбирается по усмотрению учителя (с. 138 или с. 141)

Тема «Звук [щʼ], буквы Щ, щ» и «Закрепление изученного материала. Чтение слов с буквой Щ/щ» изучаются на одном уроке (Букварь, с. 150–153).

Знакомство со звуком и новой буквой организуется в полном объеме (с. 150). Текст для отработки навыка чтения выбирается по усмотрению учителя (с. 151 или с. 152–153).

Темы «Знай и уважай своих родных и свой край» и «Кто помнит о войне, тот ценит мир» изучаются на одном уроке (Букварь, с. 160–163).

 

 

 

 

Рассказ А. Митяева «Велит почтение» читает учитель. Работа с текстом строится на основе устного восприятия (с. 160-161).

Работа с текстом «Будем помнить» (с. 162-163) организуется в полном объеме, включая этап самостоятельного чтения текста учащимися.

Темы «Маленькое дело, а громко говорит» и «Не игла шьет, а руки. Внеклассное чтение по теме “Человек трудом славен”» изучаются на одном уроке (Букварь, с. 164–167).

 

Учитель самостоятельно выбирает тексты для устного восприятия учащимися и отработки навыка чтения (с. 164-167). Работа по внеклассному чтению организуется на основе устного восприятия текста.

Темы «Скромность каждому к лицу» и «Узнаешь друга, когда в беду попадешь» изучаются на одном уроке (Букварь, с. 170–173).

 

 

 

Текст для отработки навыка чтения учащихся выбирается по усмотрению учителя (с. 170-173). Работа с остальными текстами строится на основе устного восприятия (произведения читает учитель, организуется беседа по содержанию прослушанного текста).

Обучение грамоте (письмо)

1

6

Тема «Разделительный твёрдый знак» и «Закрепление написания изученных букв» изучаются на одном уроке (Пропись 2, с. 34–35).

Освоение способа написания новой буквы и соединения ее с другими буквами осуществляется в полном объеме. Задания для отработки навыка письма с изученными буквами рекомендуется сократить или выполнять выборочно.

 

 

 

 

Тема «Строчная буква ш» и «Заглавная буква Ш» изучаются на одном уроке (Пропись 2, с. 38–39).

Тема «Строчная буква щ» и «Заглавная буква Щ» изучаются на одном уроке (Пропись 2, с. 44–45).

Темы «Алфавит. Деление слов на слоги» и «Перенос слов по слогам. Правила списывания» изучаются на одном уроке (Письмо, с. 1–13).

Рекомендуется организовать работу следующим образом.

С. 1-3 – устная работа (выборочно).

С. 4-5 – задания  можно исключить.

С. 6-9 – устная работа (выборочно с одним из разворотов по усмотрению учителя).

С. 10, задание 1 – в полном объеме.

С. 10-11, задания 2-4 – устная работа (можно выборочно по усмотрению учителя).

С. 12-13 – списывание текста.

Темы «Наблюдение за обозначением буквами Г и К парных звонких и глухих согласных звуков» и «Наблюдение за обозначением буквами Д и Т парных звонких и глухих согласных звуков» изучаются на одном уроке (Письмо, с. 24–27).

Учебный материал отбирает учитель, задания выполняются выборочно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы «Наблюдение за обозначением буквами З и С парных звонких и глухих согласных звуков» и «Наблюдение за обозначением буквами Ж и Ш парных звонких и глухих согласных звуков» изучаются на одном уроке (Письмо, с. 28–31).

Русский язык

(учреждения общего среднего образования с белорусским языком обучения)

1

2

На изучение темы «Учимся видеть прекрасное» отводится 1 час (вместо предусмотренных двух часов).

Учебный материал двух уроков изучается на одном уроке.

В теме «Учимся видеть прекрасное» снимается текст «Крапивная тётушка», предназначенный для восприятия  учащимися на слух.

 

Тема «С любовью к природе», на изучение которой отводится 1 час, не изучается.

 

Математика

1

8

Урок 95 (тема «Сравнение длин предметов (отрезков) на основе чувственного восприятия») и урок 96 (тема «Сравнение длин предметов (отрезков) с помощью условной мерки») рекомендуется объединить в один урок.

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала рекомендуется сократить объем заданий репродуктивного характера. Отдельные задания рекомендуется выполнить в устной форме.

Урок 97 (тема «Единица длины сантиметр») и урок 98 (тема «Линейка, измерение длин отрезков») рекомендуется объединить в один урок.

Уроки 108-110 (тема «Закрепление») рекомендуется объединить в один урок.

Урок 102 (тема «Единица длины дециметр») и урок 103 (тема «Единицы длины дециметр и сантиметр») рекомендуется объединить в один урок.

Урок 105 (тема «Масса предметов. Сравнение предметов по массе с помощью рычажных весов и условной мерки») и урок 106 (тема «Единица массы килограмм») рекомендуется объединить в один урок.

Рекомендуется сократить на 2 ч изучение темы «Повторение материала, изученного в 1 классе» (вместо 10 ч – 8 ч).

Человек и мир

1

2

При изучении раздела «Весенние изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека» рекомендуется объединить уроки «Весна и здоровье человека» и «Весна – время пробуждения растений (целевая прогулка)» в один урок.

Теоретический материал «Весна и здоровье человека» рекомендуется рассмотреть при проведении целевой прогулки на природу.

После окончания прогулки дальнейшая работа проводится в классе (работа с текстом на с. 48. учебного пособия).

При изучении раздела «Весенние изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека» рекомендуется объединить уроки «Домашние животные весной. Труд людей весной» и «Весенние явления в природе» в один урок.

Рекомендуется организовать групповую работу по составлению рассказа о признаках весны в живой и неживой природе; провести беседу об изменениях в жизни диких зверей весной (с опорой на знания учащихся с использованием учебного материала на с. 55 учебного пособия).

 

2 класс

 

Учебный предмет

Класс

Количество часов,

на которое уменьшается учебное время в IV четверти

Рекомендации

по выполнению учебной программы

Рекомендации по изучению учебного материала

1

2

3

4

5

Беларуская мова

(установы агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання)

2

4

У раздзеле «Слова» на вывучэнне тэмы «Словы, якія называюць прадметы» замест 2 гадзін адвесці 1 гадзіну.

Праца па тэме арганізуецца на матэрыяле вучэбнага дапаможніка. Дадатковы матэрыял па тэме, змешчаны на Нацыянальным адукацыйным партале, можна выкарыстаць па меркаванні настаўніка.

У раздзеле «Слова» на вывучэнне тэмы «Словы, якія называюць дзеянні прадметаў» замест 2 гадзін адвесці 1 гадзіну.

Раздзел «Тэкст» вывучаць без абагульняльнага ўрока (4 гадзіны, з іх 1 гадзіна – навучальны пераказ).

Матэрыял абагульняльнага ўрока выкарыстоўваецца пры вывучэнні іншых тэм раздзела «Тэкст».

Практыкаванні з раздзела «Паўтарэнне» размяркоўваюцца на дзве гадзіны вучэбнага часу. Практыкаванні выконваюцца выбарачна. Некаторыя практыкаванні могуць быць выкананы ў вуснай форме, або прапанаваны для дыферэнцыраванай працы вучняў.

Раздзел «Паўтарэнне» скараціць на 1 гадзіну.

Беларуская мова

(установы

агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання)

2

4

У раздзеле «Слова» тэмы «Напісанне з вялікай літары імён, імен па бацьку, прозвішчаў» і «Напісанне з вялікай літары мянушак жывёл, назваў краін, гарадоў, вёсак, рэк і азёр» аб’яднаць для вывучэння на адным уроку.

Практыкаванні выконваюцца выбарачна, прыярытэт аддаецца практыкаванням прадуктыўнага і творчага ўзроўняў. Некаторыя практыкаванні могуць быць выкананы ў вуснай форме, або прапанаваны для дыферэнцыраванай працы вучняў.

У раздзеле «Слова» на вывучэнне тэмы «Словы – назвы прымет прадметаў» замест 2 гадзін адвесці 1 гадзіну.

У раздзеле «Слова» на вывучэнне тэмы «Словы – назвы дзеянняў прадметаў» замест 4 гадзін адвесці 3 гадзіны.

Раздзел «Паўтарэнне» скараціць на 1 гадзіну.

Практыкаванні з раздзела «Паўтарэнне» размяркоўваюцца на дзве гадзіны вучэбнага часу (замест трох). Практыкаванні выбіраюцца такім чынам, каб паўтарыць асноўныя адзінкі вывучэння. Некаторыя практыкаванні могуць быць выкананы ў вуснай форме, або прапанаваны для дыферэнцыраванай працы вучняў.

Літаратурнае чытанне

(установы агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання)

2

4

Раздзел «Колеры года. Вясна» вывучаць без абагульняльнага ўрока (5 гадзін, з іх 1 гадзіна пазакласнага чытання).

Матэрыял абагульняльнага ўрока выкарыстоўваецца пры вывучэнні іншых тэм раздзела «Колеры года. Вясна».

Вывучэнне раздзела «Сям’я – прытулак дабрыні» скараціць на 2 гадзіны (4 гадзіны, з іх 1 гадзіна пазакласнага чытання).

Верш Г.Каржанеўскай “Памочніца“ прапануецца для вывучэння на занятках па тэме “І дарослыя, і дзеці – усе суседзі па сусвеце” (У.Мазго).

Твор Л. Рублеўскай “Мышка Пік-Пік прыбірае норку” прапануецца для чытання і абмеркавання на занятках пазакласнага чытання пасля вывучэння раздзелу.

Твор М. Даніленкі «Чароўнае слова» прапануецца вывучаць на адным уроку з вершам І.Муравейкі “Праўнук Перамогі”.

Матэрыял абагульняльнага ўрока выкарыстоўваецца пры вывучэнні іншых тэм раздзела.

Вывучэнне раздзела «Колеры года. Лета» скараціць на 1 гадзіну (3 гадзіны, з іх 1 гадзіна пазакласнага чытання).

У раздзеле «Колеры года. Лета» твор К. Каліны «Чэрвень і сонейка» прапануецца для чытання і абмеркавання на занятках пазакласнага чытання пасля вывучэння гэтага раздзелу. Верш І.Муравейкі «Колеры года» і верш М.Дуксы «Развітаемся, званок!» вывучаюцца на адным уроку.

Літаратурнае чытанне

(установы агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання)

2

4

Аб’яднаць дзве тэмы «Артур Вольскі. “Няма прыгажэй”» і «Ніна Галіноўская “На плошчы Перамогі”» для вывучэння на адным уроку.

Рэкамендуецца апусціць выкананне дадатковых творчых заданняў, якія не звязаны напрамую з праграмнымі мастацкімі творамі.

Аб’яднаць дзве тэмы «Алена Кобец-Філімонава. “Кропелька”» і «Міхась Пазнякоў. “Родная мова”» для вывучэння на адным уроку.

Аб’яднаць дзве тэмы «Эдзі Агняцвет. “З табою, кніга добрая”» і «Уладзімір Ягоўдзік. “Суніцы”» для вывучэння на адным уроку.

Рэкамендуецца апусціць выкананне дадатковых творчых заданняў, якія не звязаны напрамую з праграмнымі мастацкімі творамі. Пытанні і заданні з падагульняльных раздзелаў вучэбнага дапаможніка можна выкарыстоўваць пры наяўнасці часу.

Урок падагульнення (№ 68) апусціць.

Русский язык

(учреждения общего среднего образования с русским языком обучения)

2

4

На тему «Повторение» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

В теме «Повторение» учитель по своему усмотрению выбирает наиболее важные для учащихся своего класса упражнения.

На изучение темы «Предложение» отводится 3 часа (вместо предусмотренных КТП четырёх часов). Учебный материал двух уроков «Предложение как единица речи, «Знаки препинания в конце предложения» изучается на одном уроке.

В теме «Предложение» теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При отработке практических умений упр. 168, 170, 174, выполняются устно; упр. 172 не выполняется. Домашнее задание – упр. 171.

На изучение темы «Смысловая связь предложений в тексте. Заглавие текста» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов). Учебный материал двух уроков изучается на одном уроке.

В теме «Смысловая связь предложений в тексте. Заглавие текста» теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При отработке практических умений упр. 187, 189, 193 выполняются устно

Исключается контрольный диктант.

 

Русский язык

(учреждения общего среднего образования с белорусским языком обучения)

2

6

На тему «Повторение» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

В теме «Повторение» учитель по своему усмотрению выбирает наиболее важные для учащихся своего класса упражнения.

На изучение темы «Предложение» отводится 3 часа (вместо предусмотренных КТП четырёх часов). Учебный материал двух уроков «Знаки препинания в конце предложения» изучается на одном уроке.

В теме «Предложение» теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При отработке практических умений упр. 122. 123, 128 выполняются устно. Домашнее задание – упр. 124.

На изучение темы «Текст» отводится 4 часа (вместо предусмотренных КТП пяти часов).

Учебный материал двух уроков «Тема, основная мысль текста» изучается на одном уроке.

В теме «Текст» теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При отработке практических умений упр. 134, 140 выполняются устно; упр. 137, 140 не выполняются. Домашнее задание – упр. 142.

На изучение темы «Родственные слова» отводится 2 часа (вместо предусмотренных КТП трёх часов).

Учебный материал двух уроков изучается на одном уроке.

В теме «Родственные слова» теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При отработке практических умений упр. 97, 107 выполняются устно; упр. 99, 106, 111 не выполняются.

На изучение темы «Корень слова. Однокоренные слова» отводится 2 часа (вместо предусмотренных КТП трёх часов).

Учебный материал двух уроков изучается на одном уроке.

В теме «Корень слова. Однокоренные слова» теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При отработке практических умений упр. 206, 207, 215, 223 выполняются устно; упр. 216, 220 не выполняются.

Исключается контрольный диктант.

 

Литературное чтение

(учреждения общего среднего образования с русским языком обучения)

2

4

Произведения С. Маршака «Зелёная страница», М. Ивенсена «Вот и лето», А. Шибаева «Хороший день», В. Хомченко «Поклон лесу» (2 часа) рекомендуются для самостоятельного чтения и изучения дома после проведения контрольной проверки навыка чтения вслух.

 

Сократить урок внеклассного чтения № 59.

Рекомендуется прочитать книги К.И. Чуковского самостоятельно.

Объединить уроки № 64 и № 65.

Сократить некоторые виды читательской деятельности для высвобождения времени (по усмотрению учителя).

Литературное чтение

(учреждения общего среднего образования с белорусским языком обучения)

2

4

Произведения И. Соколова-Микитова «Лоси», «Белки»; Г. Скребицкого «Кабан» (1 час) рекомендуются для самостоятельного чтения и изучения дома после проведения тематического контроля.

 

Произведение М. Исаковского «У самой границы» (1 час) рекомендуется для самостоятельного чтения и изучения дома после проведения контрольной проверки навыка чтения вслух.

 

Объединить уроки № 50 и № 51.

Сократить некоторые виды читательской деятельности: словесное иллюстрирование, выразительное чтение, заучивание наизусть стихотворений в классе.

Объединить уроки № 58 и № 60.

Сократить некоторые виды читательской деятельности: словесное иллюстрирование, выразительное чтение, заучивание наизусть стихотворений в классе.

Математика

2

8

Урок 102 (тема «Письменное сложение вида 37 + 63») и урок 103 (тема «Письменное сложение вида 37 + 23») рекомендуется объединить в один урок.

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала рекомендуется сократить объем заданий репродуктивного характера. Отдельные задания рекомендуется выполнить в устной форме.

Урок 107 (тема «Письменное вычитание вида 40 – 26») и урок 108 (тема «Письменное вычитание вида 100 – 26) рекомендуется объединить в один урок.

Рекомендуется объединить урок 125 и урок 126 (тема «Табличное умножение с числом 3»).

Урок 111 (тема «Конкретный смысл действия умножения») и урок 112 (тема «Простые задачи, раскрывающие смысл действия умножения») рекомендуется объединить в один урок.

Урок 119 и урок 120 (тема «Табличное умножение числа 2») рекомендуется объединить в один урок.

Рекомендуется сократить на 3 ч. тему «Повторение материала, изученного во II классе» (5 ч. вместо восьми).

Человек и мир

2

2

При изучении раздела «Человек и его здоровье» рекомендуется объединить уроки по темам: «Забота о своём здоровье» и «Правила личной гигиены» в один урок.

Рекомендуется организовать групповую работу «Почему важно с детства следить за личной гигиеной?» с использованием текста учебного пособия на с. 115-116; беседу о режиме дня, его значении для сохранения здоровья (с опорой на знания учащихся и рисунки на с.116-117 учебного пособия).

При изучении раздела «Человек и общество» рекомендуется объединить уроки по темам «Семья» и «Экономика семьи» в один урок.

Рекомендуется организовать групповую работу с использованием текста в учебном пособии на с. 129-130; познакомить учащихся с понятиями «экономика», «доход семьи», провести учебный диалог «Из чего складывается доход семьи?» с использованием схемы и текста учебного пособия на с. 132-133.

 

3 класс

Учебный предмет

Класс

Количество часов,

на которое уменьшается учебное время в IV четверти

Рекомендации

по выполнению учебной программы

Рекомендации по изучению учебного материала

1

2

3

4

5

Беларуская мова (установы адукацыі з рускай мовай навучання)

3

6

У раздзеле «Прыметнік» на вывучэнне тэмы «Змяненне прыметнікаў па родах» замест 3 гадзін адвесці 2 гадзіны.

Практыкаванні па тэме «Змяненне прыметнікаў па родах» размяркоўваюцца на дзве гадзіны вучэбнага часу. Практыкаванні выконваюцца выбарачна. Некаторыя практыкаванні могуць быць выкананы ў вуснай форме, або прапанаваны для дыферэнцыраванай працы вучняў.

У раздзеле «Прыметнік» абагульненне па тэме не праводзіцца.

Заданні і практыкаванні могуць быць выкарыстаны на іншых уроках.

У раздзеле «Дзеяслоў» на вывучэнне тэмы «Дзеяслоў як часціна мовы» замест 2 гадзін адвесці 1 гадзіну.

Практыкаванні выконваюцца выбарачна. Некаторыя практыкаванні могуць быць выкананы ў вуснай форме, або прапанаваны для дыферэнцыраванай працы вучняў.

 

У раздзеле «Дзеяслоў» на вывучэнне тэмы «Змяненне дзеясловаў прошлага часу па родах» замест 2 гадзін адвесці 1 гадзіну.

Раздзел «Паўтарэнне» скараціць на 2 гадзіны (3 гадзіны, 1 слоўнікавы дыктант): тэмы «Паўтарэнне: значэнне слова» і «Паўтарэнне: склад слова», а таксама тэмы «Паўтарэнне: назоўнік, прыметнік» і «Паўтарэнне: дзеяслоў» аб’яднаць для вывучэння на адным уроку.

Беларуская мова (установы адукацыі з беларускай мовай навучання)

3

4

У раздзеле «Дзеяслоў» на вывучэнне тэмы «Дзеяслоў як часціна мовы» замест 2 гадзін адвесці 1 гадзіну.

Практыкаванні выконваюцца выбарачна. Некаторыя практыкаванні могуць быць выкананы ў вуснай форме, або прапанаваны для дыферэнцыраванай працы вучняў.

 

У раздзеле «Дзеяслоў» на вывучэнне тэмы «Правапіс не з дзеясловамі» замест 2 гадзін адвесці 1 гадзіну.

Раздзел «Паўтарэнне» скараціць на 2 гадзіны (3 гадзіны, 1 слоўнікавы дыктант): тэмы «Паўтарэнне: значэнне слова» і «Паўтарэнне: склад слова», а таксама тэмы «Паўтарэнне: назоўнік, прыметнік» і «Паўтарэнне: дзеяслоў» аб’яднаць для вывучэння на адным уроку.

 

 

 

 

 

Літаратурнае чытанне

 

3

 

 

4

 

 

Аб’яднаць дзве тэмы «Эдзі Агняцвет. “Буду настаўнікам”» і «Іван Муравейка. “Паўлік-будаўнік”» для вывучэння на адным уроку.

Рэкамендуецца апусціць выкананне дадатковых творчых заданняў, якія не звязаны напрамую з праграмнымі мастацкімі творамі. Пытанні і заданні з падагульняльных раздзелаў вучэбнага дапаможніка можна выкарыстоўваць пры наяўнасці часу.

Аб’яднаць дзве тэмы «Віктар Шымук. “Канікулы”» і «Ніл Гілевіч. “Сябры ў паходзе» для вывучэння на адным уроку.

Аб’яднаць дзве тэмы «Міхась Пазнякоў. “Помнік герою”» і «Міхась Даніленка. “Ордэн”» для вывучэння на адным уроку.

Аб’яднаць дзве тэмы «Мікола Маляўка. “Будзем біць рэкорды”» і « Мікола Маляўка. “Велагонка”» для вывучэння на адным уроку.

Русский язык

(учреждения общего среднего образования с русским языком обучения)

3

4

На изучение темы «Имя прилагательное» отводится 5 часов (вместо предусмотренных КТП шести часов). Учебный материал двух уроков «Роль имён прилагательных в речи» изучается на одном уроке.

В теме «Имя прилагательное» теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При отработке практических умений упр. 153, 157, 159 выполняются устно. Домашнее задание – упр. 161.

На изучение темы «Глагол» отводится 7 часов (вместо предусмотренных КТП восьми часов). Учебный материал двух уроков «Изменение глаголов по числам» изучается на одном уроке.

В теме «Глагол» теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При отработке практических умений упр. 182, 184, 189. 191 выполняются устно. Домашнее задание – упр. 186.

Тема «Изменение имён существительных по вопросам» (на уровне представления) не изучается.

 

Исключается контрольный диктант.

 

Русский язык

(учреждения общего среднего образования с белорусским языком обучения)

3

6

На изучение темы «Имя существительное» отводится 7 часов (вместо предусмотренных КТП восьми часов). Учебный материал двух уроков «Род имён существительных» изучается на одном уроке.

В теме «Имя существительное» теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При отработке практических умений упр. 122, 126, 130, 133 выполняются устно. Домашнее задание – упр. 135.

На изучение темы «Имя прилагательное» отводится 5 часов (вместо предусмотренных КТП шести часов). Учебный материал двух уроков «Роль имён прилагательных в речи» изучается на одном уроке.

В теме «Имя прилагательное» теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При отработке практических умений упр. 153, 157, 159 выполняются устно. Домашнее задание – упр. 161.

На изучение темы «Глагол» отводится 7 часов (вместо предусмотренных КТП восьми часов). Учебный материал двух уроков «Изменение глаголов по числам» изучается на одном уроке.

В теме «Глагол» теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При отработке практических умений упр. 182, 184, 189. 191 выполняются устно. Домашнее задание – упр. 186.

На изучение темы «Изменение имён прилагательных по числам и родам» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов). Учебный материал двух уроков изучается на одном уроке.

В теме «Изменение имён прилагательных по числам и родам» теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме При отработке практических умений упр. 164, 170 выполняются устно; упр. 165 не выполнятся.

Тема «Изменение имён существительных по вопросам» (на уровне представления) не изучается.

 

Исключается контрольный диктант.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное чтение

 

3

4

Поэтические миниатюры Т. Белозерова «Стихи», Г. Новицкой «Стихи» (1 час) рекомендуются для самостоятельного чтения и изучения дома после проведения проверки сформированности читательских умений учащихся.

 

Произведения И. Соколова-Микитова «Ночной разбойник», «Филин» (текст из энциклопедии) (1 час) рекомендуются для самостоятельного чтения и изучения дома после проведения контрольной проверки навыка чтения вслух.

Объединить уроки № 56 и № 58.

Сократить некоторые виды читательской деятельности (по усмотрению учителя).

Сократить урок внеклассного чтения № 70.

Предоставить учащимся рекомендательный список литератртуры для читения в летний период.

Английский язык

3

6

В теме «Времена года» объединить коммуникативные ситуации «Погода сегодня» и «Поры года и погода»

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) изучается в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Объединить коммуникативные ситуации «Сезонные игры» и «Моя любимая пора года»

Объединить коммуникативные ситуации «Приключения гадкого утенка» и «Все поры  года прекрасны»

В теме «Животные» объединить коммуникативные ситуации «Рисунок любимого животного» и «Угадай животное»

Исключить коммуникативную ситуацию

«Соревнование “Тигров” и “Львов”»

Исключить коммуникативную ситуацию

«Путешествие на планету “Английский язык”»

Французский язык

3

6

В теме «Продукты питания» объединить коммуникативные ситуации «Здоровое питание» и «Вредные продукты».

Языковой материал (фонетика лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

В теме «Животные» объединить:

коммуникативные ситуации «Наши питомцы» и «Уход за животными»;

коммуникативные ситуации «На ферме у дедушки» и «Преданность питомцев».

В теме «Времена года» объединить: коммуникативные ситуации «Дни недели» и «Месяцы года»;

коммуникативные ситуации «Погода зимой» и «Погода весной»;

коммуникативные ситуации «Погода летом» и «Погода осенью».

Немецкий язык

3

6

В теме «Животные» объединить коммуникативные ситуации «Животные – хорошие друзья» и «Мое отношение к животным».

Языковой материал (фонетика лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме.

Количество тренировочных упражнений учитель может определить по своему усмотрению, дозировать их в зависимости от временного фактора и уровня подготовленности учащихся.

Объединить коммуникативные ситуации

«Это звери могут делать» и «Это звери не могут делать».

В теме «Времена года» объединить коммуникативные ситуации «Четыре времени года» и «Времена года и месяцы».

Объединить коммуникативные ситуации «Погода в разные времена года» и «Моя любимая пора года».

Коммуникативную ситуацию «Мои любимые занятия» рекомендуется рассматривать на одном уроке (вместо двух, предусмотренных КТП).

Исключить коммуникативную ситуацию «Долгие ночи – короткие дни».

Испанский язык

3

6

В теме «Моя комната. Классная комната» объединить коммуникативные ситуации «Моя квартира / Мой дом» и «Комнаты в моей квартире / моём доме» (изучаются на одном уроке).

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

При организации обучения различным видам чтения рекомендуется  учитывать  изменения в коммуникативных ситуациях.

Объединить коммуникативные ситуации «Моя комната» и «Предметы мебели в моей комнате».

Исключить коммуникативную ситуацию «Сказочные герои и места их проживания».

В теме «Времена года» объединить коммуникативные ситуации «Времена года» и «Поры года» (изучаются на одном уроке).

Объединить коммуникативные ситуации «Месяцы года» и «Я люблю лето».

Исключить коммуникативную ситуацию «Погода в нашем городе».

Китайский язык

3

6

В теме «Времена года» объединить: коммуникативные ситуации «Какая сегодня погода» и «Погода»;

коммуникативные ситуации «Наступление весны» и «Почему Сяо Вэнь любит весну»;

коммуникативные ситуации «Я люблю лето» и «Развлечения в летнюю пору».

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

В теме «Животные» объединить: коммуникативные ситуации «Животные» и «Мне нравятся животные»;

коммуникативные ситуации «В деревне» и «Животные во дворе»;

коммуникативные ситуации «Зоопарк» и «Впечатления от зоопарка».

Математика

3

8

Урок 126 (тема «Единица времени секунда») и урок 127 (тема «Единица времени сутки») рекомендуется объединить в один урок.

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала рекомендуется сократить объем заданий репродуктивного характера. Отдельные задания рекомендуется выполнить в устной форме.

Урок 129 (тема «Полночь. Полдень») и урок 130 (тема «Решение простых задач на вычисление времени окончания события») рекомендуется объединить в один урок.

Урок 131 (тема «Решение простых задач на вычисление времени начала события») и урок 132 (тема «Решение простых задач на вычисление продолжительности события») рекомендуется объединить в один урок.

Урок 124 и урок 125 (тема «Задачи на встречное движение (на нахождение расстояния)») рекомендуется объединить в один урок.

Рекомендуется объединить в один урок уроки 129-132

Рекомендуется сократить на 3 часа тему «Повторение материала, изученного в III классе» (вместо семи часов четыре часа).

Человек и мир

3

2

При изучении раздела «Человек и его здоровье» рекомендуется объединить темы уроков «Кровообращение» и «Дыхание».

Изучение нового материала рекомендуется организовать с опорой на текст параграфа (с. 111-113, с. 115-116).

При закреплении учебного материала целесообразно уделить внимание вопросам: «Что относится к системе кровообращения?», «Для чего она нужна человеку?», «Каково значение сердца для организма человека?»; «Почему дыхание важно для человека?», «Какие органы образуют дыхательную систему человека?», «Почему лёгкие называют главным органом дыхания?»

Рекомендуется объединить два урока по изучению органов чувств человека в один: «Органы чувств человека. Глаз – орган зрения. Органы слуха, обоняния, осязания, вкуса»

Изучение нового материала рекомендуется начать с рассматривания рисунка на с. 128 учебного пособия и обсуждения в парах проблемного вопроса «Почему органы чувств связаны с головным мозгом?» (сравнение предположений с текстом на с. 128).

Рекомендуется организовать групповую работу учащихся.

 

 

4 класс

 

Учебный предмет

Класс

Количество часов,

на которое уменьшается учебное время в IV четверти

Рекомендации

по выполнению учебной программы

Рекомендации по изучению учебного материала

1

2

3

4

5

Беларуская мова (установы адукацыі з рускай мовай навучання)

4

6

У раздзеле «Дзеяслоў» тэмы «Змяненне дзеясловаў па часах і ліках» і «Змяненне дзеясловаў прошлага часу па родах. Суфіксы дзеясловаў прошлага часу» вывучаць на адных занятках.

Тэарэтычны матэрыял вывучаецца ў поўным аб’ёме. Практыкаванні па тэмах выконваюцца выбарачна. Некаторыя практыкаванні могуць быць выкананы ў вуснай форме, або прапанаваны для дыферэнцыраванай працы вучняў.

У раздзеле «Дзеяслоў» тэмы «Неазначальная форма дзеяслова» і «Правапіс дзеясловаў на – ся, -цца» вывучаць на адных занятках.

У раздзеле «Дзеяслоў» на вывучэнне тэмы «Канчаткі дзеясловаў 1-й асобы множнага ліку І і ІІ спражэння» замест 2 гадзін адвесці 1 гадзіну.

Практыкаванні выконваюцца выбарачна. Некаторыя практыкаванні могуць быць выкананы ў вуснай форме, або прапанаваны для дыферэнцыраванай працы вучняў.

У раздзеле «Дзеяслоў» на вывучэнне тэмы «Канчаткі дзеясловаў 2-й асобы адзіночнага ліку І і ІІ спражэння» замест 2 гадзін адвесці 1 гадзіну.

У раздзеле «Дзеяслоў» абагульняючы ўрок не праводзіцца

Заданні і практыкаванні могуць быць выкарыстаны на іншых уроках.

Раздзел «Паўтарэнне» скараціць на 1 гадзіну. Адвесці на вывучэнне тэмы «Паўтарэнне: часціны мовы» 1 гадзіну.

Практыкаванні па тэме «Паўтарэнне: часціны мовы» размяркоўваюцца на дзве гадзіны вучэбнага часу і выконваюцца выбарачна. Некаторыя практыкаванні могуць быць выкананы ў вуснай форме, або прапанаваны для дыферэнцыраванай працы вучняў.

Беларуская мова (установы адукацыі з беларускай мовай навучання)

4

4

У раздзеле «Дзеяслоў» на вывучэнне тэмы «Канчаткі дзеясловаў 1-й асобы множнага ліку І і ІІ спражэння» замест 2 гадзін адвесці 1 гадзіну.

Тэарэтычны матэрыял вывучаецца ў поўным аб’ёме. Практыкаванні па тэмах выконваюцца выбарачна. Некаторыя практыкаванні могуць быць выкананы ў вуснай форме, або прапанаваны для дыферэнцыраванай працы вучняў.

У раздзеле «Дзеяслоў» на вывучэнне тэмы «Канчаткі дзеясловаў 2-й асобы адзіночнага ліку І і ІІ спражэння» замест 2 гадзін адвесці 1 гадзіну.

У раздзеле «Дзеяслоў» абагульняючы ўрок не праводзіцца

Заданні і практыкаванні могуць быць выкарыстаны на іншых уроках.

Раздзел «Паўтарэнне» скараціць на 1 гадзіну. Адвесці на вывучэнне тэмы «Паўтарэнне: часціны мовы» 1 гадзіну.

Практыкаванні па тэме «Паўтарэнне: часціны мовы» размяркоўваюцца на дзве гадзіны вучэбнага часу і выконваюцца выбарачна. Некаторыя практыкаванні могуць быць выкананы ў вуснай форме, або прапанаваны для дыферэнцыраванай працы вучняў.

Літаратурнае чытанне

4

4

Аб’яднаць дзве тэмы «Янка Сіпакоў. “Беручы – аддаваць”» і «Генадзь Пашкоў. “Выратаванне вожыка”» для вывучэння на адным уроку.

Рэкамендуецца апусціць выкананне дадатковых творчых заданняў, якія не звязаны напрамую з праграмнымі мастацкімі творамі. Пытанні і заданні з падагульняльных раздзелаў вучэбнага дапаможніка можна выкарыстоўваць пры наяўнасці часу.

Аб’яднаць дзве тэмы «Васіль Жуковіч. “Хараство сусвету”» і «Пётр Клімук. “На касмічным караблі”» для вывучэння на адным уроку.

Падагульненне па раздзеле “Чалавек на планеце Зямля” (Урок № 58) апусціць.

Аб’яднаць дзве тэмы «Кастусь Цвірка. “Да зорак”» і «Уладзімір Мазго. “Суседзі па Сусвеце”» для вывучэння на адным уроку.

Русский язык

(учреждения общего среднего образования с русским языком обучения)

4

4

На тему «Повторение» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП трёх часов).

В теме «Повторение» учитель по своему усмотрению выбирает наиболее важные для учащихся своего класса упражнения.

На изучение темы «Типы текстов» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Учебный материал двух уроков изучается на одном уроке.

В теме «Типы текстов» теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При отработке практических умений упр. 193 выполняется устно; упр. 190 не выполняется.

Исключается контрольный диктант.

 

Русский язык

(учреждения общего среднего образования с белорусским языком обучения)

4

6

На тему «Повторение» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП трёх часов).

В теме «Повторение» учитель по своему усмотрению выбирает наиболее важные для учащихся своего класса упражнения.

На изучение темы «Предложение отводится 7 часов (вместо предусмотренных КТП восьми часов).

В теме «Предложение» теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При отработке практических умений упр. 151, 154, 156 выполняются устно; упр. 157 не выполняется. Домашнее задане – упр. 159.

На изучение темы «Типы текстов» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Учебный материал двух уроков изучается на одном уроке.

В теме «Типы текстов» теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При отработке практических умений упр. 193 выполняется устно; упр. 190 не выполняется.

На изучение темы «Главные и второстепенные однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами» отводится 1 час (вместо предусмотренных КТП двух часов).

Учебный материал двух уроков изучается на одном уроке.

В теме «Главные и второстепенные однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами» теоретический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При отработке практических умений упр. 172, 174 выполняется устно; упр. 175 не выполняется.

Исключается контрольный диктант.

 

Литературное чтение

4

4

Поэзия Я. Дягутите «Лето», Ф. Тютчев «В небе тают облака…» (1 час) рекомендуется для самостоятельного чтения и изучения дома после проведения проверки сформированности читательских умений учащихся.

 

Поэзия В. Жуковского «Летний вечер», А. Усачева «Что такое лето?» (1 час) рекомендуется для самостоятельного чтения и изучения дома после проведения контрольной проверки навыка чтения вслух.

Объединить уроки № 63 и № 65.

Сократить некоторые виды читательской деятельности: словесное иллюстрирование, выразительное чтение, заучивание наизусть стихотворений в классе.

Сократить урок № 70.

Предоставить учащимся рекомендательный список литератртуры для читения в летний период.

Английский язык

4

6

В теме «Расписание уроков» объединить коммуникативные ситуации «Занятия на уроках» и «Расписание уроков друга»

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) изучается в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Исключить коммуникативную ситуацию «Подготовка проекта»

Исключить коммуникативную ситуацию «Презентация проекта»

В теме «Праздники» объединить коммуникативные ситуации «Праздники» и «Месяцы и поры года»

Объединить коммуникативные ситуации «Планирование праздника» и «Организация праздника»

Объединить коммуникативные ситуации «Мы встретимся снова» и «До свидания, друзья!»

Французский язык

4

6

В теме «Дом и квартира» объединить: коммуникативные ситуации «Дом и квартира» и «Загородный дом»; коммуникативные ситуации «Катин дом» и «Квартира друга»;

коммуникативные ситуации «Основные предметы мебели» и «Местонахождение мебели в комнате»;

коммуникативные ситуации «Описание прихожей» и «Описание кухни».

 

Языковой материал (фонетика лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

В теме «Выходной день» объединить: коммуникативные ситуации «Выходной день» и «Всем классом на экскурсию»;

коммуникативные ситуации «Занятия на каникулах» и «Поездка в Реми».

Немецкий язык

 

4

6

В теме «Одежда» объединить коммуникативные ситуации «Модная одежда – стильно и красиво» и «Удобная и практичная одежда».

Языковой материал (фонетика лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объеме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

Исключить коммуникативную ситуацию «Предпочтения в одежде моих друзей».

В теме «Выходной день» объединить коммуникативные ситуации «Выходной день моих друзей» и «Проводим выходной день с друзьями».

Объединить коммуникативные ситуации «Где и как можно провести выходной день?» и «Выходной день за городом».

Исключить коммуникативную ситуацию «Любимые занятия детей летом».

Исключить коммуникативную ситуацию «Выходной в деревне».

Испанский язык

4

6

В теме «Одежда» объединить коммуникативные ситуации «Одежда» и «Предметы одежды» (изучаются на одном уроке).

Языковой материал (фонетика, лексика, грамматика) учащиеся усваивают в полном объёме.

При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

При организации обучения различным видам чтения рекомендуется  учитывать изменения в коммуникативных ситуациях.

Объединить коммуникативные ситуации «Любимый предмет одежды» и «Одежда в моём шкафу».

Объединить коммуникативные ситуации «В обувном магазине» и «Примерка и покупка одежды».

В теме «Выходной день» объединить коммуникативные ситуации «Выходной день» и «Мой выходной день» (изучаются на одном уроке).

Исключить коммуникативную ситуацию «Свободное время моих друзей».

Объединить коммуникативные ситуации «Выходные вместе со всей семьёй» и «Мои увлечения».

Китайский язык

4

6

В теме «Выходной день» объединить: коммуникативные ситуации «Что ты делаешь в воскресенье» и «Я люблю воскресенье»;

коммуникативные ситуации «Куда пойдем в следующие выходные» и «В следующие выходные мы едем к бабушке в деревню»;

коммуникативные ситуации «В воскресенье мы идем за продуктами » и «Я люблю ходить по магазинам».

Грамматический материал (правила) учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала для формирования языковых, речевых и коммуникативных умений рекомендуется сократить объем упражнений репродуктивного характера.

В теме «Праздники» объединить: коммуникативные ситуации «Когда твой день рождения» и «Когда день рождения твоего друга»;

коммуникативные ситуации «Какой подарок ты приготовил маме ко Дню матери » и «День матери в Китае»;

коммуникативные ситуации «Сегодня Международный день детей» и «День детей – веселый праздник».

Математика

4

8

Урок 112 и урок 113 (тема «Закрепление») рекомендуется объединить в один урок.

Теоретический материал учащиеся усваивают в полном объеме. При подборе практического материала рекомендуется сократить объем заданий репродуктивного характера. Отдельные задания рекомендуется выполнить в устной форме.

Урок 118 и урок 119 (тема «Закрепление») рекомендуется объединить в один урок.

Уроки 130-132 (тема «Закрепление») рекомендуется объединить в один урок.

Уроки 127–129 (тема «Геометрические тела») рекомендуется объединить в один урок.

Рекомендуется сократить на 2 ч тему «Повторение материала, изученного в IV классе» (остается 6 ч).

Чалавек і свет. Мая Радзіма – Беларусь

4

2

Тэмы «Дзяржаўны герб нашай краіны» і  «Сцяг беларускай дзяржавы» аб’ядноўваюцца і вывучаюцца на адным уроку.

Прадугледжваецца падрыхтоўка вучнямі паведамленняў аб тым, што азначаюць элементы Дзяржаўных герба і сцяга Рэспублікі Беларусь.

Пры вывучэнні тэмы «Сцяг беларускай дзяржавы» не выконваюцца заданні па картасхеме і заданні на параўнанне Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага сцяга БССР на с. 152, с. 155 вучэбнага дапаможніка.

Абагульненне не праводзіцца.

 

 

[1] Для выполнения учебной программы в первую очередь необходимо использовать резервные часы

свернуть

АПІСАННЕ  ВОПЫТУ ПЕДАГАГІЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ “ РАЗВІЦЦЁ  ПАЗНАВАЛЬНАГА ІНТАРЭСУ ПРАЗ  ВЫКАРЫСТАННЕ АКТЫЎНЫХ  ФОРМ І ПРЫЁМАЎ НА ЎРОКАХ МАТЭМАТЫКІ Ў V -VI КЛАСАХ”

07.03.2020

ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА АДУКАЦЫІ “КАРОЦІЦКАЯ СЯРЭДНЯЯ ШКОЛА”

СТОЛІНСКАГА РАЁНА

 

 

 

 

 

 

 

АПІСАННЕ  ВОПЫТУ ПЕДАГАГІЧНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

“ РАЗВІЦЦЁ  ПАЗНАВАЛЬНАГА ІНТАРЭСУ ПРАЗ  ВЫКАРЫСТАННЕ АКТЫЎНЫХ  ФОРМ І ПРЫЁМАЎ НА ЎРОКАХ МАТЭМАТЫКІ Ў V -VI КЛАСАХ”

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельнікава Ганна Адамаўна,

настаўнік матэматыкі

8(033) 372-71-62

 melnikovaklimovich@mail.ru

 

 

 

2019 год

 

 

 1. Інфармацыйны блок

1.1.Назва тэмы вопыту.

“Развіццё пазнавальнага інтарэсу праз выкарыстанне актыўных форм і прыёмаў на ўроках матэматыкі ў V - VI класах”.

1.2. Актуальнасць вопыту.

Ва ўмовах мадэрнізацыі адукацыі галоўным напрамкам развіцця сярэдняй школы з’яўляецца павышэнне якасці адукацыі, стварэнне ўмоў для развіцця асобы кожнага вучня праз удасканаленне сістэмы выкладання.

Матэматыка  з’яўляецца адным з самых цяжкіх школьных прадметаў, якія патрабуюць максімальнай уседлівасці і працаздольнасці,чым вызывае пэўныя цяжкасці ў многіх вучняў. Гэты прадмет стаў многім вучням нецікавым. У выніку зніжаецца ўзровень падрыхтоўкі вучняў па матэматыцы. У сучасным адукацыйным працэсе праблема развіцця пазнавальнай актыўнасці набывае вялікае значэнне, так як сучаснае жыццё патрабуе ад вучня арыентацыі ў пастаянна зменлівым сучасным свеце. Таму адной з найважнейшых умоў эфектыўнасці вучэбнага працэсу з’яўляецца выхаванне пазнавальнага інтарэсу, пазнавальнай актыўнасці вучня. Галоўная задача настаўніка не толькі даць вучням пэўную колькасць ведаў, але і развіць у іх інтарэс да вучобы. Як жа актывізіраваць у школьнікаў пазнавальны інтарэс? Гэтае пытанне хвалюе мяне як настаўніка, і у сваёй рабоце я спрабую знайсці на яго адказ. У гэтым мне дапамагаюць на ўроках актыўныя формы і метадычныя прыёмы. Яны даюць магчымасць не толькі павысіць цікавасць вучняў да вывучаемага прадмета, але і развіць іх творчую самастойнасць, навучыць прымяняць свае веды ў розных жыццёвых сітуацыях.

1.3.Мэта вопыту.

Развіццё пазнавальнага інтарэсу вучняў на ўроках матэматыкі праз стварэнне аптымальных умоў на аснове выкарыстання актыўных форм і прыёмаў работы з вучэбным матэрыялам.

 

1.4.Задачы вопыту.

 1. Падабраць і сістэматызаваць матэрыял па развіцці пазнавальнага інтарэсу вучняў V -VI класаў на ўроках матэматыкі.
 2. Распрацаваць асноўныя метадычныя прыёмы і формы, якія выклікаюць цікавасць да вывучэння матэматыкі, якія можна прымяняць на розных этапах урока, раскрыць іх сутнасць.
 3. Вызначыць і прааналізаваць рэзультатыўнасць дадзенага вопыту.

1.5.Працягласць работы над вопытам

Працягласць работы па тэме майго вопыту складае 3 гады .

У рабоце над тэмай вопыту можна выдзеліць наступныя этапы:

 1. Першы этаппадрыхтоўчы.

Вызначэнне мэты, форм і метадаў работы па самаадукацыі і павышэнню свайго педагагічнага майстэрства. Падбор, вывучэнне і аналіз метадычнай літаратуры па тэме.

 1. Другі этап – этап практычнай рэалізацыі. Асноўная мэта: накіраваная работа на развіццё пазнавальнага інтарэсу праз выкарыстанне актыўных форм і метадычных прыёмаў
 2. Трэці этап – абагульняючы. Аналіз эфектыўнасці рэзультатыўнасці вопыту.
 3. Апісанне тэхналогіі вопыту.

2.1. Вядучая ідэя вопыту.

Ідэя вопыту заключаецца ў стварэнні ўмоў для актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў праз укараненне ў вучэбны працэс актыўных форм і метадычных прыёмаў. Прымяняемыя актыўныя формы і метадычныя прыёмы работы з матэматычным матэрыялам маюць дзейнасны характар, іх выкарыстанне забяспечвае рэзультатыўнасць вучэбных заняткаў, павышае станоўчую матывацыю вучняў на ўроках матэматыкі.

 

 

2.2. Апісанне сутнасці вопыту

Важнае месца ў комплексе адукацыйных, развіваючых і выхаваўчых задач навучання займае праблема фарміравання пазнавальнага інтарэсу.

Лічу, што для прадуктыўнай дзейнасці на ўроку патрэбна выкарыстоўваць актыўныя прыёмы і формы навучання.

Актыўныя метады навучання – гэта метады, якія пабуджаюць вучняў да актыўнай разумовай і практычнай дзейнасці ў працэсе авалодвання вучэбным матэрыялам. Актыўнае навучанне мяркуе выкарыстанне такой сістэмы метадычных прыёмаў, якая накіравана, галоўным чынам не на выкладанне настаўнікам гатовых ведаў, іх запамінанне, а на самастойнае авалодванне вучнямі ведамі і ўменнямі ў працэсе актыўнай разумовай і практычнай дзейнасці [6, c. 46].

Актыўныя формы заняткаў – гэта такія формы арганізацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу, якія садзейнічаюць разнастайнаму ( індывідуальнаму, групавому, калектыўнаму) засваенню вучэбных пытанняў, актыўнаму ўзаемадзеянню вучняў і настаўніка, жывому абмену думкамі паміж ім, накіраванаму на выпрацоўку правільнага разумення зместу вывучаемай тэмы і спосабаў яе практычнага прымянення.

Актыўныя формы і метадычныя прыёмы неразрыўна звязаны адзін з адным. Іх сукупнасць утварае пэўны від заняткаў, на якіх ажыццяўляецца актыўнае навучанне, якое садзейнічае развіццю пазнавальнага інтарэсу вучняў.

Пазнавальны інтарэс станоўча ўплывае на працяканне псіхічных працэсаў – мыслення, уяўлення, памяці, увагі. Актывізацыя пазнавальнай дзейнасці вучня без развіцця яго пазнавальнага інтарэсу не толькі цяжкая, але і практычна немагчымая задача. Вось чаму ў працэсе навучання неабходна сістэматычна ўзбуджаць, развіваць і ўмацоўваць пазнавальны інтарэс вучняў. К.Д. Ушынскі пісаў, што вучэнне, пазбаўленае цікавасці і ўзятае толькі сілай прымусу, “убівае” ў вучня ахвоту да авалодання ведамі. Заахвоціць дзіця да вучэння значна больш годная задача, чым прымусіць. Вучэнне з’яўляецца крапатлівай працай і патрабуе ад вучня актыўнай мысленчай дзейнасці. Роля інтарэсу заключаецца ў тым, каб ён пабуджаў вучня да вучобы.

Вядомы нямецкі педагог А. Дыстэрвег пераконваў, што “развіццё і адукацыю ні аднаму чалавеку нельга паведаміць і перадаць. Гэтага можна дасягнуць толькі ўласнай дзейнасцю, уласнымі сіламі, уласным напружаннем” [3, c. 68].

За апошнія гады мною выкарыстана шмат розных метадычных прыёмаў навучання. Найбольш эфектыўнымі з’яўляюцца тыя прыёмы, у якіх вучань задзейнічаў усе віды памяці: зрокавую, слухавую, механічную.

Нетрадыцыйныя формы ўрокаў дазваляюць зрабіць матэматыку больш даступнай і займальнай, зацікавіць усіх вучняў, прыцягнуць іх да дзейнасці, у працэсе якой набываюцца неабходныя веды, уменні і навыкі. Прымяняючы ў сваёй практыцы нестандартныя ўрокі, я зрабіла вывад, што яны павышаюць эфектыўнасць навучання, актывізуюць дзейнасць вучняў, развіваюць творчыя здольнасці.

Адной з форм актыўнага навучання можна назваць урок-кансультацыю. На уроках такога тыпу правожу мэтанакіраваную работу не толькі па ліквідацыі прабелаў у ведах вучняў, але і па замацаванню навыкаў практычнай дзейнасці па тэме. Для гэтага рыхтую індывідуальныя карткі для кожнага вучня або некалькі варыянтаў рознага ўзроўню цяжкасці. Пятыя заданні гэта заданні павышанай цяжкасці, якія патрабуюць дадатковых ведаў, кемлівасці, неардынарнага мыслення. Па меры выканання заданняў у некаторых вучняў з’яўляюцца пытанні, на якія яны адразу атрымліваюць кансультацыю. У якасці кансультанта выступаюць як настаўнік, так і найбольш падрыхтаваныя вучні. На кансультацыі спалучаю розныя формы работы з вучнямі : індывідуальную, групавую, франтальную. У ходзе ўрока маю магчымасць убачыць дынаміку засваення вучэбнага матэрыялу і аказаць дапамогу тым, хто адчувае цяжкасці. Станоўчыя вынікі такіх урокаў-кансультацый у тым, што не толькі знікаюць прабелы ў ведах вучняў па дадзенай тэме, але і замацоўваюцца, успамінаюцца веды па другіх тэмах.

Для замацавання атрыманых ведаў выкарыстоўваю ўрокі-практыкумы, асноўная мэта якіх выпрацаваць у вучняў уменні і навыкі рашэння пэўнага тыпу або віду задач. Таксама практыкую правядзенне ўрокаў-казак, ўрокаў- падарожжаў. Так у 5 класе пры вывучэнні тэмы “Звычайныя дробы” прапанавала незвычайнае падарожжа ў краіну дробаў, дзе зрабілі прыпынкі ў вёсцы “Гістарычнай”, “замку “Красвордным”, заглянулі на “Тэстадром”, пагулялі па “Полі цудаў”, адпачнулі на паляне “Правіл”, адолелі “горы Розуму”, паблыкалі па”Казачным лесе”. На кожным прыпынку вучні паказвалі свае веды правіл складання, аднімання, множання і дзялення звычайных дробаў, уменне прымяняць іх пры рашэнні задач і ўраўненняў.

Для развіцця пазнавальнага інтарэсу практыкую правядзенне ўрокаў-спаборніцтваў. У аснове такіх урокаў ляжыць спаборніцтва каманд пры адказах на пытанні або рашэнні адпаведных заданняў, прапанаваных настаўнікам, а форма правядзення можа быць разнастайнай. Найбольшую актыўнасць вучняў вызывае ўрок па аналогіі з тэлевізійнымі гульнямі – КВЗ, “Брэйн-рынг”, “Шчаслівы выпадак”, “Зорны час”, “Што? Дзе? Калі?”.

Сярод розных метадаў актывізацыі пазнавальнай дзейнасці адным з эфектыўных з’яўляецца выкарыстанне дыдактычных гульняў. Дыдактычная гульня – гэта адна або некалькі матэматычных задач, якія прапануюцца ў займальнай форме. Уключэнне ва урок гульнявых момантаў робіць працэс навучання цікавым і займальным, стварае ў дзяцей бадзёры настрой. Захапіўшыся гульнёй, вучні не заўважаюць, што вучацца. Гульнявыя сітуацыі атывізуюць дзейнасць вучняў, робяць успрыманне больш актыўным, эмацыянальным, творчым,  павышаюць інтарэс да матэматыкі. Уносяць разнастайнасць, знімаюць стомленасць, развіваюць увагу, кемлівасць, пачуццё спаборніцтва, узаемадапамогі.

На сваіх уроках прымяняю наступныя дыдактычныя гульні:

– матэматычны шыфравальшчык ( прапаную вучням выканаць дзеянні, супаставіць атрыманаму выніку  літару, расшыфраваць задуманае слова або фразу) (Дадатак 1).

– матэматычная мазаіка (лепш праводзіць у групах, дзе патрэбна рашыць прапанаваныя заданні, знайсці атрыманы адказ на адной з частак карцінкі і перавярнуць яе, у выніку правільнага выканання атрымаецца карцінка );

– чорная скрыначка ( з дапамогай адпаведнага кода, які вучні знаходзяць у працэсе рашэння заданняў, адкрываецца яшчык, унутры якой знаходзіцца прадмет, звязаны з матэматыкай) (Дадатак 2);

– матэматык-мастак (па зададзеных каардынатах пабудаваць малюнак або зрабіць малюнак і запісаць каардынаты) (Дадатак 3);

– матэматычнае даміно (работа ў групах, дзе кожнай групе раздаюцца карткі, якія з аднаго боку змяшчаюць адказ да папярэдняй карткі, а з другога боку прыклад, які неабходна рашыць) (Дадатак 4).

Адной з абавязковых форм навучання з'яўляецца выкарыстанне вусных практыкаванняў на ўроках матэматыкі. Вуснае лічэнне - гімнастыка для розуму. Засваенне навыкаў вуснага лічэння развівае памяць, увагу, гнуткасць розуму, хуткасць рэакцыі, набываецца вопыт рацыянальных вылічэнняў. На сваіх занятках выкарыстоўваю розныя актыўныя прыёмы і формы вуснага лічэння. Гэта лічэнне з дапамогай сігнальных картак, у форме “Эстафеты”, “Па ланцужку” (Дадатак 5).

Прыём “Правільна або няправільна” часта прымяняю пры правядзенні фізкульхвілінак (Чытаю некаторае сцверджанне, а вучні, калі правільна –   паднімаюцць рукі ўверх, а калі няправільна – прысядаюць).

На этапе актуалізацыі ведаў выкарыстоўваю прыём “Лаві памылку”, дзе вучні ў напісаных мною прыкладах, знаходзяць дапушчаныя памылкі ў вылічэннях і выпраўляюць іх. Гэты прыём дазваляе задзейнічаць эмацыянальную сферу вучняў, садзейнічае трываламу засваенню ведаў, развівае ўвагу і аналітычныя здольнасці (Дадатак 6) .

Пры праверцы якасці засваення ведаў часта выкарыстоўваю прыём “Тэрміналагічнае лега”. Гэты прыём дазваляе хутка праверыць засваенне асноўных тэрмінаў тэмы, развівае ўвагу, зрокавую памяць. Сутнасць прыёму заключаецца ў тым, што на магнітнай дошцы ў адвольным парадку знаходзяцца карткі, якія патрэбна злучыць па дзве, каб атрымаліся правільныя сцвярджэнні (Дадатак 7).

 З мэтай зняцця стомленасці, стварэння бадзёрага настрою вучняў пры пераходзе з аднаго віду дзейнасці да другога, мне дапамагаюць”Матэматычныя размінкі”. Размінкі могуць быць сродкам актуалізацыі ведаў, вуснага лічэння, развіцця кемлівасці, вуснай матэматычнай мовы, нестандартнага мыслення. Акрамя таго “Матэматычныя размінкі” могуць быць выкарыстаны ў розныя моманты ўрока. (Дадатак 8)

Амерыканскі вучоны Д.Пойа пісаў “Навучанне – гэта рамяство, у якім выкарыстоўваецца незлічоная колькасць маленькіх трукаў”, таму на сваіх уроках прыбягаю к такім метадычным трукам.

Стварэнне праблемнай сітуацыі дазваляе мне накіраваць вучняў на пошук і рашэнне цяжкіх пытанняў, якія патрабуюць актуалізацыі ведаў. У рэалізацыі праблемнага навучання вялікую ролю адыгрывае стварэнне праблемнай сітуацыі. Працуючы над праблемай, вучні вучацца разважаць, шукаць заканамернасці, пераконваюцца ў неабходнасці новых ведаў.

Так, пры вывучэнні тэмы “Мноствы” у 6 класе ў пачатку ўрока задаю пытанне: “Што такое “многа” і што такое “мала”? І дзе ж тая грань, калі “мала” пераходзіць у “многа”?” Дзеці не могуць адназначна адказаць на гэтае пытанне. Прапаную прагледзець фрагмент мультфільма “Як лячыць удава?”, дыялог малпачкі і слоніка, дзе яны высвятляюць, што такое “куча”, а дзе “не куча”. Далей з дапамогай даследчай дзейнасці фармірую ў вучняў паняцце “мноства”. На стале стаяць пластыкавыя шклянкі, у якіх  рыс, гарох, цукеркі, грэцкі арэх. Адна шклянка пустая. Вобласць, абмежаваная шклянкай 1 – мноства рысу, шклянкай 2 – мноства  гароху, шклянкай 3 – мноства цукерак, шклянкай 4  -   мноства грэцкага арэху, якое складаецца з аднаго элемента . Шклянка 5 уяўляе сабой пустое мноства. Гэты прыём дазваляе наглядна сфарміраваць у вучняў паняцці мноства, элементаў мноства, пустога мноства. Дзеці таксама робяць вывад, што “мноства “ не азначае “шмат”.

Сучасныя школьнікі павінны не толькі ўмець прымяняць набытыя веды на практыцы, але і быць здольнымі заглянуць наперад, праявіць пазнавальны інтарэс, гнуткасць мыслення, быць гатовымі ўзяць на сябе рашэнне самых цяжкіх задач. Для гэтага выкарыстоўваю часткова-пошуковы метадычны прыём навучання.

Напрыклад, у 6 класе пры вывучэнні тэмы “Складанне адмоўных лікаў” прапаную разгледзець наступную сітуацыю:

Рабяты, вы ведаеце, што ў некаторых гульнях пераможца атрымлівае пэўную колькасць ачкоў, а той хто прайграў – штрафных ачкоў. Якімі лікамі можна выразіць колькасць выйгрышных і штрафных ачкоў?

Колькасць выйгрышных ачкоў – дадатнымі лікамі, а штрафных ачкоў– адмоўнымі.

Гулец за першую гульню атрымаў тры штрафныя ачкі, а за другую два штрафных ачкоў. Якую агульную колькасць штрафных ачкоў атрымаў гулец?

Пяць штрафных ачкоў.

Якім дзеяннем вы гэта знайшлі?

Дзеяннем складання -3+(-2) = -5.

Якім лікам з’яўляецца сума двух адмоўных лікаў: дадатным ці адмоўным? Сфармулюйце правіла складання адмоўных лікаў.

Адказваючы на гэтыя пытанні вучні прыходзяць да вываду, што сума двух адмоўных лікаў ёсць лік адмоўны, модуль якога роўны суме модулей складаемых.

Стымулюючы ўплыў на пазнавальны інтарэс аказваюць творчыя работы вучняў. Яны актывізуюць інтэлектуальныя, псіхічныя працэсы, садзейнічаюць фарміраванню творчых магчымасцей вучняў. Прывяду прыклады тых творчых заданняў, якія я выкарыстоўваю ў сваёй практыцы: скласці матэматычную казку, матэматычную задачу, крыжаванку, малюнак на каардынатнай плоскасці, прэзентацыю, даклад, рэферат.

Практычна ўсе  разгледжаныя метадычныя прыёмы можна выкарыстоўваць на розных этапах урока, але любы прыём эфектыўны толькі тады, калі прымяняецца ў патрэбным месцы і ў патрэбны час, яго прымяненне залежыць ад канкрэтнай сітуацыі.

Такім чынам, зыходзячы з майго вопыту работы, можна зрабіць наступныя вывады: змест курса матэматыкі заключае ў сабе багатыя магчымасці для развіцця пазнавальнага інтарэсу вучняў; патрэбна толькі адпаведная методыка выкладання. Мае вучні з задавальненнем самі складаюць матэматычныя казкі, мадэліруюць складаныя геаметрычныя фігуры, рашаюць практыка-арыентаваныя задачы, шукаюць цікавыя гістарычныя звесткі, рыхтуюць мультымедыйныя прэзентацыі, удзельнічаюць у даследчай рабоце і алімпіядах. Усё гэта разам узятае садзейнічае развіццю больш высокага ўзроўню пазнавальнага інтарэсу вучняў.

Рэзультатыўнасць вопыту

Прыёмы павышэння інтарэсу да навучання, якія я выкарыстоўваю на сваіх уроках, паказалі іх высокую эфектыўнасць не толькі для развіцця пазнавальнай здольнасці вучняў, іх агульнавучэбных уменняў і навыкаў, стварэння сітуацыі поспеху і творчай актыўнасці, але і якасці фарміравання ведаў. Для ацэнкі рэзультатыўнасці вопыту мною была праведзена дыягностыка паспяховасці вучняў VI класа за апошнія два навучальныя гады (Дадатак 6), аналіз якой паказаў наступную дынаміку развіцця: зменшылася колькасць вучняў на здавальняючым узроўні з 15,4 % у 5 класе да 7,7 % у 6 класе; павялічылася колькасць вучняў з сярэднім узроўнем ад 7,7% у 5 класе да 15,4 % у 6 класе; павялічылася колькасць вучняў з высокім узроўнем ад 30,8 % у 5 класе да 38,5 % у 6( Дадатак 9). Па выніках дыягностыкі я ўпэўнілася, што выкарыстанне актыўных форм і прыёмаў з’яўляецца эфектыўным у развіцці пазнавальнага інтарэсу пры навучанні матэматыцы. Па выніках праведзенай работы можна зрабіць наступныя вывады:

 1. Вопыт паказвае эфектыўнасць выкарыстання розных прыёмаў, метадаў і форм для актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў на ўроках матэматыкі.
 2. Прымяненне розных прыёмаў, метадаў і форм актывізацыі пазнавальнай дзейнасці садзейнічае фарміраванню ў вучняў пазнавальнай актыўнасці, павышэнню ўзроўню іх самастойнасці, а таксама актыўнаму ўключэнню вучняў у вучэбную дзейнасць, якая дазваляе запомніць, узнаўляць веды і прымяняць іх на практыцы.
 3. Педагагічная каштоўнасць прадстаўленых матэрыялаў заключаецца ў накіраванасці на павышэнне якасці адукацыі і фарміраванне ўсебакова развітай асобы.

Для ацэнкі рэзультатыўнасці вопыту мною таксама праведзена методыка дыягностыкі ўзроўню пазнавальнага інтарэсу і творчай актыўнасці (Дадатак 10).

Вынікі яе выкарыстання дазваляюць рабіць вывады аб павышэнні пазнавальнага інтарэсу і станоўчых адносін да вучобы. (Дадатак 11).

Сістэма работы ў гэтым напрамку дзейнасці на ўроках матэматыкі дазволіла мне дабіцца стабільнага павелічэння якасці ведаў, цікавасці да даследчай работы па прадмету. Штогод павялічваецца колькасць удзельнікаў у міжнародным конкурсе “Кенгуру”.

Заключэнне

Праблема развіцця пазнавальнай актыўнасці на ўроках матэматыкі па-ранейшаму застаецца адной з важнейшых праблем, якая стаіць перад настаўнікам. Разнастайнасць форм і прыёмаў работы на ўроку і ўмела падабраны настаўнікам матэрыял, які падкрэслівае сувязь матэматыкі з жыццём і другімі навукамі, з’яўляецца залогам поспеху ў рашэнні гэтай важнай метадычнай праблемы.

Дзейнасць у дадзенай сістэме работы дазваляе развіць устойлівы пазнавальны інтарэс вучняў, садзейнічае засваенню ведаў, дае магчымасць прымяняць гэтыя веды ў нестандартнай сітуацыі.

Работу па дадзеным накірунку я планую працягваць і далей, так як пазнавальны інтарэс садзейнічае не толькі развіццю актыўнасці вучняў на ўроку, але і павышэнню якасці ведаў, выклікае інтарэс да матэматыкі. Мой вопыт быў прадстаўлены на раённым і школьным метадычных аб’яднаннях, педсавеце, у рамках правядзення прадметных і метадычных тыдняў, пры правядзенні адкрытых урокаў.

Практычнае значэнне дадзенага вопыту заключаецца ў тым, што прымяненне актыўных прыёмаў і форм, апісаных у рабоце, можа быць выкарыстана на ўроках як настаўнікамі матэматыкі, так і другімі настаўнікамі – прадметнікамі.

Спіс выкарыстаных крыніц

 1. Концепция учебного предмета «Математика».
 2. Гурылева Л.В. Активизация познавательной деятельности как фактор развития творческих способностей // Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ: Тез. докл. IV междунар. науч.-практ. конф. (Челябинск, 25-27 июня 2001 г.), - Челябинск: ИИЦ "ТРИЗ - инфо", 2001., С. 125-126.
 3. Дистервег А. Собрание сочинений. Т.2. – М., 1961. – С. 450.
 4. Екшибарова, Н.А. Развитие познавательного интереса – Режим доступа: http://festival.1september.ru/.
 5. Запрудский, Н.И. Педагогический опыт: обобщение и формы представления: пособие для учителя / Н.И.Запрудский. – Минск: Сэр-Вит, 2014. – 256с.
 6. Харламов И.Ф. Как активизировать учение школьников/ И.Ф. Харламов. – Минск: Народная асвета, 2002г. – 208с.

 

свернуть

Рекомендации учителям по сдаче экзамена на высшую категорию

07.03.2020

 

Экзамен как фактор личностно-профессионального развития педагога:

анализ ошибок в ходе обобщения собственной педагогической деятельности

(Методические рекомендации педагогам, планирующим сдавать экзамен на присвоение высшей квалификационной категории)

Обобщить свой собственный опыт – это значит увидеть в частном общее и объяснить, каким образом Вами достигаются положительные результаты в образовательном процессе.

 1. Чтобы Ваш опыт был признан успешным и эффективным

В ходе работы над описанием опыта педагогам необходимо обратить внимание на следующее:

 1. Чёткая формулировка темы опыта. Необходимо тщательно изучить требования к структуре и содержанию опыта, критерии оценки опыта. Иногда ошибка в данном вопросе предопределена тем, что педагог не отдаёт себе отчёта в том, что содержание работы по самообразованию в учреждении образования (изучение актуальных вопросов образовательного процесса)  в корне отличается от содержания и структуры опыта собственной педагогической деятельности, который на данный момент уже успешно реализован в образовательном процессе, привёл к высоким результатам в обучении, воспитании и развитии обучаемых. Именно это (исполь­зуемые формы, методы, приёмы либо система работы, а затем их эффективность и результатив­ность) должны быть пред­ставлены на экзамене как в описа­нии опыта собственной педаго­гической деятельности, так и при разработке урока или занятия и устной защите (по сути презента­ции) опыта.
 2. Неверная формулировка темы влечёт за собой ошибочно сформулированные цель и задачи опыта (при этом содержание самого опыта по­рой даёт представление о до­статочно высоком уровне ме­тодической грамотности педа­гога). Вместо представления в опыте уже достигнутых резуль­татов педагог при формули­ровке цели и задач опыта пи­шет о том, что ему необходи­мо изучить научную литературу по данному вопросу (он это по факту сделал уже перед нача­лом работы над темой опыта), диагностировать способности (или их отсутствие) обучаемых, разработать приёмы (и т. д.) ли­бо сделать какое-то планиро­вание.

Примерные цели и задачи опыта

Тема опыта: Использование интерактивных приёмов обучения для активизации познавательной деятельности учащихся на уроках истории на II, III ступени общего среднего образования

Цель опыта

Цель опыта: активизация познавательной деятельности учащихся посредством использования  интерактивных приемов и методов.

Задачи опыта

 • определить комплекс интерактивных приёмов, обеспечивающих повышение познавательной активности учащихся;
 • модернизировать свой опыт на основе использования интерактивных приёмов и методов, обновить практику проектирования учебных занятий и осуществление образовательного процесса на основе использования интерактивных приёмов и методов;
 • систематизировать наработанные методические и дидактические материалы, создать «тематическую копилку» заданий для учащихся __ класса, разработанных по принципам интерактивного обучения.
 1. Иногда довольно про­странные и неточные рассу­ждения об актуальности опы­та (при ограниченном объёме работы) свидетельствуют о том, что педагог не совсем отдаёт себе отчёт, почему он выбрал для представления на экзамене на соответствие высшей квали­фикационной категории имен­но эту тему, и приводят к тому, что на основную часть работы, где и должен быть представ­лен собственный опыт, прихо­дится меньше страниц, чем на обоснование актуальности и научных основ опыта. Педагог должен чётко сформулировать мысль о том, что подвигло его к работе именно над этим во­просом, т. е. какие проблемы, существующие в современной жизни, обучении и воспитании детей, их развитии он посчитал нужным решить в своей педа­гогической деятельности; пока­зать, что его работа над данной темой является жизненно не­обходимой и полезной для де­тей, других педагогов и обще­ства в целом.

4.    Необоснованно большое количество представленных фамилий и содержания работ учёных при научном обоснова­нии опыта (необходимо ука­зывать лишь те, на содержание работ которых опираются). При этом работа превращается в ни­кому не нужный реферат по об­зору какой-либо темы.

5.    Трудности в разработке чёткого алгоритма действий (или его отсутствие) при ис­пользовании различных форм и приёмов педагогической дея­тельности (напоминаем о не­обходимости следования требо­ваниям технологичности пред­ставления опыта).

6.    Не всегда при интересном содержании сущности опыта пе­дагог может (в письменном ви­де) чётко определить крите­рии оценки результативности и эффективности опыта и пре­зентабельно их представить, причём при устной защите опы­та порой достаточно успешно это делает, демонстрируя по­нимание данного вопроса. Важ­но показать (доказательно), как реализованная им система ра­боты помогла обучаемым овла­деть определёнными знаниями, умениями и навыками, создала условия для развития творче­ских способностей, личностных качеств, психологической ре­лаксации, здоровьесбережения, сформировала интерес к изуча­емому предмету и искусству в целом и т. д. (в соответствии с излагаемой темой опыта).

7.    Иногда количество стра­ниц приложений значительно превышают разрешённый нор­мативным документом объ­ём. Чаще всего это происходит в том случае, если педагог не понимает, что каждое из пред­ставленных приложений необходимо для раскрытия содер­жания опыта и подтверждения его результативности и эффек­тивности. Хотя многие из при­ложений достаточно интересны и могут быть (и в дальнейшем бывают) отдельными публи­кациями, но совсем не обяза­тельно представлять в качестве приложения целые дидактиче­ские планы-конспекты уроков и занятий или сценарии меро­приятий, сканированные грамо­ты (форматом А4) учащихся и самого педагога и пр.

8.    Недочёты в оформлении ра­боты (список литературы, титуль­ный лист, шрифт и пр.). Необходи­мо внимательно изучить требова­ния к оформлению опыта.

9.    Ошибки терминологиче­ского характера (см. норматив­ные правовые документы).

10.    Разработанные уроки и занятия чаще всего достаточно интересны и, как правило, тесно связаны с темой опыта и под­тверждают его эффективность. Но иногда учителю сложно са­мостоятельно, без наводящих вопросов перейти от содержа­ния урока, занятия к содержа­нию опыта. Учи­телям необходима подготовка к публичному выступлению, что­бы логично выстраивать своё выступление, чтобы не меша­ла излишняя эмоциональность и пр.

11.    Обращаем внимание на то, что для учителей всех предметов существу­ют предметные журналы, необходимость изучения со­держания которых и постоян­ная подписка на них очевидны. В журналах в помощь педагогам постоянно печатаются материа­лы по подготовке к экзаменам, можно познакомиться с норма­тивными правовыми докумен­тами, программами, вопросами методики преподавания, разра­ботками уроков и занятий, ма­териалами из опыта работы (во многих публикациях даются пра­вильно оформленные списки ли­тературы). Помимо этого, жур­нал предоставляет педагогам возможность для публикации своих разработок, статей, мате­риалов о своих учреждениях об­разования, коллегах и учащих­ся и пр.

Литература:

1.    Богачева, И.В., Фёдоров И.В. 15 советов учителю: как подготовить собственный педагогический опыт к его представлению на квалификационном экзамене.

2.    Голубова, М.Н. Экзамен как фактор личностно-профессионального развития педагога: анализ результатов аттестации учителей изобразительного искусства, музыки, театральных дисциплин, музыкальных руководителей. – Мастацкая і музычная адукацыя. - №4. – 2016.

 

свернуть