Программы

«ЮНЫЯ ЭТНОГРАФЫ»

«ЮНЫЯ ЭТНОГРАФЫ»

развернуть

Тлумачальная запіска

Этнаграфія (або этмалогія) — навука аб народах-этнасах, ix паходжанні, ладзе жыцця, гісторыка-культурных традыцыях i міжэтнічных (нацыянальных) узаемаадносінах. Яна скіравана на нас caмix: хто мы, дзе нашы караеі, якія жывілі наша культурнае дрэва, хто нашы продкі, па якіх законах яны жылі, якія этнакультурныя працэсы адбываюцца ў нашым грамадстве. Задаючы гэтыя пытанні, мы асэнсоўваем свой лёс, сваю этнаграфічную спадчыну, якую пакінулі нам продкі, грунтоўна i самакрытычна ацэньваем плён сваей працы, парауноўваем нашы здабыткі з культурнымі дасягненням іншых народаў.

За многія стагоддзі свайго існавання беларускі народ стварыў багатую iсамабытную культуру, якая была ўвасоблена ў замках, абарончых i культурных збудаваннях, народным жыллі i бытавых рэчах, рыцарскай амуніцыі i транспартных сродках, нацыянальным адзенні, узорных тканінах, разнастайных прамысловых вырабах, духоўных традыцыях, звычаях, абрадах iiнш. Няўмольны час i ваенныя ліхалецці мянялі культурнае аблічча нашай крашы, не пашкадавалі шматлікіх помнікаў нацыянальнай культуры, шэдэураў самабытнай народнай творчасці. Патрабаваліся многія гады напружанай стваральнай працы, каб прывесці да ладу разбураную гаспадарку, аднавіць гарады i сёлы, раскрыть i матэрыялізаваць творчы патэнцыял народа. У гэтых умовах гістарычная памяць i устойлівыя этнакультурныя традыцыі, уласцівыя беларусам, адыгрывалі выключную ролю: яны служылі інтэлектуальнай базай, свайго роду энергетычным рэсурсам, што дапамагаў адрадзіць разбураную гаспадарку i культуру, наладзіь звыклы лад жыцця, выжыць у экстрэмальных умовах i захаваць сябе як этнас.

Праграма гуртка «Юныя этнографы» ставіць сваей мэтай зацікавць вучняў ведамі па этнаграфіі Бацькаўшчыны, узброць ix элементарнымі прак­тичнымі i навукова-даследчымі навыкамі збору, пашпартызацыі i музеяфікацыі палявых этнаграфічных матэрыялаў. Яна разлічана на двухгадовы тэрмін навучання, уключае тэарэтычны курс i практычняызаняткі. Кіраўніку гуртка прад-стаўляецца шырокая магчымасць вар’іраваць тэматыку i методыку правядзення заняткаў у залежнасці ад прадугледжанай колькасці гадзін, мясцовых умоў, першапачатковай падрыхтоўкі вучняў, забяспечанасці неабходнай літаратурай, дадатковымі сродкамі i інш.

Першы год навучання прадугледжвае знаёмства вучняў з асновамі этнаграфіі i яе паняційным апаратам. Фарміраванне беларускага этнасу i яго куль­туры разглядаецца на еўрапейскім фоне ў цеснай сувязі з новымі народамі, перш за усё — pycкiмi, палякамі, літоўцамі, yкpaiнцaмi. У гэты год юныя гурткоўцы знаёмяцца з методыкай палявой работы, зборам этнаграфічных матэрыя­лаў, ix сістэматызацыяй, асноунымі метадамі аховы i музеяфікацыі.

Друі год навучання цалкам прысвечаны традыцыйнай народнай культуры, што складае аснову жыццядзейнасці кожнага этнасу, яго нацыянальную спадчыну. Асноуная мэта практычных заняткаў — замацаванне тэарэтычных ведаў, што немагчыма без актыунага выкарыстання дакументальных матэрыялаў, музейных калекцый, фотаздымкаў, малюнкаў, графічных схем разнастайных этнаграфічных помнікау — жылых i культурных пабудоў, традыцыйных прылад працы, транспартных экіажаў, народнага адзення, бытавых рэчаў, разнастайных узораў мастацтва. Важна, каб гурткоўцы вучыліся карыстацца фотаапаратам, магнітафонам, відэакамерай, умелі рабіць замеры, графічныя замалёукі, эскізы помнікаў нацыянальнай культуры. Адначасова працягваецца пошук, збор i сітэматызацыя экспанатаў, ix апрацоўка, афармленне экспазіцыі ці арганізацыя мясцовага этнаграфічнага або гісторыка-краязнаучага музея.

У якасці самастойных заняткаў можна рэкамендавацъ i нашсанне вучнямі творчых работ па асобных тэмах, гісторыі мясцовых помнікаў (храмы, манастыры, сядзібы, пapкi, могілкі, памятныя мясцціы iiнш.), свайго радаводу ці гісторыка-этнаграфічных нарысаў сваей вёcкi (раёна), узорам чаго можа слу-жыцъ праца Міколы Улашчыка «Была такая вёска» (Мн., 1989). Такія заняткі не толью садзейшчаюць удасканаленню навыкаў працы, але i закладваюць трывалы падмурак для комплекснага, грунтоўнага вывучэння сваёй Бацькаўшчыны для забеспячення нацыянальна-культурнага адраджэння знізу.

Эфектыунасцъ работы гуртка, апрача апантанасці i энтузіязму, у многім залежыць ад забяспечанасці навучальнага працэсу неабходнымі сродкамі iлітаратурай. Акрамя літаратурных прац, прыкладны cпic якіх дадзены ў канцы праграмы, варта звярнуць увагу на такія перыядычныя выданні, як часопісы «Спадчына», «Беларускі гістарычны часопіс», «Беларусь», «Мастацтва», «Полымя», «Маладосць», «Нёман», газеты «Літаратура i мастацтва», «Наша ніва», «Наша слова», «Голас Радзімы», «Культура», мясцовыя выданні iiнш.

 

Вучэбна-тэматычны план

(першы год навучання)

 

 

Тэмы

Усяго гадзін

У тым ліку

 

 

 

 

 

 

тэарэт.

практ.

Уводзіны.

6

3

3

Народная (традыцыйна-бытавая) культура.

6

3

3

Асноуныя паняцціў этнаграфіі.

6

3

3

Беларусь у свеце. Расавая

i этнатналінгвістычная класіфікацыя народау.

6

3

3

Этнагенез беларусаў

6

2

4

Беларусь на гістарычных картах. Аб паходжанні назвы.

6

2

4

Этнічная тэрыторыя (Бацькаўшчына).

3

2

1

Гісторыка-этнаграфічныя рэгіёны.

9

6

3

Беларускае замежжа (дыяспара).

6

4

2

Этнічны склад насельніцтва БеларусіНацыянальныя меншасці.

9

6

3

Гісторыя pэлігii. Канфесіі на Беларусі

9

6

3

Гсторыка-культурныя (этнаграфічныя) помнікі.

12

6

6

Падрыхтоўка да этнаграфічнай экспедыцыі.

21

6

15

Падвядзенне вынікаў

3

0

3

 

УСЯГО:

108

68

50

 

свернуть

«ЮНЫЯ КРАЯЗНАЎЦЫ»

«ЮНЫЯ КРАЯЗНАЎЦЫ»

развернуть

Тлумачальная запіска

 

У Канцэпцыі бесперапыннага выхавання дзяцей і навучэнскай моладзі ў Рэспубліцы Беларусь адным з асноўных напрамкаў выхавання з’яўляецца фарміраванне грамадзянскасці і патрыятызму асобы. У яго аснове ляжыць засваенне агульначалавечых гуманістычных каштоўнасцей, культурных і духоўных традыцый беларускага народа, фарміраванне гатоўнасці да выканання грамадзянскага абавязка. Краязнаўчая дзейнасць навучэнцаў з’яўляецца важнейшым сродкам далучэння іх да грамадзянскай культуры.

Школьнае краязнаўства – гэта педагагічны працэс арганізацыі дзейнасці навучэнцаў, якая звязана з вывучэннем імі роднага края і выкарыстаннем атрыманых ведаў на практыцы. У працэсе краязнаўчай дзейнасці ў школьнікаў назапашваецца вопыт узаемадзеяння з прыродным і навакольным асяроддзем. Пад “краязнаўчай дзейнасцю” вучняў разумеецца не толькі навуковая, але і любая дзейнасць навучэнцаў пры ўмове асэнсавання яе сувязі з пазнаннем, зберажэннем асаблівасцей і забеспячэннем развіцця свайго края. Школьнае краязнаўства мае шэраг напрамкаў, якія адрозніваюцца па аб’екту і прадмету вывучання. Суадносна з асноўнымі аб’ектамі вывучэння вылучаюць прароднае, эканамічнае, гістарычнае, мастацказнаўчае, а таксама комплекснае краязнаўства, якое сінтэзуе Ўсе названыя напрамкі. Праграма гуртка “Юныя краязнаўцы” арыентавана менавіта на комплекснае краязнаўства.

М э т а й гуртка з’яўляецца фарміраванне ў навучэнцаў грамадскасці і патрыятызму як вызнаючых якасцей асобы.

А с н о ў н ы м і   з а д а ч а м і з’яўляюцца:

-абуджэнне цікавасці да роднага краю, паглыбленне ведаў аб ім і развіцце здольнасцей навучэнцаў;

-прывіццё павагі да гісторыка-культурнай спадчыны беларускага народа.

Праграма разлічана на вучняў 6-9 класаў агульнаадукацыйных школ і мае апору на такія асноўныя школьныя дысцыпліны, як геаграфія і гісторыя Беларусі, батаніка, заалогія, беларуская літаратура. Яна разлічана на 2 гады і прадугледжвае паслядоўнае пашырэнне ведаў, уменняў і навыкаў, атрыманых навучэнцамі на ўроках, а таксама атрыманне новых ведаў, не прадугледжаных школьнай праграмай.

Атрыманыя веды, уменні і навыкі гурткоўцы змогуць прымяняць у грамадска-карыснай рабоце.

 

 

Вучэбна-тэматычны план

 

(першы год навучання)

 

№ п/п

Тэмы

Усяго гадзін

У тым ліку

тэарэт.

практ.

1

2

3

4

5

Уводзіны

6

2

4

Геаграфічнае становішча роднага краю

10

2

8

Геалагічная будова і карысныя выкапні

14

4

10

Рэльеф

20

4

16

Клімат і надвор’е

20

4

16

Унутраныя воды

22

4

18

Глебы

20

4

16

Вывучэнне расліннасці

22

8

14

Жывельны свет

20

8

12

Ахова і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў

22

8

14

Падвяддзенне вынікаў работы

40

10

30

 

УСЯГО:

216

58

158

 

 

Змест праграмы

 

 1. Уводзіны

Мэты і задачы краязнаўчага гуртка, знаемсіва з планам работы і яго абмеркаванне. Наведванне школьнага краязнаўчага музея.

 1. Геаграфічнае становішча роднага краю

Наш край (паселак, горад, раен, вобласць) на карце рэспублікі, Еўропы. Межы і памеры роднага краю. Геаграфічныя каардынаты, прыродная зона. Адлегласць ад характэрных фізіка-геаграфічных пунктаў (экватара, полюса, палярнага круга, мора), гаспадарчых і культурных аб’ектаў (прамысловых цэнтраў, чыгуначных станцый, запаведнікаў, заказнікаў і г.д.).

Практычныя работы. Нанясенне на контурнай карце межаў Беларусі, вобласці, свайго раена і населенага пункта. Вокамерная здымка сваей мясцовасці. Складанне тэкставага апісання геаграфічнага становішча сваей мясцовасці.

3.Геалагічная будова і карысныя выкапні

Унутраная будова Зямлі. Становішча тэрыторыі адносна буйных геаструктурных элементаў, геалагічная гісторыя развіцця тэрыторый, характарыстыка чацвярцевых адкладаў, мінералы і горныя пароды, іх уласцівасці. Карысныя выкапні сваей мясцовасці, асаблівасці іх выкарыстання. Экскурсія да геалагічнага агалення, геалагічных помнікаў прыроды.

Практычныя работы. Апісанне геалагічных агаленняў сваей мясцовасці, збор з іх узораў мінералаў і горных парод, апісанне мінералаў і горных парод, вызначэнне іх назвы, складанне калекцыі для школьнага краязнаўчага музея ці краязнаўчага кутка.

4         Рэльеф

Рэльеф, як асобы кампанент прыродна-тэрытарыяльнага комплекса (ландшафта), яго ўплыў на фарміраванне глебы, на гідраграфічную сетку (рэкі, азеры, балоты), размеркаванне расліннасці, клімат і мікраклімат.

Сучасны рэльеф Беларусі і асаблівасці яго ўтварэння. Макімальныя і мінімальныя вышыні Беларусі. Асноўныя формы рэльефу сваей мясцовасці (узгорак, яр, пойма ракі, катлавіна, раўніна), іх характарыстыка, асаблівасці ўтварэння. Метады адлюстравання рэльефу на тапаграфічных картах. Асаблівасці змянення рэльефу пад уздзеяннем прыродных фактараў і гаспадарчай дзейнасці чалавека.

Экскурсія на узгорак, рачную даліну. Выдзяленне асноўных элементаў дадзенных форм рэльефу.

Практычныя работы. Апісанне мясцовых форм рэльефу, вызначэнне з дапамогай самаробнага нівеліра, экліметра і іншых інструментаў іх адноснай вышыні, стромкасці схілаў, шырыні, даўжыні і г.д. Замалёўка ці фатаграфаванне асобных форм рэльефу для школьнага краязнаўчага музея ці краязнаўчага гуртка.

5.Надвор’е і клімат

Надвор’е, асаблівасці яго фарміравання. Асноўныя тыпы надвор’я сваей мясцовасці. Арганізацыя назіранняў за надвор’ем (тэмпература, воблачнасць, вецер, ападкі, атмасферны ціск, вільготнасць паветра) і працай людзей. Феналагічныя назіранні. Сезонныя змены ў прыроддзе сваей мясцовасці. Прагноз надвор’я. Надвор’е і гаспадарчая дзейнасць чалавека. Забруджванне атмасфернага паветра пад уплывам тэхнагенных фактараў.

Клімат як шматгадовы рэжым надвор’я. Асноўныя фактары фарміравання клімату сваей мясцовасці, тыпы клімату сваей мясцовасці, асаблівасці яго фарміравання. Тэндэнцыя пацяплення клімату ў канцы 20 ст. і яе прычыны.

Экскурсія на метэастанцыю, пункт кантролю за станам атмасфернага паветра раена.

Практычныя работы. Знаемства з прыборамі для правядзення метэаралагічных назіранняў. Вядзення календара надвор’я і феналагічных назіранняў. Збор матэрыялаў пра забруджванне паветра мясцовымі прадпрыемствамі, утварэнне каля гэтых прадпрыемстваў экалагічных пастоў.

6.Унутраныя воды

Вада і яе ўласцівасці. Роля вады ў жыцці чалавека і ў прыроддзе. Рэкі, азёры, вадасховішчы, сажалкі сваей мясцовасці, падземныя воды. Рака, рачная сістэма і рачны басейн. Хуткасць цячэння і расход вады ў рацэ. Воднае жыўленне і водны рэжым ракі, яго асаблівасці. Гаспадарчае выкарыстанне ракі. Экалагічны стан ракі і мерапрыемствы па яго паляпшэнню.

Азёры, іх паходжанне, морфаметрычная характарыстыка. Воднае харчаванне і водны рэжым возера. Жывёльны свет. Гаспадарчае выкарыстанне. Уплыў гаспадарчай дзейнасці на экалагічны стан возера.

Падземныя воды, іх якасць, асноўныя мерапрыемствы па ахове і рацыянальнаму выкарыстанню падземных водаў. Экскурсія на раку, возера, да крыніцы.

Практычныя работы. Гідралагічнае апісанне ракі, кароткае апісанне яе басейна. Выток, вусце, даліна, пойма, русла ракі. Звілістаць русла. Вызначэнне рэжыму ракі. Даследаванне проб вады, вызначэнне яе экалагічнага стану.

Вывучэнне возера, яго паходжання. Прыродная характарыстыка возера (рэльеф, водазборы, расліннасць, забалочанасць), памер і канфігурацыя, упадаючыя і выцякаючыя рэкі, характар берагоў, наяўнасць астравоў. Тапаграфічная здымка возера. Вызначэнне яго даўжыні і шырыні. Замеры глыбінь. Рэжым узроўняў вады, лядовы рэжым. Донная расліннасць, відавы састаў рыб. Вызначэнне тэмпературы і хімічнага складу вады. Экалогія возера, яго гаспадарчае значэнне.

Арганізацыя работы атрада “блакітных патрулёў”.

7.Глебы

Глеба як асобнае цела прыроды, асаблівасці ўтварэння глебы. Марфалагічныя прыкметы глебы. Асноўныя тыпы глебаў, адрозненне між імі. Механічны склад глебы і методыка яго вызначэння ў палявых умовах. Уплыў глебаў на асаблівасці гаспадарчага выкарыстання. Эрозія глебаў і мерапрыемствы па барацьбе з ёю. Збруджванне глебаў і шлях павышэння іх урадлівасці, меліярацыя глебы і ўзнікаючыя пры гэтым экалагічныя праблемы.

Экскурсія на бліжэйшае сельскагаспадарчае поле, гутарка з аграномам аб асаблівасцях глебы сваей мясцовасці.

Практычныя работы. Закладка ў полі на розных элементах рэльефа (вяршыня, схіл, падножжа ўзгорка) глебавых разрэзаў, выдзяленне глебавых гарызонтаў, апісанне іх марфалагічных прыкмет. Вызначэнне назвы глебы. Складанне клееных глебавых маналітаў (мікраманалітаў) для школьнага краязнаўчага музея.

Вывучэнне калгаснай (саўгаснай) глебавай карты, выкапіроўка з яе карты ваколіц свайго населенага пункта. Выпрацоўка мерпрыемстваў па павышэнню ўрадлівасці глебы прышкольнага даследчага ўчастка.

8.Вывучэнне расліннасці

Асаблівасці размеркавання лясной, лугавой, балотна   й расліннасці сваей мясцовасці. Лес, асноўныя пароды лесу, іх экалагічны стан. Асаблівасці гаспадарчага выкарыстання драўніны. Іншыя багацці лесу: грыбы, ягады, арэхі і г. д. Аздараўленчая і санітарна-гігіянічная роля лесу. Асноўныя мерапрыемствы па ахове лясоў у рэспубліцы, сваей мясцовасці. Луг, тыпы лугоў. Асноўныя віды лугавой расліннасці, асаблівасці іх гаспадарчага выкарыстання.

Культурная расліннасць сваей мясцовасці. Асноўныя харчовыя, тэхнічныя, кармавыя, лекавыя, дэкаратыў ныя віды расліннасці.

Мерапрыемствы па ахове расліннасці краю: запаведнікі, заказнікі, асобныя расліны – помнікі прыроды. Расліны, занесеныя ў Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь.

Экскурсіі ў лес, на луг па вывучэнню відавога складу расліннасці. Экскурсіі ў батанічны сад, заказнікі, на станцыю юных натуралістаў.

Практычныя работы. Вызначэнне з дапамогай адпаведнага вызначальніка назвы раслін сваей мясцовасці. Складанне гербарыя. Састаўленне карты лекавых раслін сваей мясцовасці. Вырошчванне некаторых лекавых раслін на прышкольным участку. Вывучэнне памяткі збору і нарыхтоўкі лекавых раслін.

Удзел у рабоце атрада “зялёных патрулёў”. Высвятленне народных традыцый па ахове расліннасці ў сваей мясцовасці. Удзел у каляндарна-абрадавых святах, якія праводзяцца ў весцы, раене, горадзе.

9.Жывёльны свет

Фаўна лясоў, лугоў, балотаў, сельскагаспадарчых угоддзяў, яе асаблівасці. Роля чалавека ў рассяленні і ахове жывел. Мерапрыемствы па ахове жывельнага свету. Жывёлы, занесеныя ў Чырвоную кнігу Беларусі.

Экскурсіі па знаемству з жывельным светам лесу, луга, па экалагічнай сцежцы.

Практычныя работы. Вызначэнне асноўных відаў жывел на тэрыторыі краю, іх фатаграфаванне, замалеўка. Праслухоўванне іагнітафонных запісаў птушыных галасоў.

Выраб і развешванне птушыных домікаў, падкормка птушак, звяроў.

10.Ахова і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў

Нацыянальныя паркі, запаведнікі і заказнікі, іх роля ў арганізацыі аховы прыроды. Помнікі прыроды Беларусі: паркі, часткі каштоўных пасадак, асобныя рэдкія і векавыя дрэвы, геалагічныя агаленні, валуны, мінеральныя крыніцы. Помнікі прыроды сваей мясцовасці. Сутнасць стратэгіі рацыянальнага прыродакарыстання.

11.Падвядзенне вынікаў работы

Канферэнцыя. Арганізацыя выставы лепшых замалевак і фатаграфій, твораў мастацтва з прыроднага матэрыялу, дакладаў і самастойных работ вучняў.

Гульня-віктарына “Ці ведаеце вы прыроду свайго краю”.

 

Вучэбна-тэматычны план

 

(другі год навучання)

 

№ п/п

Тэмы

Усяго гадзін

У тым ліку

тэарэт.

практ.

1

2

3

4

5

Насельніцтва краю

30

8

22

Тапанамічныя асаблівасці

16

8

8

Асаблівасці забудовы населеных пунктаў

22

10

12

Мінулае нашага краю

22

10

12

Наш край у гады Вялікай Айчыннай вайны

16

4

12

Працоўныя будні краю

20

8

12

Вывучэнне і апісанне прамысловага прадпрыемства

20

10

10

Вывучэнне і апісанне сельскагаспадарчага прадпрыемства

20

10

10

Культура, літаратура і мастацтва краю

24

12

12

Падвядзенне вынікаў работы

26

6

20

 

УСЯГО:

216

86

130

 

Змест праграмы

1.Насельніцтва краю

Колькасць і нацыянальны склад, адукацыя. Сучасныя дэмаграфічныя праблемы Беларусі, нацыянальны склад, асаблівасці быту, абрадаў, аддзення розных нацыянальнасцей краіны. Узаемнае ўзбагачэнне культур розных народаў. Знаемства з песнямі, танцамі, народнай музычнай творчасцю, вуснай народнай творчасцю (прымаўкамі, прыказкамі і інш.). Народны каляндар. Найбольш распаўсюджаныя прозвішчы ў населеных пунктах, іх антапаніміка. Знакамітыя землякі.

Экскурсіі па вывучэнню этнаграфічных асаблівасцей населеных пунктаў розных нацыянальнасцей, у этнаграфічны ці краязнаўчы музей, майстэрні мясцовых мастакоў, народных майстроў.

Практычная работа: вывучэнне свайго прозвішча; складанне свайго радаслоўнага дрэва. Збор этнаграфічнага матэрыялу і апісанне прылад працы, адзежы, посуду і інш. Запіс вуснай народнай творчасці людзей розных нацыянальнасцей. Падрыхтоўка і правяддзенне аднаго са святаў народнага календара.

2.Тапанімічныя асаблівасці

Асаблівасці тапанімікі населеных пунктаў. Знаемства з літаратурнымі крыніцамі па тапаніміцы Беларусі. Аналіз мясцовых тапонімаў і ўзнаўленне на яго аснове першапачатковага характару таго ці іншага населенага пункта, асаблівасцей фарміравання, планіроўкі, гістарычнай ролі, працэсаў міграцыі народаў ці этнічных груп.

Практычныя работы: складанне тапанімічнай картатэкі назваў населеных пунктаў сваей мясцовасці, іх вуліц.

3.Асаблівасці забудовы населеных пунктаў

Тыпы населеных пунктаў сваей мясцовасці, іх форма, планіроўка. Умовы, якія вызначылі месца размяшчэння населеных пунктаў (асаблівасці рэльефу, наяўнасць водных крыніц, характар шляхоў зносін і інш.). Час узнікнення населеных пунктаў, асаблівасцей забудовы жытла людзей, яго план, асаблівасці выкарыстання кожнай часткі жытла. Асаблівасці ўпрыгожвання жытла, тэндэнцыя яго змяненняў. Помнікі архітэктуры свайго краю. Археалагічныя помнікі наваколля (горада, раена, вескі).

Экскурсіі па населенаму пункту, да помнікаў архітэктуры, у музей выяўленчага мастацтва.

Практычныя работы. Збор рэпрадукцый старажытных гравюр, карцін, паштовах з адлюстраваннем асобных весак, дамоў. Апісанне помнікаў архітэктуры, фатаграфаванне забудоў рознага часу, пошук мясцовых археалагічных помнікаў.

4.Мінулае нашага краю

Знаемства з літаратурай па гісторыі краю. Збор і абагульненне легенд і паданняў аб барацьбе народа за нацыянальнае і сацыянальнае вызваленне. Важнейшыя гістарычныя падзеі, якія адбываліся на тэрыторыі краю. Асаблівасці арганізацыі пошукавай працы.

Экскурсіі і паходы па родным краі, сустрэчы са старажыламі.

Практычная работа. Запіс і абагульненне гутарак са старажыламі.

5.Наш край у гады Вялікай Айчыннай вайны

Знаемства з літаратурай аб падзеях, якія адбываліся ў гэтыя гады ў краі Партызанская барацьба мясцовага насельніцтва з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Знакамітыя землякі – удзельнікі тагачасных падзей.

Экскурсіі і паходы па месцах баеў з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Экскурсія ў музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў Мінску.

Практычныя работы. Работы з архіўным матэрыялам, аналіз мемуарнаў літаратуры. Гутаркі з удзельнікамі Вялікай Айчыннай вайны і іх апрацоўка Пошук і апрацоўка франтавых пісьмаў, фатаграфій, успамінаў. Шэфская дапамога удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны.

6.Працоўныя будні краю

Сучасны стан народнай гаспадаркі, яе праблемы. Важнейшыя прамысловыя прадпрыемствы і іх прадукцыя. Асноўныя прафесіі на прадпрыемствах. Знакамітыя людзі працы. Сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, іх спецыялізацыя. Лепшыя жывелаводы, паляводы, садаводы, механізатары, фермеры. Ветэраны працы.

Экскурсіі на прамысловыя і сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, сустрэчы і гутаркі з лепшымі людзьмі-працаўнікамі.

Практычныя работы. Запіс і апрацоўка гутарак з ветэранамі працы, перадавікамі вытворчасці, фермерамі, афармленне фотаальбома. Шэфская дапамога ветэранам.

7.Вывучэнне і апісанне прамысловага прадпрыемства

Прамысловасць краю, яе месца ў структуры гаспадаркі краіны. Найбольш буйныя прадпрыемствы. Дэталевае знаемства і апісанне аднаго з прамысловых прадпрыемстваў па наступнаму плану: а) назва прадпрыемства; б) эканоміка-геаграфічная ацэнка становішча прадпрыемства ў адносінах да транспартных шляхоў, сыравіннай і паліўна-энэргетычнай базы; в) спецыялізацыя прадпрыемства; г) рабочыя кадры прадпрыемства (колькасны склад, адукацыйны і прафесійны ўзровень); д) тэхналагічны працэс і прадукцыя, якую выпускае прадпрыемства; е) вытворчыя сувязі прадпрыемства па забеспячэнню сыравінай, палівам, паўфабрыкатамі, збыту гатовай прадукцыі; ж) дынаміка росту прамысловай прадукцыі і фактары, якія яе абумоўліваюць; рэнтабельнасць, сабекошт прадукцыі; з) перспектывы развіцця прадпрыемства.

Экскурсія на прамысловае прадпрыемства ці ў асобныя яго цэхі, сустрэчы з працуючымі, знаемства з тэхналогіяй вытворчасці.

Практычныя работы: збіранне ўзораў (фотаздымкаў, замалёвак) выпускаемай прадукцыі, запіс і апрацоўка гутарак з прадстаўнікамі прамысловага прадпрыемства, знаемства з асноўнымі прафесіямі.

8.Вывучэнне і апісанне сельскагаспадарчага прадпрыемства

Дэталевае знаемства і апісанне прадпрыемства сельскай гаспадаркі ажыццяўляецца па наступнаму плану: а) від і назва гаспадаркі, час яе заснавання, змены ў яе складзе з моманту арганізацыі; б) геаграфічнае становішча ў адносінах да суседніх гаспадарак, раённага цэнтра, шляхоў зносін і г.д.; в) спецыялізацыя гаспадаркі; г) структура зямельнага фонду і якасная ацэнка сельскагаспадарчых угоддзяў; д) характарыстыка асноўных і дапаможных галін сельскай гаспадаркі: паляводства, жывелагадоўлі, агародніцтва, пчалярства і інш.; е) узровень механізацыі гаспадаркі; ж) працоўныя рэсурсы; рэнтабельнасць вытворчасці; і) перспектывы развіцця.

Экскурсіі на ферму, зернаток, мехдвор і інш., знаемства з асаблівасцямі працы, рознымі прафесіямі.

Практычныя работы. Запіс і абагульненне гутарак з працоўнымі гаспадаркі, выпуск насценнай газеты, фотаальбома.

9.Культура, літаратура і мастацтва краю

Асаблівасці развіцця культуры, літаратуры і мастацтва на тэрыторыі краю. Знакамітыя вучоныя, артысты, мастакі, паэты і пісьменнікі – ураджэнцы краю. Вусная народная творчасць. Народныя веды. Дамы культуры, музеі, народныя тэатры, самадзейныя мастацкія калектывы, асаблівасці іх дзейнасці.

Экскурсіі ў музеі, ва ўстановы культуры, па мясцінах, апісаных у творах пісьменнікаў ці адлюстраваных мастакамі.

Практычная работа. Сустрэчы з пісьменнікамі, паэтамі, мастакамі, артыстамі і вучонымі-землякамі. Выпуск рукапісных часопісаў, фотаальбомаў, відэафільмаў.

10.Падвядзенне вынікаў работы

Стварэнне комплекснага краязнаўчага музея, пастаяннае аднаўленне экспанатаў існуючага. Напісанне летапісу школы. Правядзенне краязнаўчай вечарыны, сустрэча са знакамітымі людзьмі, конкурс твораў аматараў народнай творчасці, канцэрт.

Выстава рукапісных часопісаў, фотаальбомаў, твораў самадзейных мастакоў.

 

Умовы рэалізацыі праграмы

 

Гурток можа працаваць як на базе школ, так і на базе пазашкольных устаноў турысцка-краязнаўчага профілю. Асноўнымі напрамкамі работы з’яўляюцца тэарэтычная падрыхтоўка, семінарскія і практычныя (лабараторныя) заняткі; самастойная работа; экскурсіі, паходы, экспедыцыі.

Тэарэтычная падрыхтоўка ўяўляе сабой лекцыі кіраўнікоў гуртка і самастойную працу над рэкамендаванай літаратурай. На асобныя заняткі пажадана запрашаць навукоўцаў, супрацоўнікаў музеяў, пісьменнікаў, музыкантаў і іншых спецыялістаў у той ці іншай галіне. Школьнікі могуць дапамагаць даследчыкам у распрацоўцы тых ці іншых пытанняў.

Адной з найбольш эфектыўных форм работы з’яўляецца семінар. Яго асноўная мэта – далучыць як мага болей вучняў да актыўнай пошукава-даследчай работы пры ўмове індывідуалізацыі і дыферэнцыяцыі заданняў. Тэмы для самастойных заданняў вучням даюць, зыходзячы з іх узроставых асаблівасцей і ўзроўня развіцця, асабістых цікавасцей. У працэсе падрыхтоўкі да семінарскіх заняткаў яны праводзяць пошук, збіраюць матэрыялы, аналізуюць, сістэматызуюць і абагульняюць іх, робяць вывады. Больш падрыхтаваныя вучні могуць пісаць даклады, рэфераты, іншыя вучні распрацоўваюць асобныя пытанні і выступаюць у якасці садакладчыкаў і апанентаў.

На практычных занятках навучэнцы знаемяцца з прыемамі работы з літаратурай, дакументамі, фатаграфіямі і г.д., апрацоўваюць сабраны матэрыял.

Праграма кожнага года навучання разлічана на 9, 6, 4 гадзіны ў тыдзень. Праграма, разлічаная на 9 гадзін, мае на ўвазе большую колькасць практычных заняткаў. Адзін занятак разлічаны на 2 гадзіны. Там, дзе ў прыкладным тэматычным плане пры вывучэнні тэмы адводзяцца па адной гадзіне на тэорыю і практыку, разумеецца, што гэты занятак камбінаваны і спалучае як вывучэнне тэорыі, так і практычную работу.

Прапанаваную тэматыку заняткаў можна ўдакладняць, дапаўняць у залежнасці ад мясцовых умоў, узроўню падрыхтванасці вучняў, матэрыяльнай базы гуртка. Колькасць гадзін на вывучэнне той ці іншай тэмы залежыць ад колькасці гадзін у тыдзень. У летні час праца гуртка можа працягвацца.

Па магчымасці, пажадана зацікавіць і далучыць бацькоў да краязнаўчай дзейнасці, у якой прымаюць удзел іх дзеці, запрашаючы іх на заняткі і прапануючы метадычную літаратуру, каляровыя альбомы, далучаючы да сумесных паходаў і экскурсій.

Поспех работы краязнаўчага гуртка ў многім залежыць ад яго кіраўніка, які сам павінен быць добрым краязнаўцам. Патрабаванні да яго наступныя: кіраўнік ведае метадалагічныя асновы школьнага краязнаўства; добра знаемы з літаратурай па краязнаўству, непасрэдна ўдзельнічае ў вывучэнні свайго краю і спрыяе пошукава-даследчай дзейнасці вучняў, устанаўлівае цесную ўзаемасувязь вучэбнай і пазакласнай, пазашкольнай работы, каб вучні маглі адчуць практычную значнасць ведаў, якія яны атрымліваюць

 

Літаратура для педагога

 1. Архитектура Беларуси. – Мн., 1993.
 2. Асінчанка, М.М. Літаратурна-краязнаўчы аукцыен / М.М.Асінчанка // Пазашкольнае выхаванне. – 2007. – №1. – С.23-25.
 3. Беларускае народнае адзенне. – Мн., 1975.
 4. Беларускае народнае жылле. – Мн., 1973
 5. Беларуская народная творчасць: У 40 тт. – Мн., 1970-1992.
 6. Беларускі народны каляндар. – Мн., 1993.
 7. Борисов, Н.С. Методика историко-краеведческой работы в школе / Н.С.Борисов, В.В.Дранишников, В.П.Иванов, Д.В.Кацуба. – М., 1989.
 8. Богдасаров, А. Коллекционные камни Беларуси / А.Богдасаров // Бел. думка. – 1994. - № 6. – С.36-38.
 9. Дабравольскі, А.В. Арганізацыя і правядзеннне краязнаўчай работы у школе / А.В.Дабравольскі. – Мн., 1968.
 10. Дмитриев, Э.Г. Походы по местам славы / Э.Г.Дмитриев, В.В.Шляхов. – М., 1986.
 11. Дементьева, Т.П. Методические рекондации по проведению экскурсий со школьниками / Т.П.Дементьева. – М., 1974.
 12. Денисова, Т.И. Урок – путешествие по родному краю / Т.И.Денисова // Нач. Школа. – 1991. - № 2. – С.47-48.
 13. Жучкевич, В.А. Топонимика. Краткий географический очерк / В.А.Жучкевич. – Мн., 1965.
 14. Зяньковіч, М.У. Вывучэнне геаграфіі роднага краю / М.У.Зяньковіч. – Мн., 1991.
 15. Курилович, А.Н. Белорусское народное творчество / А.Н.Курилович. – Мн., 1981.
 16. Кулажанка, Л.Я. З гісторыі беларускага краязнаўства / Л.Я.Кулажанка // Адукацыя і выхаванне. – 1996. - № 11. – С.106-111.
 17. Карпава, Г. Краязнаўчая алімпіяда ў Рагачове / Г.Карпава // Бел.гіст.часопіс. – 1995. - № 4. – С.129-135.
 18. Катович, Н.К. Краеведческая деятельность как средство экологического воспитания подростков / Н.К.Катович. – Мн., 1992.
 19. Катович, Н.К. Модели воспитания школьников / Н.К.Катович. - Мн., 2000.
 20. Катович, Н.К. Педагогические основы регионализации системы воспитания школьников в Беларуси / Н.К.Катович. – Мн., 1999.
 21. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь / К.В.Гавриловец и др.; координаторы: Т.Н.Ковалева, Г.А.Бутрим // Праблемы выхавання. – 2007. - №2. – С.3-19.
 22. Локотко А.И. Белорусское народное зодчество. – Мн., 1991.
 23. Карабанов, И.А. Живая книга природы / И.А.Карабанов. – Мн., 1991.
 24. Конюшко, В.С. Страницы экологического краеведения / В.С.Конюшко, А.А.Лешко, С.В.Чубаро. – Мн., 2000.
 25. Логинов, В.Ф. Климат Беларуси / В.Ф.Логинов. – Мн., 1996.
 26. Лялькова, Ж.А. Национальные парки Республики Беларусь / Ж.А.Лялькова, М.Ф.Шалькевич // Веснік адукацыі. – 2007. - №2. – С.62-72.
 27. Лярский, П.А. Пособие по краеведению / П.А.Лярский. – Мн., 1966.
 28. Маленкова, Л. Беларускае народнае аддзенне / Л.Маленкова. – Мн., 1992.
 29. Музеи и школа: Пособие для учителей. – М., 1985.
 30. Мэтавыя праграмы Ш этапа Усебеларускай турысцка-краязнаўчай экспедыцыі навучэнцаў “Наш край” // Пазашкольнае выхаванне. – 1999. - № 3. – С.5-8.
 31. Остапенко, Н.С. В помощь организаторам поисковой работы / Н.С.Остапенко. – Мн., 1999.
 32. Попорков, М.А. Школьные походы в природы: Пособие для усителей / М.А.Попорков. – Мн, 1988.
 33. Памятники природы Белоруссии. – Мн., 1986.
 34. По страницам Красной книги: Растения. – Мн., 1987.
 35. Путешествие по Белоруссии. Справочник-путеводитель // К.И.Игнатьева и др. – Мн., 1986.
 36. Прокопович, И.М. И край родной откроет тайны: Система школьного краеведения / И.М.Прокопович. – Мн., 2006.
 37. Пракаповіч, І. Сістэма школьнага краязнаўства / І.Пракаповіч // Геаграфія: праблемы выкладання. – 1998. - № 1. С.103-114.
 38. Сичикова, В.А. Экскурсионная работа: Пособие для учителей / В.А.Сичикова. – М., 1981.
 39. Торхова, А.В. Художественное краеведение в воспитании школьников / А.В.Торхова.– Мн.: Беларусь, 2000. – 128 с.
 40. Фёдарава Т.Н. Метадычныя рэкамендацыі па складанню экскурсійнага маршрута па родным паселішчы / Т.Н.Фёдарава // Пазашкольнае выхаванне – 1999. - № 3. – С.26-28.
 41. Шкляр, А.Х. Календарь природы Белоруссии / А.Х.Шкляр.– Мн., 1979.
 42. Чаеўская, Н. Геаграфічны вечар “О край родны, край прыгожы…” / Н. Чаеўская // Геаграфія: праблемы выкладання. – 1996. – Вып. 2. – С.49-57.
 43. Чигринов, П. История Беларуси с древности до наших дней / П.Чигринов. – М., 2004.
 44. Чорны, Д.М. Краязнаўчая работа ў школе / Д.М.Чорны. – Мн., 1976.
 45. Чумаков, Л.С. Охрана природы / Л.С.Чумаков. – Мн., 2006.

 

Літаратура для навучэнцаў

 

 1. Адзінцоў, С. Займальная геаграфія Беларусі / С.Адзінцоў, С.Сідор. – Мн., 1995.
 2. Атлас памятников архитектуры и мемориальных комплексов Белоруссии. – Мн., 1988.
 3. Асветнікі зямлі беларускай, X - пач. XX ст. : энцыклапедычны даведнік. - Мн.,2001.
 4. Баршчэўскі, Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / Я. Баршчэўскі. – Мн., 1991.
 5. Баландин, Р.К. Глазами геолога / Р.К.Баландин. – Мн., 1973.
 6. Беларусы. У 8 т. / [В.К. Бандарчык] ; НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. - Мн., 1999.
 7. Бордон, В.Е. Этюды о камне / В.Е.Бордон. – М, 1975.
 8. Богданов, П.Ф. Тропой подвигов, дорогой славы. Маршруты туристских походов по Белоруссии / П.Ф.Богданов. – Мн., 1967.
 9. Вольем, В. Падарожжа на краіне беларусаў / В.Вольем.– Мн, 1968.
 10. Гаўрылін, Д. З любоўю да роднага краю / Д.Гаўрылін.– Мн., 1969.
 11. Гарады і гарадскія паселкі Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. – Мн., 1981.
 12. Гурскі, Б.М. Як збудаваны і чым багаты нетры Беларусі / Б.М.Гурскі. – Мн., 1992.
 13. Глегер, З. Далінамі рэк: Апісанне падарожжа ўздоўж Немана, Віслы, Бугу, Бабра / З.Глегер // Спадчына. – 1996. - № 5. – С.187-231.
 14. Жучкевич, В.А. Происхождение географических названий Белоруссии / В.А.Жучкевич. – Мн., 1961.
 15. Изучай свій край. Книга юного краеведа. – Л., 1951.
 16. Коваленак, У. Радзіма крылы дала / У.Коваленак / Маладосць. – 1988. - № 47. – С.118-126.
 17. Карпюк, А. След на зямлі / А.Карпюк. – Мн., 1972.
 18. Карманный справочник туриста. – М., 1970.
 19. Куприн, А.М. Умей ориентироваться на местности / А.М.Куприн. – М., 1969.
 20. Контор, Б.З. Коллекционирование минералов / Б.З.Контор. – М., 1982.
 21. Лаптев, Ю.П. Рассказы о полезных растениях / Ю.П.Лаптев. – М., 1982.
 22. Лыч, Л.М. Беларуская нацыя і мова / Л.М.Лыч. – Мн., 1991.
 23. Памятники природы Белоруссии. – Мн., 1987.
 24. Пракопчык, Л.Ц. Адкуль у вескі імя / Л.Ц.Пракопчык.– Мн., 1981.
 25. Пракопчык, Л.Ц. Дрэмле памятка дзен…Краязнаўчыя нарысы / Л.Ц.Пракопчык. – 1991.
 26. Соболевский, В.И. Занимательные минералы / В.И.Соболевский. – М., 1983.
 27. Стражев, В.Н. Туристу о природе / В.Н.Стражев. – М., 1986.
 28. Татаринов, Ю.А. По некоторым замечательным уголкам Беларуси / Ю.А.Татаринов. – Мн., 1995.
 29. Урбановіч, У.А. Шляхамі паэтаў і герояў / У.А.Урбановіч. – Мн., 1970.
 30. Фядотаў, В.Л. Мінералы, горныя пароды і глебнага краю / В.Л.Фядотаў, А.М.Цытленак. – Мн., 1987.
 31. Шымігіна, К.Я. Музей Нясвіжа / К.Я.Шымігіна. – Мн., 1986.
 32. Энциклопедический словарь юного географа-краеведа.
 33. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. - Мн., 2001.
 34. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. – У 5-ці тт. – 1984-1987.
 35. Энцыклапедыя прыроды Беларусі. У 5-ці тт. – Мн., 1983-1986.
 36. Этнаграфія Беларусі: энцыклапедыя. - Мн., 1989.
 37. Яршова Н.В., Шырко Т.С. Вызначальнік мінералаў і горных парод. – Мн., 1975.

 

 

свернуть

«Туризм и спортивное ориентирование»

«Туризм и спортивное ориентирование»

развернуть

Пояснительная записка

 

Проблема здоровья является очень актуальной в настоящее время для всего человечества и находится в центре внимания всех современных наук о человеке. Значимость здоровья очевидна, ведь оно – самая главная ценность для каждого человека. Здоровый человек, это, прежде всего - активный, жизнерадостный, трудящийся человек, нацеленный на преобразующую созидательную деятельность во благо себя, своей семьи, общества в целом.

                Спортивное ориентирование и туризм все шире используется во всём мире как средство активного отдыха, гармоническое развития личности, укрепления здоровья, повышения культурного уровня человека, разумного использования свободного времени.

                Спортивное ориентирование и туризм удачно сочетают в себе физическое и умственное начало. На фоне положительных эмоций, в постоянно меняющихся внешних условиях, от ребят требуется быстрая и точная оценка сложившейся ситуации, умение принять правильное решение при условиях больших физических нагрузок. Это определение прежде всего указывает на то, что в спортивном ориентировании и технике пешеходного туризма интегрируются все основные стороны воспитания: идейно-нравственная,   трудовая,   эстетическая,   физическая, патриотическая и интернациональная и др.

В последние годы соревнования по туристской технике включают в себя и элементы ориентирования. Это требует от ребят универсальной подготовки, т.е. одновременно владеть туристской техникой и уметь ориентироваться на местности с помощью компаса и карты.

 

Цель и задачи программы

 

Цель программы

Создать оптимальные условия для систематизированной и целенаправленной подготовки каждого ребенка к овладению элементами спортивного ориентирования и техники пешеходного туризма.

Задачи программы

Образовательные

 • Научить технико-тактическим приёмам в области спортивного ориентирования и технике пешеходного туризма одновременно.

Воспитательные

 • Привить потребность здорового образа жизни;
 • Воспитать настойчивость, выдержку, волю, уверенность в своих силах, усидчивость, стойкость характера;
 • Воспитать у кружковцев чувство коллективизма, трудолюбие, уважение к традициям и общественным нормам, любовь к своей Родине.

Развивающие

 • Создать высокую положительную мотивацию устойчивости интереса каждого ребёнка для его систематической и целенаправленной подготовки;
 • Сформировать потребность в занятиях физическими упражнениями;
 • Развить у учащихся быстроту, выносливость, ловкость, а так же практические навыки поведения в нестандартных ситуациях во время соревнований по спортивному ориентированию и туризму;
 • Развить межличностные отношения, контактность, доброжелательность;
 • Развить морально-волевые и нравственные качества учащихся;
 • Развить память, логическое мышление, наблюдательность и внимание учащихся.

 

Программа рассчитана на учащихся 5 – 8 классов. 1 год обучения - шестичасовая недельная нагрузка, оптимальное количество детей в группе - 15 человек, 2 год обучения - девятичасовая недельная нагрузка, оптимальное количество детей в группе - 12 человек.

Первый и второй год обучения направлены на одновременное освоение азов спортивного ориентирования и техники пешеходного туризма, приобретение начального опыта участия в соревнованиях. К третьему году обучения происходит разделение ребят по направлению деятельности с учётом своих индивидуальных способностей и интересов, одни продолжают заниматься только спортивным ориентированием, другие техникой пешеходного туризма.

На третьем году обучения начинается углубленное изучение и совершенствование тактико-технических приёмов и методов в ориентировании и туризме, а так же повышение функциональной подготовки на более высокий уровень.

 

Программа состоит из 8 содержательных блоков

 

I блок «Основы спортивного ориентирования и техники пешеходного туризма»

                Краткое описание истории развития спортивного ориентирования и туризма. Понятие о гигиене спорта. Общие требования к режиму дня, отдыху, питанию, одежде.

II блок «Топографическая подготовка»

                Условные знаки спортивных карт, деление их на группы.

III блок «Техника ориентирования»

                Ориентирование карты, умение пользоваться компасом, знание технических приёмов и умение ими пользоваться.

IV блок «Техника пешеходного туризма»

                Специальное страховочное снаряжение, страховка, самостраховка, их виды и способы. Туристские узлы для выполнения технических приемов. Техника движений и преодоление препятствий. Самонаведение туристских препятствий.

V блок «Тактика ориентирования и пешеходного туризма»

Тактические приёмы ориентирования

Выбор общего плана тактического действия, выбор вариантов пути движения на дистанции, выбор правильного технического приёма в конкретных условиях.

Тактические приёмы техники пешеходного туризма

Выбор технических приемов на конкретном участке дистанции, выбор и реальное осуществление порядка движения команды, порядок движения связок при преодолении этапа дистанции.

VI блок «Краеведение»

                История родного края, характеристика растительного и животного мира. Памятники истории и культуры.

VII блок «Общая и специальная физическая подготовка»

Развитие и совершенствование физических, моральных и волевых качеств занимающихся. Характеристика средств физической подготовки, применяемых на различных этапах обучения.

Преимущественная направленность занятий на различных   этапах       подготовки   должна   определяться с учетом сенситивных (наиболее благоприятных) периодов развития физических и психических качеств.

                Роль физической подготовки на 3-ем году обучения сильно возрастает. Поскольку третий год обучения происходит становление спортивного мастерства, выполнение разрядных нормативов, вплоть до КМС.

VIII блок «Психологическая подготовка»

На 3-ем году обучения в программу вводится «психологическая подготовка», включающая в себя особенности психологической подготовки. Средства и методы, психологический стресс, регулирование стресса. Психологическая подготовка к соревнованиям. Приемы регуляции и саморегуляции психических состояний в условиях соревновательной деятельности. Ожидаемый результат, прогноз конечных результатов.

 

 

Организационные условия реализации программы

 

Материально – техническое обеспечение

 • Страховочные системы, карабины, петли страховочные, основная веревка, палатки рюкзаки, спальные мешки, коврики, костровое оборудование, компас;
 • Спортивный, специально оборудованный зал для проведения занятий по технике туризма;
 • Класс для занятий теоретической подготовкой;
 • Спортивный зал или спортивная площадка для занятий по общефизической и специальной подготовке.

Методическое обеспечение

 • Программа по спортивному ориентированию и технике пешеходного туризма;
 • Картографический материал – 3,4 спортивные карты разных районов местности;
 • Методическая литература по профилю ведения кружка;
 • Методические материалы по учебно-воспитательной работе;
 • Материалы из опыта работы, консультации, конспекты мероприятий;
 • Наглядные пособия.      

 

   Программа первого года обучения

(6 часов в неделю)

 

Задачи 1 года обучения

 • Изучить условные знаки спортивных карт, работу с компасом, считывание информации с карты и сопоставление её с местностью, законы ориентирования, освоить начальные элементы техники и тактики в ориентировании.
 • Научить организации туристского быта, освоить начальные элементы техники и тактики пешеходного туризма.
 • Развивать физические качества координационные и скоростные.
 • Сформировать начальный опыт участия в соревнованиях.

 

Учебно-тематический план

Наименование разделов и тем

Общее

кол-во

уч. ч.

В том числе

Теорет.

Практ.

I

Основы спортивного ориентирования и техника пешеходного туризма

30

 

 

1.1

Ориентирование в жизни человека

 

3

 

1.2

Туристские путешествия. История развития туризма

 

3

 

1.3

Личное и групповое туристское снаряжение

 

3

3

1.4

Организация туристского быта

 

3

9

1.5

Ориентирование в классе

 

3

3

II

Топографическая подготовка

27

 

 

2.1

Карта. Спортивная карта

 

3

 

2.2

Масштаб

 

3

 

2.3

Условные знаки спортивных карт

 

6

9

III

Техника ориентирования

30

 

 

3.1

Ориентирование карты

 

6

9

3.2

Компас. Работа с компасом

 

3

6

3.3

Технические приемы ориентирования

 

3

12

IV

Техника пешеходного туризма

66

 

 

4.1

Специальное и страховочное снаряжение

 

9

6

4.2

Технические приемы пешеходного туризма

 

12

9

4.3

Туристские узлы

 

3

6

4.4

Техника движения и преодоления препятствий

 

 

21

V

Тактическая подготовка

15

 

 

5.1

Тактика ориентирования

 

3

6

5.2

«Правила» ориентирования

 

6

 

VI

Краеведение

9

 

 

6.1

Родной край, его природные особенности

 

3

 

6.2

Обзор экскурсионных объектов

 

 

6

VII

Общая и специальная физическая подготовка

39

 

 

7.1

Общая физическая подготовка

 

 

24

7.2

Учебные соревнования по спортивному ориентированию и туризму

 

 

15

 

Всего:

216

75

141

 

Содержание программы

I Основы спортивного ориентирования и техника пешеходного туризма

1.1 Ориентирование в жизни человека

Исторический обзор развития ориентирования как вида спорта в Беларуси и за рубежом. Характеристика современного состояния ориентирования. Ориентирование как средство физического воспитания, оздоровления и закаливания. Эмоциональность, связь с природой. Особенности ориентирования и его характерные отличительные стороны от других видов спорта.

1.2 Туристские путешествия. История развития туризма

Туризм – средство познания своего края, физическое и духовное развитие, оздоровление, воспитание самостоятельности, приобретение трудовых и прикладных навыков. История развития туризма в Беларуси.

1.3    Личное и групповое туристское снаряжение

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения необходимого для похода и соревнования, требование к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, преимущество и недостатки. Правило размещения вещей в рюкзаке. Одежда и обувь для занятий спортивным ориентированием и туризмом.

Групповое снаряжение, требование к нему. Типы палаток, их назначение, преимущество и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и назначения ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: оборудование, рукавицы, ножи, половники и прочее.

Практические занятия

Укладка рюкзака, подгонка снаряжения. Установка палатки, размещение вещей в ней. Предохранение палатки от намокания. Правила поведения в палатке.

1.4          Организация туристского быта

Привалы и ночлеги на соревнованиях и в ПВД (поход выходного дня). Выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования к месту привала и бивака.

Типы костров. Правила разведения костра. Меры безопасности при обращении с огнём и заготовке дров. Уборка лагеря перед уходом группы.

Практические занятия

Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов, разжигания костра.

1.5          Ориентирование в классе

План класса. Условные знаки предметов расположенных в классе.

Практические занятия

Сличение плана и класса. Определение направления по предметам находящимся в классе, определение свого местоположения на плане.

 

II Топографическая подготовка

2.1          Карта. Спортивная карта

Разновидности карт: топографические, спортивные. Их общие черты и отличия. Виды карт (элементарные, сложные, схематические, ложные).

Спортивная карта. План.

Практические занятия

Научить держать карту правильно, т.е. то, что расположено перед вами на карте должно соответствовать расположению на местности, и наоборот: то, что расположено перед вами на местности, должно соответствовать расположению на карте.

2.2   Масштаб

Масштаб карты. Виды масштабов.

Практические занятия

Определение расстояния на местности (на глаз, счётом шагов). Определение длины пары шагов при ходьбе, при беге.

2.3         Условные знаки спортивных карт

Виды условных знаков: масштабные, внемасштабные, линейные, пространственные.

Условное деление знаков на группы: рельеф, скалы и камни, гидрография и болота, растительность, искусственные сооружения. Дополнительные знаки (знаки обозначения дистанции). Рельеф местности, его изображение на карте с помощью горизонталей. Высота сечения.

Практические занятия

Топографические диктанты: по словесным названиям нарисовать графическое изображение условных знаков; по графическим изображениям условных знаков дать словесное их название; нарисовать графическое изображение пяти условных знаков из каждой группы.

 

III Техника ориентирования

3.1                Ориентирование карты

Сличение объектов местности, изображённых на карте с этими же объектами на местности. Ознакомление с оборудованием контрольного пункта, его оформление и принципы установки на местности. Определение направления по объектам местности. Ориентирование карты с помощью компаса.

Практические занятия

Ориентирование вдоль отдельной тропинки, дороги. Ориентирование по тропинкам, чередование поворотов и перекрестков. На месте и в движении, шагом опознать на местности объекты. Сохранение ориентации карты при изменении направления движения. Скоростная отметка на КП.

3.2 Компас. Работа с компасом

Компас. Типы компасов. Устройства компаса. Спортивный жидкостной компас. Приемы пользования компасом. Понятие об азимуте.

Практические занятия

Стороны горизонта, их направления. Технические приемы работы с компасом. Работа с компасом и картой на местности.

3.3 Технические приемы

Техника ориентирования. Линейное ориентирование. Ориентирование по площадным объектам. «Грубый» азимут.

Практические занятия

Ориентирование вдоль линейных ориентиров: канавы, дороги, поля и т.д.; чтение ориентиров около дорог, ям, бугров и т. д.; выпрямление пути и переход с одной дороги на другую; выбор пути при наличии двух вариантов; выбор как наиболее быстрого, так и наиболее надежного варианта. Грубое ориентирование с выходом на тормозной ориентир – бег по направлению «в мешок».

 

IV Техника пешеходного туризма

4.1 Специальное и страховочное снаряжение

Страховочное снаряжение. Личная страховочная система. Карабины, страховочные восьмерки и их аналоги, механические зажимы типа жумар, крол и др.. Верёвка, виды верёвок.

                Защитное снаряжение. Каска, верхняя одежда, солнцезащитные очки, обувь и бахилы, страховочные и рабочие рукавицы. Требование к форме.

                Самодельное снаряжение и приспособления. Их применение. Практические занятия

Сблокировать в единую систему грудную обвязку и беседку. Карабин и его применение при страховке и самостраховке, для подвески участника и грузов, для силовых и др. действий. Навыки работы с карабином.

4.2 Технические приемы

Самостраховка. Набор приемов. Осуществление самостраховки.

Практические занятия

Движение по траверсу, параллельным веревкам, навесной переправе с использованием страховочных “усов”. Движение по перилам с использованием схватывающего узла, который применяется при подъеме и спуске по вертикальным перилам.                    

4.3 Туристские узлы

Узлы, виды узлов. Применяемые узлы для выполнения технических приемов. Узлы для связывания веревок, Контрольные узлы. Узлы для закрепления веревки на участнике, опоре или транспортируемом предмете              

Практические занятия

Отработка навыков работы с узлами. Узлы для связывания концов веревок: “прямой”, “встречный”, ”Бромшкотовый”. Схватывающие узлы: “схватывающий”, “австрийский схватывающий”, узел “Бахмана”.

4.4 Техника движения и преодоления препятствий

Этапы: “Переправа по бревну”; «Переправа по навесной переправе”, “Переправа по параллельным веревкам”, “Спуск по верёвке с применением спускового устройства”. Спортивный спуск по веревке. Переправа прыжком на маятниковой веревке.

Практические занятия

Отработка порядка отстежки от веревок с различных этапов. Совершенствование выполнения технических приемов на этапах.

 

V Тактическая подготовка

5.1 Тактика ориентирования

Тактика, в спортивном ориентировании. Выбор пути, сложные перемещения. Выбор вариантов пути движения на дистанции.

Практические занятия

Планирование путей прохождения дистанции при использовании линейных ориентиров. Выбор пути движения между КП.

5.2          «Правила» ориентирования

                Чтобы успешно преодолеть дистанцию по спортивному ориентированию необходимо знать и обязательно выполнять определенные технические действия, которые называются «правилами»

I правило   Сориентировать карту

II правило Стать лицом в сторону движения

III правило Выбрать «последнею» привязку к КП

IV правило Выбрать весь путь движения к «последней» привязке.

V правило Строго осуществить план.

 

VI Краеведение

6.1         Родной край, его природные особенности

История города, края, климат, растительность, животный мир, экология, влияние человека на природу.

Практические занятия

Знакомство с картой своего края. «Путешествия» по карте. Проведение краеведческих викторин.

6.2                Обзор экскурсионных объектов, музеев

Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. Памятники истории и культуры, музеи края. Краеведческие и мемориальные музеи, народные и школьные музеи.

Практические занятия

Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, посещение музеев, экскурсионных объектов.

 

VII   Общая и специальная физическая подготовка

7.1 Общая физическая подготовка

К числу общеразвивающих упражнений относятся упражнения, направленные по своему преимущественному воздействию на развитие и воспитание основных физических качеств, укрепление мышц и связок, совершенствование координации движений. Применение общеразвивающих упражнений способствует улучшению функций сердечно–сосудистой, дыхательной и нервной систем.

Практические занятия

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи. Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения со скакалкой, гантелями.

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, сообразительность, координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками и бегом в различной комбинации.

7.2 Учебные соревнования по спортивному ориентированию и пешеходному туризму

Практические занятия

Проведение учебных соревнований по спортивному ориентированию в заданном направлении, по выбору.

Проведение учебных соревнований по технике пешеходного туризма в лесу, в спортивных залах.

 

Прогнозируемые результаты

первого года обучения

Должны знать

 • Прикладное значение спортивного ориентирования и     туризма;
 • Виды ориентирования и туризма.
 • Разновидности карт (спортивные, топографические, план, схема);
 • Компас и его устройство.
 • Условные знаки спортивных карт.
 • Понятия технических приемов: грубый азимут, линейное ориентирование, точечное ориентирование.
 • Основные туристские узлы, их применение и назначение: прямой, «булинь», «проводники», схватывающий, «стремя», встречный, «удавка» и др..
 • Основное групповое и личное снаряжение.
 • Виды рюкзаков, основные требования к ним.
 • Туристские палатки, устройство и назначение.
  правила пешеходного движения.
 • Основы безопасности при проведении занятий в учебном классе, спортивном зале, на местности.
 • Условия проведения соревнований по спортивному ориентированию и по технике пешеходного туризма.

 

Должны уметь

 • Давать характеристику современного состояния ориентирования и         туризма.
 • Ориентировать карту.
 • Правильно пользоваться компасом.
 • Определять стороны горизонта по компасу.
 • Определять и контролировать направление с помощью компаса и карты, по объектам местности.
 • Считывать информацию с карты и сопоставлять её с местностью.
 • Укладывать рюкзак.
 • Осуществлять простейший ремонт туристского снаряжения;
 • Устанавливать основные типы палаток.
 • Разжигать костры (по назначению) в зависимости от погодных условий.
 • Участия в соревнованиях.
 • Выполнение нормативов юношеских разрядов.

Программа второго года обучения

(8 часов в неделю)

 

Задачи второго года обучения

 • Изучить основные элементы, приемы и способы ориентирования.
 • Совершенствовать тактико–технические навыки в ориентировании и туризме.
 • Повысить уровень физической и функциональной подготовки у занимающихся.
 • Подготовить кружковцев к участию в соревнованиях по ориентированию и туризму различного уровня.

 

Учебно-тематический план

 

Наименование разделов и тем

Общее кол-во уч. час.

В том числе

Теорет.

Практ.

I

Основы спортивного ориентирования и техники пешеходного туризма

30

 

 

1.1

Ориентирование в жизни человека

 

3

 

1.2

Туристские путешествия. История развития туризма

 

3

 

1.3

Личное и групповое туристское снаряжение

 

3

3

1.4

Организация туристского быта

 

3

6

1.5

Понятие о гигиене

 

3

 

1.6

Техника безопасности при проведении занятий, соревнований, походов

 

6

 

II

Топографическая подготовка

30

 

 

2.1

Условные знаки спортивных карт

 

6

6

III

Техника ориентирования

48

 

 

3.1

Технические приемы

 

9

21

3.2

Компас. Работа с компасом

 

3

15

3.3

Подготовка к старту

 

3

12

IV

Техника пешеходного туризма

48

 

 

4.1

Специальное и страховочное снаряжение

 

3

3

4.2

Технические приемы

 

3

12

4.3

Туристские узлы

 

3

6

4.4

Техника движения и преодоления препятствий

 

 

18

V

Тактическая подготовка

51

 

 

5.1

Тактика ориентирования

 

3

21

5.2

«Законы» ориентирования

 

6

 

5.3

Тактика пешеходного туризма

 

6

15

VI

Краеведение

9

 

 

6.1

Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи

 

 

6

6.2

Изучение района путешествия

 

3

 

VII

Общая и специальная физическая подготовка

72

 

 

7.1

Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влияние на него физических упражнений

 

6

 

 1. 2

Общая физическая подготовка

 

 

21

 1. 3

Специальная физическая подготовка

 

 

21

 1. 4

Учебные соревнования по спортивному ориентированию и туризму

 

 

24

 

Всего:

288

72

216

 

Содержание программы

I Основы спортивного ориентирования и техники пешеходного туризма

1.1 Ориентирование в жизни человека

                Исторический обзор развития ориентирования как вида спорта в Беларуси и за рубежом. Влияние государства и общественных организаций в различные периоды на развитие спортивного ориентирования. Знакомство с ориентировщиками – земляками.

1.2 Туристские путешествия. История развития туризма

Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании характера человека, воспитании патриотизма, углублении знаний, получаемых в школе, приобретении трудовых навыков, воспитании самостоятельности, чувства коллективизма.

История развития туризма в Беларуси. Современная организация туризма. История развития детского туризма в родном городе, районе. Туристские традиции своего коллектива. Виды туризма: пешеходный лыжный, водный, горный, велосипедный, спелеотуризм.

1.3 Личное и групповое туристское снаряжение

Требование к туристскому снаряжению: прочность, легкость, безопасность и удобство в эксплуатации, гигиеничность и эстетичность. Подготовка личного снаряжения к походу и соревнованию с учетом сезона, условий похода.

Групповое и личное снаряжение. Обеспечение влагонепроницаемости рюкзака, палатки.

Практические занятия

Комплектование личного и общественного снаряжения. Подгонка личного снаряжения. Изготовление, усовершенствование и ремонт снаряжения. Организация туристского быта. Требование к месту бивака.

Установка палатки в различных условиях. Разведение костра в сырую погоду, при сильном ветре, сильном тумане. Хранение кухонных и костровых принадлежностей (топоры, пилы). Оборудование места для приемов пищи. Мытье и хранение посуды. Правило работы дежурных по кухне.

Практические занятия

Выбор места бивака. Самостоятельная работа по развертыванию и свертыванию лагеря. Установка палаток в различных условиях. Заготовка дров – работа с пилой и топором.

1.4 Понятие о гигиене

Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений, её значение и основные задачи. Гигиенические основы режима занятий в школе, занятий физической культурой и отдыхом. Личная гигиена. Общие требования к режиму дня, питанию, отдыху, одежде и обуви, сну. Режим   дня   в период   соревнований.

1.5 Техника безопасности при проведении занятий, соревнований, походов

Дисциплина в походе, соревнованиях и на занятиях – основа безопасности. Меры безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. Правила поведения при поездках группы на транспорте.

Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. Правила поведения в незнакомом населенном пункте. Взаимоотношение с местным населением.

 

II Топографическая подготовка

2.1     Условные знаки спортивных карт

Виды условных знаков: масштабные, внемасштабные, линейные, площадные.

Условное деление знаков на группы. Дополнительные знаки (знаки обозначения дистанции). Рельеф местности, его изображение на карте с помощью горизонталей. Высота сечения.

Практические занятия

Выполнение топографических диктантов. Графическое изображение рельефа. Изготовление макета рельефа из пластилина, его изображение на бумаге.

 

III Техника ориентирования

3.1 Технические приемы

Техника ориентирования. Ориентирование по площадным объектам. «Грубый азимут с контролем расстояния и направления. Ориентирование по условным линиям. Ориентирование по точечным и малым площадным объектам.

Практические занятия

Измерение расстояния на местности во время бега по дорогам, в подъем, со спуска, по лесу различной проходимостью. Отметка на КП. Уход с контрольного пункта. Техническая разминка. Грубое ориентирование на длинных этапах с тормозными ориентирами. Точное ориентирование на коротких этапах. Чтение горизонталей. Точно снимать и выдерживать азимут на коротких перегонах. Бежать точно относительно ориентиров.

3.2          Компас. Работа с компасом

Компас, правило пользования им. Ориентирование карты с помощью компаса. Азимут, снятие азимута с карты. Движение по азимуту. Факторы, влияющие на точность движения по азимуту. Приемы обхода препятствий. Движения через промежуточные ориентиры. Взятие азимута на предмет.

Практические занятия

Упражнения по определению азимута, снятие азимута с карты. Тренировка по прохождению азимутальных отрезков. Упражнения на прохождение азимутальных дистанций в ограниченном коридоре.

3.3.Техника подготовки к старту

Перед каждым стартом, даже на тренировочной дистанции, обращать внимание на то что: легенда списана и по ней нет вопросов. Есть пакет для карты на случай дождя. Шнурки затянуты и закреплены. Форма подогнана, номер закреплен, не сползает, не отрывается. Компас на руке в рабочем состоянии. Карточка заполнена и заклеена. Карта и карточка зафиксирована в руке.

 

IV Техника пешеходного туризма

4.1 Специальное и страховочное снаряжение

Страховочное снаряжение. Механические зажимы, типа жумар, крол и др.. Веревки, виды верёвок (страховочная, перильная, вспомогательная). Страховочные и перильные верёвки. Механические характеристики страховочной и перильной веревки. Защитное снаряжение. Самодельное снаряжение.

Практические занятия

Карабин и его применение: для страховки и самостраховки, для подвески участника и грузов, для силовых и др. действий. Отработка прищелкивания и отщёлкивания карабина. Работа с веревками.

4.2 Технические приемы

Самостраховка.Требования к личной страховочной системе. Страховка. Общие требования к страховке. Обеспечение и осуществление командной страховки. Виды и способы командной страховки.Точки страховки.

Практические занятия

Подвеска участника на беседочной точке системы, свободно висеть на беседочной точке, иметь свободу движений.

Выбор правильного пункта страховки, использование способов страховки, крепление страховочной веревки. Виды страховки: через карабин, через “восьмерку”, через опору. Соблюдение условий страховки. Страховка на крутых скалах.

4.3 Туристские узлы

Предназначение туристских узлов. Применение узлов для выполнения технических приемов. Требования к узлам.

Практические занятия.

Применение узлов на различных технических этапах в туристко-пешеходной технике. Узлы для связывания веревок, для пристегивания конца веревки к карабину, для закрепления веревки к опоре, специальные фиксирующие (схватывающие) узлы, узлы трения для спуска по верёвке или спуска тяжелого груза.

4.3 Техника движения и преодоления препятствий

Практические занятия

Переправе по бревну, по судейским перилам Параллельные перила Переправа по бревну, без страховки, с опорой на радиальные перила. Переправа группы по уложенным жердям. Переправа через ручей, овраг на судейском маятнике. Спортивный спуск по веревке. Переправа прыжком на маятниковой веревке, Переправа первого участника через стоячий водоем. Транспортировка груза. Траверс склона с самостраховкой по наведенным перилам. Движение по наклонным перилам. Преодоление реки (оврага) по наведённой навесной переправе, организация командной страховки. Укладка бревна через овраг с наведением перил.

 

V Тактическая подготовка

5.1 Тактика ориентирования

Тактика. Выбора пути.   Тактического мышления. Выбор общего плана тактического действия. Выбор вариантов пути движения на дистанции. Использование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на дистанции. Особенности тактики в различных видах соревнований по ориентированию.

Практические занятия

Совершенствование в выборе наиболее рациональных путей движения между контрольными пунктами с учетом специфики местности. Выбор пути движения между контрольными пунктами в зависимости от характера растительности и рельефа местности. Анализ путей движения. Выбор пути движения из нескольких предложенных вариантов и его осуществление.

5.2          «Правила» ориентирования

                Чтобы успешно преодолеть дистанцию по спортивному ориентированию необходимо знать и обязательно выполнять определенные технические действия, которые называются «правилами» :

I правило Сориентировать карту

II правило Стать лицом в сторону движения

III правило Выбрать «последнюю» привязку к КП

IV правило Выбрать весь путь движения к «последней» привязке

V правило Строго осуществить план

5.3 Тактика пешеходного туризма

Тактика. Выбора пути.

Практические занятия

Выбор наиболее рациональных приемов и способов движения с учетом специфики местности. Анализ принятого решения.

 

VI Краеведение

6.1 Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи

Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, реки.   Экономика и культура. Памятники истории и культуры. Знатные люди. История населенного пункта.   Музеи народные и   школьные. Охрана природы. Законодательство по охране природы /Красная книга/. Экология, изучение растительного и животного мира в данной области. Знакомство с краеведческими объектами.

Практические занятия

Экскурсии в музеи, посещение экскурсионных объектов. Работа со справочным материалом и литературой по истории края. Встречи с представителями науки и культуры, ветеранами войны и труда, интересными людьми.

6.2. Изучения района путешествия

Изучение района соревнований. Сбор сведений о районе, изучение имеющихся картографических материалов этого района;

Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. Знакомство по литературным и другим источникам с историей, природой, климатом района путешествия. Наличие экскурсионных объектов на маршруте.

 

VII Общая и специальная физическая подготовка

7.1 Краткие сведения о строении и функции организма

                Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы).            Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, повышение работоспособности, совершенствование двигательных качеств (быстроты силы, ловкости, выносливости).

                Совершенствование координации движения под влиянием систематических занятий физической культурой и спортом.

7.2 Общая физическая подготовка

Практические занятия

Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи и для ног. Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирования правильной осанки. Упражнения с предметами. Подвижные игры и эстафеты.

7.3 Специальная физическая подготовка

Роль и значение специальной физической подготовки для роста мастерства. Место специальной физической подготовки на различных этапах процесса тренировки.

Практические занятия

Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на развитие быстроты. Упражнения на развитие силы. Упражнения на развитие гибкости, на растягивание и расслабление мышц.

7.4 Учебные соревнования по спортивному ориентированию и туризму

Практические занятия

Участие в течении года в 2–3 соревнованиях по ОФП и в 3–6 соревнованиях по спортивному ориентированию по своей возрастной группе, 2- 3 соревнованиях по технике пешеходного туризма.

 

 

Прогнозируемые результаты

второго года обучения

 

Должны знать

 • Направления развития ориентирования как вида спорта в стране и за рубежом.
 • Понятия технических приемов: грубый азимут, точный азимут, линейное ориентирование, точечное ориентирование.
 • Понятие о тактике.
 • Понятия: опорные, тормозные, ограничивающие, рассеивающие, линейные ориентиры.
 • Технико-тактиченские навыки в технике туризма.
 • Штрафы в туристско-пешеходной технике.
 • Значение систематизации круглогодичного тренировочного процесса, строение организма человека.
 • Меры безопасности при преодолении естественных препятствий.
 • Значение систематизации круглогодичного тренировочного процесса.
 • Влияние физических нагрузок на развитие организма.
 • Гигиену тела, одежды, обуви.

Должны уметь

 • Последовательно осуществлять выбранный путь движения.
 • Давать характеристику современного состояния ориентирования.
 • Определять азимут по карте и на предмет.
 • Правильно использовать опорные, тормозные, ограничивающие, рассеивающие, линейные ориентиры.
 • Применять верёвочные узлы на различных технических этапах в туристско-пешеходной технике.
 • Самоноводить технические этапы в туристско-пешеходной технике.
 • Выполнять технику движения и преодоления препятствий в туризме.
 • Выбрать наиболее рациональные приемы и способы движения на дистанции с учетом специфики местности.
 • Выполнять общеразвивающие упражнения для мышц шеи, плечевого пояса, спины, живота, ног.
 • Коллективно участвовать в разработке походов выходного дня;
 • Выполнить требование нормативов второго и первого разрядов.

 

 

Литература для педагога

 

 1. Авторские и экспериментальные программы. - Витебск; 2006.-С.34
 2. Акимов В.Г., Кудряшов А.А. “Спортивное ориентирование”, Минск, изд.БГУ,1977
 3. Акимов В.Г. “Подготовка спортсмена – ориентировщика” Минск, “Полымя”, 1987
 4. Воронов Ю.С. “Основы подготовки спортивного резерва в ориентировании” (учебное пособие) Москва, ЦДЮТиК,2001.
 5. Ганопольский В.И. Туризм и спортивное ориентирование: Учебник. – М.:     Физкультура и спорт, 1987.
 6. Знак Л.Л. “Огранизуем палаточный лагерь”. Мозырь, ООО ИД “Белый Ветер”, 2006 .
 7. Программа “Спортивное ориентирование” (система дополнительного образования детей). Москва, ЦДЮТур, 2000.
 8. Педагогические технологии обучения и воспитания детей: Учебно-методическое пособие / Р.М.Миронова. – Мозырь; «Белый ветер», 2003.- С. 180
 9. Методическая рекомендация: “Тактика горного туризма”- Москва; 1990
 10. Морозов А.В. «Мыслительная модель соревновательной деятельности»
 11. Миронов П.П. Авторская программа «От новичка до мастера», Полоцк 2006
 12. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А. Лето, дети и туризм. – М.: ЦДЮТур, 1997.
 13. Трушкевич Н.А. Методические рекомендации “Организация и проведение массовых мероприятий в летних туристско-краеведческих лагерях”.- Минск, 1999.
 14. Современные образовательные технологии. Основные понятия и обзор/ Автор-сост. Г. Н. Петровский. Мн., 2000. с. 6.
 15. Огородников Б.И., Кирчо А.Н., Крохин Л.А. Подготовка спортсменов-ориентировщиков.– М.: Физкультура и спорт, 1978.
 16. Огородников Б.И., Моисеенков А.Л., Приймак Е.С. Сборник задач и           упражнений по спортивному ориентированию.– М.: Физкультура и спорт, 1980.
 17. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика.– М.: Физкультура и спорт, 1985.
 18. Кодыш Э.Н. Соревнования туристов. Москва «Физкультура и спорт» 1990г.
 19. Константинов Ю.Н. Туристские слеты и соревнования учащихся. - Москва, 2000г.
 20. Руководство для судей и участники соревнований по технике пешеходного и   лыжного туризма. В. Теплоухов. Корректировка 2000.

 

Литература для учащихся

 1. Методические указания “Руководство для судей и участников соревнований по туристско-прикладным многоборьям в технике горно-пешеходного и лыжного туризма (прохождение этапов). Минск, 2003
 2. Правила соревнований “Туристско – прикладное многоборье”. Минск,1998
 3. Учебно – методическое пособие “Уроки ориентирования”. Москва,2002
 4. Рябкина Т. “Юниорские победы Тани Переляевой”.Москва,2005
 5. Воронов Ю.С. Тесты и занимательные задачи для юных ориентировщиков: Учебное пособие.– Смоленск: СГИФК, 1998

 

 

 

 

 

свернуть

«СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ»

 «СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ»
развернуть

 

Пояснительная записка

 

Программа для кружков спортивного ориентирования внешкольных учреждений составлена в соответствии с нормативными документами Министерства образования Республики Беларусь.

В последние годы не ослабевает приток детей и молодежи в кружки и секции спортивного ориентирования. Появляются новые тренеры, организаторы, руководители кружков ориентирования, расширяется география этого вида, совершенствуется качественный уровень и мастерство занимающихся. В стране появились новые призеры юношеского чемпионата мира и Европы: Анна Рудаковская (1 место, Минск), Юрий Тамбасов (2 место, Полоцк), Юрий Языков (2 место, Могилев), Cергей Рыжков (2 место, Витебск), Евгений Дедовец (3 место, Минск). Ориентирование интересно детям и молодежи. Воспитательная, образовательная, оздоровительная сторона этого вида спорта многогранна, и способствует гармоническому развитию личности. Программа для кружков и секций ориентирования остается востребованной. Данное второе издание во многом повторяет предыдущее, но по-прежнему остается путеводителем в проведении учебно-тренировочной работы.

В процессе первого года обучения предусматривается получение первоначальных сведений, овладение основами спортивного ориентирования, формирование потребности к занятиям физической культурой и спортом. Во второй и последующие года обучения предусматривается углубленное овладение умениями и навыками спортивного ориентирования.

В течение 1-2 года занимающиеся проходят полный курс обучения умениям и навыкам ориентирования, приобщаются к учебно-тренировочному процессу и начинают совершенствовать спортивное мастерство. В последующие годы ведется учебно-тренировочный процесс по совершенствованию спортивного мастерства, по улучшению личных, спортивных достижений.

В программе учебный материал систематизирован по видам подготовки. Игры и упражнения используются во всех видах подготовки.

Программа предполагает проведение занятий с различным возрастным контингентом занимающихся, предусмотренных положением о внешкольном образовательном учреждении. Оптимальный возраст для начала занятий ориентированием — 10-12 лет. Но не исключена возможность организации кружков ориентирования в более старшем возрасте и даже на первых курсах ВУЗов. Как правило, более старшие быстрее усваивают новый учебный материал и переходят к спортивному совершенствованию в ориентировании.

Данная программа позволяет подключить к занятиям учащихся и студентов различного возраста и ставит целью всестороннее, гармоническое развитие личности, укрепление здоровья занимающихся, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом большого количества учащихся и студентов, организацию досуга, формирование активного образа жизни.

 

Часы и наполняемость учебно-тренировочных групп

 

Год занятий

1

2

3-й и более

Количество часов в месяц

24

24

36

24

36

36

Количество часов в учебный год

216

216

324

216

324

324

 

Предлагаемая программа может быть использована руководителями кружков, тренерами по спортивному ориентированию республиканского, областных, городских, районных центров внешкольных учреждений, спортивных и общеобразовательных школ, гимназий и других учебных заведений. Примерное распределе­ние учебных часов позволяет педагогам творчески относиться к планированию учебно-тренировочного процесса с учетом контингента занимающихся, материально-технической базы, климатических условий и других обстоятельств.

 

Примерный учебно-тематический план

(первый год обучения)

 

Основные задачи: укрепление здоровья, разносторонняя физическая подготовка, привитие интереса к занятиям спортивным ориентированием, овладение основными приемами ориентирования на местности и начальным опытом участия в соревнованиях.

№ темы

Название темы занятий

Всего часов

В том числе

теор.

практ.

Общая подготовка:

 • История развития ориентирования.
 • Краеведение. Охрана памятников культуры.
 • Техника безопасности.
 • Снаряжение ориентировщика.

16

6

10

Топографическая подготовка.

16

4

12

Техническая подготовка.

52

4

48

Тактическая подготовка.

16

4

12

Общая и специальная физическая подготовка.

48

4

44

Гигиена спортсмена. Медико-санитарная подготовка.

8

4

4

Психологическая и морально-волевая подготовка.

8

4

4

Основы туристской подготовки.

16

2

14

Судейская подготовка.

12

4

8

Участие в соревнованиях.

24

2

22

Походы, лагеря, учебные сборы, экскурсии

Вне сетки часов

 

Количество

216

38

178

Объем учебно-тренировочной работы составлен из расчета 36 учебных недель в году с нагрузкой 6 часов в неделю.

 

Содержание занятий

 

1.Общая подготовка – 16 ч

Теоретические занятия (6 ч)

Организационное занятие. Планирование деятельности кружка в учебном году. Ориентирование на местности. Знакомство со спортивным ориентированием и видами соревнований.

История развития ориентирования

Обзор развития ориентирования как вида спорта в стране и за рубежом. Крупнейшие соревнования в стране и за рубежом, массовые соревнования по спортивному ориентированию.

Краеведение. Охрана памятников культуры

Значение и место краеведческой подготовки в общей системе обучения. История города и области. Край в годы Великой Отечественной войны. Памятные исторические места. Знаменитые земляки. Музеи и экскурсионные объекты города и области. Важность охраны природы, памятников истории и культуры. Физико-географическая характеристика родного края. Ее особенности: климат, растительность, реки, озера, животный мир.

Техника безопасности

Основы безопасности проведения занятий в учебном классе, спортивном зале, на местности. Правила дорожного движения. Меры личной безопасности детей в криминальной ситуации.

Снаряжение ориентировщика

Одежда, обувь, инвентарь. Компас, его устройство. Карта, карточки для отметки, электронные средства отметки, планшет. Правила эксплуатации и хранения.

 

Практические занятия (10 ч)

Знакомство с материалами наглядной агитации (видео-, фотоматериалами и т.д.). Прогулка в лес.

Встреча с ведущими спортсменами-ориентировщиками.

Посещение экскурсионных объектов города и области, музеев. Встреча с ветеранами войны. Охрана памятников

Выработка навыков и умений предотвращения криминальных ситуаций. Моделирование нестандартных ситуаций на дистанции по спортивному ориентированию. Поиск условно заблудившихся участников на местности.

Устройство, выбор и подготовка снаряжения.

 

            2.Топографическая подготовка -16 ч.

Теоретические занятия (4 ч)

Основы топографии. Способы изображения земной поверхности. План, схема, карта. Общие и специальные карты. Топографические и спортивные карты. Масштаб карты. Оформление спортивных карт.

Условные знаки (УЗ) спортивных карт. Масштабные (линейные, площадные), внемасштабные (точечные) условные знаки. Группы условных знаков и их цвет.

Скалы и камни, гидрография и болота, растительность, искусственные сооружения, знаки обозначения дистанций.

Типы рельефа. Рельеф и его изображение на картах. Горизонталь. Простейшие элементы рельефа, их обозначение.

Сечение рельефа. Определение высоты, крутизны склонов. Понятие — профиль трассы.

Практические занятия (12 ч)

Условные знаки топографических и спортивных карт. Виды масштабов, упражнения с масштабами карт. Изображение высоты местности с помощью горизонталей. Измерение расстояний на карте и на местности. Изучение элементов рельефа по моделям и на местности. Составление плана класса, комнаты, школьного участка.

 

           3.Техническая подготовка -52 ч.

Теоретические занятия (4 ч)

Основополагающие технические приемы при поисках контрольных пунктов (КП). Ориентирование карты. Определение направления движения. Выбор привязки для выхода на КП. Выбор пути движения Сличение ориентиров нанесенных на карту с объектами местности.

Понятие «техника» в спорте. Техника передвижения и техника ориентирования. Чтение карты, один из основных технических приемов ориентирования. Ориентирование карты с помощью компаса и местных предметов. Правило «вращайтесь вокруг карты». Правило «большого пальца».

Измерение расстояний по карте и на местности. Контроль расстояний.

Азимут. Техника движения по азимуту. Контроль направления движения. Изучение технических приемов: линейное ориентирование, точный азимут, грубый азимут, бег в «мешок», движение с предупреждением, точечное ориентирование.

Практические занятия (48 ч)

Спортивный компас. Приемы пользования компасом. Азимут. Ориентирование карты на месте, в движении и при изменении направления движения.

Чтение карты в движении и сличение ее с объектами местности по линейным, площадным и точечным ориентирам.

Движение по азимуту, Определение и контроль направлений с помощью компаса и карты, по объектам на местности, по углу пересечения линейных объектов и углу ухода с них.

Измерение расстояний на местности (шагами, по времени, визуально). Развитие глазомера.

Тренировка быстроты выбора пути движения. Отметка на КП. Тренировка быстроты отметки.

Комплексная тренировка приемов ориентирования при прохождении дистанций ориентирования по выбору, заданного направления и маркированной дистанции.

Игры и упражнения по совершенствованию техники ориентирования.

 

            4.Тактическая подготовка -16 ч.

Теоретические занятия (4 ч)

Понятие о тактике. Взаимосвязь тактики и техники в обучении и тренировке ориентировщиков. Использования своих физических и технических навыков в ориентировании при выборе пути движения. Значение анализа прохождения дистанций и выступления в соревнованиях для роста тактического мастерства.

Практические занятия (12 ч)

Тактические действия на соревнованиях. Тактические действия перед стартом: сбор информации, подготовка к старту. Тактические действия во время старта, на дистанции, в районе КП, на финише. Опорные, тормозные, ограничивающие, рассеивающие ориентиры ориентиры. Выбор и реализация пути движения между кон­трольными пунктами на дистанции. Распределение сил на дистанции.

Игры и упражнения по совершенствованию тактики ориентирования.

 

            5.Общая и специальная физическая подготовка - 48 ч.

Теоретические занятия (4 ч)

Значение всесторонней физической подготовки. Специальная физическая подготовка. Развитие физических качеств, необходимых ориентировщику: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы. Основные средства физической подготовки. Разминка, заминка, их значение и содержание.

Практические занятия (44 ч)

Разновидности ходьбы и бега. Общеразвивающие упражнения. Упражнения для развития координации движений.

Беговая подготовка. Упражнения для совершенствования техники бега. Лыжная подготовка, изучение техники лыжных ходов. Плавание. Спортивные и подвижные игры: игры на внимание, сообразительность, координацию.

Развитие специальных качеств, необходимых ориентировщику: выносливости, скорости, силы, гибкости и ловкости. Прием контрольных нормативов.

Туризм: походы выходного дня пешком, на лыжах, на велосипедах; туристская полоса препятствий.

 

            6.Гигиена спортсмена. Медико-санитарная подготовка – 8ч.

Теоретические занятия (4 ч)

Гигиена физических упражнений. Значение режима дня, зарядки, закаливания, сбалансированного питания в режиме учебно-тренировочных занятий. Врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. Гигиена тела, одежды и обуви. Медицинская аптечка. Спортивные травмы и их предупреждение.

Практические занятия (4 ч)

Оказание первой доврачебной помощи при ушибах, растяжениях, кровотечениях, вывихах, переломах, ожогах, солнечном ударе, тепловом ударе, ознобе, обморожении. Способы остановки кровотечений, перевязки, наложение шины. Приемы искусственного дыхания. Способы транспортировки пострадавшего.

 

            7.Психологическая и морально-волевая подготовка.

Теоретические занятия (4 ч)

Психологическая подготовка – одно из средств повышения спортивного мастерства. Значение мышления, внимания, памяти при занятиях спортивным ориентированием. Особенности проявления психологических качеств у занимающихся ориентированием в связи с индивидуальным прохождением тренировочных и соревновательных дистанций на незнакомой местности. Значение внимательности, самостоятельности, смелости, уверенности, самообладания, собранности, воли на результат прохождения дистанции ориентирования.

Практические занятия (4 ч)

Воспитание целеустремленности, самостоятельности, решительности и смелости, выдержки, настойчивости в достижении цели. Предстартовое состояние: боевая готовность, предстартовая лихорадка, предстартовая апатия. Основы аутотренинга.

Игры и упражнения для развития памяти, мышления, внимания, собранности.

 

            8.Основы туристской подготовки.

Теоретические занятия (4 ч)

Туризм как средство общефизической подготовки спортсмена-ориентировщика. Личное и групповое туристское снаряжение. Разжигание огня, виды костров. Питание, гигиена, безопасность в условиях полевого лагеря. Распределение обязанностей, приготовление пищи, осуществление дежурства. Охрана окружающей среды.

Практические занятия (12 ч)

Оборудование полевого лагеря. Распределение обязанностей, разведение костра, приготовление пищи, осуществление дежурств. Противопожарные меры безопасности.

 

            9.Судейская подготовка -12 ч.

Теоретические занятия (4 ч)

Правила соревнований по спортивному ориентированию. Права и обязанности участников. Виды соревнований по спортивному ориентированию. Контрольное время. Легенды КП.

Главная судейская коллегия, судейские бригады, судья-контролер КП. Оборудование дистанции, старта и финиша.

Практические занятия (8 ч)

Разновидности протоколов. Подготовка протоколов старта, финиша и результатов. Подсчет результатов по ориентированию.

 

            10.Участие в соревнованиях – 24 ч.

Теоретические занятия (2 ч)

Положение о соревнованиях. Подготовка к участию в соревнованиях. Действия участников в нестандартной ситуации. Основы безопасности.

Практические занятия (22 ч)

Действия участника перед стартом, на старте, на дистанции, на КП, в финишном коридоре, после финиша, при опоздании на старт.

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию, соответствующих уровню подготовки, согласно календарному плану.

 

Примерный учебно-тематический план

(второй и последующие годы обучения)

 

Основные задачи: укрепление здоровья, повышение разносторонней физической подготовки, развитие специальных физических и интеллектуальных качеств, повышение и совершенствование спортивного мастерства.

№ темы

Название темы

Количество часов

2 –й год

3 –й год и след.

Общая подготовка.

16

16

Топографическая подготовка.

12

12

Техническая подготовка.

32

40

Тактическая подготовка.

18

24

Общая и специальная физическая подготовка.

40

60

Интеллектуальная подготовка.

12

12

Медико-санитарная и психологическая подготовка.

6

6

Основы туристской подготовки.

6

6

Специальная подготовка.

38

92

Судейская подготовка.

16

16

Участие в соревнованиях.

20

40

Походы, лагеря, учебные сборы, экскурсии

Вне сетки часов

 

Количество часов в месяц

24

36

 

Количество часов в год

216

324

 

Содержание занятий

1. Общая подготовка

Развитие, состояние спортивного ориентирования, как вида спорта, в стране и за рубежом. Международная федерация ориентирования (IOF), Белорусская федерация ориентирования (БФА). Крупнейшие соревнования в стране и за рубежом, массовые соревнования ориентировщиков. Развитие ориентирования в регионе, судьи, спортсмены, внесшие заметный вклад в развитие ориентирования. Перспективы развития ориентирования.

Характеристика спортивного ориентирования, как вида спорта, средства физического воспитания и оздоровления. Прикладное значение спортивного ориентирования.

Охрана природы. Экология и занятия спортом. Техника безопасности при занятиях спортом.

Сущность спортивной тренировки. Физиологические основы спортивной тренировки. Соотношение нагрузки и отдыха, использование средств восстановления в тренировочном процессе. План и дневник тренировок.

Снаряжение ориентировщика. Особенности требований к одежде и обуви в различных климатических условиях и разной местности.

Практические занятия.

Составление плана и ведение дневника тренировок.

 

 1. Топографическая подготовка

Изображение рельефа на картах. Элементы рельефа, их обозначение. Профиль трассы.

Классификация местности по почвенно-грунтовому покрову и характеру рельефа. Типовые формы рельефа.

Абрис, кроки, маршрутная съемка, глазомерная съемка, схема маршрута.

Требования к спортивной карте. Подготовка спортивной карты.

Практические занятия

Выполнение задач, упражнений по закреплению знаний об условных знаках, измерению высоты крутизны склонов, по составлению профиля трассы. Изучение элементов рельефа на макетах и на местности. Составление схемы участка местности.

 

 1. Техническая подготовка

Понятие «техника» в спорте. Техника передвижения на различных типах местности и техника ориентирования. Чтение карты, один из основных технических приемов ориентирования. Правило «предвидения «приближающихся» объектов». Измерение расстояния по карте и на местности. Контроль расстояния. Техника движения по азимуту. Контроль направления движения. Контроль высоты. Отметка на контрольном пункте.

Особенности техники ориентирования в различных видах летних соревнований. Техника ориентирования в зимних соревнованиях заданного направления. Отметка на КП в зимних соревнованиях.

Техника ориентирования в зимних соревнованиях на маркированной дистанции. Отметка на КП на маркированной дистанции.

Техника бега на равнинных участках, подъемах, спусках, по лесу разной проходимости, заболоченным местам. Преодоление водных преград: ручья и канавы. Техника передвижения на лыжах на различных тирах местности.

Практические занятия.

Ориентирование карты на месте, в движении, и при изменении направления движения.

Чтение карты в движении и сличение ее с объектами местности по линейным, площадным и точечным ориентирам на различных типах местности с предвидением «приближающихся» объектов. Определение своего местоположения. Измерение расстояния по карте и на местности. Движение по азимуту. Тренировка быстроты выбора пути движения. Контроль высоты. Тренировка быстроты отметки на КП.

Упражнения для совершенствования техники бега на различных типах местности. Техника передвижения на лыжах на различных типах местности.

Игры и упражнения по совершенствованию техники ориентирования.

 

4. Тактическая подготовка

Понятие о тактике. Выбор пути и его реализация — основной тактический прием. Тактический план на прохождение дистанции. Распределение сил на дистанции. Выбор темпа и ритма движения.

Тактика участия в соревнованиях. Распределение сил на соревнованиях и на дистанции в зависимости от внешних и внутренних факторов. Тактические действия перед стартом: сбор информации, подготовка к старту. Тактические действия на старте, на дистанции, в районе КП, на финише.

Значение анализа прохождения дистанций и выступления в соревнованиях для роста тактического мастерства.

Тактический план и тактические действия в различных видах соревнова­ний: в заданном направлении, на маркированной трассе, по выбору, в эстафетах, при раздельном и общем старте.

Практические занятия.

Выбор и реализация пути движения между кон­трольными пунктами на различной местности и в разных условиях.

Отработка тактических действий в различных видах соревнований. Анализ прохождения дистанций и выступления в соревнованиях.

Игры и упражнения по совершенствованию тактики ориентирования.

 

 1. Общая и специальная физическая подготовка

Специальная физическая подготовка. Физические качества, необходимые ориентировщику. Место общей и специальной физической подготовки на различных этапах спортивной подготовки. Индивидуальный подход в решении задач общей и специальной физической подготовки.

Практические занятия.

Общеразвивающие упражнения. Элементы акробатики. Упражнения, направленные на развитие быстроты, силы, гибкости, выносливости. Разновидности ходьбы, бега и прыжковых упражнений. Беговая подготовка в различных скоростных режимах. Спортивные и подвижные игры.

Лыжная подготовка. Плавание. Походы выходного дня пешком, на лыжах и велосипедах. Прием контрольных нормативов.

 

 1. Интеллектуальная подготовка

Значение мышления, внимания, памяти при занятиях спортивным ориентированием. Задачи интеллектуальной подготовки.

Практические занятия.Игры, задачи и упражнения для развития памяти, мышления, внимания. Тренировка быстрого запоминания фрагмента карты и выбора пути. Тестирование психических качеств.

 

 1. Медико-санитарная и психологическая подготовка

Основные гигиенические принципы при занятиях спортом. Гигиена спортивной тренировки.

Врачебный контроль. Значение самоконтроля при занятиях спортом. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, работоспособность. Понятие о травмах и их характеристика. Причины травм и их профилактика. Спортивные травмы и их предупреждение. Ушибы, растяже­ния, вывихи. Оказание доврачебней помощи при спортивных травмах.

Психологическая подготовка — это решение двух задач: морально-волевой подготовки, регулирования и формирования оптимальных психических (эмоциональных) состояний. Значение целеустремленности, инициативности, решительно­сти, самообладания, стойкости, настойчивости, смелости в достижении цели при занятиях спортом и в жизни. Задача морально-волевой подготовки. Методы и принципы волевой подготовки. Влияние самостоятельности, собранности, выдержки, самообладания на результат в спортивном ориентировании.

Значение психологической подготовки в повышении спортивного мастерства. Регулирование эмоциональных состояний. Психологические особенности состояния готовности к соревнованиям. Состояние оптимальной боевой готовности. Основы аутотренинга. Значение саморегуляции, настройки и самонастройки на успех в соревнованиях.

Практические занятия.

Оказание доврачебной помощи при спортивных травмах.

Воспитание самостоятельности, смелости, уверенности, самообладания, собранности путем прохождения дистанций ориентирования. Воспитание целеустремленности, решительности, выдержки, настойчивости в достижении цели. Развитие волевых качеств.

Выполнение упражнений по формированию состоянияоптимальной боевой готовности. Аутотренинг.

 

8.Основы туристской подготовки

Основы туристской грамотности. Питание, гигиена, безопасность в условиях полевого лагеря. Составление раскладки (меню) на питание. Подбор, транспортировка и хранение продуктов. Распределение обязанностей, осуществление дежурства, приготовление пищи.  

         Практические занятия.

Составление раскладки по питанию в условиях полевого лагеря. Приготовление пищи в полевых условиях.

 

 1. Специальная подготовка

Задача специальной подготовки. Виды специальной подготовки.

Практические занятия.

Бег с чтением карты и сличением ее с местно­стью по площадным, линейным и точечным ориентирам.

Прохождение дистанций по выбору, заданного направ­ления и маркированной трассы в различных, скоростных режимах от трениро­вочных до соревновательных.

Прохождение отрезков дистанции с сверх соревновательной (максималь­ной) скоростью.

Подвижные и спортивные игры с элементами ориентирования на местности.

 

 1. Судейская подготовка

Права и обязанности участников соревнований. Подготовка участников соревнований к старту. Карточка для отметки. Контрольное время. Легенда.

Знакомство с правилами соревнований. Работа судейских бригад старта, финиша, дистанций, секретариата, информации, главной судейской коллегии до, во время и после соревнований.

Принципы планирования и постановки дистанции. Работа начальников дистанций. Оформление протоколов. Разрядные требования. Присвоение спортивных разрядов.

Практические занятия.

Подготовка участников соревнований кстарту. Подготовка карточки для отметки. Задачи и упражнения по овладению знаниями графической легенды. Знакомство с работой судейских бригад. Постановка трениро­вочных дистанций. Судейская практика в различных должностях. Практические занятия по подготовке протоколов и подсчета спортивных разрядов.

 

 1. Участие в соревнованиях.

Цель и задачи соревнований. Учебные и спортивные соревнования. Календарь соревнований.

Практические занятия. Участие в чемпионатах и первенствах, в учебных и массовых спортивных соревнованиях в различных регионах и на разных типах местности.

 

Условия реализации программы

Организация кружковой работы. Кружки, секции спортивного ориентирования для детей и молодежи могут работать при школьных и внешкольных учреждениях, в высших учебных заведениях, в клубах по месту жительства. Для этого необходима добрая воля руководителей учреждений и наличие подходящих кадров.

Обеспечение кадрами. Тренерами и руководителями кружков могут работать бывшие и действующие спортсмены-ориентировщики, судьи спортивного ориентирования, учителя географии, физкультуры и других предметов, специалисты физической культуры и спорта, получившие определенную подготовку. Лучшими специалистами могли бы быть тренеры спортивного ориентирования, прошедшие подготовку в университете физической культуры, или в других вузах спортивного профиля.

Организация занятий. Теоретические занятия и занятия по теме 1, 2 в основном проводятся в классе. Они предусматривают прохождение нового материала и закрепление старого с использованием опроса и выполнения упражнений и заданий. Занятия на улице по овладению новыми умениями и навыками предусматривают теоретическое знакомство, создание моторно-висцеральных представлений, опробование, совершенствование умений и навыков, тестирование. Занятия с использованием физических упражнений предусматривают разминку, основную часть, заминку.

Проводить занятия рекомендуется не менее 2-х раз в неделю. Если учебная нагрузка выполнена, кружковцам рекомендуется предлагать самостоятельное задание по физической подготовке. Занятия могут иметь различную длительность от 1 часа до 4-х. В условиях полевого лагеря, сбора, похода тренер-педагог работает до 12 и более часов.

К методике проведения занятий. В соответствии с теорией и практикой физической культуры процесс обучения и физического воспитания должен быть систематичным, непрерывным, последовательным, постепенным. В учебно-тематическом плане программы по каждой теме приведена примерная последовательность прохождения материала. Хоть и эта последовательность в зависимости от сложившихся обстоятельств (погоды, наличия учебного класса и спортзала, календаря соревнований ит.д.) может варьироваться. Сама же методика проведения занятий предусматривает последовательное и постепенное прохождение материала — от простого к сложному, с учетом систематичности и непрерывности в получении занимающимися физической нагрузки. С целью быстрейшего овладения навыками ориентирования предлагается учебный материал проходить параллельно по различной тематике и иметь в неделю более 2-х занятий по совершенствованию физических качеств. На одном занятии можно иметь теоретическую и практическую двигательную часть (будь то спортивные игры, или движение по азимуту, или бег с ориентированием и т. д.). После каждого пройденного материала необходимо проводить тестирование (знаний, умений и навыков). Кружковцам, успешно прошедшим тестирование, предлагается следующее, более усложненное задание.

Роль соревнований. В учебно-тренировочном процессе в спортивном ориентировании соревнованиям придается важное значение.

Во-первых, использование на соревнованиях нового или относительно нового картографического материала, различных типов местности, неповторяющихся дистанций — это существенное совершенствование тактико-технического мастерства, приобретение необходимого соревновательного опыта.

Во-вторых, многократное участие в соревнованиях на различных уровнях, способствует психологической устойчивости, а это ведет к стабильности результатов.

В-третьих, недоступный интересный картографический материал для проведения учебно-тренировочных занятий становится доступным во время соревнований.

В-четвертых, во время соревнований дистанции готовятся судейской коллегией, а при учебно-тренировочных занятиях на это требуются дополнительные усилия.

Соревнования — это стимул к усердным тренировкам.

Материально-техническое обеспечение. Основным атрибутом ориентировщиков является спортивная карта. Для начальных занятий в ориентировании можно использовать карту двора, школы, микрорайона, сквера, парка; в дальнейшем, имеющиеся карты лесных массивов. Дополнительные атрибуты: лыжное, беговое, туристское и судейское снаряжение, компас, средства отметки, планшет для зимнего ориентирования, учебные макеты, плакаты.

Для проведения полноценных учебно-тренировочных занятий рекомендуется также использовать: учебные классы, спортзал, манеж, бассейн, полигон ориентирования (лесной массив с установленными стационарными контрольными пунктами).

Финансирование. Для организации учебно-тренировочного процесса необходимы определенные финансовые вложения. Основные из них: заработная плата педагогам, приобретение снаряжения, спортивных карт, финансирование участия в соревнованиях, аренда спортсооружений. Эти расходы могут покрываться из бюджета учреждений, спонсорами, родителями.

 

Литература для педагога

      1. Акимов В. Г. Подготовка спортсмена-ориентировщика. - Мн.: Полымя, 1987.

      2. Алешин В. М. Карта в спортивном ориентировании / Алешин В. М. - М.;ФиС, 1983.

     3. Акимов В. Г., Кудряшов А. А. Спортивное ориентирование. Минск, изд. БГУ им. В. И. Ленина, 1977.

      4. Богатов С. Ф., Крюков О. Г. Спортивное ориентирование: метод пособие.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: Воениздат, 1982.

      5. Васильев Н. Д. Подготовка спортсменов - ориентировщиков высокой квалификации. Волгоград, 1984.

      6. Васильев Н. Д. Спортивное ориентирование: Учебное пособие - Волгоград, 1983.

      7. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. - М.: Физкультура и спорт, 1988.

     8. Воронов Ю С, Константинов Ю. С. Программа для системы дополни­тельного образования детей. Спортивное ориентирование /для ДЮСШ и СДЮШОРА- М., ИДЮТ, 1999.

      9. Воронов Ю.С. Индивидуализация тренировочного процесса начинающих ориентировщиков на основе методики активного обучения: Метод. рекомендации для тренеров / СГИФК. - Смоленск, 1999.

      10. Воронов Ю. С. Комплексный педагогический контроль в спортивном ориентировании: Учебное пособие. - Смоленск: СГИФК,   1995.

      11.Воронов Ю.С. Основы подготовки спортивного резерва в ориентировании: Учеб. Пособие / СГИФК. - М: ЦДЮТиК, 2001.

     12. Воронов Ю. С., Николин Н. В., Малахова Г. Ю. Методика обучения юных спортсменов-ориентировщиков технико-тактическим действиям и навыкам: Учебное пособие. - Смоленск, 1998.

     13.Гепецкий Н., Якубович В. Бег с картой. Кишинев, 1969.

     14.Гилмор Г., Лидьярд А. Бег к вершинам мастерства. М., ФиС, 1968.

     15. Елаховский С. Б. Бег к невидимой цели. М.,ФиС.,1973.

16. Елаховский С. Б. Спортивное ориентирование на лыжах.- М.: ФиС, 1981.

17. 3убович С. Ф. Первые шаги в ориентировании: В помощь начинающим спортсменам. - 2-е изд., перераб. и доп. - Мн.: Полымя, 1990.

     18. Единая   спортивная   классификация Республики Беларусь 2005-2008 гг.     Минск, 2005

     19.Иванов Б. Н Судейство соревнований по спортивному ориентированию.-М., ФиС, 1978.

     20. Иванов Е. И. Начальная подготовка ориентировщика. - М.: Физкультура и спорт, 1985.

     21. Изоп Э. Игровой метод при обучении ориентированию на местности. Учебное пособие. (Перевод с эстонского). Таллиннский педагогический институт им. Э. Вильде. Таллин, 1975.

     22. Ингстрем А. В лесу и на опушке (для учителя).— М., ФиС, 1979.

     23. Кивистик А. Сборник заданий по спортивному ориентированию. - Тарту, 1969.

     24. Кивистик А. О теории и практике дистанций спортивного ориентирования. Тарту, Тартуский гос. Ун-т, 1975.

     25. Кивистик А. О технике и тактике в спортивном ориентировании. Тарту, Тартурский гос. Ун-т, 1979.

     26.Клименко А. И. Карта и компас - мои друзья. М., “Детск. лит.”, 1975.

     27.Колесников А. А. Методические рекомендации в помощь организаторам секций ориентирования коллектива физкультуры. М.,   Рекламбюро “Турист”. 1977.

     28. Колесникова А. В. Спортивное ориентирование: Рабочая тетрадь юного ориентировщика. - М, ЦДЮТиК МО РФ, 2002.

     29. Костылев В. Я. Размышления о процессах ориентирования.- М., 1999.

     30. Костылев В. Я. Философия спортивного ориентирования, или некоторые рекомендации ориентировщику, желающему стать лидером. - М., 1996.

     31. Константинов Ю. С, Глаголева О. Л. Уроки ориентирования: Учебно-методическое пособие.- М.: ФЦДЮТиК, 2005.

     32.Красильников В. В. Подготовка и проведение соревнований по спортивному ориентированию для детей и молодежи.— Минск, РЦДЮТЭ, 2000.

     33.Кудряшов А. А. Методические рекомендации по тактике спортивного ориентирования на местности. Минск, 1972.

     34. Куликов В.М. Топография и ориентирование в туристском путешествии:

Учебное пособие. М.: Центр детско-юношеского туризма и краеведения, 2002.

     35.Куприн А.М. С картой и компасом. М., 1981.

     36.Куприн А.М. Занимательно об ориентировании. М., Просвещение, 1980.

     37.Лосев А. С. Тренировка ориентировщиков - разрядников. М., ФиС, 1984.                      

     38. Меньчуков А.Е. В мире ориентиров. М., 1973.

     39. Миронов П.П. Авторская программа «От новичка до мастера», Полоцк, 2006

     40.Моисеенков А. Л., Приймак Е. С. Методические указания по организации и проведению учебно-тренировочных занятий   по ориентированию на местности. Смоленск, 1976

     41.Моисеенков А. Л., Приймак Е. С. Ориентирование на местности (часть 1). Методические указания по начальной   подготовке   спортсмена-ориентировщика. Смоленск, 1974; Ориентирование на местности (часть 2). Методические   указания по повышению   спортивного мастерства. Смоленск, 1974.

       42. Моисеенков А.Л., Огородников Б. И., Рукодельников Б.Л., Романовский О. Н. Ориентирование на местности. Программа курса   специализации для высших учебных заведений. Смоленск, 1972.

     43. Моргунова   Т.   В.   Обучающие   и   контрольные   тесты   по   спортивному ориентированию: Учебно-методическое пособие. - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2003.

     44. Нурмимаа В. Спортивное ориентирование/ [Сокр. Пер. с финского Р. И.

Сюкияйнена. Послесл. Е. И. Иванова и А. Н. Кырчо]. - М.: Физкультура и

спорт, 1967.

     45. Огородников Б. И., Кирчо А. Н., Крохин Л. А. Подготовка спортсменов-ориентировщиков. М., Физкультура и спорт, 1978.

     46. Огородников Б. И., Моисеенков А. Л., Приймак Е. С. Сборник задач и упражнений по спортивному ориентированию. М.: Физкультура и спорт,1980.

     47. Покровский Л. А. Рекомендации по питанию спортсменов. М., ФиС, 1975.

     48.Правила соревнований по спортивному ориентированию.— Минск, БФА, 2000

     49. Тыкул В. И. Спортивное ориентирование.— М., Просвещение, 1990.

     50. Уилт Ф. Бег, бег, бег. М„ ФиС, 1967.

     51. Чешихина   В.   В.   Современная   система   подготовки   в   спортивном ориентировании. - М., Издательство «Советский спорт»., - 2006.

     52. Шур Г. В. Уроки лесных трасс. “Турист”, 1973, № 2.

     53. Эдельштейн А.В. Как создается карта. М., 1978.

Литература для учащихся

 1. Акимов В. Г. Подготовка спортсмена-ориентировщика. - Мн.: Полымя, 1987.
 2. Богатов С. Ф., Крюков О. Г. Спортивное ориентирование: метод пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Воениздат, 1982.
 3. Васильев Н. Д. Спортивное ориентирование: Учебное пособие -Волгоград, 1983.
 4. Вейялайнен Л. Зелеными маршрутами.— М., ФиС, 1986

     5. Единая Всесоюзная спортивная классификация. 1997 - 2000 гг.: Ориентирование спортивное;

     6. Елаховский С. В. Бег к невидимой цели.— М., ФиС, 1973.

 1. Елаховский С. Б. Спортивное ориентирование на лыжах.- М: Физкультура и спорт, 1981.

     8. Зубович С. Ф. Первые шаги в ориентировании: В помощь начинающим спортсменам. - 2-е изд., перераб. И доп. - Мн.: Полымя, 1990.

      9. Иванов Е. И. Начальная подготовка ориентировщика. - М.: Физкультура и спорт, 1985.

10. Ингстрем А. В лесу и на опушке (для ученика).— М., ФиС, 1979

11. Колесникова А. В. Спортивное ориентирование: Рабочая тетрадь юного ориентировщика. - М, ЦЦЮТиК МО РФ, 2002.

     12. Костылев В. Я. Философия спортивного ориентирования, или некоторые рекомендации ориентировщику, желающему стать лидером. -М., 1996.

   13. Константинов Ю. С, Глаголева О. Л. Уроки ориентирования: Учебно-     методическое пособие. - М.: ФЦЦЮТиК, 2005.

 14. Лосев А. С.   Тренировка ориентировщиков - разрядников. М., ФиС,1984.

     15. Нурмимаа В. Спортивное ориентирование/ [Сокр. Пер. с финского Р. И.

Сюкияйнена. Послесл. Е. И. Иванова и А. Н. Кырчо]. - М.: Физкультура

и спорт, 1967.

     16. Огородников Б. И., Моисеенков А. Л., Приймак Е. С. Сборник задач и упражнений по спортивному ориентированию. М.: Физкультура и спорт, 1980.

     17. Огородников Б. И., Кирчо А. Н., Крохин Л. А. Подготовка спортсменов-ориентировщиков. М., Физкультура и спорт, 1978. .

 1. Уховский Ф. С. Уроки ориентирования.— М., ЦДЮТ, 1996.

     19. Фесенко Б. А. Книга молодого ориентировщика.— М., ЦДЮТ, 1997.

 

 

 

свернуть

ГОРНО-ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ

ГОРНО-ПЕШЕХОДНЫЙ ТУРИЗМ
развернуть

Пояснительная записка

Настоящая программа разработана в помощь руководителям кружков Горно-пешеходного туризма из числа учителей, работников внешкольных учреждений и определяет основы организации учебного процесса и объем изучаемого материала.

Термин «Горно-пешеходный туризм», как вид туризма, сформировался недавно и предполагает широкий спектр походов: пешие по Беларуси, пешие по среднегорью (Карпаты, Крым, Хибины и т. п.), пешие по высокогорью, с категорийными первалами (Кавказ и т. п.).

С целью упрощения в тексте в приложении к обозначению похода применяется термин «горный».

Цели и задачи:

Занятия кружка направлены на решение следующих образовательных и воспитательных задач:

—воспитание у детей потребности к познанию, самосовершенствованию;

—укрепление здоровья детей и разностороннее развитие;

—подготовка грамотных туристов-горников, имеющих знания и навыки для участия в сложных горных походах (до ГУ к.с);

—привитие полезных в жизни прикладных навыков и умений, любви к природе.

Сверхзадачей для руководителя является безопасность занятий! Конкретными целями занятий в кружке являются совершение сложных горных походов (до IV к.с.) и выполнение спортивных разрядов.

Каждый квалификационный уровень подготовки имеет свои специфиче­ские задачи и цели.

Общие принципы организации кружка

Представление об общей схеме квалификационных уровней кружка мож­но получить из табл. 1:

Таблица 1

п/п

Название

Сокр. название

Возраст кружковцев

Совершаемые зачетные походы

Выполнение разряда

1

2

3

4

5

6

1

Подготовительный

П

До 13 лет,

5–6 кл.

І к.с.

 

2

Начальная

подготовка

НП

13 лет,

7–8 кл.

І к.с.

Юношеский

3

Спортивная подготовка

СП

14 лет,

8–9 кл.

ІІ к.с.

І юношеский

4

Спортивное

совершенствование

СС

15 лет,

9–10 кл.

ІІІ к.с.

І І взр.

5

Спортивное

мастерство

СМ

16 лет,

10–11 кл.

ІV к.с.

Частично І взр.

Примечание

Названия квалификационных уровней являются достаточно условными и более точно отражают подготовку участников в системе школьного туризма, а не туризма в целом.

Основные знания и умения для определенных квалификационных уровней приведены не в таблице, а перед соответствующими тематическими планами.

Прилагаемая программа не является жесткой схемой, а достаточно вариа­тивна и позволяет руководителю в зависимости от квалификационного уровня учащихся, учебной нагрузки (6 или 9 часов в неделю) строить свою работу. В данном случае меняется понятие термина «год обучения», которое, как прави­ло, неточно и является традиционным в программах. Понятие «квалификаци­онный уровень» точнее. Например, вы набираете в кружок учащихся 8 кл., ко­торые год занимались в кружке «Пешеходный туризм» и т.п. (что бывает доста­точно часто). При соответствующих знаниях и умениях вы можете определить им квалификационный уровень СП и работать с ними по программе СП, а не НП, хотя это будет формально 1 год обучения.

Программа рассчитана на 3 года занятий, исходя из возможностей совершения учащимися горных походов I категории сложности, начиная с 13 лет и к 10 классу совершить поход III к.с. Таким образом, программа охватывает квалификационные уровни НП, СП, СС.

Программы каждого года обучения рассчитаны из общепринятых в школах и внешкольных учреждениях 216 учебных часов (6 часов в неделю).

Учебные часы на практические занятия в программе не разделяются на практические занятия в помещении, на местности, в походе. Это определяет руководитель исходя из конкретных условий работы. Летний зачетный поход в сетку часов не включен.

Учебно-тренировочные походы, которые проводятся в выходные дни, в сетку часов также не включены. Подразумевается, что во время походов отрабатываются конкретные темы практических занятий, вклю­ченных в сетку часов.

Состав кружка

Исходя из общей схемы организации работы кружка, для достижения максимальных результатов предпочтительнее комплектовать кружок квалифи­кационного уровня НП из ребят 13 лет (учащиеся 7-8 классов).

Учитывая специфику требований горного туризма, необходимо набирать в кружок детей, не имеющих медицинских противопоказаний и получивших разрешение врача. Необходимо и согласие родителей.

Распространена ошибка руководителей, когда стараются не брать в кру­жок так называемых «трудных» ребят. Опыт показывает, что в условиях серьезного грамотного похода эти ребята зачастую окажутся вашими лучшими по­мощниками. Не упускайте эти возможности туризма в деле воспитания.

Общая схема планирования работы кружка на учебный год и методика работы

Планирование подготовки туриста-спортсмена во многом отличается от традиционного годичного макроцикла (с подготовительными, соревнователь­ными и переходными периодами) в других видах спорта.

При планировании работы на учебный год необходимо учитывать:

 1. Обязательное наличие для ребят «средней перспективы», «завтрашней Радости». Эту функцию выполняет многодневный поход.
 2. Возможность проведения при активной работе многодневных походов во время каникул.

Таким образом, планирование работы необходимо подчинить трем периодам.

 1. Сентябрь—январь, завершается степенным или категорийным лыжным походом (Беларусь, Карпаты, Хибины — в зависимости от квалификационного Уровня).

2. Январь—март, завершается степенным или категорийным пешим походом (Беларусь, Крым)

3. Март — летние каникулы, завершается категорийным походом в горном районе с категорийными перевалами (Кавказ, горы Средней Азии).

Данная схема не является единственной. Возможны двухцикловые, четырехцикловые варианты, в зависимости от возможности и активности руководителя и ребят.

Примерная схема планирования работы выглядит следующим образом: одно занятие в неделю в учебный день для теоретических и практических занятий в помещении и одно занятие в выходные дни для участия в учебно-тренировочных походах, практических занятиях, соревнованиях.

Возможна и схема с трехразовыми занятиями в неделю, особенно для кружков с хорошими возможностями организации физической подготовки в за­ле и на местности.

Особенно тщательно необходимо готовить многодневные походы. Важно воспитать у ребят понимание того, что поход будет настолько успешным и ин­тересным, насколько каждый добросовестно и инициативно будет его готовить. Важно, чтобы каждый участник имел в походе обязанности. В последующих походах обязанности меняются. Решительно искоренять потребительские от­ношения к походу, как к простому времяпровождению.

В прилагаемой программе большой упор сделан на практические занятия. Традиционно для изучения большинства тем остается методика по схеме: «объ­яснение — показ — повторение — исправление ошибок — закрепление — со­вершенствование».

Относительно немного часов отведено на участие в соревнованиях, так как существует вид спорта «туристско-прикладное многоборье» со своей спе­цификой и методом подготовки, но участие кружковцев в соревнованиях жела­тельно с целью проверки готовности к предстоящим походам, выработки навы­ков действий в экстремальных условиях.

Исходя из этой модели, темы теоретических и практических занятий, по­ходов выходного дня планируются в рамках подготовки конкретного много­дневного похода, что делает занятия более живыми и интересными.

При данной схеме одна и та же учебная тема повторяется в течение года несколько раз, но на новом уровне.

Вопросы безопасности и экологии

В силу специфики горного туризма руководитель должен формировать у ребят понимание того, что безопасность — обязательное условие работы кружка с факторами, способствующими возникновению «ЧП», являются как неподготовленность (техническая, тактическая, физическая и т.д.), особенно на квалифика­ционных уровнях НП, СП, так и самоуверенность, безответственность, особенно на квалификационных уровнях СС, СМ. Отсюда требование сознательной дисциплины на занятиях, ответственного отношения к себе и товарищам.

Вопросы предупреждения травматизма надо рассматривать на каждом подходящем занятии.

Обязательно необходимо сформировать у ребят убеждения, что участие, при необходимости, в спасательных и поисковых работах является делом чести каждого туриста.

Руководителю важно помнить, что очень частой причиной травматизма является некачественное снаряжение, особенно для обеспечения страховки. Очень тщательно и жестко нужно оценивать качество самодельного, старого снаряжения.

Частой причиной ЧП в походе является физическая неподготовленность, для ее оценки рекомендуется использовать контрольные нормативы участников.

Перед походами, соревнованиями, тренировками на рельефе необходим инструктаж по технике безопасности с записью в соответствующем журнале.

Не менее важно, особенно в последнее время, вырабатывать у ребят понимание безопасности природы, т.е. вопросы экологии.

Анализ деятельности кружков показывает, что традиционные формы ра­боты «кружок», спортивная секция имеют ряд негативных моментов — зачас­тую развиваются корпоративные, потребительские интересы. Для их преодоле­ния необходимо не замыкаться в узких рамках учебных программ, а строить свою работу по принципам туристического клуба.

Основные задачи курса НП:привитие любви к горам, развитие устойчи­вого интереса к занятиям туризмом, обучение основам туризма, необходимых участнику похода I к.с.

Освоение квалификационного уровня НП требует от туриста приобретения сле­дующих основных знаний и умений:

Знать

—особенности горного туризма и горной природы;

—основные меры обеспечения безопасности в походе; табельное снаряжение для туризма; основы ориентирования в горах;

—признаки погоды;

- правила оказания доврачебной помощи при простейших трав­мах и заболеваниях;

- памятку по охране природы.

Уметь

—оценивать трудности и опасности на горном рельефе I к.с;

—передвигаться по осыпным, тра­вянистым, снежным, скальным склонам I к.с;

—обеспечить самостраховку и страховку на рельефе I к.с;

—организовать бивуак на травяни­стом склоне, морене;

—оказать элементарную доврачеб­ную помощь и переносить лег-копострадавшего;

—вести простейшие краеведческие наблюдения.

 

Основные задачи курса СП:воспитание ответственности и серьез» отношения к горам и занятиям горным туризмом; подготовка членов кружка к выполнению любой из основных функциональных обязанностей в туристок группе; совершенствование и углубление знаний и навыков, необходимых участнику горного похода II к.с.

Освоение квалификационного уровня СП требует от туриста приобретения следующих основных знаний и умений:

Знать

—формы горного рельефа и их образование;        — уверенно передвигаться по гор ному рельефу II к.с.

—основы организации и тактики горных путешествий;

—специальное снаряжение для горных походов;

-   меры безопасности на всех видах горного рельефа;

—правила оказания доврачебной помощи при наиболее распространенных травмах и заболеваниях;

— основные функциональные обязанности в туристской группе.

 

Уметь

-   уверенно передвигаться по горному рельефу II категории сложности;

— организовать страховку и самостраховку при движении по перилам, в связке;

— изготовить и ремонтировать простейшее снаряжение;

— проводить самозадержание на снежном и ледовом рельефе;

—оказать доврачебную помощь при простейших случаях травм и заболеваний и транспортировать пострадавшего подручными средствами.

 

Основные задачи курса СС:воспитание самостоятельности, умение при­нять решение; определение спортивных возможностей туристов, воспитание мотивации безопасности; совершенствование и углубление знаний и навыков, необходимых участнику горного похода III к.с.

Квалификационные требования по знаниям и умениям уровня СС, в принципе, схожи с требованиями уровня СП.

При определении уровня СС следует руководствоваться соображениями, что учащиеся кружка этого уровня уже могут более самостоятельно и мотивированно принимать решения по тактико-техническим, организационным дей­ствиям: могут их анализировать; умения и навыки более прочные.

Примерный тематический план также в основном повторяет и углубляет темы уровня СП.

 

Учебно-тематический план (квалификационный уровень НП, первый год занятий)

 

№ п/п

1 1.

Темы

Всего часов

В том числе

 

 

 

 

 

 

теорет.

практ.

1

 

2

3

4

5

 

 

Особенности и история развития горно­пешеходного туризма и альпинизма.

2

2

 

 

Основные горные системы. Природа гор. Охрана природы.

2

2

 

 

Основы топографии и ориентирования в горах.

14

2

12

Снаряжение горного туризма.

12

2

10

Питание в горном походе.

10

2

8

Бивуаки в горах.

14

2

10

Техника передвижения в горах.

52

4

48

Страховка и самостраховка.

10

2

8

Физическая подготовка туриста.

26

2

24

Опасности гор, основные правила безопасности.

4

Гигиена и доврачебная помощь.

6

2

4

Краеведческая работа в походе.

10

2

8

13. 14.

15. 16.

Туристские слеты и соревнования.

18

2

16

Подготовка, организация и подведение итогов горного похода.

18

2

16

 

Спецкурсы (фотодело, слайды, игра на гитаре, приготовление снаряжения и т. п.).

20

4

16

 

Зачетный горный поход I к.с.

 

 

 

 

 

Всего:

216

38

178

Содержание занятий

1.            Особенности и история развития горного туризма и альпинизма

Место горно-пешеходного туризма и альпинизма в общей системе спор­тивного туризма. Специфика горно-пешеходного туризма. Прикладное значе­ние. Условия проведения горных походов. Краткая история развития горного туризма и альпинизма.

2.       Основные горные системы. Природа гор. Охрана природы

Краткий обзор основных близлежащих горных систем. Их туристские возможности. Общие представления о горообразовании. Высотная поясность. Условия возникновения снежников и ледников. Особенности климата гор.

Охрана природы и туризм. Возможности туристов в деле охраны приро­ды. Правила охраны природы в горах.

3.            Основы топографии и ориентирования в горах

Основные сведения по топографии. Карта, схемы, условные знаки, мас­штаб. Изображение горного рельефа на картах. Картосхемы горных районов.

Практические занятия. Работа с компасом и картой, работа с компасом на местности; ориентирование по местным признакам; изменение углов и рас­стояний на местности и карте; ориентирование по формам горного рельефа (хребтам, долинам, вершинам и т. д.).

4.            Снаряжение горного туриста

Групповое и личное снаряжение для горных походов, специальное снаря­жение. Основные требования к снаряжению. Уход за снаряжением, его ремонт.

Практические занятия. Укладка рюкзака, установка палатки, подготов­ка, доработка, ремонт снаряжения.

5.            Питание в горном походе

Значение правильной организации питания в горном походе. Общие тре­бования к питанию в походе. Приготовление пищи в походных условиях. Осо­бенности водно-солевого режима. Гигиенические требования. Упаковка и транспортировка продуктов.

Практические занятия. Составление раскладки (меню), приготовление пищи в походе, меры предосторожности.

6.            Бивуаки в горах

Требования к месту бивуака. Особенности организации бивуака на различном рельефе. Типы костров и их назначение. Установка палатки и размещение ней. Работа дежурного. Сушка одежды и обуви. Охрана природы и безопасность.

Практические занятия. Разбивка бивака, разжигание костра.

7.            Техника передвижения в горах

Значение рациональной техники. Передвижение по тропам, травянистым склонам, осыпям, моренам, скальным и снежным склонам. Особенности и ха­рактеристика каждого вида рельефа. Общие правила передвижения в горах (ра­циональность, темп, постановка ноги, интервал, дыхание, использование ледо­руба и альпенштока и т. д.). Переправа через горные реки: выбор места и вре­мени, способы.

Практические занятия. Отработка техники подъема и спуска на различ­ном горном рельефе.

8.            Страховка и самостраховка

Значение страховки в горах. Применение снаряжения для страховки.
Простейшие понятия о физических основах страховки (трение, рывок). Элементы техники страховки: узлы, применяемые в туризме, приёмы удержания верёвки (через выступ, петлю, крюк, ледоруб, комбинированная страховка); пра­вила приёма и выдачи верёвки в связке.

Виды страховки (самостраховка, взаимная, массовая).

Практические занятия. Вязка узлов (прямой, встречный, брамшкото-вый, проводник, восьмерка, булинь, схватывающий, стремя); одевание страхо­вочной системы, отработка элементов страховки и самостраховки.

9.            Физическая подготовка туриста

Значение. Понятие о цикличности тренировки. Тренировка основных физических качеств, необходимых горному туристу (выносливость, сила, ловкость, равновесие). Закаливание организма.

Практические занятия. ОФП и специальная подготовку в соответствии с циклами подготовки.

10.          Опасности гор, основные правила безопасности

Опасности, обусловленные рельефом местности и опасности, связанные с погодно-климатическими условиями. Воздействие высоты, акклиматизация. Опасности, вызываемые неправильными действиями туристов. Основные меры предосторожности при движении по различному рельефу, на бивуаке.

11.          Гигиена и доврачебная помощь

Личная гигиена туриста-горника в походе. Типичные травмы и заболева­ния в горном походе, их профилактика и оказание первой доврачебной помощи. Медицинская аптечка.

Практические занятия. Комплектование медицинской аптечки, оказание элементарной доврачебной помощи при различных травмах и заболеваниях. Работка способов переноски легкопострадавшего.

12.          Краеведческая работа в походе

Методика сбора материалов, наблюдений, ведение дневника. Простейшие приборы для краеведческой работы. Оформление материалов похода.

Практическое занятие: Ведение путевого дневника, фотосъемка в горном походе, работа по конкретным заданиям.

13.          Туристские слеты и соревнования

Слёты и соревнования, как средство подготовки к походу. Положение о соревнованиях. Методика подготовки и выступления.

Практические замятия: Участие в соревнованиях по горному туризму туристском слете.

14.                Подготовка, организация и подведение итогов горного похода

Подбор группы. Цели похода. Функциональные обязанности в походе. Разработка маршрута. Оформление маршрутных документов. Разбор похода. Подготовка отчета о походе.

Практические занятия: Подготовка походной документации, разработ­ка маршрутов походов, выполнение конкретных функциональных обязанностей оформление фотогазеты, проведение туристского вечера в походе, оформление отчета о походе.

15.          Спецкурсы

С целью углубленного изучения некоторых видов деятельности, которые традиционно сопутствуют занятиям горным туризмом, целесообразно организо­вать работу таких спецкурсов, как «Фотодело», «Игра на гитаре». «Изготовление туристского снаряжения» и т. п. по отдельным планам. При отсутствии необходи­мых навыков у руководителя кружка, можно приглашать специалистов.

16.          Зачетный горный поход I к.с. (вне сетки часов)

Цель похода — закрепление и проверка полученных на занятиях знаний и навыков. При планировании маршрута необходимо учитывать, что должно быть достаточно дней на проведение учебно-тренировочных сборов, днёвок, радиальных выходов, т.е. маршрут должен позволять сочетать чисто спортив­ную цель — прохождение категорийных перевалов с учебно-тренировочными целями.

Целесообразно практиковать назначение с учебными целями на каждый день похода условного руководителя го числа кружковцев, который самостоя­тельно выбирает путь движения, решает задачи тактики и т.д., конечно под общим руководством руководителя кружка.

Учебно-тематический план (квалификационный уровень СП, второй год обучения)

№ п/п

2. 3.

Темы

Всего часов

В том числе

 

 

 

 

 

 

теорет.

практ.

1

 

2

3

4

5

 

Горно-пешеходный туризм. История, перспективы.

2

2

 

Горные системы мира. Обзор горных районов предстоящих походов.

2

2

 

Образование, развитие и формы горного рельефа.

6

2

4

Специфика ориентирования в горах.

10

2

8

Снаряжение для горного похода.

10

2

8

Питание в горном походе.

8

2

6

Бивуаки в горах.

8

2

6

Техническая подготовка горного туриста.

40

4

36

Тактика горного похода.

6

2

4

Страховка и самостраховка.

14

2

12

Обеспечение безопасности.

10

2

8

Физическая подготовка туриста.

18

2

16

Морально-психологическая подготовка туриста.

18

2

16

Первая доврачебная помощь в походе. Профилактика травм, самоконтроль.

8

2

6

Оказание помощи и транспортировка пострадавшего.

6

2

4

18. 19.

Краеведческая работа в походе. Охрана природы.

8

2

6

 

Туристские слеты и соревнования.

18

2

16

 

Подготовка, организация и подведение итогов горного похода.

18

2

16

 

Спецкурсы (фотодело, слайды, игра на _гитаре, изготовление снаряжения и т. п.),

20

4

16

 

Зачетный горный поход II к.с.

 

 

ВСЕГО:

216

42

174

 

 

Содержание программы

1. Горный туризм. История, перспективы

История развития горно-пешеходного туризма и альпинизма в СНГ Республике Беларусь. Обзор лучших походов ивосхождений. Тенденции развития и перспективы.

 1.              Горные системы мира. Обзор горных районов предстоящих походов
  Общая туристская и физико-географическая характеристика наиболее значительных горных систем мира. Подробная туристская и физико-географическая характеристика районов предстоящих походов.
 2.             Образование, развитие и форма горного рельефа
  Процессы горообразования (тектонизм, вулканизм, выветривание, эрозия). Признаки возраста горного рельефа. Основные крупные (горная страна хребет, долина, вершина и т. п.) и мелкие (кулуар, карниз, контрфорс, ледопад и т. п.) формы скального, ледового и снежного рельефа.

Практические занятия. Опознание различных форм горного рельефа и их аналогов в пределах родного края и в горах.

 1. Специфика ориентирования в горах

Повторение общих сведений уровня НП. Способы измерения вертикаль­ных углов и превышений. Способы ориентирования в условиях ограниченной видимости.

Практические занятия:Измерение вертикальных углов и превышений, определение точки стояния, составление кроков, легенды перевального участка, работа с фотоматериалами местности.

 1. Снаряжение для горного похода

Повторение и углубление темы уровня НП. Подробное изучение специ­ального снаряжения. Возможности самостоятельного изготовления снаряжения и доработка стандартного. Ремонтный набор.

Практические занятия. Изготовление самодельного снаряжения, дора­ботка стандартного, работа с примусом.

 1. Питание в горном походе

Повторение и углубление темы уровня НП. Зависимость режима питания от тактического плана. Организация забросок. Возможности пополнения запа­сов продуктов на маршруте.

Практические занятия. Составление рационов для различных маршрутов; способы длительного хранения отдельных видов продуктов.

 1. Бивуаки в горах

Повторение и углубление темы уровня НП. Особенности ночлега вы зоны леса и в ледниковой зоне. Ночлег вне палатки (вынужденная холодная ночевка). Организация бивуачных работ, расчет времени, охрана природы.

Практические занятия. Разбивка бивуака на различном рельефе.

 1. Техническая подготовка горного туризма

Повторение и углубление темы уровня НП. Специфика техники движения различным видам и формам горного рельефа. Техника самозадержания на снегу и льду. Техника забивки крючьев. Движение по перилам.

Практические занятия. Отработка техники передвижения на рельефе II к.с, техники самозадержания, забивка крючьев.

 1. Тактика горного похода

Важнейшая задача тактического плана — обеспечение безопасности. За­висимость тактики от целей похода, района, времени, подготовительности группы, сложности препятствий. Тактика движения по различному горному рельефу. Тактика прохождения перевалов. Организация разведок.

Практические занятия. Разработка тактических планов прохождения маршрута и отдельных его участков, тактические игры и ситуационные задачи.

 1. Страховка и самостраховка

Повторение и углубление темы уровня НП. Выбор и подготовка места страховки. Организация точек закрепления на различном рельефе. Работа свя­зок (двойка, тройка). Организация перил. Работа с веревкой.

Практические занятия. Вязка узлов (дополнительно к узлам уровня НП — схватывающий, узел Бахмана, узел Гарда, рифовый, грейпвайн), передвиже­ние в связках, организация перил.

11.          Обеспечение безопасности

Повторение темы уровня НП. Анализ типичных аварийных случаев в горном туризме и альпинизме. Безопасность — важнейшее требование к прове­дению похода. Основные причины возникновения аварийных ситуаций и пути их предупреждения. Контрольно-спасательная служба. Организация поисково-спасательных работ.

Практические занятия. Отработка отдельных элементов спасработ, ре­шение ситуационных задач.

12.          Физическая подготовка туриста

Повторение темы уровня НП. Значение круглогодичной подготовки. Основные виды нагрузок в горном туризме. Методика закаливания.

Практические занятия. ОФП и специальная подготовка в соответствии с Циклами подготовки.

13.           Морально-психологическая подготовка

Значение. Психологический климат туристской группы. Его формирование. Понятие о лидерстве в группе.

Практические занятия. Сюжетные игры. Психологические задачи элементы автогенной тренировки.

 1.           Первая доврачебная помощь в походе. Профилактика травм, самоконтроль

Повторение и углубление темы уровня НП. Особенности воздействия горного климата на организм. Акклиматизация. Типичные случаи травм и забо­леваний в горах, профилактика, лечение.

Практические занятия. Оказание практической доврачебной помощи при типичных случаях травм и заболеваниях.

 1. Оказание помощи и транспортировка пострадавшего

Подъем и спуск пострадавшего подручными средствами. Вязка носилок. Транспортировка пострадавшего по различному рельефу.

Практические занятия. Вязка носилок, обработка способов транспор­тировки пострадавшего.

 1. Краеведческая работа в походе. Охрана природы

Повторение и углубление темы НП.

 1. Туристские слеты и соревнования

Организация слетов и соревнований. Виды туристских соревнований, по­становка дистанций, методика судейства. Тактика подготовки и участия в со­ревнованиях.

Практические занятия. Участие в слётах, соревнованиях по горному туризму в качестве участников и судей.

 1. Подготовка, организация и подведение итогов горного туризма

Повторение и углубление темы уровня НП. Участие в заочных соревно­ваниях на лучший туристский поход.

19. Спецкурсы

Расширение и углубление программ, предусмотренных уровнем НП.

20. Зачетный горный поход П к.с.

По общей схеме, предложенной на уровне НП.

ве в группе. Оценка ситуации

 

Учебно-тематический план (квалификационный уровень СС, третий год обучения)

При планировании работы уровня СП необходимо несколько сократить объем теоретических занятий, больше часов отвести на закрепление практиче­ских навыков, подготовке к горному походу Ш к.с, изучению материалов по конкретным туристским районам, расширению тематики спецкурсов.

Условия реализации программы

 

 1. Руководителем кружка может быть педагог с опытом участия в горных,
  пеших походах не ниже II-III к.с.

При планировании походов в высокогорье необходим перевальный опыт руководителя 1Б — 2А к.с.

 1. Горно-пешеходный туризм в силу отделенности горных систем от Рес­публики Беларусь является достаточно «дорогим» видом туризма и требует серьезной финансовой базы. Это обстоятельство требует от руководителя уме­ния кропотливой работы с родителями кружковцев, спонсорами и т.п.
 2. Для походов в горной местности требуется достаточно дорогостоящее специальное снаряжение (веревки, карабины, ледорубы, крючья, специальная обувь и т.п.).
 3. Спортивные походы в горной местности предъявляют серьезные тре­бования к здоровью, физической и морально-психологической подготовке кружковцев и руководителя.

Таким образом, для полноценного освоения всей программы кружка не­обходимо ответственно взвесить организационные ресурсы и возможности с учетом вышесказанных обстоятельств. В противном случае курс может быть освоен только по «программе-минимум», т. е. с пешим походом по Беларуси.

Литература для педагогов

 1. Алешин В. М, Серебренников А. В. Туристская топография.           - Профиздат, 1985.
 2. Арбит А. Е., Луговьев Д. А. Фотография и киносъемка в путешествии

—М., Профиздат, 1989.

 1. Аркин Я. Г., Захаров П. П. Люди в горах. — М, ФиС, 1986.
 2. Барри Роджер Г. Погода и климат в горах. — Л., Гидромедиздат, 1980.
 3. Бардин К. Б. Азбука туризма. — М., Просвещение, 1973.
 4. Берман А. Е. Юный турист. — М., ФиС, 1977.
 5. Берман А. Е. Среди стихий, —М., ФиС, 1983.
 6. Винокуров В. К., Левин А. С, Мартынов И. А. Безопасность в альпи­низме. — М., ФиС, 1983.
 7. Верба И. А., Голицин С. М,, Куликов В. М, Рябов Е, Г. Туризм в шко­ле. — М, ФиС, 1983.
 8. Ветер странствий. — М., ФиС. — Вып. 1-25.
 9. Волков Н. Н. Спортивны походы в горах. — М, ФиС, 1974.
 10. Ганопольский В. И. Уроки туризма. — Минск, НМЦентр, 1998.
 11. Гранильщиков Ю. В. и др. Горный туризм. —М., ФиС, 1966.
 12. Захаров П. П. Инструктору альпинизма. — М., ФиС, 1988.
 13. Коструб А. А. Медицинский справочник туриста. — М., Профиздат, 1987.
 14. Кузнецов А. А. Люди и горы. — М., ФиС, 1970.
 15. Линчевский Э. Э. Психологический климат туристской группы. — М, ФиС, 1981.
 16. Лосев К. С. По следам лавин. — Л., Гидрометиздат, 1983.
 17. Моринов Борис. Проблема безопасности в горах. — М., ФиС, 1981.
 18. Остапец А. А. В походе юные. — М., Просвещение, 1978.
 19. Остапец А. А. Педагогика туристскс—краеведческой работы в школе.

— М., Педагогика, 1985.

 1. Отуотр Мантгомери. Охотники за лавинами. — М., Мир, 1980.
 2. Питание в туристском путешествии. — М., Профиздат, 1986.
 3. Побежденные вершины. Сборники. :— М., Географиздат и Мысль, 1948-1978.
 4. Снаряжение для горного туризма. Сост. Директор Л.Б. — М., Про­физдат, 1982.
 5. Шатаев В. Н. Категория трудности.
 6. Штюрмер Ю. А. Охрана природы и туризм. — М., ФиС, 1974.
 7. Штюрмер Ю.А. Опасности в горах. —М., Турист, 1974.
 8. Эверест-82. Сост. Захаров И. П. — М., ФиС, 1984.

 

Литература для учащихся

 1. Арбит А. Е., Луговьер Д. А. Фотография и киносъёмка в путешествиях. — М., Профиздаг, 1989.
 2. Бардин К. Б. Азбука туризма. — М., Просвещение., 1973.
 3. Берман А. Е. Юный турист. — М., ФиС, 1977.
 4. Берман А. Е. Среди стихий, — М., ФиС, 1983.
 5. Ветер странствий. — М., ФиС (Альманах).
 6. Вертикальный мир (журнал).
 7. Вольный ветер (газета).
 8. Гвоздецкий Н. А., Голубчиков Ю. Н. Горы. — М., Мысль, 1982.
 9. Отуотер Мантгомери. Охотники за лавинами. — М., Мир, 1980.

10. Побежденные вершины. Сборники. Географиздат.

11. Шатаев В. Н. Категория трудности

12. Эверест-82. Сост.Захаров П. П. — М., ФиС, 1984.

 

 

 

 

свернуть

«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ»

«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ»

развернуть

«ЮНЫЕ ТУРИСТЫ»

Пояснительная записка

Одним из наиболее эффективных средств коллективного воспитания, разумной организацией свободного времени, формирования личности детей и подростков, здорового образа жизни, физического развития ребенка, оздоровления являются туристско-краеведческие кружки.
Их специфика, особенности организации учебно-воспитательного процесса, педагогически грамотная туристско-краеведческая работа с детьми значительно облегчает решение задач всестороннего развития личности ребенка.
Примерная программа кружка «Юные туристы» – это, прежде всего, приобретение начальных знаний, умений и навыков, которые будут так необходимы детям при дальнейших занятиях в туристско-краеведческих кружках и объединениях.
Это первая ступенька в «большой туризм», первые шаги по родным местам своей «малой Родины», первое познание и изучение окружающего мира. Поэтому кружок «Юные туристы» может быть организован как в детском саду для детей дошкольного возраста (подготовительная группа, возраст 6 лет), так и в школе, внешкольном учреждении для детей до 13-летнего возраста включительно.
Примерная учебная программа первого года занятий рассчитана на 216 часов, с сентября по май включительно. Педагог-руководитель кружка имеет возможность с учетом опыта работы и личного творчества, исходя из времени года и погодно-климатических условий, самостоятельно распределять последовательность изучения тем программы, устанавливать продолжительность занятий, которая не должна превышать 2-х академических часов в помещении и 4-х часов на местности.
Продолжительность нормируемой части рабочего времени определяется в астрономических часах и включает в проводимые занятия, независимо от их продолжительности, короткие перерывы между ними, а также часы организационно-воспитательной работы. В каникулярное время руководитель кружка, как правило, может увеличить (в пределах учебной программы) количество и продолжительность занятий при условии организации активной оздоровительно-познавательной деятельности учащихся на свежем воздухе в условиях природной среды.
Предлагаемая программа рассчитана на учащихся, занимающихся в кружке первый год. Однако, если руководитель кружка занимается с детьми начиная с 6-летнего возраста, то данную программу можно использовать как трехфазную (на три года обучения), постепенно увеличивая объем изучаемого материала, сложность нагрузки, планируя проведение двухдневных походов, экскурсий и экспедиций с учащимися кружка.
Первые навыки, умения и знания об окружающем мире дети получают в детском саду на занятиях в уголках природы, прогулках, экскурсиях. Поэтому туристско-краеведческая деятельность учащихся с первого класса общеобразовательной школы может быть более целенаправленной, становясь важным средством накопления знаний и развития интереса к учебе, укрепления связи обучения с жизнью.
Данная программа тесно связана с учебно-воспитательным процессом в начальных классах и способствует широкому ознакомлению детей с окружающим миром. Учитывая возрастные особенности младших школьников, учащиеся начальной школы знакомятся непосредственно с окружающим их миром – семья, школа, микрорайон, населенный пункт, зеленая зона.
Учащиеся среднего школьного возраста знакомятся с достопримечательными местами и лесопарковой зоной своего района, а в сельской местности – с ближайшими населенными пунктами.
Наиболее доступными формами организации кружка «Юные туристы» являются беседы, практические занятия в помещении и на местности, прогулки на природе, экскурсии, одно-, двухдневные походы, утренники, слеты «Тури-ста», простейшие туристско-краеведческие игры и соревнования.
Руководитель кружка «Юные туристы» должен иметь высшее образование, опыт участия в туристских походах, путешествиях, знать нормативные документы Министерства образования по вопросам организации и проведению туристских походов, путешествий, экскурсий с детьми, инструкции по технике безопасности, уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
В процессе занятий в кружке, участвуя в походах, путешествиях, экскурсиях юные туристы научатся:
 первым туристским навыкам и умениям;
 бережному отношению к природе;
 умению составлять план путешествия и разрабатывать маршрут похода, экспедиции;
 фиксировать наблюдения за природой или другими явлениями, составлять прогнозы погоды;
 ориентироваться на местности, используя компас, карту, природные объекты;
 принимать участие в пешеходных однодневных переходах с рюкзаком;
 иметь представление об оказании первой медицинской помощи пострадавшим;
 уметь поставить палатку, приготовить пищу на костре, ремонтировать туристское снаряжение;
 составлять дневник похода, отчет.
Целью занятий в кружке «Юные туристы» является развитие двигательной, функциональной и познавательной активности учащихся, укрепление их здоровья, физического и психологического, социализация в обществе. При этом предполагается решение следующих задач:
 оздоровление и закаливание детей в условиях природной среды;
 развитие исполнительской и творческой активности учащихся в процессе занятий в кружке;
 вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность средствами туризма;
 адаптацию организма ребенка к физическим нагрузками, получаемым во время занятия туризмом.
Конечной целью кружка «Юные туристы» является получение учащимися минимума туристско-краеведческих знаний и умений. Оказание ими посильной помощи в проведении школьных туристских вечеров, слетов, соревнований.
Учитывая возрастные особенности учащихся, большую часть занятий кружка «Юные туристы» необходимо проводить в виде практических в учебном классе, на местности, используя принцип «Игра – обучение» и меньшее количество часов отводить на лекции и беседы.
План занятий необходимо составлять так, чтобы постоянно поддерживать интерес учащихся к изучаемой теме, итогом изучения которой может быть экскурсия к интересному историческому или природному объекту, поход, участие в школьных туристских мероприятиях. Желательно, чтобы кружковцы знали о предстоящем летнем мероприятии, в котором лучшие из них примут участие – туристский лагерь, поход, экспедиция, экскурсия.
Содержание занятий кружка следует постепенно усложнять: постоянно идти от простого к сложному. Например: туризм как понятие – туристское снаряжение – укладка рюкзака – прогулка в природу – бивак – элементы техники туризма – однодневный поход – преодоление препятствий – самоконтроль и т. д. При этом не допускается перегрузка учащихся.
Прогулка, поход от 3-х до 8 км является хорошей тренировкой перед многодневным путешествием, а умение вести наблюдение за погодой, окружающей средой поможет при составлении дневника или отчета по итогам похода, путешествия.
Руководитель кружка обязан обеспечить условия для безопасного проведения практических занятий на местности, прогулок, экспедиций, походов и путешествий. С этой целью он обязан знать и выполнять Инструкцию об организации участия обучающихся учреждений образования в туристских походах и экскурсиях, постановление Министерства образования Республики Беларусь № 35а от 17.07.2007 года, правила пожарной безопасности, постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь «Об утверждении правил автомобильных перевозок пассажиров в Республике Беларусь» № 23 от 22.07.2002 (в ред. постановлений Минтранса от 21.01.2004 № 5 и от 17.03.2005 № 16) гл. 11 «Перевозки групп детей автобусами», обеспечить соблюдение техники безопасности при организации работы у костра, организации купания учащихся.
В работе кружка «Юные туристы» очень важен должностной инструктаж при распределении обязанностей среди кружковцев на каждую прогулку, поход, экскурсию, экспедицию. Практическая эффективность кружка достигается только тогда, когда в эту деятельность включен каждый учащийся выполнением обязанностей, например, командир, зав. питанием, снаряжением, кухней, санитар, физорг, редактор походного дневника, газеты и т. д.
Распределить обязанности среди кружковцев необходимо так, чтобы к исполнению их каждый раз привлекались другие участники кружка. Все это позволяет выявлять наиболее способных к той или иной работе юных туристов.
С первых дней занятий кружка необходимо провести родительское собрание, подробно рассказать родителям о планах занятий, походов, экскурсий, об условии их проведения, о личном снаряжении юных туристов. В процессе занятий кружка желательно привлекать родителей, старших братьев, сестер к участию в прогулках, походах и экскурсиях.
Для занятий кружка, организации походов, экспедиций следует пользоваться снаряжением, оборудованием, имеющимся в школе либо во внешкольном учреждении.
Программа кружка «Юные туристы» носит примерный характер и может изменяться, дополняться педагогами-руководителями кружков в зависимости от возраста детей, их интереса к кружковым занятиям, местных условий и других ситуаций.
Учебно-тематический план

№ Темы Всего часов В том числе
теорет. практ.
1 2 3 4 5
1. Туризм как средство познания мира. История отечественного туризма. Детский туризм и краеведение в Беларуси. 8 6 2
2. Психолого-педагогическая и врачебно-медицинская диагностика функционального и физического развития и тестирование обучающихся 6 - 6
3. Родной край. Охрана окружающей среды. Основы экологических знаний. 14 6 8
4. Туристские прогулки и походы, экскурсии, путешествия. 18 4 14
5. Основы безопасности в природной среде. Изучение правил по соблюдению техники безопасности в походе, экскурсии, экспедиции. 20 12 8
6. Топографическая подготовка юного туриста. 16 8 10
7. Туристское и экскурсионное ориентирование. 26 8 18
8. Всесторонне развитие, физическое совершенствование учащихся в процессе занятий в кружке «Юный турист». 20 6 14
9. Краеведческие навыки и умения. Наблюдение за погодой. 20 4 16
10. Спортивно-оздоровительный туризм. 16 6 10
11. Туристское снаряжение. 12 4 8
12. Личная гигиена юного туриста. Первая доврачебная помощь. 14 6 8
13. Туристские бытовые навыки юного туриста. 16 6 10
14. Подведение итогов походов, экскурсий, экспедиций. 10 4 6
15. Итоговый летний туристский поход, экскурсия, путешествие
16. ВСЕГО: 216 80 136

Занятия кружка необходимо проводить в виде теоретических, практических на местности (экскурсии, прогулки, походы), практических в помещении (обработка и оформление итогов прогулки, экскурсии, наблюдений за погодой и т. д.).
Согласно данной программе, на протяжении учебного года планируется проведение 40 теоретических и практических занятий в помещении, 6-7 однодневных походов и экскурсий, 20 практических занятий на местности, прогулок в природу, экскурсий в музеи, к памятникам истории и культуры, природным объектам. Во время каникул (в межсезонье) возможно проведение однодневных походов, путешествий или загородных экскурсий (в зависимости от погодных условий). Во время летних каникул — двухдневный поход, путешествие или участие в профильном туристском лагере, по итогам которого учащиеся представляют гербарии, отчеты, оформляют газеты, уголки «Юного туриста» и т. д.


Содержание программы

1. Туризм как средство познания мира. История отечественного туризма. Детский туризм и краеведение в Беларуси.
Туризм как средство комплексного воспитания, приобщения юных туристов к природе, расширения кругозора, получения дополнительных знаний об окружающем мире. Воспитание чувства любви к «малой Родине», гордости за свою республику, за свой народ.
Туризм как один из наиболее популярных видов активного отдыха. Стремление к открытию и познанию мира. История развития туризма в Беларуси. Основные этапы детского туризма и краеведения в системе внешкольных учреждений воспитания и обучения.
В туристских походах, путешествиях, экскурсиях школьники пополняют знания по географии, истории, литературе и другим предметам школьной программы, знакомятся с историческим прошлым и настоящим родного края, его знаменитыми земляками, национальной культурой и традициями белорусского народа. В походах воспитывается чувство дружбы, коллективизма, взаимовыручки, совершенствуется физическое и умственное развитие. Учащиеся приобретают полезные навыки и умения. Приобщаются к участию во Всебелорусской туристско-краеведческой экспедиции учащихся «Наш край» и республиканской акции «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся», основное содержание которых – изучение школьниками в походах, путешествиях, экскурсиях природы, истории, экономики, культурных традиций, экологических проблем родного края.
Кодекс туриста, рассказы о знаменитых путешественниках, интересных походах (демонстрация кино, слайдов, диафильмов).
Заполнение анкет участников кружка.
Знакомство с родителями.
2. Психолого-педагогическая и врачебно-медицинская диагностика функционального и физического развития и тестирование обучающихся
Входное тестирование и диагностика (наличие медицинских справок с отметкой об отсутствии противопоказаний для занятий туризмом).
Рассказ детей о своих друзьях и своей семье. Рисунки детей на тему «Моя семья».
Выявление психолого-педагогического портрета окружения обучающихся в кружке детей. Режим дня, физическое развитие и подготовленность, самоконтроль учащихся.
Проведение тестов с целью выявления темперамента, воображения, типа памяти, склонностей ребенка и т.п.
Практические занятия.
Проведение в игровой форме тестов с целью определения (выявления) общего физического и функционального уровня развития учащихся.
Итоговое тестирование, диагностика проводятся в конце учебного года (весной).
Предусматривает: организацию самоконтроля за соблюдением режима дня, ведение (совместно с родителями воспитанников) дневника наблюдения за параметрами физического развития организма обучающихся.
Проведение в игровой форме контрольных тестов с целью констатации динамики общего физического и функционального развития воспитанников за учебный год.
3. Родной край. Охрана окружающей среды. Основы экологических знаний
Республика Беларусь, географическое положение, природа. Общее представление о почвах, растительном и животном мире, полезных ископаемых, рельефе, климате. Реки и озера. Население. Памятные и исторические места. Основы экологических знаний, участие в экологических акциях, викторинах (городских, областных, республиканских), акциях «День птиц», «День воды», «День здоровья» и т.д. Формирование у ребенка собственных туристско-краеведческих и экологических знаний, умений и навыков. Меры по охране окружающей среды родного края. Участие юных туристов в экологических операциях по очистке лесов, борьбе с вредителями леса, охране рек и водоемов от загрязнения. Перечень растений, животных и птиц родного края, занесенных в Красную книгу. Растения, сбор которых запрещен на территории Республики Беларусь, краеведческая работа в походе.
Практические занятия. Навыки ведения дневника, умение описывать отдельные участки пути, фотографирование, уроки рисования, написание короткого рассказа, сказки об увиденном, проведение игры «Краеведческая викторина». Прогулки в природу по ближайшим окрестностям, экскурсии в краеведческий музей, музеи предприятий, школ, к историческим памятникам. Систематический уход за памятниками, как местными так и на маршрутах.
4. Туристские прогулки и походы, экскурсии, путешествия
Наиболее интересные районы для проведения походов и экскурсий. Прогулка с детьми в парк (лес) с целью закрепления знаний об основах экологии, выработке навыков наблюдательности. Прогулка по микрорайону, в котором расположена школа.
Что интересного могут увидеть дети во время туристских прогулок в природу, по близлежащему району.
Практические занятия.
Подготовка рассказа по району путешествия. Оформление впечатлений о прогулках, изготовление рисунков увиденного. Редкая информация, предания, сказания о предполагаемом районе путешествия. Игра «Путешествуем по карте».
5. Основы безопасности в природной среде. Изучение правил по соблюдению техники безопасности в походе, экскурсии, экспедиции
Юный турист должен выполнять правила безопасности в туристско-экскурсионных мероприятиях. Выполнение указаний руководителя группы – как основы безопасности на прогулке, экспедиции, в походе. Знание и соблюдение правил дорожного движения и правил техники безопасности при приготовлении пищи на костре.
Ознакомление учащихся с Инструкцией об организации участия обучающихся учреждений образования в туристских походах и экскурсиях, постановление Министерства образования Республики Беларусь № 35а от 17.07.2007 года. Необходимо обучение детей осторожности и внимательности на прогулках, в походах, экскурсиях, так как это предохраняет от ушибов и ран.
Соблюдение тишины во время туристской прогулки и экскурсии в парк (лес). Правила поведения юных туристов во время различных природно-климатических явлений: гроза, ливневый дождь, снегопад, гололед, туман и т.д. Правила поведения в парке (лесу) при обнаружении очага возгорания, задымления. Правила безопасности при встрече в природной среде (населенном пункте) с представителями животного мира, в том числе домашними животными.
Необходимость выполнения требований педагога-руководителя кружка. Взаимопомощь в туристской группе.
Правила поведения юных туристов в спортивном зале, учебно-тренировочном туристском комплексе, бассейне (при условии организации проведения занятий в бассейне с целью обучения плаванию), на улице, в общественном транспорте, в парке (лесу).
Правила поведения на экскурсиях и туристских прогулках. Правила поведения юных туристов в учебных и досуговых учреждениях (музеях, театрах, кино и т.д.). Правила соблюдения личной безопасности с посторонними чужими людьми.
Правила обращения с колюще-режущими предметами, электроприборами, предметами бытовой химии и медикаментами. Правила поведения в чрезвычайных аварийных ситуациях. Телефоны аварийных служб.
Практические занятия
Игры на темы: «Что делать в случае… запаха газа, задымления, грозы, ливня и т.п.», «Действие в чрезвычайной ситуации во время экскурсии, туристской прогулки».
Правила перехода улицы.
6. Топографическая подготовка юного туриста
Азбука топографии: мой дом, моя школа, школьный двор, стадион. Умение составить план дома (квартиры), школы, школьного двора, расположения различных комнат, кабинетов в доме, школе и их назначение. Спортивная площадка (зал), их оборудование.
Практические занятия
Экскурсия по зданию школы, кабинетам и другим помещениям. Экскурсия на школьный двор и пришкольный участок. Назначение различных построек и объектов школьного двора. Экскурсия во внешкольное учреждение.
План местности. История развития способов изображения земной поверхности и их значение для человечества.
Рисунок и простейший план местности (школьного двора, двора своего дома или своей улицы), изображение местности на рисунке, схеме, плане, фотография местности.
Практические занятия
Нарисовать план: парка, класса, своей комнаты. Знакомство с планом расположения школы, школьного двора, своего дома или своей улицы. Измерение расстояния шагами или парами шагов на школьном дворе, в парке. Освоение навыков чтения и движения по схеме (плану школы) или школьного двора. Коллективный просмотр мультфильмов, обсуждение историй из книг, где герои используют план местности или рисунки в самых различных целях: поиск кладов, постройки жилища «для друзей», путешествия.
Условные знаки. Способы изображения на рисунках, схемах и планах водных объектов: рек, озер, морей, болот и т.д., искусственных сооружений (мостов, эстакад и т.д.), растительности и проч. Простейшие условные знаки.
Знакомство с изображением местности, школьного двора (ближайшей рощи, парка). Роль топографа в туристской группе. Умение составить легенду простейшего туристского маршрута.
Практические занятия
Умение рисовать условные знаки. Кроссворды по условным знакам. Умение нарисовать с помощью условных знаков лесную поляну, школьный стадион, дерево, лес, дорогу и т.п.
Овладение навыками чтения легенды маршрута во время туристской прогулки. Составление легенды движения группы при помощи условных знаков.
7. Туристское и экскурсионное ориентирование
Ориентирование по сторонам горизонта. Понятие определений горизонт, стороны горизонта. Определение сторон горизонта по объектам растительного и животного мира, по местным признакам.
Практические занятия
Выработка навыков определения сторон горизонта по солнцу, природным объектам.
Ориентирование на местности: в лесу, у реки, в поле. Способы ориентирования на местности. Линейные ориентиры: дорожки, тропы, линии электропередач, просеки, точечные ориентиры и объекты. Рельеф. Ориентирование по звездному небу, солнцу. Измерение расстояния шагами, временем движения.
Практические занятия
Ориентирование с использованием легенды в школе, парке, микрорайоне. Ориентирование в парке по системе тропинок и аллей.
Виды туристского ориентирования. Знакомство с основами правил соревнований по туристскому ориентированию. Виды туристского ориентирования. Права и обязанности участников соревнований. Номер участника соревнований и способы его крепления. Упаковка и обеспечение сохранности карты (схемы) при работе с ней в условиях природной среды.
Правила, технические приемы и условия соревнований туристского ориентирования на маркированной трассе. Способы маркировки трассы.
Обозначение маршрута на схеме, плане местности. Необходимость повышенного внимания участников соревнований на обозначенном маршруте. Основные правила, технические приемы и условия соревнований по ориентированию на обозначенном маршруте. Оборудование КП: призма, компостер, карандаш. Способы отметки на КП компостером и карандашом.
Практические занятия
Движение по плану (схеме). Прохождение дистанций «Маркированный маршрут» и «Обозначенный маршрут» совместно с педагогом. Прохождение дистанций «Ориентирование по выбору» совместно с педагогом. Обучение навыкам отметок на КП компостером в карточке участника. Игра-состязание на местности (школьном дворе) «Отметься на КП!»
Экскурсионное ориентирование.
Экскурсионные объекты: памятники истории, архитектуры, природы и т.п. в микрорайоне школе, на своей улице, в населенном пункте, где живешь. Выявление и нанесение на бумагу план микрорайона и различных памятников, природных объектов и т.п.
Практические занятия
Чтение легенды. Движение по легенде в микрорайоне школы, по улицам населенного пункта с отслеживанием указанным в легенде объектов, расстояний, направлений движения. Работа туристской группы при движении по легенде на экскурсии. Прохождение экскурсионной дистанции под руководством педагога-руководителя кружка.
8. Всесторонне развитие, физическое совершенствование учащихся в процессе занятий в кружке «Юный турист»
Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, повышение работоспособности. Комплекс утренней физической зарядки. Гигиена при занятии физическими упражнениями. Закаливание. Подвижные игры. Занятия гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием. Маршевая подготовка. Преодоление препятствий. Движение в походе, темп, строй, остановки для отдыха.
Практические занятия
Освоение техники бега. Бег в колонне по одному по пересеченной местности. Бег по лестнице, бег «серпантином», бег с препятствиями. Прыжки в длину, в высоту. Упражнения на развитие быстроты, ловкости, скоростно-силовых качеств, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей. Гимнастические упражнения. Спортивные подвижные игры (в том числе народные). Прогулки в природу, однодневные походы протяженностью 5-7 км.
9. Краеведческие навыки и умения. Наблюдения за погодой
Основы краеведения: родословие – состав семьи, семейные традиции и семейные праздники.
История и местные традиции. Участие юных туристов в республиканских акциях: «Милосердие», «Память», «Долг». Во всебелорусской туристско-краеведческой экспедиции учащихся «Наш край», в акции «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся».
Практические занятия
Просмотр тематических фильмов и слайд-фильмов, рассказ о своих родителях, родственниках, друзьях, рисунки «Моя семья», «Дом, в котором я живу», «Моя комната», «Моя любимая игрушка».
Моя школа. Изучение истории школы, «Мой класс», «Мои учителя», «Учителя и выпускники школы». Выдающиеся люди, ветераны войны и труда.
Практические занятия
Встреча с интересными людьми (выпускниками школы). Прослушивание их рассказов о школьных годах, о времени, в котором они жили, об их современниках.
Природа родного края. Активное знакомство с окружающих миром. Погода, климат своей местности, Республики Беларусь. Местные признаки погоды. Времена года, сезонные изменения в природе. Растения и животные своей местности в разные времена года. Коллекционирование, составление гербария. Значение, наблюдение за погодой. Правила поведения на природе и наблюдение за ней во время туристских прогулок, походов, экскурсий. Приборы для наблюдений за погодой.
Практические занятия
Метеоплощадка. Изучение приборов и оборудования метеоплощадки. Посильное участие в выполнении заданий всебелорусской туристско-краеведческой экспедиции «Наш край» и акции «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся». Краеведческие туристские игры и викторины. Экскурсия в парк, лес. Рисунки по временам года. Рисунки исторических и природных памятников. Поиск и зарисовка (особенно в зимнее время) отпечатков следов животных и птиц, сбор листьев и растений для составления гербариев и пр. Изготовление и установка кормушек для зимующих птиц.
10. Спортивно-оздоровительный туризм
Первые упоминания о занятиях физической культурой и спортом, оздоровительным туризмом. Виды туризма: пеший, водный, велосипедный, горный, спелеотуризм и т.д.
Пешеходный туризм. Порядок движения по дорогам, тропинкам. Способы преодоления простейших естественных препятствий (без применения специального туристского снаряжения). Организация движения группы в лесу по слабо пересеченной и равнинной местности. Преодоление простейших водных преград (ручьев, канав и пр.), техника преодоления крутых склонов (спуски, подъемы)
Практические занятия
Просмотр видеофильмов простейших естественных препятствий без снаряжения. Отработка практических умений и навыков преодоления естественных и искусственных препятствий. Организация переправы через условное болото по установленным кочкам. Переправа по бревну через условный ручей, овраг. Преодоление завалов. Движение по лесным массивам. Движение по песчаным склонам (спуски, подъемы).
Полоса препятствий пешеходного туризма (осень, весна). Естественные и искусственные препятствия. Дистанция соревнований, этапы дистанций. Разметка и маркировка дистанции. Старт и финиш. Способы преодоления препятствий. Правила безопасного преодоления препятствий. Взаимодействие и взаимопомощь членов спортивной туристской команды. Права и обязанности юного спортсмена туриста в команде на соревнованиях.
Практические занятия
Соревнования по преодолению полосы препятствий. Переправа через условное болото по кочкам. Переправа по гати по наведенным кладям (жердям), переправа по бревну на равновесие. Преодоление «завала», «мышеловки», установка и снятие палатки, спуски и подъемы, в том числе по песчаным склонам.
Занятия лыжным туризмом возможны при определенных природно-климатических условиях, когда 2-3 месяца держится снежный наст.
Подбор лыж и снаряжения юным туристам их родителями. Основы техники хождения на лыжах. Техника безопасности при ходьбе на лыжах. Правила движения в строю на лыжном маршруте. Передвижение ступающим и скользящим шагом. Одежда для лыжной прогулки или практических занятий по технике лыжного туризма. Меры предохранения обуви от намокания (бахилы).
Практические занятия
Отработка техники хождения на лыжах. Ходьба на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них. Толчок при помощи лыжных палок. Передвижение на лыжах по лыжне до 2-х км. Игры на лыжах: эстафеты до 50 м. Движение боковыми приставными шагами. Передвижение без лыжных палок по глубокому снегу, без груза и с грузом до 1-2 кг в рюкзаке. Передвижение на лыжах в среднем темпе. Лыжные прогулки. Наблюдения окружающих объектов природной среды. Растительный и животный мир, природные объекты зимой.
11. Туристское снаряжение
Туристское снаряжение: личное и групповое. Личное снаряжение юного туриста для туристских прогулок, экскурсий: рюкзачок, обувь, одежда (белье, спортивный костюм, куртка, брюки, ветровка, головной убор и проч.) Личная посуда, средства личной гигиены. Требования к упаковке продуктов для перекуса. Укладка рюкзачка. Соблюдение гигиенических требований. Подбор личного снаряжения в соответствии с сезонными погодными условиями. Уход за личным снаряжением.
Практические занятия
Игра «Собери рюкзачок к туристской прогулке». Прогулки по микрорайону (окрестностям школы) в межсезонье с целью проверки умений подготовки к туристским мероприятиям.
Групповое туристское снаряжение. Требования к групповому туристскому снаряжению и правила ухода за ним. Виды рюкзаков, палаток, тентов, их устройство и назначение. Специальное туристское снаряжение. Походная постель: Спальные мешки, туристские коврики и их виды. Стойки, колышки для палаток, комплектование ремонтного набора. Подручные средства для просушивания обуви и одежды. Кухонное и костровое снаряжение. Котелки, таганок, лопата для обустройства кострища. Рукавицы, кухонная клеенка, половники, ножи, упаковка для продуктов питания. Складная туристская пила, туристский топорик.
Снаряжение для наблюдения за природой и выполнение простейших краеведческих заданий. Маршрутные документы и схемы (карты) для туристской прогулки и экскурсий. Завхоз туристской группы и его обязанности на туристской прогулке.
Практические занятия
Отбор группового туристского снаряжения. Упаковка и распределение его между участниками туристской прогулки, похода. Овладение навыками использования группового снаряжения и применения его во время туристской прогулки, похода.
Индивидуальный и групповой ремонтный набор. Состав ремонтного набора. Иголки, нитки, булавки, набор пуговиц, набор заплаток, запасные шнурки, клей и пр. Назначение предметов ремонтного набора и правила пользования ими. Ремонт личного и группового снаряжения.
Практические занятия
Игра-состязание «Ремонт личного снаряжения». Способы штопки, заклеивания дыр, наложения заплат, пришивания пуговиц и проч. в форме игры кто быстрее, лучше.
12. Личная гигиена юного туриста. Первая доврачебная помощь.
Общие гигиенические правила и требования в походе, туристской прогулке, экскурсии, экспедиции. Гигиенические требования при организации приема пищи, перекусов, после посещения туалетов.
Личная гигиена юного туриста при занятиях физическими упражнениями и оздоровительно-познавательным туризмом. Поддержание чистоты тела, рук и ног. Меры для предупреждения потертостей при ходьбе. Гигиенические требования к одежде, обуви, жилищу, посуде (личной и групповой). Приемы самоконтроля. Пищевой режим. Зарядка. Утренний и вечерний туалет. Закаливание организма, необходимость принятия душа после выполнения физических упражнений. Обязанности санитара туристской группы.
Практические занятия
Выполнение правил личной гигиены на привале при организации приема пищи. Работа санитара туристской группы. Обсуждение правил личной гигиены с организацией чаепития.
Соблюдение гигиенических требований в походе. Профилактика заболеваний и травматизма. Порезы, ссадины, ушибы, мозоли. Причины, характеристика травм, необходимая помощь. Способы обработки ран. Профилактика и защита глаз от попадания посторонних предметов. Необходимая помощь. Причины ожогов и обморожений. Профилактика обморожений и защита организма от мороза. Признаки и виды ожогов и обморожений.
Профилактика пищевых отравлений. Признаки отравлений. Оказание первой помощи при тошноте и рвоте. Причины и признаки теплового и солнечного удара. Способы их предупреждений. Необходимая помощь.
Правила и способы обработки ран и ссадин. Правила наложения повязок, материалы для обработки ран и наложения повязок.
Практические занятия
Игра «Айболит» (первая доврачебная помощь, измерение температуры, правила обработки ран и ссадин и наложения повязок).
Состав медицинской аптечки для туристской прогулки, похода, экспедиции, экскурсии. Назначение медикаментов, их упаковка и требования к хранению, определение срока годности. Обязанности санитара группы.
Практические занятия
Упаковка и маркировка аптечки для туристской прогулки, похода, экспедиции, экскурсии. Проверка ее комплектности. Сроки годности медикаментов, их упаковка.
Организация транспортировки пострадавшего при несложных травмах. Простейшие средства для транспортировки пострадавшего в условиях туристской прогулки, похода, экспедиции, экскурсии. Способы транспортировки пострадавшего на руках. Взаимопомощь в туристской группе при транспортировке пострадавшего.
Практические занятия
Изготовление транспортных средств из курток и штормовок. Транспортировка условно пострадавшего на слабопересеченном рельефе на руках, при помощи простейших транспортных средств.
13. Туристские бытовые навыки юного туриста.
Правильный выбор места для бивака с учетом правил охраны природы, природно-климатических особенностей местности. Требования к бивакам: наличие дров и закрытого источника питьевой воды, безопасность, эстетичность. Устройство и оборудование бивака. Места для кострища, приготовления и приема пищи, отдыха, умывания, забора воды и мытья посуды, туалета, установки палаток. При отсутствии закрытых источников воды для питья необходимо использовать бутилированную воду.
Практические занятия
Планируемые места организации бивака по плану (спорткарте) местности. Планирование и организация бивака на местности во время туристской прогулки. Организация бивачных работ. Проверка комплектации палатки и ее целостности перед выходом в поход, на туристскую прогулку. Упаковка палатки. Овладение навыками установки, снятия и упаковки палатки на пришкольной площадке или парке, в помещении.
Соблюдение рекомендуемых правил при заборе воды для питья во время туристского похода, прогулки, экскурсии. Рациональное расходование воды во время туристского похода, прогулки. Формирование силы воли и выносливости, соблюдение питьевого режима во время туристского похода, прогулки (тренировки).
14. Подведение итогов походов, экскурсий, экспедиций.
Обработка и оформление собранного материала. Написание отчета. Творческие работы участников похода, туристкой прогулки, экспедиции, экскурсии (рисунки, макеты, фигурки из пластилина). Отчетный туристский вечер в школе, внешкольном учреждении. Издание стенной газеты с рисунками, фотографиями, сделанными участниками туристской прогулки, похода, экскурсии. Организация туристско-краеведческого уголка.
Практические занятия
Составление схемы маршрута туристкой прогулки, похода, экспедиции. Изготовление рисунков, тематических поделок из бумаги и пластилина. Оформление выставки творческих работ участников туристских прогулок, походов, экскурсий, экспедиций. Составление отчета о походе, туристкой прогулке, экскурсии, экспедиции. Подготовка специальной программы «Туристята» для участия в туристском вечере.
15. Итоговый летний туристский поход, экскурсия, путешествие.
Итоговое летнее мероприятие с учащимися кружка проводится вне сетки часов.
Движение группы по заранее спланированному маршруту протяженностью до 7 км. с использованием плана местности (легенды, спорткарты). Организация стоянки туристкой группы, бивака совместно с родителями. Посильное участие детей в заготовке дров и сборе хвороста для костра. Участие в приготовлении пищи на костре совместно с руководителем кружка или родителем. Сервировка дежурными туристского походного стола. Соблюдение правил и требований гигиены. Туристские и другие игры и состязания («Папа, мама, я – спортивная семья» и проч.) Конкурс знатоков растений на поляне привала. Операция «Помоги природе», «Помоги братьям меньшим» (уборка территории стоянки и ближайших окрестностей леса (рощи) от бытового мусора и проч.).

Литература для педагога

1. Адзінцоў С., Сідор С. Займальная геаграфія Беларусі. – Мн., 1995.
2. Бардин К.В. Азбука туризма. Пособие для руководителей туристских походов в школе. – М., 1973.
3. Без лица в личине / сост. Сукач Л.М. – Гомель, 1993.
4. Берман А.Е. Юный турист. – М., 1977.
5. Булай П.И. Первая помощь при травмах, несчастных случаях и некоторых заболеваниях. – Мн., 1989.
6. Былицкая И.Л., Полякова И.Г.: Пособие для организации внеурочной деятельности учащихся. – Мн., 1997.
7. Ганопольский В.И. Внеклассная туристская работа. – Мн., 1998.
8. Ганопольский В.И. Времена года или Приглашение к путешествию. – Мн., 1981.
9. Ганопольский В.И. Туризм в упражнениях и задачах. – Мн., 1999.
10. Ганопольский В.И. Уроки туризма. Пособие для учителей. – Мн., 1998.
11. Детский туризм и краеведение в Беларуси (история в фактах, советах, людях) / автор-сост. Митрахович С.С. – Мн., 2003.
12. Дик Н.Ф., Организация детского отдыха и занятости детей. Книга современного руководителя. – Ростов-на-Дону, 2006.
13. Дитлов А.С., Жданович В. И. и др. Белорусский экватор. – Мн., 1981.
14. Дневник – спутник вожатого детского оздоровительного лагеря. – Мн., 2006.
15. Здоровое питание – здоровый образ жизни / Под. ред. Кузнецова Л.Ф. – Мн., 2004.
16. Знакомься — это улица! Учебно-методическое пособие учителям и воспитателям для внешкольной работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Автор-составитель Г.В.Трофимова, А.О.Сахариленко. – Мн., 1998.
17. Зубович С.Ф. Первые шаги в ориентировании. – Мн., 1990.
18. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика. – М., 1985.
19. Кашлев С.С. Игры-путешествия с экологическим содержанием: Пособие для ученика. – Мн., 1997.
20. Кокорев Ю.Т. Туризм – школа выживания. – Мн., 1982.
21. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. – М., 1988.
22. Литвинович В. Детское молодежное движение – форма взаимодействия молодежи. – Мн., 2000.
23. Лозка А. Беларуская батлейка: Каляндарныя i абрадавыя гульні: Дапаможнік для настаўнікаў, выхавальнікаў, кіраўнікоў гурткоў. – Мн., 1997.
24. Маслов А.Г., Константинов Ю.С. Полевые туристские лагеря. – М., 2000.
25. Методика воспитательной работы: Учебное пособие / Байкова Л.А. и др. – М., 2002
26. Методические рекомендации по мониторингу. - № 120-0010. – М., 2000.
27. Мирошниченко М.М., Лукинов С.П. Энциклопедия досуга. – Ростов-на-Дону, 1996.
28. Организация летнего досуга детей и подростков. – Мн., 2000.
29. Основы здорового образа жизни. Питание и физическая активность. ILST Europe, 1998.
30. Останец А.А. Педагогика туристско-краеведческой работы в школе. – М., 1985.
31. Пилясова Л.В. Развивающие игры и упражнения: Пособие для учителей начальных классов, школьных психологов, руководителей кружков. – Мн., 1998.
32. Питание в туристском путешествии.— М., 1986.
33. Самцов С.К., Пучинский И. М. Юным туристам и путешественникам. – Мн., 1988.
34. Самцов С.К., Черный Д. М. Познай Родину, воспитай себя. – Мн., 1983.
35. Тапорков М.А. Школьные походы в природу. – М., 1968.
36. Торхова Г. Художественное краеведение. – Мн., 1999.
37. Циркун Н.А. Развитие воли у подростков. – Мн., 1998.
38. Цыркун Н.А. Развитие воли у младших школьников: Учебно-методическое пособие. – Мн., 1997.
39. Шмюрмер Ю.А. Краткий справочник туриста. – М., 1985.
40. Шомоди В.Э., Санько В. А. Разговор с природой. – М., 1988.
41. Энциклопедия Здоровье. – Мн., 2003.
42. Энциклопедия туриста. – М., 1993.


Литература для учащихся

1. Астафьев В.И. В лесу и в поле – как дома. В помощь начинающим туристам. – Мн., 1989.
2. Болотов А. Юному туристу. – Мн., 1998
3. Жавнерчик В.Э. Знаете ли Вы свой край: кроссворды, чайнворды, головоломки, ребусы. – Мн., 1986.
4. Заповедными тропами: Пособие для учащихся / Адольф Т.А., Давыдова М.И. и др. – Мн., 1990.
5. Лебедева Н.Т. Формирование здорового стиля жизни школьника: пособие для учащихся. – Мн., 1996.
6. Новикова Е.Ф. Мы художники-умельцы.— Мн., 1991.
7. Останец А.А. На маршруте – туристы-следопыты. – М., 1987.
8. Фрадкин Н.Г. Необыкновенное путешествие. – М., 1978.
9. Шмаков С.А. Игры-шутки. Игры-минутки. – М., 1993.
10. Энциклопедия для девочек и мальчиков. – М., 2000.
11. Я познаю мир. Из истории вещей. Детская энциклопедия. – М., 1995.

«ЮНЫЯ ФАЛЬКЛАРЫСТЫ»

Тлумачальная запіска

Як міжнародны тэрмін, фальклор (англ. folklore – народныя веды, народная мудрасць) азначае народную культуру і па вызначэнні ЮНЕСКА ўключае мову, вусную літаратуру, музыку, танцы, гульні, міфалогію, абрады, звычаі, рамёствы, дойлідства і іншыя віды мастацкай творчасці. Айчынныя даследчыкі па ім разумеюць важнейшую частку нацыянальнай духоўнай культуры, якая аб’ядноўвае паэтычнае, музычнае, драматычнае, харэаграфічнае, дэкаратына-прыкладное, народнае выяўленчае мастацтва.
Мноства і разнастайнасць фальклорных відаў і жанраў, якія цяжка ў поўным аб’ёме ахапіць у параўнальна кароткі тэрмін, прыводзіць да пэўнага скарачэння зместу праграмы вывучэння. Але абраўшы ў якасці асноўнага аб’екта даследавання гульні, забавы, ігрышчы, мы ў комплексе з імі будзем па сутнасці звязаны з усёй разнастайнасцю і багаццем традыцыйнай вусна-паэтычнай спадчынай. Акрамя таго, неабходна зазначыць, што менавіта народныя гульні найлепш спрыяюць фармаванню нацыянальнай свядомасці, далючэнню да патэнцыялу народнай педагогікі, развіццю фізічных і інтэлектуальных здольнасцей дзяцей, пазнанню гісторыі, быту, народнай творчасці. Для дзяцей і педагогаў гэты від дзейнасці бадай самы цікавы і прыдатны для навучання і выхавання.
Праграма пабудавана такім чынам, што з ёю можна працаваць згодна пораў года, вывучаючы адпаведныя каляндарныя звычаі, святы, гульні. Пры неабходнасці педагог можа вар’іраваць тэмамі ў залежнасці ад індывідуальных магчымасцей дзяцей, педагога і мясцовых умоў. З улікам некаторых змен па дадзенай праграме могуць працаваць навучэнцы як старэйшых класаў, так і сярэдніх (або змешаных груп). Акрамя навучальных мэтаў курс таксама скіраваны на практычнае авалоданне лепшымі ўзорамі народных гульняў, выяўлення мастацкіх і фізічных здольнасцей гурткоўцаў, уменняў запісу фальклорных твораў у палявой экспедыцыі. Кіраўнік гуртка таксама выбірае прыдатны час для тэмы “Запіс фальклору”.
Згодна дадзенага ўзору праграмы можна скласці асобна план дзейнасці гуртка па вывучэнні іншага віду ці фальклорнага жанру (замовы, народныя святы і каляндарна-абрадавая паэзія, сямейная абраднасць і паэзія, народная лірычная паэзія, фальклорная проза, паданні і легенды, казкі, малыя жанры фальклору, дзіцячы фальклор, батлейка і г.д.).
Разлік гадзін па тэмах прыведзены ўмоўны. Кіраўніку гуртка прадстаўляецца магчымасць карэкціроўкі яго з улікам рэальных умоў і здольнасцей гурткоўцаў.
Зыходзячы з рэальных магчымасцяў і пажаданняў дзяцей, працу гуртка можна скіраваць пераважна на развучванне народных гульняў, абраўшы прыдатныя формы для рэалізацыі вынікаў, паказу мастацкіх і фізічных здольнасцей гурткоўцаў (вечарыны, спартакіяды народнай гульні, конкурсы і г.д.), ці запісу і збору фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў, іх афармленню, або добра скампанаваўшы два гэтыя накірункі.
Асаблівую ўвагу неабходна звярнуць на завяршальныя заняткі. Імі, напрыклад, могуць быць спартакіяда народных гульняў, якая аб’ядноўвае мастацкі і гульнёва-спартыўны кампаненты.
Мэта гуртка – набыццё першасных навыкаў фалькларыста праз вывучэнне народных гульняў. Асноўнымі задачамі з’яўляюцца:
- вывучэнне асноўных паняццяў і тэарэтычных аспектаў народнай гульні;
- практычнае авалоданне (развучванне) лепшымі ўзорамі святочназабаўляльных жанраў;
- набыццё навыкаў запісу фальклорных твораў ад непасрэдных іх носьбітаў;
- развіццё мастацкіх і фізічных здольнасцей дзяцей;
- прывіццё любові да свайго краю, яго багатай традыцыйнай спадчыны і культурных здабыткаў, выхаванне высокіх грамадзянскіх пачуццяў.
Засвойваючы тэарэтычныя веды і набываючы першыя практычныя навыкі і ўменні дадзенага курса, гурткоўцы павінны ведаць:
• асноўныя тэарэтычныя звесткі пра самы папулярны дзіцячы фальклорны жанр;
• яго падзел на групы (класіфікацыя) і характарыстыку кожнай з іх;
• патрабаванні да запісу фальклору;
павінны ўмець:
• арыентавацца ў асноўных тэарэтычных пытаннях курса і характарызаваць асноўныя групы народных гульняў;
• рабіць палявыя фальклорна-этнаграфічныя запісы і іх пашпартызацыю;
• выканаць два-тры фальклорныя творы, арганізаваць гульню, скласці і правесці камбінаваную эстафету на аснове народных гульняў.

Вучэбна-тэматычны план


п/п Тэмы Усяго
гадзін У тым ліку
тэар. практ.
1. Уводзіны 5 2 3
2. Класіфікацыя народных гульняў і каляндар 10 2 8
3. Падрыхтоўка да экспедыцыі і запіс фальклору 48 5 43
4. Зімовыя гульні і забавы 25 5 20
5. Вясна ў гульнях і забавах 25 5 20
6. Летнія і восеньскія гульні і забавы 25 5 20
7. Вясельныя і радзінныя гульні і забавы 25 5 20
8. Гульні, не звязаныя з календаром і абрадамі 25 5 20
9. Гульні без выкарыстання гульнёвага інвентару 25 5 20
10. Спартакіяда народнай гульні (вечарына, свята і т.п.) 3 1 2
Усяго 216 40 176

Змест праграмы

1. Уводзіны
Што вывучаюць этнаграфія і фальклор. Асноўныя віды і жанры ў вуснай народнай творчасці. Народныя гульні.
Першыя збіральнікі беларускага фальклору і гульні. Гульні ў матэрыялах Е.Раманава, М.Нікіфароўскага, П.Шэйна і іншых этнографаў ХІХ – ХХ ст. Адлюстраванне тэмы гульні ў зборах і даследаваннях сучасных фалькларыстаў і этнографаў Я.Вількіна, Г.Барташэвіч, Л.Салавей, А.Лозкі, П.Гуда, М.Каладзінскага і інш. Месца гульні ў тамах серыі “Беларуская народная творчасць” і іншых выданнях.
Практычныя заняткі. Успаміны: якія гульні былі ў бацькоў і дзядоў і якія з іх ведаюць сучасныя дзеці. Арганізацыя гульнёвых забаў.

2. Класіфікацыя і каляндар народных гульняў, забаў і ігрышчаў
Паходжанне і паняцці народнай гульні, забавы, ігрышча, каляндарных і абрадавых, танцавальных і карагодных гульняў. Сувязь гульні з абрадамі і язычніцкімі культамі.
Прыклады падзелу (класіфікацыя) гульняў (Е. Раманаў, М.Нікіфароўскі, У.Казлоўшчык, Я.Вількін, Г.Барташэвіч, А.Лозка). Класіфікацыя фальклорна-этнаграфічнага матэрыялу па томе “Гульні, забавы, ігрышчы”.
Кароткі каляндар народных гульняў па месяцах і порах года. Развіццё масавай гульнёвай культуры праз кірмашы на Беларусі, іх гісторыя і сучасны стан. Гандлёва-гульнёвыя дзеі і атракцыёны, кірмашовы тэатр, пацехі і забавы.
Практычныя заняткі. Развучванне гульнёвага абраду “Жаніцьба пасьвета” або кірмашовых гульняў і забаў (па выбару).

3. Падрыхтоўка да экспедыцыі і запіс фальклору
Падрыхтоўка тэхнічных сродкаў і вучоба карыстання імі. Навучанне працы з магнітафонам, дыктафонам, відэакамерай, фотаапаратам і інш. Вывучэнне гісторыі, асаблівасцей мовы (дыялекту), літаратуры раёна (вёскі) будучага даследавання (том “Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка гарадоў і раёнаў Беларусі” і інш.).
Правілы і асаблівасці запісу народных гульняў, іншых фальклорных жанраў. Паводзіны з інфарматарамі, паралельны запіс у сшытак і магнітафон. Ідэнтычная дакладнасць запісу: захаванне асаблівасцей мясцовай гаворкі, тлумачэнне незразумелых слоў і выразаў, пастаноўка націску ў словах з нелітаратурным вымаўленнем, запісванне “з голасу, а не пад дыктоўку”. Пашпартызацыя запісаў: год запісу, кім, дзе і ад каго – яго год і месца нараджэння, нацыянальнасць, веравызнанне, прафесія; жанр твора, заўвагі.
Фальклорна-этнаграфічная экспедыцыя. Апрацоўка палявога матэрыялу.
Практычныя заняткі.
Вывучэнне тэхнічных сродкаў запісу фальклорных твораў.
Праца з літаратурай (выданні “Памяць”, хрэстаматыя па фальклоры і інш.).
Выезд гурткоўцаў у палявую экспедыцыю (вёску) з мэтай запісу гульняў і іншых фальклорных жанраў. Апрацоўка сабранага матэрыялу і яго афармленне (насценгазета, альбом-зборнік і інш.).

4. Зімовыя гульні і забавы
Гульні і забавы, звязаныя з варажбой на Андрэя і Каляды. Калядныя ігрышча. Калядаванне. Гульні “Золата”, “Арэхі”, “Каралевіч” і інш.
Калядныя гульні-паказы. Тэматычны змест “Жаніцьбы Цярэшкі”. Міфалогія “Ваджэння казы”, адметнасць і падобнасць з абрадавымі традыцыямі народаў Еўропы. “Звязда”. Хрысціянская і народна-бытавая аснова паказаў “Батлейкі”. Міфалагічны сэнс традыцыйнай гульні “Яшчур”.
Традыцыі еўрапейскіх Карнавалаў і ўсходнеславянскай Масленіцы. “Калодка”, “Маладую вазіць”, “Аб’езд маладога бычка” і інш.
Практычныя заняткі.
Падрыхтоўка каляднай вечарыны.
Запіс і апрацоўка фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў зімовай пары.

5. Вясна ў гульнях і забавах
Архаіка і сімволіка веснавых гульняў. Гуканне вясны. Звычаі і забавы Вялікадня. Вобразы жывёл і птушак, адлюстраванне працоўнага працэсу ў карагодных песнях і гульнях. Міфалогія і архаіка гульняў у “Тура”, “Баяры”, “Проса”, “Ляда”.
Абрадавыя гульні “Страла”, “Тураўскі карагод”. Гісторыя вывучэння, міфалагічны сэнс. Культ Ярылы ў гульнях. Пастухоўскія гульні і звычаі.
Гульні і гульнёвыя абрады праводзін вясны. Сёмушныя і русальныя традыцыі. “Завіванне вянкоў”, “Кумаванне”, гульнёвая варажба.
Практычныя заняткі.
Апрацоўка і развучванне веснавых гульняў, гульнёвых карагодаў.

6. Летнія і восеньскія гульні і забавы
Купальскія традыцыі беларусаў у параўнальным вывучэнні са звычаямі і абрадамі народаў Еўропы. Абрадавы змест Купалля і яго гульнёвы характар у сучаснасці. Збор зёлак, дзявочыя варожбы, прыгатаванне вогнішча і яго распальванне, збіванне конскай галавы, скаканне праз агонь, выраб купальскай лялькі, іншыя абрадавыя гульні.
Працяг Купалля ў пятроўскіх традыцыях. “Развіванне вянкоў”. Гушканне на арэлях.
Характар асенніх абрадавых гульняў. “Жаніцьба коміна”. “Пячэнне ката”. Жніўны абрадава-гульнёвы і святочна-ўраджайны комплексы.
Практычныя заняткі.
Апрацоўка запісаў і развучванне гульняў летняга перыяду.
Правядзенне Купалля.

7. Вясельныя і радзінныя гульні і забавы
Месца вяселля ў каляндарным цыкле абрадавых гульняў. Шлюбныя традыцыі Малой вясельніцы, Пакроваў і іншых пораў.
Гульнёвыя моманты і тэатралізаваныя жартоўныя прадстаўленні ў этапах вяселля. Трансфармацыя абрадаў у гульнёвы характар іх правядзення. Тэатралізацыя і гульня ў этапах сватання і заручын, “Рагатка”, жартоўнае вяселле падстаўных “маладых”, выпрабаванні маладых, “Цыганы” і інш.
Месца гульні сярод радзінных абрадаў, сямейнай абраднасці і каляндарным земляробчым крузе. Шанаванне бабулі ў звычаях Масленіцы, Вялікадня, Бабіна лета, Каляд і інш. Гульнёвыя звычаі “цягання бабкі на баране”.
Практычныя заняткі.
Апрацоўка запісаў.
Падрыхтоўка альбома, зборніка і інш.

8. Гульні, не звязаныя з календаром і абрадамі
Гульні, не звязаныя з календаром, у якіх выкарыстоўваецца спецыяльны інвентар. Назва палкі ў якасці інвентару: біта, рагуля, клюшка, дручок, піка, паленты, кіёк, клёк; чырадкі, шпянёк, слупок, рухі, кеглі, кароглі. Змест гульняў у “Крэглы”, “Рухі”, “Пікар”, “Клёк”, “Свінку”, “Чыжык” і інш.
Мяч як важнейшы атрыбут гульняў і забаў. Рэчы, якія яго замянялі ў ранейшы перыяд. Традыцыі правядзення гульняў у “Лапту”, “Горад-поле”, “Вышыбайла”, “Рагавы”, “Ямачкі”, “Апука” і інш. Гульні з выкарыстаннем мячыка і палкі (“Перагон” і інш.).
Гульні з іншым інвентаром (каменьчыкамі, жарабейкамі, сцізорыкам і г.д.). Забавы і гульні “Гула”, “Кацёлка”, “Калдыбы”, “Кароль”, “Каменьчыкі”, “Транпыж”, “Класы”, “Цот і лішка” і інш.
Практычныя заняткі.
Развучванне гульняў (па выбары) з выкарыстаннем разнастайнага інвентару.

9. Гульні без выкарыстання гульнёвага інвентару
Падзел гульняў, якія ўжываюцца без спецыяльнага інвентара або з выпадковымі спадручнымі прадметамі, што выконваюць не асноўную ролю ў дзеяннях.
Гульні з бегам, лоўляю і пошукам. Галоўная мэта і сэнс “Дагонак”, “Пятнашак”, “Даганялак”, “Закалдовак”. Змест больш развітых гульняў тыпу “Хованкі”, “Жмуркі”, “Сляпак” і г.д. Выхаваўчы момант дыялагічных гульняў у “Ката і мышку”, “Каршун і качкі”, “Гусі”, “Хорт” і інш.
Гульні і забавы з элементамі барацьбы і іншымі сілавымі прыёмамі. Беларуская барацьба “Дужанні” і “Боркі”, іх спосабы. Даследаванні Ул. Казлоўшчыка і інш. Развіццё фізічных здольнасцяў у “Кулачках”, “Пацягах”, “Перацяжак”, “Пеўнях”, “Вежах” і г.д.
Гульні з дзеяннямі, якія патрабуюць наглядальнасці, кемлівасці і іншых якасцей. Іх змест. Паняцце пра гульні з перавагаю элементаў інтэрмедыі, харэаграфіі, імітацыі або з творчай выдумкай. Розныя забавы і пацехі.
Практычныя заняткі.
Развучванне гульняў.
Складанне камбінаваных эстафет з народных гульняў і іх правядзенне.

10. Спартакіяда народнай гульні
Падрыхтоўка і правядзенне заключнага занятку ў выглядзе спартакіяды народнай гульні як мастацка-культурнай і спартыўнай імпрэзы (або вечарыны, свята на фальклорнай аснове, кірмашовага фесту і г.д.).

Умовы рэалізацыі праграмы

Ктраўніком гуртка можа быць педагог, у праграме падрыхтоўкі якога ў ВНУ былі закладзены гадзіны на вывучэнне фальклору, або тыя, што прайшлі спецыяльную курсавую перападрыхтоўку. Асабліва прыдатны спецыяльнасці “Сусветная і айчынная культура. Фальклор”, “Сусветная і айчынная культура. Рытміка. Харэаграфія”, якія набываюцца ў БДПУ, дзе рыхтуюцца кіраўнікі мастацкіх калектываў для адукацыйных устаноў.
Для паспяховага правядзення фальклорнай экспедыцыі і заняткаў патрабуецца адпаведнае мастацка-тэхнічнае забеспячэнне, асабліва магнітафонамі (дыктафонамі) з разліку як мінімум адзін апарат на чатыры навучэнцы.
Калі заняткі праводзяцца ў гарадской установе (пры неабходнасці і ў вясковай), важна прадугледзець фінансавае забеспячэнне выезду гурткоўцаў у фальклорную экспедыцыю ў вёску як мінімум на суткі.

Літаратура

Арлова Г.П. Беларуская народная педагогіка. Мн., 1993.
Арлова Г.П. Народная педагогіка ў выхаваўчай рабоце школы. Мн., 1995.
Барташэвіч Г.А.Вершаваныя жанры беларускага дзіцячага фальклору. Мн., 1976.
Беларускія народныя гульні. Мн.: Юнацтва, 1993. 40 с.
Беларускія народныя гульні ў школе / Склад. У.М.Краж, В.В.Трубчык. Мн., 1993.
Беларускі фальклор у сучасных запісах: Традыцыйныя жанры: Брэсцкая вобласць / Уклад. В. А. Захарава. Мн.: Універсітэцкае, 1973. 304 с.
Беларускі фальклор у сучасных запісах: Традыцыйныя жанры: Гомельская вобласць / Уклад. В. А. Захарава і інш. Мн.: Універсітэцкае, 1989. 384 с.
Беларускі фальклор у сучасных запісах: Традыцыйныя жанры: Мінская вобласць / Уклад. В. Д. Ліцвінка; Уклад. муз. часткі Г. Р. Кутырова. Мн.: Універсітэцкае, 1995. 477 с.
Веснавыя святы / Склад. А.Аляхновіч, А.Лозка. Мн.: Беларус, 2000. 158 с.
Вількін Я.Р. Беларускія народныя гульні. Мн., 1996.
Восеньскія святы/ Склад. А.Ю.Лозка. Мн.: Беларусь, 1995. 110 с.
Гуд П.А., Гуд Н.І. Беларускі кірмаш. Мн.: Полымя, 1996. 268 с.
Гульні, забавы, ігрышчы / Склад. А.Ю.Лозка. Мн.: Навука і тэхніка, 1996; 2000; 2002. 534 с.
Гульнёвы падворак / Укл. К.Л.Лабчэўская. Мн., 2001.
Дай, Божа, знаць, з кім век векаваць: Беларуская народная варажба / Склад. У.А.Васілевіч. Мн.: Навука і тэхніка, 1993. 63 с.
Дзіцячы фальклор / Склад. Г.А.Барташэвіч, В.І.Ялатаў. Мн.: Навука і тэхніка, 1972.
Жаніцьба Цярэшкі / Склад. Л.М.Салавей. Мн.: Навука і тэхніка, 1992. 519 с.
Зімовыя святы / Склад. А.Аляхновіч, А.Лозка. Мн.: Беларусь, 1999. 159 с.
Калачова І.І. Народныя традыцыі і звычаі выхавання. Мн., 1999.
Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: Зимние праздники. М., 1973; Весенние праздники. М., 1977; Летне-осенние праздники. М., 1978; Исторические корни и развитие обычаев. М., 1983.
Летнія святы / Аўт.-укл. А.Ю.Лозка. Мн.: Беларусь, 2001. 162 с.
Лозка А.Ю. Беларускі народны каляндар. Мн.: Полымя, 2002. 239 с.
Лозка А. Беларускі скаўтынг. Мн.: Полымя, 1997. 188 с.
Лозка А. Беларуская батлейка. Каляндарныя і абрадавыя гульні. Мн.: Тэхналогія, 1997. 183 с.
Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре. М., 1982.
Миронова Р.М. Игра в развитии активности детей. Мн.: Народная асвета,1989. 176 с.
Народная педагогіка беларусаў / Адк. рэд. С.В.Снапкоўская. Мн.: НІА, 1996. 166 с.
Народны тэатр / Склад. М.А.Каладзінскі. Мн.: Навука і тэхніка, 1983. 512 с.
Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка гарадоў і раёнаў Беларусі.
Ракава Л.В. Традыцыі сямейнага выхавання ў беларускай вёсцы. Мн.: Навука і тэхніка, 2000.
Традыцыйная мастацкая культура беларусаў: У 6 т. Т. І. Магілёўскае Падняпроўе / Аўт. кал.: Варфаламеева Т. Б. (нав. кір. і скл.). Мн.: Бел. навука, 2001. 797 с.
Традыцыйная мастацкая культура беларусаў: У 6 т. Т. 3. Гродзенскае Панямонне. У 2 кн. Кн. 1 / В. І. Басько [і інш.]; аўт. ідэі Т.Б. Варфаламеева; агул. рэд. Т.Б.Варфаламеевай. Мн.: Выш. шк., 2006. 608 с.
Традыцыйная мастацкая культура беларусаў: У 6 т. Т. 3. Гродзенскае Панямонне. У 2 кн. Кн. 2 / А.М.Боганева [і інш.]; аўт. ідэі Т.Б. Варфаламеева; агул. рэд. Т.Б.Варфаламеевай. Мн.: Выш. шк., 2006. 736 с.
Чурко Ю.М. Белорусский хореографический фольклор. Мн., 1990.
Чурко Ю.М. Вянок беларускіх танцаў. Мн.: Беларусь, 1994. 88 с.

«ГЕОГРАФЫ-КРАЕВЕДЫ»
Пояснительная записка

География и краеведение тесно взаимосвязаны. Краеведческая работа по географии направлена на более глубокое изучение предмета непосредственно на объектах местной природы, хозяйственной и культурной деятельности людей. Так, прохождение тем «Реки и озера», «Почвы и растительность», «Промышленность», «Сельское хозяйство» и др. следует начинать с экскурсии на соответствующие объекты своего края. Изучение географии родного края облегчает понимание географических особенностей далеких территорий. Краеведение создает возможности для близкого общения с природой, для ее эстетического восприятия и более глубокого познания, экологического воспитания, понимания его сути.
Из всего многообразия форм и направлений урочного и внеклассного краеведения основной и наиболее эффективной является кружковая работа. Характерной и весьма важной особенностью географо-краеведческого кружка является комплексный подход к изучению явлений природы и хозяйства, разнообразие географического материала. Тематика и содержание работы кружка в целом ориентируется на школьную программу по географии, но не ограничиваются ее рамками, не повторяют ее.
Настоящая программа предусматривает регулярное проведение занятий кружка, ее содержание включает последовательность и преемственность рассмотрения тем и проведения краеведческой работы. Большое место в программе отводится практическим занятиям, выполнению индивидуальных и групповых заданий, направленных на развитие инициативы и творческой активности учащихся.
Внеклассная краеведческая работа по географии включает разнообразные ее виды и направления.
1. Изучение литературы о своем крае, составление краеведческой библиографии:
2. Сбор, изучение, составление и накопление картографического материала.
3. Выступление на заседаниях кружка с информацией и докладами, подготовленными самостоятельно.
4. Изготовление наглядных пособий, приборов и туристского снаряжения.
5. Создание географической площадки и работа на ней.
6. Проведение географических и фенологических наблюдений (за погодой, небесными светилами, повадками животных и птиц и др.).
7. Экскурсии, туристские походы, участие в экспедиции «Родной край».
8. Туристско-краеведческие слеты и туристские соревнования всех уровней.
9. Географические вечера и викторины, встречи с видными учеными географами, известными краеведами и туристами.
10. Комплексные географо-краеведческие экспедиции.
11. Экологические тропы и маршруты экскурсий, «голубые» и «зеленые патрули».
12. Обработка краеведческого материала и его коллекционирование, составление отчетов о походах.
13. Создание краеведческого уголка и школьного музея и работа в них.
14. Научные конференции, выпуск научного бюллетеня, стенных газет «Краевед», ведение краеведческого журнала.
Организационная работа по созданию кружка включает проведение собрания его членов, на котором с краткой беседой о задачах и содержании занятий выступает его руководитель. На собрание приглашаются бывалые туристы, известные географы, краеведы, которые могут поделиться опытом собственных походов и путешествий. Руководителю необходимо заинтересовать учащихся, акцентируя их внимание на том, что изучение Земли всегда было связано с географическими путешествиями и открытиями, начиная с древних времен до наших дней. Этой теме следует посвятить несколько занятий.
На одном из первых заседаний (занятий) избирается староста кружка, определяются секции по интересам и направлениям работы (топографическая, геолого-почвенная, ботаническая, зоологическая, страноведческая, экономико-географическая и др.), назначаются руководители из состава кружковцев. Заседания кружка проводятся один-два раза в неделю продолжительностью не более 1-2 часов. Каждый член кружка получает и выполняет посильное, а главное интересное для себя задание. Важным условием стабильности занятий является их регулярность; все задания необходимо доводить до их логического завершения с обязательной информацией об их выполнении.
В первые недели занятий у многих новичков может не сразу проявиться заинтересованность, что приводит к отсеву кружковцев. Чтобы избежать этого, набор в кружок руководитель проводит путем индивидуального собеседования. Непременным условием успешной географо-краеведческой работы является личная увлеченность руководителя, его целеустремленность, любовь к предмету.

В план работы кружка с учащимися V—VII классов, особенно на первом году обучения, рекомендуем включать темы из области занимательной географии, а также общегеографические вопросы, которые вызывают повышенный интерес своей необычностью и загадочностью явлений и процессов.
Экскурсии, походы выходного дня, многодневные путешествия, экспедиции — непременные виды работы кружка географов-краеведов. Их организация и проведение требуют специальной подготовки по технике туризма, знаний элементов топографии, умений и навыков по оказанию медицинской помощи. Для географа-краеведа первостепенное значение имеет топографическая подготовка. Она включает знание топографических карт и умение их читать, работать с ними в полевых условиях: определять азимуты и находить ориентиры, разрабатывать маршруты, выбирать пути движения, измерять расстояния, вести глазомерную и топографическую съемку участка местности, озера, части реки и т.п. Географ-краевед должен владеть приемами ориентирования, определять свое местонахождение относительно сторон горизонта, форм рельефа, населенных пунктов, местных предметов-ориентиров. Занятия по топографической подготовке проводятся в виде практических заданий (топографические упражнения, диктанты и др.).
Внеклассная географо-краеведческая работа создает благоприятную атмосферу для непосредственного общения учителя с учащимися на неформальной основе. Занимаясь и работая по интересам, учащиеся чувствуют себя свободнее, раскрепощаются во взаимоотношениях с педагогом, быстрее «раскрываются», что почти всегда позволяет достигать положительных результатов в процессе обучения и воспитания.
Краеведческая работа по географии начинается с изучения литературы о родном крае, составления библиографии.
Учебно-тематический план
№ п/п Темы Всего часов В том числетеорет. практ.
1 2 3 4 . 5
I. Организационное занятие 2 2
П. Географическое положение края 4 2 2
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Природа края и ее изучение
Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые.
Климат и погода. Фенологические наблюдения.
Гидрология края. Изучение рек, озер, болот.
Почвы края.
Растительность, ее изучение, составление гербария.
Животный мир.
Охрана природы. Экологические тропы. 96
10
14
18 10
16
14 12 24
4
4
6
2
6
4 4 72
6
10
12
8
10
10
8
IV. Население и населенные пункты. Сфера услуг. 22 8 14
V. Хозяйство 42 12 30
1.
2. 3. Промышленность и ее продукция.
Сельское хозяйство.
Транспорт и экономические связи. 20
14
8 6
4
2 14 10 6
VI. Подготовка географо-краеведческого путешествия 50 20 30
ВСЕГО: 216 56 160
Содержание программы
Организационное занятие
Цели и задачи кружка. Знакомство с планом работы и его обсуждение, выявление интересов, индивидуальные задания. Избрание старосты.
Географическое положение, границы и размеры территории своего края
Наш край (поселок, город, район, область) на карте республики, Европы и мира, полушарии, глобусе. Географические координаты, границы, тепловой пояс, природная зона, географическое окружение. Удаленность от характерных физико-географических пунктов (экватор, полярный круг, полюс, море и т. п.), хозяйственных и культурных объектов (промышленные центры и города, морские порты, речные и железнодорожные пути, автомагистрали, месторождения полезных ископаемых и т. д.).
Величина и протяженность территории.
Практическая работа. Обозначение на контурной карте (мира, региона, страны) территории своего края (республики, области, района, города, поселения, школы), определение географических координат и других данных, характеризующих его географическое положение.
Вопросы и задания.
1. Какое смысловое значение понятий: «благоприятное» и «неблагоприятное» географическое положение? Приведите примеры.
2. Может ли географическое положение (страны, города, поселения и т. д.) изменяться от неблагоприятного к благоприятному и наоборот? Приведите примеры.
3. Как географическое положение (центральное, морское, пригородное, транзитное и т. д.) влияет на уровень развития и специализацию хозяйства?
4. Проанализируйте особенности географического положения РБ, своей области, района, города, поселения, школы.

Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые Геологическое прошлое края. Геохронология Земли, гипотезы о ее происхождении. Внутреннее строение Земли. На каких породах стоит наша школа, внешкольное учреждение?
Рельеф — важнейший элемент природного ландшафта. Происхождение рельефа, его общие черты (равнинный, низменный, холмистый, пересеченный), основные формы рельефа ближайшего окружения. Составные элементы рельефа и их расположение. Самые высокие и самые низкие места над уровнем моря. Изображение рельефа на топологической карте. Водоразделы. Изменение рельефа под влиянием природных сил и антропогенного воздействия. Влияние деятельности ледника на рельеф, ледниковые формы рельефа (гряды, камы, оды и др.).
Экскурсия в минералогический музей, на обнажение (карьер, крутой берег реки, озера, оврага и т. д.). Типичные формы рельефа нашей местности.
Практическая работа. Подготовка снаряжения для проведения геоморфологических наблюдений и измерений, коллекционирования минералов и горных пород. Изучение холма (подножие, вершина, относительная высота, крутизна склонов), проведение замеров с помощью самодельного нивелира, эклиметра и других приборов. Подготовка к изучению обнажений (зачистка) и их зарисовка, фотографирование и описание. Выявление мест скопления минералов и горных пород. Взятие твердых и сыпучих образцов пород, их этикетирование. Определение минералов и горных пород с помощью определителей.
Климат и погода
Факторы формирования климата (солнечная радиация и циркуляция атмосферы). Атлантические, умеренные, арктические и тропические воздушные массы над территорией края. Тепловой режим. Продолжительность теплого и холодного времени года. Самый теплый и холодный месяцы. Годовые амплитуды температур (среднегодовая, среднемесячная). Абсолютный максимум и абсолютный минимум. Влажность воздуха, облачность, атмосферные осадки. Годовой ход количества выпадающих осадков, число дней с осадками. Интенсивность осадков. Значение климата для сельского хозяйства. Мероприятия, способствующие накоплению и сохранению влаги в почве. Сезоны года и характерные черты их погодных условий. Информация и доклады кружковцев в научно-популярном изложении о характерных особенностях климата географических поясов и зон нашего шара.
Практическая работа. Подготовка снаряжения для проведения мете-реологических наблюдений и измерений. Знакомство с приборами, их устройством и порядком работы.
Журнал погоды. Наблюдения над погодой (температура воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра, осадки, толщина снежного покрова, облачность и др.). Составление сводки погоды. Графическое изображение погодных условий, роза ветров. Описание погодных условий за сезон. Метеорологическая служба края.
Экскурсия на метеостанцию. Основные признаки предсказания погоды.
Внутренние воды и проведение гидрологических наблюдений
Вода и Земля. Океаны и моря. Крупнейшие реки мира. Происхождение рек и озер.
Гидрография края. Поверхностные и подземные воды, их хозяйственное значение. Реки и озера края. Понятие об истоке и устье реки. Долина, пойма, бассейн, водораздел, правый и левый берега, скорость и направление течения реки.
Практическая работа. Подготовка снаряжения и приборов для изучения рек и озер. Экскурсия на реку (озеро). Гидрографическое изучение и описание реки.
Краткая характеристика ее бассейна (рельеф, залесенность). Исток, устье, родина, пойма, русло реки. Извилистость, строение берегов, перекаты, порожистость. Определение ширины русла, замеры глубин, измерение скорости течения и расхода воды.
Изучение режима реки. Взятие проб воды.
Изучение озера, его происхождение. Снаряжение и приборы для обследования озера. Природная характеристике озера (рельеф, растительность, заболоченность, размер и конфигурация, впадающие и вытекающие реки, характер берегов, наличие островов). Топографическая съемка озера, определение его длины и ширины. Замеры глубин, составление батиметрической карты. Режим уровней воды, ледовый режим. Донная растительность, видовой состав рыб. Определение температуры и химического состава воды. Экология озера, его хозяйственное значение.
Растительность, ее изучение и описание
Разнообразие и развитие растительности на Земле, ее видовой состав в различных природных зонах. Растения-гиганты и карлики. Полезные растения: каучуконосы, дубители, красители, эфироносные, медоносы, съедобные, лекарственные. Путешествие растений. Происхождение культурных растений.
Растительность края: лесная, луговая, болотная, водная. Высшие растения страны, края, их видовой состав. Формирование растительных сообществ. Лес как природное богатство, видовой состав деревьев, площадь, занятая лесом. Ознакомительная экскурсия в лес. Ярусность растений хвойного, смешанного и лиственного леса. Луга, видовой состав суходольного и заливного луга. Лекарственные травы нашего края, растения, занесенные в Красную книгу. Сорные растения и борьба с ними. Мероприятия по охране растительности края. Борьба с вредителями леса. Состояние местного парка, уход за редкими породами деревьев. Зеленые патрули.
Практическая работа. Подготовка снаряжения и оборудования для проведения ботанических наблюдений, сбора и коллекционирования растений. Порядок взятия образцов растений, их гербаризация (засушивание, этикетирование). Геоботаническая площадка, ее описание. Определение растений. Фотографирование и зарисовка, охрана редких растений и цветов. Сбор лекарственных растений.
Почвы края
Разнообразие почв на земном шаре, их типы, почвенно-растительные зоны мира. Почвы краев, их образование, основные виды и размещение. Физические, химические и биологические свойства почв, их плодородие и способы его повышения. Связь почв с видовым составом растений, их влияние на урожайность сельскохозяйственных культур.
Практическая работа. Снаряжение и оборудование для изучения почв и его изготовление. Почвенные разрезы и шурфы, взятие образцов и их определение. Изготовление почвенных монолитов. Экскурсия на ближайшее сельскохозяйственное поле, беседа с агрономом, работниками биостанции и другими специалистами.
Животный мир
Зоологическая карта мира. Жизнь животных (информационные сообщения, рассказы, доклады по книгам В. Бианки и А. Акимушкина и др.)
Животный мир края, его видовой состав и места обитания. Промысловые и дикие млекопитающие, их повадки. Хищники. Птицы, места их обитания и гнездования. Полезные и вредные животные и птицы.
Наиболее благоприятное время для наблюдения за животными и птицами. Опасные животные и меры предосторожности туристов-краеведов. Птицы, места их обитания и гнездования. Птицы, зимующие и улетающие на зиму. Полезные и вредные птицы.
Рыбные богатства водоемов края. Видовой состав рыб, ценные промысловые рыбы.
Пресмыкающиеся и земноводные. Насекомые. Вредители леса, сада, огородов и полей.
Практическая работа. Голоса и звуки животных и птиц, их запись. Фотоохота. Наблюдения за временем отлета и прилета птиц. Наблюдения за жизнью птиц: гнездовье, питание птенцов и обучение их летать. Подкормка, изготовление и развешивание скворечников.
Наблюдение за жизнью муравьев, охрана муравейников. Изготовление энтомологического снаряжения и оборудования. Коллекционирование насекомых.
Экскурсия в ближайший краеведческий или зоологический музей, станцию юных натуралистов, заповедник, звероводческое хозяйство.
Охрана природы
Закон РБ об охране природы. Красная книга Беларуси. Природоохранные мероприятия: день птиц, «голубые», «зеленые» патрули. Экологические маршруты и экологические тропы.
Население мира и края
Возникновение жизни на Земле. Появление человека-разумного. Археологические свидетельства о первых древних людях. Эволюционный путь развития человечества. Сколько нам лет? Очаги древней цивилизации и культуры.
Численность населения Земли, ее динамика. Распределение населения по материками и странам. Плотность, ее неравномерность. Человеческие расы, крупнейшие народы и нации мира.
Процессы урбанизации. Крупнейшие города мира и их скопление. Мега-лополисы. Демографические проблемы мира.
История заселения края. Наши предки. Рост численности населения (естественный прирост, миграция). Половозрастная структура населения, национальный состав. Городское и сельское население, примечательные поселения, происхождение их названий. Трудовые ресурсы. Экономически активное население (ЭАН), структура занятости (промышленность, сельское хозяйство, непроизводственная сфера). Плотность и людность, их территориальные различия. Уровень и средняя продолжительность жизни.
Практическая работа. Выполнение демографической карты края (административное деление, плотность, людность), составление графиков, диаграмм о динамике численности населения, его половозрастной структуры, на-циональном составе и др. Встречи со знатными людьми.
Хозяйство
Природно-ресурсный потенциал края, обеспеченность минерально-сырьевой и энергетической базой. Виды хозяйственной деятельности. Понятие о структуре хозяйства, его основные подразделения: промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг. Валовой национальный (ВНП) и валовой внутренний продукт (ВВП). Хозяйственный профиль края (аграрный, аграрно-индустриальный, индустриально-аграрный) и его место в составе более крупной административно-хозяйственной единицы. Административно-командная и рыночная экономика. Основные направления перестройки экономики в условиях перехода к рынку.
Практическая работа. Выявление древних поселений, следов хозяйственной деятельности человека. Сбор сведений у местных жителей, описание и фотографирование находок. Старинные поселения, культовые и хозяйственные сооружения (хаты, церкви, мельницы), хозяйственная утварь. Сведения о занятиях населения со слов старожилов. Изучение и описание курганов: количество, размещение, характерные формы и размеры.
Сбор статистических сведений о состоянии экономики края, ознакомление с архивными материалами, литературными и картографическими источниками, их обработка (составление графиков, диаграмм, таблиц) и описание.
Промышленность, ее место в структуре хозяйства по удельному весу в ВВН, занятости ЭЭАН
Отраслевая структура промышленности, отрасли специализации и факторы их формирования. Крупнейшие промышленные предприятия, основная продукция. Наукоемкие производства. Специфика и кооперирование промышленности. Энергосбережение. Производственно-территориальные связи по сырью и готовой продукции. Охрана окружающей среды.
Практическая работа. Экскурсия на промышленное предприятие, его изучение и описание: наименование, транспортно-географическое положение, история развития. Современное состояние предприятия: территория, основные производственные фонды (здания, сооружения, машины, оборудование) и их состояние, техническая оснащенность. Сырье и полуфабрикаты, энергетические источники, обеспеченность водой. Использование производственных мощностей. Рабочая сила, профессиональный состав, текучесть. Производительность труда. Выпускаемая продукция. Себестоимость продукции. Рентабельность предприятия. Транспорт, связи предприятия по сырью и вывозу готовой продукции. Схема производственно-технологического процесса и схема производственных связей. Оформление стенда.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство края, его место в экономике по доле в ВВП и занятости ЭАН. Значение сельского хозяйства, факторы его развития, размещение и специализация (природные условия, транспортно-географическое положение, потребность в продукции населения и др.). Отношения (колхозы, совхозы, фермы, приусадебное хозяйство и др.) Земельные и сельскохозяйственные угодья, их структура и использование.
Отраслевая структура сельского хозяйства, главные отрасли и их подразделения. Уровень механизации, энерговооруженность. Показатели урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивность животноводства. Кооперация с промышленными предприятиями. АПК.
Практическая работа. Экскурсия на сельскохозяйственное предприятие (колхоз, совхоз, ферма), его изучение и описание. Название, год основания транспортно-географическое положение. Физико-географические особенности территорий и их влияние на сельскохозяйственное производство.
Размер земельной площади и ее размещение по угодьям. Обеспеченность рабочей силой, руководство и управление хозяйством. Оснащенность хозяйства техникой и машинами.
Полеводство, его удельный вес в валовой и товарной продукции. Культуры полеводства, посевная площадь, валовые сборы, урожайность. Использование удобрений, уровень механизации культур полеводства. Затраты на производство единицы продукции, рентабельность.
Животноводство. Динамика численности поголовья (крупный рогатый скот, свиноводство, овцеводство, птицеводство). Породный состав и продуктивность. Виды производимой продукции. Специализация животноводства. Кормовая база животноводства, обеспеченность скота кормами. Уровень механизации в животноводстве, наиболее трудоемкие производства. Доходность. Затраты на производство единицы продукции.
Предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья и их характеристика.
Формирование рыночных отношений в хозяйственной деятельности предприятия. Оформление стенда.
Транспорт
Значение и место транспорта в экономике края по роли и количеству работников. Главные виды транспорта и основные транспортные пути (железнодорожные, шоссейные, водные и др.). Состав и количество перевозимых грузов, их направления и потоки. Возможности использования дорожно-транспортной системы края в туристско-экскурсионной работе.
Практическая работа. Экскурсия на транспортное предприятие (автопарк, железнодорожное депо и др.), его изучение и описание. Составление схем и карты транспортных систем и грузопотоков. Пассажиропотоки. Транспорт-ные узлы.
Перспективы развития транспорта края. Использование НТП.
Подготовка географо-краеведческих и туристских путешествий и экспедиций
Топографичесхая подготовка географа-краеведа. Основные топографические элементы местности. Совокупность неровностей, образующих земную поверхность. Типовые формы рельефа края. Местные предметы и их основные группы (населенные пункты, предприятия, дорожная сеть, воды, растительный покров и др.). Учет местности при разработке маршрута похода, выбора района экспедиции, спортивного ориентирования.
Виды карт. Топографическая карта и ее отличие от других карт (географической, туристской). Основные элементы карты. План, схема, крона местности. Масштабы карт и их классификация: мелкомасштабные, среднемасштабные, крупномасштабные. Численный и линейный масштаб. Определение масштаба по километровой сетке, номенклатуре листа, размеренным расстоянием, длине дуги меридиана. Координатная сетка на картах. Определение расстояний между отдельными точками и по линиям на карте с помощью курвиметра, циркуля и полоски бумаги.
Условные знаки: масштабные и пояснительные, внемасштабные. Формы и цвет условных знаков. Изображение условными топографическими знаками местных предметов. Изучение условных топографических знаков. Топографи-ческое лото. Практические задания и работы.
Способы изображения рельефа. Горизонтали, детали рельефа (обрывы, овраги, промоины и др.). Высота основного сечения рельефа, заложение, крутизна ската. Подписи и числовые характеристики рельефа.
Ориентирование на местности. Определение сторон горизонта по компасу, небесным светилам, местным предметам и различным признакам. Устройство компаса, типы различных компасов. Магнитный меридиан и истинный географический меридиан. Магнитное склонение. Азимут (истинный и магнитный).
Ориентирование по карте. Определение своего местонахождения по местным предметам, промером расстояний, обратной засечкой. Подготовка по карте данных для движения по азимуту. Нахождение азимута на местности и движение по азимуту.
Ориентиры. Выбор ориентиров при движении по незнакомой местности, в степи, в лесу, обход препятствий, определение расстояний до ориентиров глазомерно, парами шагов, способом засечки. Масштаб шага.
Разработка маршрута по карте. Глазомерная съемка, крока маршрута и его описание.
Основы техники туризма географа-краеведа. Физическая подготовка туриста-краеведа. Значение физической подготовки для туриста. Рекомендуемые комплексы физзарядки и специальные физические упражнения. Закаливание организма. Виды спорта, способствующие занятиям туризмом. Режим тренировок. Личная гигиена туриста. Врачебный контроль и самоконтроль.
Туристское снаряжение и предъявляемые к нему требования. Личное и групповое снаряжение по видам туризма (пеший, лыжный, водный, велосипедный). Подбор и подготовка снаряжения к походу. Одежда и обувь туриста. Рюкзак и его укладка. Палатки, их типы и разновидности: шатры, навесы, тенты. Уход за снаряжением, его сбережение и ремонт. Состав ремонтного набора.
Техника и тактика похода. Туристско-познавательная прогулка. Поход выходного дня. Календарный план многодневного похода, режим и распорядок дня. Нормы нагрузки и переходов. Порядок движения группы, скорость, ритм. Направляющий, замыкающий, место слабого в движении. Естественные препятствия (заросли, заболоченные участки, водные преграды, крутые склоны и обрывы, завалы) и техника их преодоления. Меры предосторожности.
Привалы и ночлеги. Малые и обеденные привалы, ночлеги и дневки, их периодичность. Работа группы по устройству ночлегов в полевых условиях. Установка палаток, оборудование тентов. Типы костров и их назначение. Очаги. Сушка одежды и обуви. Охрана природы на местах привалов, снятие бивуака.
Ночлеги в населенных пунктах и на турбазах, правила поведения туристов.
Организация питания и соблюдение водно-солевого режима. Состав лицевого рациона, нормы и режим питания. Примерный набор продуктов, их упаковка, распределение среди участников и транспортировка. Пополнение продуктовых запасов на маршруте, использование грибов и ягод. Составление меню на время похода, приготовление пищи. Питьевой режим туриста. Способы очистки и обеззараживания воды.
Обеспечение безопасности в походе. Основные причины возникновения опасностей: слабая физическая и специальная подготовка и недисциплинированность туристов, неумение преодолевать естественные препятствия, внезапные ухудшения погоды, ядовитые змеи, насекомые и растения. Меры предупреждения опасностей и заболеваний. Выбор места для купания и правила поведения на воде. Первая помощь при ожогах, кровотечении, ушибах, вывихе, растяжении, переломе, солнечном ударе, обморожении, отравлении, ядовитом укусе. Спасение утопающего. Состав медицинской аптечки.
Количественный и возрастной состав походной группы. Подбор участников по физической подготовке, возрасту, интересам. Количественный состав группы, распределение обязанностей и их выполнение в походе. Обязанности руководителя и его помощника, правила поведения участников. Составление сметы похода, оформление походных документов.

Литература для педагога

1. Алешин В. М., Серебреников А. В. Туристская топография.— М.: Профиздат, 1985.
2. Биржанов М. Б. Введение в туризм.— М.-СПб, 1999.
3. Даринский А. В, Вопросы туризма в школьном курсе географии.— М.: Просвещение, 1985.
4. Зорин И. В., Штюрмер Ю. А. Туризм и охрана окружающей среды.— М.: Турист, 1986.
5. Игнатьева И. И., Карпович А. Г. Путешествие по Беларусии.— Мн., Полымя, 1986.
6. Кодыш Э. Н, Туристские слеты и соревнования.— М.: Профиздат, 1987.
7. Краеведение. Пособие для учителей / Под ред. А. В. Данинского.— М.: Просвещение, 1987.
8. Манак Б. А. Методика экономико-геграфических исследований.— Мн., Университетское, 1985.
9. Моргунов В. П. Туризм.— М.: Просвещение, 1978.
Ю.Музеи и школа. Пособие для учителей.— М.: Просвещение, 1985.
11.Папорков М. А. Школьные походы в природу. Пособие для учителей.—М.: Просвещение, 1969.
12.Туристкс—краеведческие кружки в школе /Под ред. В. В. Титова.— М.: Профиздат, 1984.
13.Штюрмер Ю. А. Охрана природы и туризм.— М.: Знание, 1974.
Литература для учащихся

1. Бардин К. В, Азбука туризма.— М.: Просвещение, 1982.
2. Дары наших лесов / Под общей ред. В. И. Саутина и др.— Мн.: Полымя, 1984.
3. Минделевич С. В. Пора в поход.— М.: Молодая гвардия, 1985.
4. Потресов А. Спутник юного туриста.— М.: Физкультура и спорт, 1985. ; -
5. Рябов Е. Г. Туризм в школе.— М.: Физкультура и спорт, 1983. :
6. Самцов С. К., Пучинский И. М. Юным туристам и путешественникам.— Мн.: полымя, 1988.
7. Следопыт. Бибиотека туриста.— М.: Физкультура и спорт, 1976.
8. Стрижев А. Н. Туристу о природе.— М.: Произдат, 1986.
9. Турист. Библиотека туриста.— М.: Физкультура и спорт, 1974.
10.Энциклопедический словарь юного географа-краеведа.— М.: 1984

«ЮНЫЯ КРАЯЗНАЎЦЫ»

Тлумачальная запіска

У Канцэпцыі бесперапыннага выхавання дзяцей і навучэнскай моладзі ў Рэспубліцы Беларусь адным з асноўных напрамкаў выхавання з’яўляецца фарміраванне грамадзянскасці і патрыятызму асобы. У яго аснове ляжыць засваенне агульначалавечых гуманістычных каштоўнасцей, культурных і духоўных традыцый беларускага народа, фарміраванне гатоўнасці да выканання грамадзянскага абавязка. Краязнаўчая дзейнасць навучэнцаў з’яўляецца важнейшым сродкам далучэння іх да грамадзянскай культуры.
Школьнае краязнаўства – гэта педагагічны працэс арганізацыі дзейнасці навучэнцаў, якая звязана з вывучэннем імі роднага края і выкарыстаннем атрыманых ведаў на практыцы. У працэсе краязнаўчай дзейнасці ў школьнікаў назапашваецца вопыт узаемадзеяння з прыродным і навакольным асяроддзем. Пад “краязнаўчай дзейнасцю” вучняў разумеецца не толькі навуковая, але і любая дзейнасць навучэнцаў пры ўмове асэнсавання яе сувязі з пазнаннем, зберажэннем асаблівасцей і забеспячэннем развіцця свайго края. Школьнае краязнаўства мае шэраг напрамкаў, якія адрозніваюцца па аб’екту і прадмету вывучання. Суадносна з асноўнымі аб’ектамі вывучэння вылучаюць прароднае, эканамічнае, гістарычнае, мастацказнаўчае, а таксама комплекснае краязнаўства, якое сінтэзуе Ўсе названыя напрамкі. Праграма гуртка “Юныя краязнаўцы” арыентавана менавіта на комплекснае краязнаўства.
М э т а й гуртка з’яўляецца фарміраванне ў навучэнцаў грамадскасці і патрыятызму як вызнаючых якасцей асобы.
А с н о ў н ы м і з а д а ч а м і з’яўляюцца:
-абуджэнне цікавасці да роднага краю, паглыбленне ведаў аб ім і развіцце здольнасцей навучэнцаў;
-прывіццё павагі да гісторыка-культурнай спадчыны беларускага народа.
Праграма разлічана на вучняў 6-9 класаў агульнаадукацыйных школ і мае апору на такія асноўныя школьныя дысцыпліны, як геаграфія і гісторыя Беларусі, батаніка, заалогія, беларуская літаратура. Яна разлічана на 2 гады і прадугледжвае паслядоўнае пашырэнне ведаў, уменняў і навыкаў, атрыманых навучэнцамі на ўроках, а таксама атрыманне новых ведаў, не прадугледжаных школьнай праграмай.
Атрыманыя веды, уменні і навыкі гурткоўцы змогуць прымяняць у грамадска-карыснай рабоце.


Вучэбна-тэматычны план

(першы год навучання)

№ п/п Тэмы Усяго гадзін У тым ліку
тэарэт. практ.
1 2 3 4 5
1. Уводзіны 6 2 4
2. Геаграфічнае становішча роднага краю 10 2 8
3. Геалагічная будова і карысныя выкапні 14 4 10
4. Рэльеф 20 4 16
5. Клімат і надвор’е 20 4 16
6. Унутраныя воды 22 4 18
7. Глебы 20 4 16
8. Вывучэнне расліннасці 22 8 14
9. Жывельны свет 20 8 12
10. Ахова і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў 22 8 14
11. Падвяддзенне вынікаў работы 40 10 30
УСЯГО: 216 58 158


Змест праграмы

1. Уводзіны
Мэты і задачы краязнаўчага гуртка, знаемсіва з планам работы і яго абмеркаванне. Наведванне школьнага краязнаўчага музея.
2. Геаграфічнае становішча роднага краю
Наш край (паселак, горад, раен, вобласць) на карце рэспублікі, Еўропы. Межы і памеры роднага краю. Геаграфічныя каардынаты, прыродная зона. Адлегласць ад характэрных фізіка-геаграфічных пунктаў (экватара, полюса, палярнага круга, мора), гаспадарчых і культурных аб’ектаў (прамысловых цэнтраў, чыгуначных станцый, запаведнікаў, заказнікаў і г.д.).
Практычныя работы. Нанясенне на контурнай карце межаў Беларусі, вобласці, свайго раена і населенага пункта. Вокамерная здымка сваей мясцовасці. Складанне тэкставага апісання геаграфічнага становішча сваей мясцовасці.
3.Геалагічная будова і карысныя выкапні
Унутраная будова Зямлі. Становішча тэрыторыі адносна буйных геаструктурных элементаў, геалагічная гісторыя развіцця тэрыторый, характарыстыка чацвярцевых адкладаў, мінералы і горныя пароды, іх уласцівасці. Карысныя выкапні сваей мясцовасці, асаблівасці іх выкарыстання. Экскурсія да геалагічнага агалення, геалагічных помнікаў прыроды.
Практычныя работы. Апісанне геалагічных агаленняў сваей мясцовасці, збор з іх узораў мінералаў і горных парод, апісанне мінералаў і горных парод, вызначэнне іх назвы, складанне калекцыі для школьнага краязнаўчага музея ці краязнаўчага кутка.
4 Рэльеф
Рэльеф, як асобы кампанент прыродна-тэрытарыяльнага комплекса (ландшафта), яго ўплыў на фарміраванне глебы, на гідраграфічную сетку (рэкі, азеры, балоты), размеркаванне расліннасці, клімат і мікраклімат.
Сучасны рэльеф Беларусі і асаблівасці яго ўтварэння. Макімальныя і мінімальныя вышыні Беларусі. Асноўныя формы рэльефу сваей мясцовасці (узгорак, яр, пойма ракі, катлавіна, раўніна), іх характарыстыка, асаблівасці ўтварэння. Метады адлюстравання рэльефу на тапаграфічных картах. Асаблівасці змянення рэльефу пад уздзеяннем прыродных фактараў і гаспадарчай дзейнасці чалавека.
Экскурсія на узгорак, рачную даліну. Выдзяленне асноўных элементаў дадзенных форм рэльефу.
Практычныя работы. Апісанне мясцовых форм рэльефу, вызначэнне з дапамогай самаробнага нівеліра, экліметра і іншых інструментаў іх адноснай вышыні, стромкасці схілаў, шырыні, даўжыні і г.д. Замалёўка ці фатаграфаванне асобных форм рэльефу для школьнага краязнаўчага музея ці краязнаўчага гуртка.
5.Надвор’е і клімат
Надвор’е, асаблівасці яго фарміравання. Асноўныя тыпы надвор’я сваей мясцовасці. Арганізацыя назіранняў за надвор’ем (тэмпература, воблачнасць, вецер, ападкі, атмасферны ціск, вільготнасць паветра) і працай людзей. Феналагічныя назіранні. Сезонныя змены ў прыроддзе сваей мясцовасці. Прагноз надвор’я. Надвор’е і гаспадарчая дзейнасць чалавека. Забруджванне атмасфернага паветра пад уплывам тэхнагенных фактараў.
Клімат як шматгадовы рэжым надвор’я. Асноўныя фактары фарміравання клімату сваей мясцовасці, тыпы клімату сваей мясцовасці, асаблівасці яго фарміравання. Тэндэнцыя пацяплення клімату ў канцы 20 ст. і яе прычыны.
Экскурсія на метэастанцыю, пункт кантролю за станам атмасфернага паветра раена.
Практычныя работы. Знаемства з прыборамі для правядзення метэаралагічных назіранняў. Вядзення календара надвор’я і феналагічных назіранняў. Збор матэрыялаў пра забруджванне паветра мясцовымі прадпрыемствамі, утварэнне каля гэтых прадпрыемстваў экалагічных пастоў.
6.Унутраныя воды
Вада і яе ўласцівасці. Роля вады ў жыцці чалавека і ў прыроддзе. Рэкі, азёры, вадасховішчы, сажалкі сваей мясцовасці, падземныя воды. Рака, рачная сістэма і рачны басейн. Хуткасць цячэння і расход вады ў рацэ. Воднае жыўленне і водны рэжым ракі, яго асаблівасці. Гаспадарчае выкарыстанне ракі. Экалагічны стан ракі і мерапрыемствы па яго паляпшэнню.
Азёры, іх паходжанне, морфаметрычная характарыстыка. Воднае харчаванне і водны рэжым возера. Жывёльны свет. Гаспадарчае выкарыстанне. Уплыў гаспадарчай дзейнасці на экалагічны стан возера.
Падземныя воды, іх якасць, асноўныя мерапрыемствы па ахове і рацыянальнаму выкарыстанню падземных водаў. Экскурсія на раку, возера, да крыніцы.
Практычныя работы. Гідралагічнае апісанне ракі, кароткае апісанне яе басейна. Выток, вусце, даліна, пойма, русла ракі. Звілістаць русла. Вызначэнне рэжыму ракі. Даследаванне проб вады, вызначэнне яе экалагічнага стану.
Вывучэнне возера, яго паходжання. Прыродная характарыстыка возера (рэльеф, водазборы, расліннасць, забалочанасць), памер і канфігурацыя, упадаючыя і выцякаючыя рэкі, характар берагоў, наяўнасць астравоў. Тапаграфічная здымка возера. Вызначэнне яго даўжыні і шырыні. Замеры глыбінь. Рэжым узроўняў вады, лядовы рэжым. Донная расліннасць, відавы састаў рыб. Вызначэнне тэмпературы і хімічнага складу вады. Экалогія возера, яго гаспадарчае значэнне.
Арганізацыя работы атрада “блакітных патрулёў”.
7.Глебы
Глеба як асобнае цела прыроды, асаблівасці ўтварэння глебы. Марфалагічныя прыкметы глебы. Асноўныя тыпы глебаў, адрозненне між імі. Механічны склад глебы і методыка яго вызначэння ў палявых умовах. Уплыў глебаў на асаблівасці гаспадарчага выкарыстання. Эрозія глебаў і мерапрыемствы па барацьбе з ёю. Збруджванне глебаў і шлях павышэння іх урадлівасці, меліярацыя глебы і ўзнікаючыя пры гэтым экалагічныя праблемы.
Экскурсія на бліжэйшае сельскагаспадарчае поле, гутарка з аграномам аб асаблівасцях глебы сваей мясцовасці.
Практычныя работы. Закладка ў полі на розных элементах рэльефа (вяршыня, схіл, падножжа ўзгорка) глебавых разрэзаў, выдзяленне глебавых гарызонтаў, апісанне іх марфалагічных прыкмет. Вызначэнне назвы глебы. Складанне клееных глебавых маналітаў (мікраманалітаў) для школьнага краязнаўчага музея.
Вывучэнне калгаснай (саўгаснай) глебавай карты, выкапіроўка з яе карты ваколіц свайго населенага пункта. Выпрацоўка мерпрыемстваў па павышэнню ўрадлівасці глебы прышкольнага даследчага ўчастка.
8.Вывучэнне расліннасці
Асаблівасці размеркавання лясной, лугавой, балотна й расліннасці сваей мясцовасці. Лес, асноўныя пароды лесу, іх экалагічны стан. Асаблівасці гаспадарчага выкарыстання драўніны. Іншыя багацці лесу: грыбы, ягады, арэхі і г. д. Аздараўленчая і санітарна-гігіянічная роля лесу. Асноўныя мерапрыемствы па ахове лясоў у рэспубліцы, сваей мясцовасці. Луг, тыпы лугоў. Асноўныя віды лугавой расліннасці, асаблівасці іх гаспадарчага выкарыстання.
Культурная расліннасць сваей мясцовасці. Асноўныя харчовыя, тэхнічныя, кармавыя, лекавыя, дэкаратыў ныя віды расліннасці.
Мерапрыемствы па ахове расліннасці краю: запаведнікі, заказнікі, асобныя расліны – помнікі прыроды. Расліны, занесеныя ў Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь.
Экскурсіі ў лес, на луг па вывучэнню відавога складу расліннасці. Экскурсіі ў батанічны сад, заказнікі, на станцыю юных натуралістаў.
Практычныя работы. Вызначэнне з дапамогай адпаведнага вызначальніка назвы раслін сваей мясцовасці. Складанне гербарыя. Састаўленне карты лекавых раслін сваей мясцовасці. Вырошчванне некаторых лекавых раслін на прышкольным участку. Вывучэнне памяткі збору і нарыхтоўкі лекавых раслін.
Удзел у рабоце атрада “зялёных патрулёў”. Высвятленне народных традыцый па ахове расліннасці ў сваей мясцовасці. Удзел у каляндарна-абрадавых святах, якія праводзяцца ў весцы, раене, горадзе.
9.Жывёльны свет
Фаўна лясоў, лугоў, балотаў, сельскагаспадарчых угоддзяў, яе асаблівасці. Роля чалавека ў рассяленні і ахове жывел. Мерапрыемствы па ахове жывельнага свету. Жывёлы, занесеныя ў Чырвоную кнігу Беларусі.
Экскурсіі па знаемству з жывельным светам лесу, луга, па экалагічнай сцежцы.
Практычныя работы. Вызначэнне асноўных відаў жывел на тэрыторыі краю, іх фатаграфаванне, замалеўка. Праслухоўванне іагнітафонных запісаў птушыных галасоў.
Выраб і развешванне птушыных домікаў, падкормка птушак, звяроў.
10.Ахова і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў
Нацыянальныя паркі, запаведнікі і заказнікі, іх роля ў арганізацыі аховы прыроды. Помнікі прыроды Беларусі: паркі, часткі каштоўных пасадак, асобныя рэдкія і векавыя дрэвы, геалагічныя агаленні, валуны, мінеральныя крыніцы. Помнікі прыроды сваей мясцовасці. Сутнасць стратэгіі рацыянальнага прыродакарыстання.
11.Падвядзенне вынікаў работы
Канферэнцыя. Арганізацыя выставы лепшых замалевак і фатаграфій, твораў мастацтва з прыроднага матэрыялу, дакладаў і самастойных работ вучняў.
Гульня-віктарына “Ці ведаеце вы прыроду свайго краю”.

Вучэбна-тэматычны план

(другі год навучання)

№ п/п Тэмы Усяго гадзін У тым ліку
тэарэт. практ.
1 2 3 4 5
1. Насельніцтва краю 30 8 22
2. Тапанамічныя асаблівасці 16 8 8
3. Асаблівасці забудовы населеных пунктаў 22 10 12
4. Мінулае нашага краю 22 10 12
5. Наш край у гады Вялікай Айчыннай вайны 16 4 12
6. Працоўныя будні краю 20 8 12
7. Вывучэнне і апісанне прамысловага прадпрыемства 20 10 10
8. Вывучэнне і апісанне сельскагаспадарчага прадпрыемства 20 10 10
9. Культура, літаратура і мастацтва краю 24 12 12
10. Падвядзенне вынікаў работы 26 6 20
УСЯГО: 216 86 130

Змест праграмы
1.Насельніцтва краю
Колькасць і нацыянальны склад, адукацыя. Сучасныя дэмаграфічныя праблемы Беларусі, нацыянальны склад, асаблівасці быту, абрадаў, аддзення розных нацыянальнасцей краіны. Узаемнае ўзбагачэнне культур розных народаў. Знаемства з песнямі, танцамі, народнай музычнай творчасцю, вуснай народнай творчасцю (прымаўкамі, прыказкамі і інш.). Народны каляндар. Найбольш распаўсюджаныя прозвішчы ў населеных пунктах, іх антапаніміка. Знакамітыя землякі.
Экскурсіі па вывучэнню этнаграфічных асаблівасцей населеных пунктаў розных нацыянальнасцей, у этнаграфічны ці краязнаўчы музей, майстэрні мясцовых мастакоў, народных майстроў.
Практычная работа: вывучэнне свайго прозвішча; складанне свайго радаслоўнага дрэва. Збор этнаграфічнага матэрыялу і апісанне прылад працы, адзежы, посуду і інш. Запіс вуснай народнай творчасці людзей розных нацыянальнасцей. Падрыхтоўка і правяддзенне аднаго са святаў народнага календара.
2.Тапанімічныя асаблівасці
Асаблівасці тапанімікі населеных пунктаў. Знаемства з літаратурнымі крыніцамі па тапаніміцы Беларусі. Аналіз мясцовых тапонімаў і ўзнаўленне на яго аснове першапачатковага характару таго ці іншага населенага пункта, асаблівасцей фарміравання, планіроўкі, гістарычнай ролі, працэсаў міграцыі народаў ці этнічных груп.
Практычныя работы: складанне тапанімічнай картатэкі назваў населеных пунктаў сваей мясцовасці, іх вуліц.
3.Асаблівасці забудовы населеных пунктаў
Тыпы населеных пунктаў сваей мясцовасці, іх форма, планіроўка. Умовы, якія вызначылі месца размяшчэння населеных пунктаў (асаблівасці рэльефу, наяўнасць водных крыніц, характар шляхоў зносін і інш.). Час узнікнення населеных пунктаў, асаблівасцей забудовы жытла людзей, яго план, асаблівасці выкарыстання кожнай часткі жытла. Асаблівасці ўпрыгожвання жытла, тэндэнцыя яго змяненняў. Помнікі архітэктуры свайго краю. Археалагічныя помнікі наваколля (горада, раена, вескі).
Экскурсіі па населенаму пункту, да помнікаў архітэктуры, у музей выяўленчага мастацтва.
Практычныя работы. Збор рэпрадукцый старажытных гравюр, карцін, паштовах з адлюстраваннем асобных весак, дамоў. Апісанне помнікаў архітэктуры, фатаграфаванне забудоў рознага часу, пошук мясцовых археалагічных помнікаў.
4.Мінулае нашага краю
Знаемства з літаратурай па гісторыі краю. Збор і абагульненне легенд і паданняў аб барацьбе народа за нацыянальнае і сацыянальнае вызваленне. Важнейшыя гістарычныя падзеі, якія адбываліся на тэрыторыі краю. Асаблівасці арганізацыі пошукавай працы.
Экскурсіі і паходы па родным краі, сустрэчы са старажыламі.
Практычная работа. Запіс і абагульненне гутарак са старажыламі.
5.Наш край у гады Вялікай Айчыннай вайны
Знаемства з літаратурай аб падзеях, якія адбываліся ў гэтыя гады ў краі Партызанская барацьба мясцовага насельніцтва з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Знакамітыя землякі – удзельнікі тагачасных падзей.
Экскурсіі і паходы па месцах баеў з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Экскурсія ў музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў Мінску.
Практычныя работы. Работы з архіўным матэрыялам, аналіз мемуарнаў літаратуры. Гутаркі з удзельнікамі Вялікай Айчыннай вайны і іх апрацоўка Пошук і апрацоўка франтавых пісьмаў, фатаграфій, успамінаў. Шэфская дапамога удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны.
6.Працоўныя будні краю
Сучасны стан народнай гаспадаркі, яе праблемы. Важнейшыя прамысловыя прадпрыемствы і іх прадукцыя. Асноўныя прафесіі на прадпрыемствах. Знакамітыя людзі працы. Сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, іх спецыялізацыя. Лепшыя жывелаводы, паляводы, садаводы, механізатары, фермеры. Ветэраны працы.
Экскурсіі на прамысловыя і сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, сустрэчы і гутаркі з лепшымі людзьмі-працаўнікамі.
Практычныя работы. Запіс і апрацоўка гутарак з ветэранамі працы, перадавікамі вытворчасці, фермерамі, афармленне фотаальбома. Шэфская дапамога ветэранам.
7.Вывучэнне і апісанне прамысловага прадпрыемства
Прамысловасць краю, яе месца ў структуры гаспадаркі краіны. Найбольш буйныя прадпрыемствы. Дэталевае знаемства і апісанне аднаго з прамысловых прадпрыемстваў па наступнаму плану: а) назва прадпрыемства; б) эканоміка-геаграфічная ацэнка становішча прадпрыемства ў адносінах да транспартных шляхоў, сыравіннай і паліўна-энэргетычнай базы; в) спецыялізацыя прадпрыемства; г) рабочыя кадры прадпрыемства (колькасны склад, адукацыйны і прафесійны ўзровень); д) тэхналагічны працэс і прадукцыя, якую выпускае прадпрыемства; е) вытворчыя сувязі прадпрыемства па забеспячэнню сыравінай, палівам, паўфабрыкатамі, збыту гатовай прадукцыі; ж) дынаміка росту прамысловай прадукцыі і фактары, якія яе абумоўліваюць; рэнтабельнасць, сабекошт прадукцыі; з) перспектывы развіцця прадпрыемства.
Экскурсія на прамысловае прадпрыемства ці ў асобныя яго цэхі, сустрэчы з працуючымі, знаемства з тэхналогіяй вытворчасці.
Практычныя работы: збіранне ўзораў (фотаздымкаў, замалёвак) выпускаемай прадукцыі, запіс і апрацоўка гутарак з прадстаўнікамі прамысловага прадпрыемства, знаемства з асноўнымі прафесіямі.
8.Вывучэнне і апісанне сельскагаспадарчага прадпрыемства
Дэталевае знаемства і апісанне прадпрыемства сельскай гаспадаркі ажыццяўляецца па наступнаму плану: а) від і назва гаспадаркі, час яе заснавання, змены ў яе складзе з моманту арганізацыі; б) геаграфічнае становішча ў адносінах да суседніх гаспадарак, раённага цэнтра, шляхоў зносін і г.д.; в) спецыялізацыя гаспадаркі; г) структура зямельнага фонду і якасная ацэнка сельскагаспадарчых угоддзяў; д) характарыстыка асноўных і дапаможных галін сельскай гаспадаркі: паляводства, жывелагадоўлі, агародніцтва, пчалярства і інш.; е) узровень механізацыі гаспадаркі; ж) працоўныя рэсурсы; рэнтабельнасць вытворчасці; і) перспектывы развіцця.
Экскурсіі на ферму, зернаток, мехдвор і інш., знаемства з асаблівасцямі працы, рознымі прафесіямі.
Практычныя работы. Запіс і абагульненне гутарак з працоўнымі гаспадаркі, выпуск насценнай газеты, фотаальбома.
9.Культура, літаратура і мастацтва краю
Асаблівасці развіцця культуры, літаратуры і мастацтва на тэрыторыі краю. Знакамітыя вучоныя, артысты, мастакі, паэты і пісьменнікі – ураджэнцы краю. Вусная народная творчасць. Народныя веды. Дамы культуры, музеі, народныя тэатры, самадзейныя мастацкія калектывы, асаблівасці іх дзейнасці.
Экскурсіі ў музеі, ва ўстановы культуры, па мясцінах, апісаных у творах пісьменнікаў ці адлюстраваных мастакамі.
Практычная работа. Сустрэчы з пісьменнікамі, паэтамі, мастакамі, артыстамі і вучонымі-землякамі. Выпуск рукапісных часопісаў, фотаальбомаў, відэафільмаў.
10.Падвядзенне вынікаў работы
Стварэнне комплекснага краязнаўчага музея, пастаяннае аднаўленне экспанатаў існуючага. Напісанне летапісу школы. Правядзенне краязнаўчай вечарыны, сустрэча са знакамітымі людзьмі, конкурс твораў аматараў народнай творчасці, канцэрт.
Выстава рукапісных часопісаў, фотаальбомаў, твораў самадзейных мастакоў.

Умовы рэалізацыі праграмы

Гурток можа працаваць як на базе школ, так і на базе пазашкольных устаноў турысцка-краязнаўчага профілю. Асноўнымі напрамкамі работы з’яўляюцца тэарэтычная падрыхтоўка, семінарскія і практычныя (лабараторныя) заняткі; самастойная работа; экскурсіі, паходы, экспедыцыі.
Тэарэтычная падрыхтоўка ўяўляе сабой лекцыі кіраўнікоў гуртка і самастойную працу над рэкамендаванай літаратурай. На асобныя заняткі пажадана запрашаць навукоўцаў, супрацоўнікаў музеяў, пісьменнікаў, музыкантаў і іншых спецыялістаў у той ці іншай галіне. Школьнікі могуць дапамагаць даследчыкам у распрацоўцы тых ці іншых пытанняў.
Адной з найбольш эфектыўных форм работы з’яўляецца семінар. Яго асноўная мэта – далучыць як мага болей вучняў да актыўнай пошукава-даследчай работы пры ўмове індывідуалізацыі і дыферэнцыяцыі заданняў. Тэмы для самастойных заданняў вучням даюць, зыходзячы з іх узроставых асаблівасцей і ўзроўня развіцця, асабістых цікавасцей. У працэсе падрыхтоўкі да семінарскіх заняткаў яны праводзяць пошук, збіраюць матэрыялы, аналізуюць, сістэматызуюць і абагульняюць іх, робяць вывады. Больш падрыхтаваныя вучні могуць пісаць даклады, рэфераты, іншыя вучні распрацоўваюць асобныя пытанні і выступаюць у якасці садакладчыкаў і апанентаў.
На практычных занятках навучэнцы знаемяцца з прыемамі работы з літаратурай, дакументамі, фатаграфіямі і г.д., апрацоўваюць сабраны матэрыял.
Праграма кожнага года навучання разлічана на 9, 6, 4 гадзіны ў тыдзень. Праграма, разлічаная на 9 гадзін, мае на ўвазе большую колькасць практычных заняткаў. Адзін занятак разлічаны на 2 гадзіны. Там, дзе ў прыкладным тэматычным плане пры вывучэнні тэмы адводзяцца па адной гадзіне на тэорыю і практыку, разумеецца, што гэты занятак камбінаваны і спалучае як вывучэнне тэорыі, так і практычную работу.
Прапанаваную тэматыку заняткаў можна ўдакладняць, дапаўняць у залежнасці ад мясцовых умоў, узроўню падрыхтванасці вучняў, матэрыяльнай базы гуртка. Колькасць гадзін на вывучэнне той ці іншай тэмы залежыць ад колькасці гадзін у тыдзень. У летні час праца гуртка можа працягвацца.
Па магчымасці, пажадана зацікавіць і далучыць бацькоў да краязнаўчай дзейнасці, у якой прымаюць удзел іх дзеці, запрашаючы іх на заняткі і прапануючы метадычную літаратуру, каляровыя альбомы, далучаючы да сумесных паходаў і экскурсій.
Поспех работы краязнаўчага гуртка ў многім залежыць ад яго кіраўніка, які сам павінен быць добрым краязнаўцам. Патрабаванні да яго наступныя: кіраўнік ведае метадалагічныя асновы школьнага краязнаўства; добра знаемы з літаратурай па краязнаўству, непасрэдна ўдзельнічае ў вывучэнні свайго краю і спрыяе пошукава-даследчай дзейнасці вучняў, устанаўлівае цесную ўзаемасувязь вучэбнай і пазакласнай, пазашкольнай работы, каб вучні маглі адчуць практычную значнасць ведаў, якія яны атрымліваюць

Літаратура для педагога
1. Архитектура Беларуси. – Мн., 1993.
2. Асінчанка, М.М. Літаратурна-краязнаўчы аукцыен / М.М.Асінчанка // Пазашкольнае выхаванне. – 2007. – №1. – С.23-25.
3. Беларускае народнае адзенне. – Мн., 1975.
4. Беларускае народнае жылле. – Мн., 1973
5. Беларуская народная творчасць: У 40 тт. – Мн., 1970-1992.
6. Беларускі народны каляндар. – Мн., 1993.
7. Борисов, Н.С. Методика историко-краеведческой работы в школе / Н.С.Борисов, В.В.Дранишников, В.П.Иванов, Д.В.Кацуба. – М., 1989.
8. Богдасаров, А. Коллекционные камни Беларуси / А.Богдасаров // Бел. думка. – 1994. - № 6. – С.36-38.
9. Дабравольскі, А.В. Арганізацыя і правядзеннне краязнаўчай работы у школе / А.В.Дабравольскі. – Мн., 1968.
10. Дмитриев, Э.Г. Походы по местам славы / Э.Г.Дмитриев, В.В.Шляхов. – М., 1986.
11. Дементьева, Т.П. Методические рекондации по проведению экскурсий со школьниками / Т.П.Дементьева. – М., 1974.
12. Денисова, Т.И. Урок – путешествие по родному краю / Т.И.Денисова // Нач. Школа. – 1991. - № 2. – С.47-48.
13. Жучкевич, В.А. Топонимика. Краткий географический очерк / В.А.Жучкевич. – Мн., 1965.
14. Зяньковіч, М.У. Вывучэнне геаграфіі роднага краю / М.У.Зяньковіч. – Мн., 1991.
15. Курилович, А.Н. Белорусское народное творчество / А.Н.Курилович. – Мн., 1981.
16. Кулажанка, Л.Я. З гісторыі беларускага краязнаўства / Л.Я.Кулажанка // Адукацыя і выхаванне. – 1996. - № 11. – С.106-111.
17. Карпава, Г. Краязнаўчая алімпіяда ў Рагачове / Г.Карпава // Бел.гіст.часопіс. – 1995. - № 4. – С.129-135.
18. Катович, Н.К. Краеведческая деятельность как средство экологического воспитания подростков / Н.К.Катович. – Мн., 1992.
19. Катович, Н.К. Модели воспитания школьников / Н.К.Катович. - Мн., 2000.
20. Катович, Н.К. Педагогические основы регионализации системы воспитания школьников в Беларуси / Н.К.Катович. – Мн., 1999.
21. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь / К.В.Гавриловец и др.; координаторы: Т.Н.Ковалева, Г.А.Бутрим // Праблемы выхавання. – 2007. - №2. – С.3-19.
22. Локотко А.И. Белорусское народное зодчество. – Мн., 1991.
23. Карабанов, И.А. Живая книга природы / И.А.Карабанов. – Мн., 1991.
24. Конюшко, В.С. Страницы экологического краеведения / В.С.Конюшко, А.А.Лешко, С.В.Чубаро. – Мн., 2000.
25. Логинов, В.Ф. Климат Беларуси / В.Ф.Логинов. – Мн., 1996.
26. Лялькова, Ж.А. Национальные парки Республики Беларусь / Ж.А.Лялькова, М.Ф.Шалькевич // Веснік адукацыі. – 2007. - №2. – С.62-72.
27. Лярский, П.А. Пособие по краеведению / П.А.Лярский. – Мн., 1966.
26. Маленкова, Л. Беларускае народнае аддзенне / Л.Маленкова. – Мн., 1992.
27. Музеи и школа: Пособие для учителей. – М., 1985.
28. Мэтавыя праграмы Ш этапа Усебеларускай турысцка-краязнаўчай экспедыцыі навучэнцаў “Наш край” // Пазашкольнае выхаванне. – 1999. - № 3. – С.5-8.
29. Остапенко, Н.С. В помощь организаторам поисковой работы / Н.С.Остапенко. – Мн., 1999.
30. Попорков, М.А. Школьные походы в природы: Пособие для усителей / М.А.Попорков. – Мн, 1988.
31. Памятники природы Белоруссии. – Мн., 1986.
32. По страницам Красной книги: Растения. – Мн., 1987.
33. Путешествие по Белоруссии. Справочник-путеводитель // К.И.Игнатьева и др. – Мн., 1986.
34. Прокопович, И.М. И край родной откроет тайны: Система школьного краеведения / И.М.Прокопович. – Мн., 2006.
35. Пракаповіч, І. Сістэма школьнага краязнаўства / І.Пракаповіч // Геаграфія: праблемы выкладання. – 1998. - № 1. С.103-114.
36. Сичикова, В.А. Экскурсионная работа: Пособие для учителей / В.А.Сичикова. – М., 1981.
37. Торхова, А.В. Художественное краеведение в воспитании школьников / А.В.Торхова.– Мн.: Беларусь, 2000. – 128 с.
38. Фёдарава Т.Н. Метадычныя рэкамендацыі па складанню экскурсійнага маршрута па родным паселішчы / Т.Н.Фёдарава // Пазашкольнае выхаванне – 1999. - № 3. – С.26-28.
39. Шкляр, А.Х. Календарь природы Белоруссии / А.Х.Шкляр.– Мн., 1979.
40. Чаеўская, Н. Геаграфічны вечар “О край родны, край прыгожы…” / Н. Чаеўская // Геаграфія: праблемы выкладання. – 1996. – Вып. 2. – С.49-57.
41. Чигринов, П. История Беларуси с древности до наших дней / П.Чигринов. – М., 2004.
42. Чорны, Д.М. Краязнаўчая работа ў школе / Д.М.Чорны. – Мн., 1976.
43. Чумаков, Л.С. Охрана природы / Л.С.Чумаков. – Мн., 2006.

Літаратура для навучэнцаў

1. Адзінцоў, С. Займальная геаграфія Беларусі / С.Адзінцоў, С.Сідор. – Мн., 1995.
2. Атлас памятников архитектуры и мемориальных комплексов Белоруссии. – Мн., 1988.
3. Асветнікі зямлі беларускай, X - пач. XX ст. : энцыклапедычны даведнік. - Мн.,2001.
4. Баршчэўскі, Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / Я. Баршчэўскі. – Мн., 1991.
5. Баландин, Р.К. Глазами геолога / Р.К.Баландин. – Мн., 1973.
6. Беларусы. У 8 т. / [В.К. Бандарчык] ; НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. - Мн., 1999.
7. Бордон, В.Е. Этюды о камне / В.Е.Бордон. – М, 1975.
8. Богданов, П.Ф. Тропой подвигов, дорогой славы. Маршруты туристских походов по Белоруссии / П.Ф.Богданов. – Мн., 1967.
9. Вольем, В. Падарожжа на краіне беларусаў / В.Вольем.– Мн, 1968.
10. Гаўрылін, Д. З любоўю да роднага краю / Д.Гаўрылін.– Мн., 1969.
11. Гарады і гарадскія паселкі Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. – Мн., 1981.
12. Гурскі, Б.М. Як збудаваны і чым багаты нетры Беларусі / Б.М.Гурскі. – Мн., 1992.
13. Глегер, З. Далінамі рэк: Апісанне падарожжа ўздоўж Немана, Віслы, Бугу, Бабра / З.Глегер // Спадчына. – 1996. - № 5. – С.187-231.
14. Жучкевич, В.А. Происхождение географических названий Белоруссии / В.А.Жучкевич. – Мн., 1961.
15. Изучай свій край. Книга юного краеведа. – Л., 1951.
16. Коваленак, У. Радзіма крылы дала / У.Коваленак / Маладосць. – 1988. - № 47. – С.118-126.
17. Карпюк, А. След на зямлі / А.Карпюк. – Мн., 1972.
18. Карманный справочник туриста. – М., 1970.
19. Куприн, А.М. Умей ориентироваться на местности / А.М.Куприн. – М., 1969.
20. Контор, Б.З. Коллекционирование минералов / Б.З.Контор. – М., 1982.
21. Лаптев, Ю.П. Рассказы о полезных растениях / Ю.П.Лаптев. – М., 1982.
22. Лыч, Л.М. Беларуская нацыя і мова / Л.М.Лыч. – Мн., 1991.
23. Памятники природы Белоруссии. – Мн., 1987.
24. Пракопчык, Л.Ц. Адкуль у вескі імя / Л.Ц.Пракопчык.– Мн., 1981.
25. Пракопчык, Л.Ц. Дрэмле памятка дзен…Краязнаўчыя нарысы / Л.Ц.Пракопчык. – 1991.
26. Соболевский, В.И. Занимательные минералы / В.И.Соболевский. – М., 1983.
27. Стражев, В.Н. Туристу о природе / В.Н.Стражев. – М., 1986.
28. Татаринов, Ю.А. По некоторым замечательным уголкам Беларуси / Ю.А.Татаринов. – Мн., 1995.
29. Урбановіч, У.А. Шляхамі паэтаў і герояў / У.А.Урбановіч. – Мн., 1970.
30. Фядотаў, В.Л. Мінералы, горныя пароды і глебнага краю / В.Л.Фядотаў, А.М.Цытленак. – Мн., 1987.
31. Шымігіна, К.Я. Музей Нясвіжа / К.Я.Шымігіна. – Мн., 1986.
32. Энциклопедический словарь юного географа-краеведа.
33. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. - Мн., 2001.
34. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. – У 5-ці тт. – 1984-1987.
35. Энцыклапедыя прыроды Беларусі. У 5-ці тт. – Мн., 1983-1986.
36. Этнаграфія Беларусі: энцыклапедыя. - Мн., 1989.
37. Яршова Н.В., Шырко Т.С. Вызначальнік мінералаў і горных парод. – Мн., 1975.


«ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ТУРИЗМ»

Пояснительная записка

Велосипедный туризм заслуженно пользуется любовью учащихся. Велосипедные походы не только хороший отдых. Движение на велосипеде по незнакомой местности в различных дорожных условиях, когда приходится преодолевать всевозможные препятствия, вырабатывает у туристов быстроту реакции, выносливость, силу, ловкость. Одновременно у участника похода воспитывается чувство коллективизма, дисциплинированности, настойчивости в достижении цели, мужество и воля, необходимые в жизни. Велопоходы расширяют кругозор учащихся, знакомят с природой родного края, памятниками истории и культуры, воспитывают любовь к Родине.
Задачами кружков велосипедного туризма являются:
 вовлечение учащихся в систематические занятия туризмом;
 развитие физических качеств, познания нового;
 участие в слетах и соревнованиях.
Занимаясь в кружках велосипедного туризма, в межсезонье участники кружка ходят в походы пешком, зимой на лыжах.
Заниматься в кружках велосипедного туризма можно с 12 лет. Количественный состав кружка первого года обучения — 15 человек, второго года обучения — 12 человек. Программа рассчитана на кружки, работа которых осуществляется по 6 и 9 часов в неделю. Занятия кружка проводятся с сентября по чай месяц учебного года. Занятия делятся на два периода: подготовительный и основной. В подготовительный период входит: всесторонне физическое развитие, воспитание необходимых моральных и волевых качеств, приобретение необходимых специальных знаний. Задачи основного периода совершенствование необходимых в путешествии навыков, специальная физическая и техническая подготовка, проверка готовности участников к путешествию. В заключительный период работы, должен быть включен веломаршрут I категории сложности после первого года обучения) и маршрут II категории сложности (после второго года обучения) Время проведения походов I и II категории сложности в сетку часов работы кружка не входит Заключительный этап заканчивается составлением отчета о путешествии.

Учебно-тематический план
(первый го обучения)


п/п Темы Всего часов В том числе
теоретич. практич.
1 2 3 4 5
1. Из истории велосипеда и велотуризма 2 2 –
2. Правила проведения походов и соревнований 2 2 –
3. Краеведение в велотуризме 2 2 –
4. Устройство велосипеда. Ремонт и профилактика 10 4 6
5. Правила дорожного движения 1 1 –
6. Обеспечение безопасности на занятиях и в походе 2 2 –
7. Техника передвижения на велосипеде. Тактика похода 8 2 6
8. Походная гигиена и медицина. 2 2 –
9. Социальная гигиена. 7 1 6
10. Организация привалов, ночлегов. 2 2 –
11. Питание в походе. 2 2 –
12. Психологическая атмосфера в группе туристов 2 2 –
13. Снаряжение для похода. Особенности велопохода 2 2 –
14. Ориентирование в походе и соревнованиях 18 2 6
15. Общефизическая подготовка 72 – 72
16. Подготовка и проведение велопоходов 82 6 76
ВСЕГО: 216 34 182

Примечание: Практические занятия по темам №№ 3, 6, 7, 10, 11 проводятся во время походов.

Содержание программы

1. Из истории велосипеда и велотуризма
Информация по истории мирового велотуризма, советского велотуризма, велотуризма в республиках бывшего Советского Союза, велотуризма в Республике Беларусь.
2. Правила проведения походов и соревнований
Ознакомление с:
а) Инструкцией по организации участия обучающихся учреждений образования в туристских походах и экскурсиях. (Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 17 июля 2007 г., № 35 а);
б) Правилами проведения туристских походов (Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 15 августа 2006 г., № 26).
3. Краеведение в велотуризме
Экскурсии в музей, на выставки. Наблюдения природы. Сбор образцов для коллекций. Беседы с местными жителями. Знакомство с памятниками истории и культуры.
4. Устройство велосипеда. Ремонт и профилактика
Характеристика и назначение основных узлов велосипеда: рама, вилки, педали, колеса, втулки, каретка, седло, руль, передача, тормоза. Легкий ремонт и замена отдельных частей. Порядок сбора и разборки. Регулировка Смазка, Хранение Характерные неисправности и поломки.
5. Правила дорожного движения
Общие правила дорожного движения. Знаки. Правила для велосипедистов. Комментарии к правилам.
6. Обеспечение безопасности на занятиях и в походе
Инструктаж по безопасности движения, по технике безопасности в различных походных ситуациях. Средства и методы обеспечения безопасности и движении. Причины несчастных случаев: общие причины, дорога, велосипед, автомобили, животные. Дисциплина в группе.
7. Техника передвижения на велосипеде. Тактика похода
Посадка, педалирование, повороты и торможение. Движение по разным дорогам, преодоление препятствий. Техника преодоления песчаных участков, болот, оврагов, водных потоков, подъемы, спуски. Особенности движения с грузом. Элементы горно-пешеходной техники при переправах. Движение в походе. Распорядок дня. Скорость и ритм движения.
8. Походная гигиена и медицина
Гигиена велотуриста. Самоконтроль и восстановление работоспособности. Медицинская аптечка. Виды травм и первая помощь при их получении.
9. Социальная гигиена
Изучение закона об охране среды обитания на биваках и в походе. Длительность сохранности различных предметов (банки, полиэтилен, бумага и др.).
10. Организация привалов, ночлегов
Привалы устраиваются для обеда и отдыха, ремонта велосипедов и снаряжения. Место для привала. Продолжительность его. Место для ночлега. Наличие питьевой воды, дров, удобного места для бивака.
11. Питание в походе
Требования к продуктам питания. Составление меню, раскладка продуктов питания на поход. Особенности упаковки и транспортировки. Режим питания. Питьевой режим. Приготовление пищи.
12. Психологическая атмосфера в группе туристов
Формирование группы. Распределение обязанностей. Руководство. Конфликты в группе и их причины.
13. Снаряжение для похода. Особенности велопохода
Велосипеды. Групповое снаряжение. Личное снаряжение. Одежда. Костровые принадлежности. Ремонтный набор для велопоходов. Особые требования к обуви и одежде велотуриста. Нормы нагрузки на велосипед.
14. Ориентирование в походе и соревнованиях
Карты топографические. Масштаб. Условные топографические знаки. Изображение рельефа. Определение расстояний. Компас. Устройство и пользование им. Ориентирование в походе. Определение сторон света по солнцу, звездам. Спортивное ориентирование. Спортивные карты и картосхемы. Ориентирование в соревнованиях. Особенности ориентирования на велосипеде.
15. Общефизическая подготовка
Развитие силы, ловкости, выносливости, скоростных качеств. Подвижные и спортивные игры как средство физической подготовки. Кроссы и лыжные прогулки — необходимые средства в подготовительный период.
16. Подготовка в проведение велопоходов
Выбор района путешествия. Комплектование группы. Распределение обязанностей среди членов группы. Изучение района путешествия. Разработка маршрута. Подготовка к выпуску группы на маршрут.

Учебно-тематический план
(второй год обучения)


п/п Темы Всего часов В том числе
теоретич. теоретич.
1 2 3 4 5
1 Единая спортивная классификация. Правила проведения походов и соревнований 3 3 –
2 Тенденция велостроения в мире 1 1 –
3 Краеведение в велотуризме 2 2 –
4 Устройство велосипеда. Подготовка его к походу 10 2 8
5 Правила дорожного движения. 1 1 –
6 Обеспечение безопасности на занятиях и в походе 2 2 –
7 Техника передвижения на велосипеде. Тактика похода 12 2 10
8 Походная гигиена и медицина 4 2 2
9 Социальная гигиена 2 2 –
10 Организация остановок, привалов, ночлегов и дневок 2 2 –
11 Питание в походах 2 2 –
12 Психологическая атмосфера в группе туристов 2 2 –
13 Снаряжение для похода. Особенности велопохода 2 2 –
14 Ориентирование в походе и соревнованиях 18 2 16
15 Общефизическая подготовка 72 – 72
16 Подготовка и проведение велопоходов. Специальная подготовка 81 5 71
ВСЕГО: 216 32 184

Примечание: Практические занятия по темам №№ 3, 5, 6, 7, 10, 11 проводятся во время походов.


Содержание занятий
второго года обучения

1. Единая спортивная классификация. Правила проведения походов и соревнований
Туризм спортивный. Разрядные требования. Правила проведения категорийных и некатегорийных походов. Туристско-прикладные многоборья. Разрядные требования. Правила проведения соревнований.
2. Тенденции велостроения в мире
Велостроение в России, странах ближнего зарубежья, в Республике Беларусь. Особенности велосипедов разных видов: спортивно-туристские или легкодорожные велосипеды, дорожные, горные велосипеды. Какой велосипед выбрать.
3. Краеведение в велотуризме
В процессе походов ознакомление с памятниками истории и культуры Беларуси. Посещение исторических, краеведческих, школьных музеев. Поиск и сбор экспонатов — предметов быта, инструментов, исторических документов, фотографий. Ознакомление с известными археологическими памятниками — городищами, курганами, поселениями, стоянками. Поиск и сбор материалов, связанных с военными действиями на территории Беларуси. Подготовка краеведческой составляющей похода включает следующие задачи:
— предварительное изучение опубликованных и фондовых материалов выбранной тематики;
— составление ориентировочного плана проведения краеведческой работы.
4. Устройство велосипеда. Подготовка его к походу
Веломастерская, инструменты, ключи. Подготовка велосипеда к походу и его ремонт. Ремонтный набор и запасные части к походу. Разборка, смазка, сборка велосипеда. Регулярная проверка, уход и хранение.
5. Правила дорожного движения
Повторение и закрепление знаний по общим правилам дорожного движения. Знаки. Особые правила для велосипедистов. Особенности движения группы по различным дорогам.
6. Обеспечение безопасности на занятиях и в походе
Тщательная и всесторонняя подготовка к походу — залог успешного, безопасного прохождения маршрута. Сюда входит и отличное знание правил дорожного движения и их безусловное выполнение. Хорошее знание района путешествия. Правильный подбор участников. Перед походами необходимы специальные тренировки по отработке действий в различных экстремальных условиях. Средства и методы обеспечения безопасности. Причины несчастных случаев: общие, зависящие от дороги, велосипеда, автомобилей, животных.
8. Техника передвижения на велосипеде. Тактика похода
Посадка, поралирование, повороты и торможение. Движение по разным дорогам, преодоление препятствий. Техника преодоление песчаных участков, болот, оврагов, водных потоков, подъемы, спуски. Особенности движения с грузом. Элементы горно-пешеходной техники при переправах, подъемах и спусках. Движение в походах. Распорядок дня. Скорость и ритм движения.
Практические занятия. Занятия по фигурному вождению велосипеда: прохождение дистанции с установленными (размеченными) фигурами, не сходя с велосипеда. Занятия по триалу: он включает в себя прохождение сложной трассы с искусственными и естественными препятствиями. Это крупные камни, крутые склоны, ручьи, лужи, стволы деревьев, валежник, участки со сложным маневрированием.
8. Походная гигиена и медицина
Гигиена велотуриста. Самоконтроль и восстановление работоспособности. Медицинская аптечка. Виды травм и первая помощь при их получении.
Практические занятия. Транспортировка пострадавшего.
9. Социальная гигиена
Основные правила охраны среды обитания на биваках. Поддержание чистоты на туристских маршрутах, биваках. Выявление мест загрязнения, стихийных свалок. Информация об этом в организации по охране природы, в экологические организации, в органы местной власти.
9. Организация остановок, привалов, ночлегов и дневок
Остановки делают после каждых 50 минут движения. Отдыхают, проверяют велосипеды. Выбор места остановок. Привалы необходимы для обеда и отдыха, а если надо, то и для ремонта велосипедов и снаряжения. Ночлеги ориентировочно намечают при разработке маршрута. Наличие воды, дров, удобного (безопасного места для лагеря. Выбор места для дневки более тщательный, чем при выборе места ночлега. Дневка — хороший активный отдых, подготовка к дальнейшему движению.
11. Питание в походах
Требования к продуктам питания. Составление меню и раскладка продуктов питания на поход. Особенности упаковки и транспортировки продуктов. Нормы питания. Режим питания в походе. Приготовление пищи.
12. Психологическая атмосфера в группе туристов
Главные и второстепенные цели похода. Они должны быть четко оговорены при формировании группы. Комплектование группы — психологические особенности участников, совместимость их друг с другом. Правильное распределение обязанностей. Стили руководства Конфликты в группе и их причины.
13. Снаряжение для похода. Особенности велопохода
Групповое общетуристское снаряжение. Требования к нему. Групповое специальное снаряжение: тент для велосипедов, трос с замком. Ремонтный набор, инструменты. Личное специальное снаряжение: велосипед, велорюкзак, счетчик, фляга для воды, шлем и т. д.
14. Ориентирование в походе и соревнованиях
Наличие в походе 2-3 комплектов картографического материала, специального планшета для работы, компасов, счетчиков пройденного расстояния Умение пользоваться комплексом и картой (топографической и спортивной). Умение ориентироваться по солнцу, звездам. Умение на глаз определять расстояния.
Практические занятия. Участие в соревнованиях по ориентированию, велоориентированию по карте и компасу, по картосхемам.
15. Общефизическая подготовка
Регулярные занятия по развитию силы, ловкости, выносливости, скоростных качеств. Привлечение к подготовке подвижных и спортивных игр. Летом кроссы, зимой — лыжи.
16. Подготовка и проведение велопоходов. Специальная подготовка
Комплектование группы. Распределение обязанностей среди членов группы на время подготовки похода и в походе. Выбор района путешествия. Специальная предпоходная подготовка: тренировочные занятия на местности и отработка движения по разным видам дорог и рельефа.

Условия реализации программы
Для выполнения задач кружка велосипедного туризма необходимо иметь нормальное материально-техническое обеспечение: наличие нужного количества велосипедов, наличие места хранения их, наличие места для их ремонта, наличие необходимых инструментов и запасных частей. Необходимо финансирование одного, двух походов в учебный год. Руководителем кружка должен быть человек, имеющий туристский опыт, хорошо знать материальную часть и уметь производить ремонт велосипедов.


Литература для педагогов
1. Булгаков А. А. Велосипедный туризм для всех. — М.: Профиздат, 1984. Велосипедный туризм, — М: «Ключ», 1998.
2. Единая спортивная классификация Республики Беларусь.
3. Нормативные документы по спортивному туризму.
4. Турист (библиотека туриста). — М.: Физкультура и спорт, 1989.
5. Школа альпинизма (начальная подготовка). — М: Физкультура спорт, 1989.

Литература для учащихся
1. Краткий справочник туриста. Составитель Ю.А. Штюрмер. – М.: Профиздат, 1985.
2. Правила дорожного движения Республики Беларусь.

"МОЙ ГОРАД"
ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Краязнаўства – навуковая дысцыпліна, накіраваная на комплекснае, шматбаковае, рознанакіравае вывучэнне роднага краю, непасрэднага прыроднага, культурнага, сацыяльнага асяроддзя жыцця чалавека. Шырока выкарыстоўваючы звесткі і даследчыя прыёмы самых розных навук – геаграфіі, гісторыі, этнаграфіі, мовазнаўства, эканомікі, экалогіі ды інш., краязнаўства паўстае тым рэактарам, дзе ў працэсе сінтэза вузкаспецыяльных навуковых дадзеных нараджаюцца якасна новыя, эмацыянальна багатыя, блізкія кожнаму рэальнаму чалавеку веды пра родную зямлю з усімі яе натуральнымі багаццямі і чалавечымі набыткамі.
Краязнаўчыя даследаванні ахопліваюць усе бакі жыцця чалавечага грамадства на самым шырокім часовым адрэзку – ад сівой даўніны да больш-менш агляднай будучыні. Комплекснасць і сінтэтычнасць у самой метадалагічнай аснове краязнаўства даюць даследчыкам магутныя сродкі для гэткай перапрацоўкі інфармацыі – часам нават агульнавядомай, - што з'яўляецца магчымасць бачыць і разумець глыбінныя механізмы самых розных працэсаў у жыцці чалавечай грамады на працягу стагоддзяў. А гэта прыносіць здольнасць не толькі разумець мінулае, аднак і прадказваць і, ў некаторай ступені, нават актыўна фармаваць будучае сваёй краіны.
Уласна ў педагагічным кантэксце найбольш важным з'яўляецца тое, што ўжо сам удзел навучэнцаў у працэсе краязнаўчага пазнання з'яўляецца дзейсным адукацыйна-выхаваўчым сродкам. Неабходнасць адшукваць, назапашваць і аперыраваць вялікай колькасцю самай разнастайнай інфармацыі аб родным краі як прыводзіць да лепшага яе запамінання, так і фармуе сталы эмацыянальны водгук, спрыяе фармаванню актыўнага, абгрунтаванага светапогляду на аснове ведання, разумення і павагі да сваёй роднай зямлі.
У агульным выпадку краязнаўчая актыўнасць, безумоўна, не абмяжоўваецца тэрыторыяй, непасрэдна прылеглай да месца пражывання даследчыка. Аднак у выпадку заняткаў з групамі навучэнцаў правядзенне краязнаўчых экспедыцый, экскурсій ці іншых відаў даследаванняў у аддаленых раёнах значна абмежавана арганізацыйнымі і фінансавымі бакамі. У выніку найбольш мэтазгодным і зручным робіцца выкарыстанне менавіта тэрыторыі пражывання ў якасці асновы для паўсядзеннай краязнаўчай актыўнасці. Улік таго, што значная частка навучэнцаў Беларусі сканцэнтравана ў гарадахр, і прывёў да з'яўлення дадзенай праграмы.
Адной з найважнейшых рэалій сучаснага жыцця, адной з візітных картак сучаснай чалавечай цывілізацыі ёсць з'ява гарадскога чалавечага паселішча, альбо проста горада. Само з'яўленне гэткай рэаліі было адметнай вехай у чалавечай гісторыі. Развіццё любой сістэмы мае неабходнай рысай паступовую ўнутраную дыферэнцыяцыю, ўскладненне сваёй унутранай структуры з паступовым выдзяленнем новых самастойных падпарадкаваных субсістэм. Адной з гэткіх субсістэм у чалавечым грамадстве і стаў гарадскі ўклад жыцця, які мае вонкавае праяўленне ў з'яўленні і развіцці гарадоў, як своеасаблівага сацыяльнага, прамысловага, культурнага, ваеннага ці экалагічнага феномена. Зразумела, гэткая складаная і шматкампанентная структура, якой з'яўляецца горад, можа даследвацца па бясконцаму мноству напрамкаў з выкарыстаннем самых разнастайных методык і падыходаў. Прапанаваная праграма абмяжоўвае іх кола толькі тымі, якія маюць значны непасрэдны адукацыйна-выхаваўчы патэнцыял.
Мэта гуртка "Мой горад":
• пазнаёміць навучэнцаў з асноўнымі напрамкамі краязнаўчага вывучэння горада;
• дапамагчы ім асвоіць асноўныя прыёмы краязнаўчых даследаванняў ва ўмовах горада;
• стварыць умовы для комплекснага разумення навучэнцамі паняцця горада, як складанай прасторава-часовай і культурна-сацыяльнай з'явы;
• спрыяць набыццю паглыбленых ведаў аб гісторыі, геаграфіі, сучасным стане і перспектывах развіцця роднага горада;
• стварыць пазітыўны эмацыянальны фон і прывіць цікавасць да разнастайных напрамкаў краязнаўчых даследаванняў.
Праграма разлічана на вучняў VІ – ХІІ класаў агульнаадукацыйных школ і сярэдне-спецыяльных навучальных устаноў.
Прынцыповай рысай праграмы з'яўляецца вельмі шырокі тэматычны ахоп. Гэта надае ёй значную гібкасць і магчымасць выкарыстання як цалкам, так і па частках. Так, праграма можа быць выкарыстана для даследаванняў як вялікіх, так і малых гарадоў. У апошнім выпадку кіраўнік гуртка павінны самастойна прааналізаваць праграму і, магчыма, выключыць элементы, якія не з'яўляюцца актуальнымі ва ўмовах невялікага горада. Для вялікіх гарадоў з-за вялікай колькасці краязнаўчага матэрыялу можа таксама аказацца мэтазгодным (пры дастатковым узроўні падрыхтоўкі самога кіраўніка гуртка) скасаванне некаторых раздзелаў праграмы пры паглыбленні разгляду і распрацоўкі астатніх.
У выпадку падрабязнага вывучэння дастаткова вялікага горада магчыма выкарыстанне праграмы для працы з гуртком на працягу больш доўгага перыяду – ад двух да чатырох гадоў. Пры гэтым неабходна паступова павялічваць узровень, на якім разглядаюцца тэмы і раздзелы праграмы і фармулююцца задачы для практычных і самастойных заняткаў. Пры працы з праграмай на працягу больш, чым двух гадоў, неабходна засяродзіць значную ўвагу на стварэнні канчатковага прадукту працы гуртка ў выглядзе разгорнутай прэзентацыі-справаздачы, якая павінна сабраць і сітэматызаваць, а магчыма, і падрыхтаваць да апублікавання увесь напрацаваны матэрыял.

ВУЧЭБНА-ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН

ЗМЕСТ ПРАГРАМЫ
1. Уводзіны. Прадмет курса "Мой горад". Мэты, задачы і змест курса. Асноўныя формы работы гуртка на працягу года. План правядзення экскурсій, аглядных выхадаў і практычных заняткаў на адкрытым паветры. Інструктаж па тэхніцы бяспекі.
2. Паняцце горада і тыпалогія гарадоў. Стандартныя азначэнні паняцця "горад". Сутнаснае разумення феномена горада. Прынцыповыя адрозненні горада ад іншых тыпаў паселішчаў. Крытэрыі аднясення паселішча да горада. Тыпы і віды гарадоў. Сістэмы класіфікацыі гарадоў па розных крытэрыях – памеры, колькасці насельніцтва, адміністрацыйным статусе, гаспадарчай спецыялізацыі, соцыя-культурнай ролі і г.д.
Практычныя заняткі: Вызначэнне становішча свайго горада ў розных класіфікацыйных сістэмах. Супастаўленне свайго горада з іншымі вядомымі гарадамі Беларусі і свету па асобных класіфікацыйных крытэрыях. Супастаўленне свайго горада з іншымі вядомымі гарадамі Беларусі і свету па комплексе крытэрыяў.
3. Метадычныя прыёмы і спосабы даследавання горада. Асноўныя напрамкі краязнаўчага вывучэння горада. Крыніцы інфармацыі. Апублікаваныя і архіўныя звесткі. Асабістыя апытанні сведкаў. Захаванне і апрацоўка інфармацыі. Метады аналізу і сінтэзу краязнаўчых дадзеных. Тэкставая інфармацыя. Статыстычныя дадзеныя. Графічныя і фотаматэрыялы. Картаграфічныя дадзеныя. Геаграфічны, гістарычны, сацыяльны, культурны, гаспадарчы, экалагічны блокі. Падзел горада на часткі для зручнасці вывучэння, крытэрыі падзелу. Методыка вылучэння этапаў развіцця горада ў часе. Метады аб'яднання вынікаў даследаванняў у адзінае цэлае. Спосабы падачы канчатковых вынікаў. Выкарыстанне мастацкіх і мультымедыйных сродкаў для распаўсюджвання і прапаганды ведаў аб родным горадзе.
Практычныя заняткі: Збор усіх вынікаў даследавання горада ў адну прэзентацыю з выкарыстаннем мультымедыйных сродкаў ці без яго (у канцы года).
4. Тапанімічныя даследаванні. Тапаніміка, як навука аб геаграфічных назвах. Аб'екты тапанімічных даследаванняў ва ўмовах горада. Метады тапанімічных даследаванняў. Даследаванні паходжання і значэння тапонімаў. Этымалагічны аналіз тапоніма. Славянскія, балцкія, лацінскія, германскія, санскрыцкія карані беларускіх тапонімаў. Ацэнка часу ўзнікнення тапоніма. Неадрыўнасць старажытных тапонімаў ад светапогляду і агульнага ладу жыцця тагачаснай чалавечай грамады. Сучасныя назвы і шляхі іх утварэння. Эвалюцыя і змена назваў. Міграцыя назваў. Назва горада. Назвы раёнаў і мясцовасцяў унутры горада. Назвы гідралагічных аб’ектаў - рэк, ручаёў, азёр, сажалак, вадасховішчаў, балот ці забалочаных мясцовасцяў у межах горада. Назвы характэрных форм рэльефа – узгоркаў, яроў, лагчын, западзін і г.д. Назвы вуліц, плошчаў, паркаў.
Практычныя заняткі: Складанне спісу тапонімаў розных тыпаў у межах горада. Гістарычныя назвы і іх змяненне з часам. Сучасныя назвы. Назва горада – значэнне, паходжанне, час узнікнення. Назвы аб'ектаў у межах горада – значэнне, паходжанне, іх магчымыя узаемасувязі ці роднаснасць, узыходжанне да адных гістарычных падзеяў. Вуліцы горада. Эвалюцыя іх назваў. Складанне зводнай табліцы супастаўлення гістарычных і новых назваў вуліц. Назвы плошчаў горада, іх сувязь з гісторыяй.
5. Час і чыннікі узнікнення горада. Час узнікнення горада па летапісных ці гістарычных крыніцах. Даціроўка першых пасяленняў на тэрыторыі горада паводле археалагічных звестак. Гістарычныя падзеі, у кантэксце якіх упершыню ўзгадваецца горад. Агульная геапалітычная сітуцыя на час заснавання горада. Магчымыя чыннікі ўзнікнення горада. Прыродныя чыннікі – зручнасць абароны, блізкасць прыродных гандлёвых шляхоў, асаблівасці глебаў, жывельнага і расліннага свету, наяўнасць карысных выкапняў. Соцыя-культурныя чыннікі – геапалітычнае становішча, блізкасць да межаў ці сталіц старажытных дзяржаў, наяўнасць значных рэлігійна-культавых аб'ектаў, этнагеаграфічная сітуацыя, асаблівасці гандлевай сітуацыі.
Практычныя заняткі: Рэканструкцыя магчымага сцэнарыя ўзнікнення горада. Выяўленне найбольш прынцыповых чыннікаў узнікнення горада. Дыскусія-гульня аб магчымых альтэрнатыўных шляхах развіцця горада і навакольнага рэгіёна. Адпрацоўка іншых сцэнарыяў развіцця тэрыторыі, як пазітыўных, так і негатыўных.
6. Гісторыя ўзнікнення і дынаміка развіцця горада. Агульная гісторыяграфічная схема Беларусі. Гісторыяграфія перыяду ўзнікнення горада. Гісторыка-геаграфічны кантэкст на час ўзнікнення горада. Першапачатковы статус горада. Змяненні статусу горада з часам. Дынаміка велічыні горада. Найбольш важныя і адметныя моманты ў развіцці горада. Змяненні ў соцыя-культурнай і гаспадарчай спецыялізацыі горада.
Практычныя заняткі: Пабудова графікаў росту горада па тэрыторыі і колькасці насельніцтва.
7. Геральдыка горада. Асноўныя прынцыпы геральдыкі. Асноўныя геральдычныя фігуры і сімвалы. Выкарыстанне і значэнне колераў у геральдыцы. Тыпы і віды гербаў. Функцыянальныя і штучныя гербы. Дзяржаўныя і прыватніцкія гербы і іх суадносіны. Герб горада. Час і гісторыя яго ўзнікнення. Сутнасць выкарыстанай геральдычнай сімволікі. Сувязь з агульнадзяржаўнай сімволікай. Змяненні знешняга выгляду герба з часам. Прыватніцкая геральдыка горада і яго наваколля. Славутыя родавыя гербы, гістарычна звязаныя з горадам. Цэхавая геральдыка горада.
Практычныя заняткі: Пошук усіх дасяжных геральдычных выяваў горада і стварэнне геральдычнага атласа. Параўнанне гарадской геральдычнай сімволікі з агульнадзяржаўнай на розныя гістарычныя эпохі. Параўнанне гарадской геральдычнай сімволікі з геральдычнымі выявамі іншых гарадоў.
8. Геаграфічнае, геапалітычнае, эканоміка-геаграфічнае становішча горада. Характарыстыка геаграфічнага становішча горада па розных характарыстыках – кліматычных, гідраграфічных, біягеаграфічных, глебавых, экалагічных, рэсурсных. Сумарная ацэнка геаграфічнага становішча горада і вызначэнне найбольш мэтазгодных з геаграфічнага пункту гледжання напрамкаў развіцця. Паняцце геапалітычнага сновішча. Становішча горада адносна дзяржаўных межаў – сённяшніх і гістарычных. Найбольш важныя цэнтры культурнага, рэлігійнага, сацыяльнага ўплыву для розных гістарычных эпох. Становішча адносна агульнаеўрапейскіх і ўнутрыдзяржаўных шляхоў зносін. Паняцце эканоміка-геаграфічнага становішча. Карысныя выкапні ў межах горада і яго наваколлі. Працоўныя рэсурсы. Наяўнасць гістарычных традыцый у розных сферах вытворчай дзейнасці.
Практычныя заняткі: Стварэнне зводнай табліцы станоўчых і адмоўных рысаў у геаграфічным, геапалітычным, эканоміка-геаграфічным становішчы горада.
9. Статус і роля горада ў дзяржаве. Статус горада на перыяд яго ўзнікнення. Дынаміка статуса горада з часам. Фактары зменаў статусу. Роля горада ў станаўленні і развіцці дзяржавы або навакольнага рэгіёна. Сучасная роля горада ў жыцці краіны – культурная, навуковая, прамысловая, турыстычная.
10. Насельніцтва горада. Колькасць насельніцтва горада. Змяненне колькасці насельніцтва з часам. Натуральны рух насельніцтва горада. Унутраная структура насельніцтва горада – нацыянальная, рэлігійная, класавая, прафесійная – і яе асаблівасці для розных гістарычных эпох. Змяненні структуры насельніцтва ў розныя гістарычныя эпохі. Славутыя імёны горада. Роля жыхароў ці ўладальнікаў горада ў агульнадзяржаўнай гісторыі і нацыянальнай і сусветнай культуры. Фіксацыя славутых імёнаў у назвах вуліц і плошчаў горада.
Практычныя заняткі: Пошук колькасных дадзеных і пабудова графіка росту насельніцтва горада. Высвятленне ўнутранай структуры насельніцтва па дадзеных перапісаў розных часоў і пабудова дыяграм. Складанне спісу славутых імёнаў горада. Складанне спісу вуліц і плошчаў, якія носяць імёны славутых людзей, высвятленне, якую частку складаюць імёны выхадцаў з самога горада.
11. Унутраная структура або мікрагеаграфія горада. Яўныя элементы ўнутранай структуры горада. Гістарычнае дзяленне горада. Адміністрацыйнае дзяленне горада. Горадабудаўнічае дзяленне горада. Мікрараёны горада, іх назвы, час і механізм узнікнення. Геаграфічны падзел горада паводле рэльефу, асаблівасцяў гідраграфіі і воднага рэжыму, размяшчэння буйных шляхоў зносін. Асаблівасці тэрытарыяльных варыяцый у размяшчэнні насельніцтва, наяўнасць рабочых і "спальных" раёнаў. Схаваная ўнутраная дыферэнцыяцыя горада. Тэрытарыяльная неаднароднасць нацыянальнага складу, узроўню прыбыткаў і дабрабыту, транспартнай сеткі, экалагічнай сітуацыі.
Практычныя заняткі: Суаднясенне гістарычнага, сучаснага адміністрацыйнага і горадабудаўнічага падзелаў горада. Стварэнне ўласнай схемы геаграфічнага і гісторыка-геаграфічнага падзелу горада.
12. Перспектывы развіцця горада. Сувязь сучаснага стану горада з гістарычнай спадчынай. Захаваныя і страчаныя традыцыі горада. Пазітыўныя і негатыўныя фактары развіцця горада. Эканамічны патэнцыял горада. Культурны патэнцыял горада. Турыстычны патэнцыял горада. Генеральны план развіцця горада. Альтэрнатыўныя шляхі развіцця. Экалагічны стан і улік прыродных рэалій як важныя фактары развіцця.
Практычныя заняткі: Практычны аналіз і ацэнка эканамічнага, культурнага, турыстычнага патэнцыялу горада. Падрыхтоўка спісу аб'ектаў, якія могуць скласці аснову турыстычнага выкарыстання горада. Крытычны аналіз наяўнага генеральнага плана развіцця горада. Распрацоўка асноўных пастулатаў альтэрнатыўнага варыянта развіцця горада. Стварэнне агульнай экалагічнай характарыстыкі горада.
13. Палявыя выхады і экскурсіі. Штомесячныя выхады і экскурсіі на культурна-гістарычныя аб'екты ў межах горада. Наведванне тэматычных музеяў, архіваў, устаноў гістарычнага профілю. Палявыя даследаванні мікрагеаграфіі горада. Апытанні сведкаў гістарычных падзей.

МЕТАДЫЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ПРАГРАМЫ
Арганізацыя работы гуртка.
Заняткі гуртка могуць праводзіцца як на базе агульнаадукацыйных школ ці ССУЗаў, так і на базе пазашкольных ўстаноў адукацыі пры наяўнасці педагогаў адпаведнага ўзроўню падрыхтоўкі. Шматбаковасць і шматдысцыплінарнасць праграмы вымагае ад педагога дастаткова шырокай адукацыйнай базы. Праграма ўключае гістарычны, геаграфічны, лінгвістычны, экалагічны блокі. Узровень падрыхтоўкі педагога павінны даваць яму магчымасць вольна аперыраваць інфармацыяй любога з іх. Прынцыпова важнай перадумовай з'яўляецца асабістая зацікаўленасць педагога тэматыкай курса, здольнасць ствараць і перадаваць гурткоўцам пазітыўны эмацыянальны фон, захапленне і любоў да свайго горада.
Адна з асноўных задач, якую ставіў перад сабой аўтар, – яе гібкасць, магчымасць выкарыстання ў розных умовах. У залежнасці ад рэальнай сітуацыі – ступені старажытнасці, памеру, статусу ў дзяржаве, асноўнай спецыялізацыі горада – педагог павінны самастойна асэнсаваць змест праграмы і адаптаваць яго да сваёй сітуацыі. У выніку магчыма пераразмеркаванне вучэбных гадзін паміж рознымі раздзеламі, павелічэнне ці памяншэнне колькасці практычных заняткаў. У выпадку наяўнасці значнай колькасці даступнай інфармацыі і сапраўднай зацікаўленасці гурткоўцаў магчыма больш глыбокае даследаванне кожнага пункта праграмы з выкарыстаннем большай колькасці вучэбнага часу.

Правядзенне заняткаў.
Праграма мяркуе правядзенне як тэарэтычных і практычных заняткаў, так і палявых даследаванняў і экскурсій. Тэарэтычныя і практычныя заняткі праводзяцца ў звычайнай вучэбнай аўдыторыі школы ці іншай установы адукацыі. Падчас палявых даследаванняў гурткоўцы прымяняюць атрыманыя веды і навыкі ў рэальнай абстаноўцы аб'екта даследавання. Экскурсіі распрацоўваюцца кіраўніком гуртка з улікам рэалій горада. Аднак пажадана наведванне не толькі гісторыка-культурных аб'ектаў, але і ўстаноў навуковага профілю (архіваў, даследчых устаноў навуковай ці вучэбнай накіраванасці) з мэтай як збору патрэбнай інфармацыі, так і стварэння псіхалагічнай атмасферы сур'ёзнага даследавання.
Педагог не павінны ўводзіцца ў зман дастаткова высокім навуковым узроўнем праграмы. Нельга ператвараць тэарэтычныя заняткі ў тэматычныя лекцыі. Уся інфармацыя павінна выкладацца ў вольнай форме. Неабходна памятаць, што адной з галоўных задач любога гуртка з'яўляецца стварэнне здаровай атмасферы на аснове асабістай цікавасці, псіхалагічная разгрузка навучэнцаў. Таму асноўнымі формамі работы павінны быць гутаркі і выканане творчых заданняў.
Праграма прапануе значную колькасць практычных заняткаў па большасці тэм. Кожны практычны занятак мае дзве галоўныя мэты. Па-першае, адбываецца напрацоўка і замацаванне навыкаў і ўменняў. Па-другое, адбываецца збор і апрацоўка рэальнай краязнаўчай інфармацыі. Апошняе звязвае усе практычныя заняткі па розных тэмах у адно цэлае і мяркуе на выхадзе абагульненне ўсіх вынікаў і стварэнне адзінай справаздачы. Форму прадстаўлення вынікаў даследчай часткі праграмы педагог павінны вызначыць ад самага пачатку работы групы. З яе улікам павінны фармулявацца канкрэтныя заданні для практычных заняткаў так, каб не было патрэбы пазнейшай перапрацоўкі вынікаў даследаванняў на стадыі падрыхтоўкі канчатковай справаздачы. Пры наяўнасці адпаведнай тэхнічнай базы вельмі пажадана падача вынікаў даследаванняў у электронным выглядзе. Гэта дасць магчымасць выкарыстаць атрыманыя матэрыялы для папулярызацыі ведаў аб родным горадзе праз прэсу, інтэрнэт і г.д.
Ад самага пачатку заняткаў педагог павінны імкнуцца да фармавання творчай атмасферы. Трэба пазбягаць усялякіх жорсткіх рамак і патрабаванняў. Такі падыход стварае найбольш спрыяльныя умовы для дасягнення большасці пастаўленых мэтаў і задач не толькі ў вобласці засваення інфармацыі, але і для фармавання шчырай зацікаўленасці ў вывучэнні роднага горада і краю.

Літаратура для педагогаў
1. Адамушко В.И. Гербы и флаги Беларуси. – Мн.: Беларусь, 2006
2. Арлоў У. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі. – Вільня: Наша будучыя, 1999
3. Археалогія Беларусі: у 4 т. – Мн.: Бел. Навука, 2001
4. Атлас гісторыі Беларусі ад старажытнасці да нашых дзён. – Мн.: БелЭн, 2006
5. Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. Т.1 –12. – Мн.: БелСЭ, 1969– 1975.
6. Геаграфiчныя паняццi i тэрмiны: Энцыклапедычны даведнiк. – Мн.: БелЭн, 1993.
7. Геаграфія Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. – Мн.: БелЭн, 1992
8. Геральдика Беларуси [Электронный ресурс]. – 2007. – Режим доступа: http://www.excurs.ru. – Дата доступа: 14.11.2007.
9. Геральдические символы Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2007. – Режим доступа: http://geraldyka-com.na.by. – Дата доступа: 14.11.2007.
10. Гісторыя Беларусі ў табліцах і схемах. Са старажытных часоў да сучаснасці. – Мн.: Юніпрэс, 2000
11. Доўнар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларусі. – Мн.: БелЭн, 1994
12. Жучкевіч В.А Чаму так названа. – Мн.: Народная асвета, 1969
13. Казбярук Ул. Летапісы пра нараджэнне Пагоні // Спадчына. 1992. №3.
14. Лыч Л., Навіцкі Ул. Гісторыя культуры Беларусі. – Мн.: НКФ "Экаперспектыва", 1996
15. Лыч Л.М. Назвы зямлі беларускай. – Мн.: Універсітэцкае, 1994.
16. Лярский П.А. Пособие по краеведению. – Мн.: Вышэйшая школа, 1966.
17. Нарысы гiсторыi Беларусi. Ч.1-2. –Мн.: Беларусь, 1994.
18. Поспелов Е.М. Туристу о географичеких названиях. – М.: Профиздат, 1988
19. Похлебкін В.В. Международная символика и эмблематика. М., 1989.
20. Рассадзін С.Я. Гербы і сцягі гарадоў і раёнаў Беларусі. – Мн.: Беларусь, 2005
21. Ратобыльский Н.С., Лярский П.А. Общее землеведение и краеведение. – Мн.: Вышэйшая школа, 1976
22. Смолiч А. Географiя Беларусi. – Мн.: Беларусь, 1993.
23. Цітоў А. Гарадская геральдыка Беларусі. Мн.: Полымя, 1989.
24. Цітоў А. Геральдыка беларускіх местаў. – Мн.: Полымя, 1998.
25. Черных А.П. Геральдика // Вспомогательные исторические дисциплины. М., 1990.
26. Шыбека З.В. Гарады Беларусі (60-я гады ХІХ – пачатак ХХ ст.ст. – Мн.: Эўрафорум, 1997
27. Экскурс в геральдику [Электронный ресурс]. – 2000-2007. – Режим доступа: http://www.geraldyka.net. – Дата доступа: 14.11.2007.
28. Юньев И.С. Краеведение и туризм. – М.: Знание, 1974.

Літаратура для навучэнцаў
1. Энциклопедический словарь юного географа-краеведа. – М.: Педагогика, 1981
2. Галай І.П., Сідор С.І. Геаграфічны слоўнік школьніка. – Мн.: Народная асвета, 1986
3. Адзінцоў С.М., Сідор С.І. Займальная геаграфія Беларусі. – Мн.: Народная асвета, 1995
4. Арлоў Ул. Адкуль наш род. – Вільня: Наша будучыня, 2000

ЮНЫЕ ГИДРОЛОГИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Гидрология суши (от греч. hýdōr вода + lógos слово, учение) — наука, изучающая закономерности процессов и явлений, происходящих в природных водах суши, формирование водного баланса и стока, структуру речных потоков и других водных объектов (озер, водохранилищ, болот, ледников), русловые и береговые процессы, а также термический и ледовый режимы и химический состав воды. Являясь фундаментальной научной дисциплиной, гидрология суши в то же время представляет значительный интерес в качестве одного из направлений внешкольной учебно-воспитательной работы с учащимися.
Начиная с древнейших времен вплоть до современного этапа развития цивилизации поверхностные воды неизменно играли исключительно важную роль в развитии и жизнедеятельности человеческих сообществ. Так, первые поселения на территории Беларуси были приурочены к берегам рек и озер. Наиболее значимые торговые пути, связывавшие между собой скандинавский, черноморско-средиземноморский, центрально-европейский и восточно-европейский регионы, на протяжении многих столетий проходили также по водным объектам современной Беларуси.
С другой стороны, поверхностные воды играют важную роль в формировании и функционировании природных ландшафтов, являясь основным каналом перемещения химических элементов в пределах различных таксономических единиц ландшафта. На современном этапе, кроме того, многие водные объекты активно втянуты в производственные циклы, что приводит как к возрастанию экономической значимости водных ресурсов, так и к резкому ухудшению их экологического состояния.
Приобщение учащихся к гидрологическим исследованиям позволяет, таким образом, не только повысить уровень их осведомленности в пределах конкретной научной дисциплины, но способствует формированию целостного мировоззрения на основе комплексного восприятия общеисторической, краеведческой, общегеографической, экологической и, собственно, специальной гидрологической информации.
Цель данного кружка — на основе изучения базовых разделов классической гидрологии и освоения основных прикладных исследовательских приемов способствовать всестороннему развитию личности кружковцев, прививая и укрепляя любовь к родной земле.
Основные задачи:
• дать учащимся основные знания из области гидрографии Беларуси, гидрологии рек, лимнологии (озероведения) и, частично, болотоведения и гляциологии;
• познакомить с главными закономерностями функционирования гидросферы Земли в целом и ее особенностями в пределах Беларуси;
• сформировать ясное понимание роли водных объектов различных классов в жизни человеческого общества;
• способствовать пониманию целостности природного комплекса и взаимосвязанности его основных компонентов и человека;
• содействовать формированию экологического мышления и бережного отношения к природе, истории и культуре родного края.
Программа рассчитана на учеников VI - ХII классов общеобразовательной школы, а также учащихся средне-специальных учебных заведений. Общий объем материала соответствует двум годам обучения в кружке и предполагает постепенное нарастание уровня сложности. Важным моментом является значительное количество практических занятий по непосредственному применению полученных знаний при изучении конкретных водных объектов своей местности.
Особое внимание педагога, руководящего работой гидрологического кружка, должно быть обращено на неукоснительное выполнение требований техники безопасности. Водные объекты всех типов являются источником повышенной опасности. В связи с этим инструктаж учащихся по правилам поведения вблизи водоемов, во время купания, при использовании плавсредств, выполнении измерений и т.д. должен проводиться добросовестно и в полном объеме, согласно с "Инструкцией об организации участия обучающихся учреждений образования в туристских походах и экскурсиях".
Учебно-тематический план первого года обучения

№№
п/п Т е м ы Всего часов В том числе
теоретич. практич.
1. Введение 4 4 -
2. Структура, роль и место гидрологии в системе наук 14 14 -
3. Роль водных объектов в истории Беларуси 22 14 8
4. Гидронимика Беларуси 25 16 9
5. Вода, как один из главных компонентов природной среды 15 15 -
6. Основные методы гидрологических исследований 28 16 12
7. Основы гидрологии рек 46 25 21
8. Основы гидрологии озер 38 22 16
9. Гидрография Беларуси 24 6 18
Итого: 216 132 84

СОДЕРЖАНИЕ
программы первого года обучения

1. Введение. Предмет курса "Юные гидрологи". Цели, задачи и содержание курса. План проведения походов, экспедиций и экскурсий в течение года. Инструктаж по технике безопасности.
2. Структура, роль и место гидрологии в системе наук. Общее подразделение дисциплин гидрологического цикла. Общая гидрология, гидрология суши и океанология. Внутренняя структура гидрологии суши. Гидрология рек. Гидрология озер (лимнология). Гидрология болот (болотоведение). Гидрология ледников (гляциология). Гидрология подземных вод. Гидрохимия. Гидрография. Роль гидрологии в изучении природных комплексов. Связь гидрологии с географией, ландшафтоведением, геологией, краеведением, топонимикой. Объект и предмет изучения гидрологии суши.
3. Роль водных объектов в истории Беларуси. Первые поселения людей на территории Беларуси, их приуроченность к берегам рек и озер. Первые торговые и исследовательские пути. Путь “из варягов в греки”. Три главные ветви этого пути: Финский залив — р. Нева — Ладожское оз. — р. Ловать — р. Днепр; р. Западная Двина — р. Днепр; р. Неман — р. Шать — р. Птичь — р. Припять — р. Днепр. Болотные массивы территории Беларуси и татаро-монгольское иго. Водные объекты и наиболее важные поселения в ІХ — ХV веках. Полоцк, Туров, Пинск, Берестье, Городня, Гомель, Витебск, Любча, Логойск, Лепель. Роль речных путей во времена Великого Княжества Литовского. Роль водных объектов после включения территории Беларуси в состав Российской империи.
Практические занятия: Реконструкция и нанесение на географическую карту различных вариантов пути "из варягов в греки". Семинар на тему: “Роль водных объектов в жизни древних городов Беларуси”.
4. Гидронимика Беларуси. Гидронимика, как одна из отраслей топонимики. Гидронимия и гидронимика. Основные топонимические понятия. Топонимы и гидронимы. Этнос, народность, нация. Основные признаки этноса. Понятие пассионарности и пассионарных зон. Пути образования географических названий вообще и названий водных объектов в частности. Главные типы гидронимов Беларуси. Балтские, славянские и санскритские корни в названиях водных объектов. Тюркские корни в названиях. Гидронимия северной и северо-западной частей территории Беларуси. Гидронимия востока Беларуси. Гидронимия юга Беларуси. Названия водных объектов приграничных районов Беларуси. Роль гидронимических исследований в изучении исторического прошлого, определении границ расселения племен и народностей, определении границ распространения языков и их диалектов, реконструкции исторических торговых путей.
Практические занятия: Генетический анализ гидронимов своей местности. Анализ гидронимов приграничных зон с Литвой и Латвией. Легенды и предания о происхождении названий белорусских рек и озер.
5. Вода, как один из главных компонентов природной и антропогенной среды. Роль воды в возникновении и поддержании жизни на Земле. Формы воды на Земле. Общий объем и виды поверхностных вод. Воды Мирового океана. Содержание и трансформация воды в атмосфере. Физически и химически связанная вода. Объем и форма воды, содержащейся в мантии Земли. Круговорот воды в природе. Большой и малый циклы круговорота воды. Роль воды в общем круговороте вещества и энергии. Роль воды в хозяйственной деятельности человека. Водный транспорт. Вода в технологических циклах. Вода в сельском хозяйстве. Вода, как источник энергии: водяные мельницы прошлых веков, гидроэлектростанции.
6. Основные методы гидрологических исследований. Общий перечень методов гидрологических исследований. Стационарный метод, его характеристика. Метод аналогии, его характеристика. Экспедиционный метод. Типы и виды гидрологических экспедиций. Правила подготовки гидрологической экспедиции. Сроки проведения гидрологических экспедиций на территории Беларуси в соответствии с их целями. Метод моделирования. Натурное моделирование, его характеристика. Математическое моделирование, его характеристика. Методы обобщения: генетический и статистический. Их назначение и отличия. Понятие комплексных гидрологических исследований.
Практические занятия: Оборудование водомерного поста на реке для дальнейших исследований. Подготовка материалов, модулей и заготовок для создания натурных моделей.
7. Основы гидрологии рек. Понятие реки. Исток, устье, речная долина. Типы устья реки: дельта, эстуарий, губа, лиман. Основные элементы речной долины. Русло, пойма, прибрежные валы, старицы, надпойменные террасы, коренной берег. Продольный и поперечный профили речной долины. Понятие профиля равновесия. Уклон реки. Понятие гидрографической сети. Густота и длина речной сети. Водоразделы. Водосбор и бассейн реки. Притоки рек. Порядок притоков. Классификация рек по площади водосбора. Основные критерии характеристики водосбора: географическое положение, геологическое строение, рельеф, климатические условия, растительность. Скорость течения реки. Способы ее определения. Использование гидрометрической вертушки для определения скорости течения. Понятие расхода воды в определенном створе реки. Способы определения расхода воды в полевых условиях. Понятие режима реки. Классификация рек по режиму. Принадлежность рек Беларуси к Восточно-европейскому типу, его характеристика.
Практические занятия: Обзорная экскурсия в долину реки с отработкой понятий истока, устья, притока, речной долины. Изучение поперечного строения и элементов речной долины в реальных природных условиях. Изучение продольного профиля водотока методом натурного моделирования. Практическая работа по определению густоты и длины речной сети по топокартам. Практическая работа по определению границ водосбора и площади водосборного бассейна рек по топокартам. Развернутая характеристика водосбора одной из рек, протекающих в своей местности. Практическое занятие по определению скорости течения различными способами (полевой и камеральный этапы). Практическое занятие по определению расхода воды в реальных природных условиях (полевой и камеральный этапы). Наблюдения за уровнем воды в реке и построение диаграмм, характеризующих режим одной из рек, протекающих в своей местности.
8. Основы гидрологии озер. Понятие озера. Озера, как природные хранилища воды. Тектонические, вулканические, гидрогенные, просадочные, эоловые, карстовые, термокарстовые, завальные, суффозионные, вторичные, метеоритные озера. Типология озер ледникового происхождения. Подпрудные, эворзионные, сложные, эрозионные, аккумуляционные озера. Постоянные и временные озера. Сточные, проточные и бессточные озера. Озерная котловина. Элементы озерной котловины. Берег, побережье, береговая отмель. Литораль, пелагиаль, профундаль. Морфометрические показатели озер. Площадь, объем, длина, ширина, глубина, длина береговой линии озера. Водный баланс озер. Термический режим озер. Изменение температуры воды с глубиной. Изменение температуры воды разных слоев по сезонам года. Ледовый режим озер. Замерзание, ледостав, вскрытие. Механизм замерзания озер.
Практические занятия: Вводная экскурсия на одно из озер (водохранилищ) своей местности. Определение генезиса реальной озерной котловины. Практическая работа по определению основных морфометрических показателей озера по топокарте. Измерение температуры воды озера на разных глубинах и определение типа температурной стратификации (полевой и камеральный этапы). Наблюдения за формированием ледового покрова озера.
9. Гидрография Беларуси. Гидрография, как раздел гидрологии суши. Объект изучения гидрографии. Особенности гидрографических исследований. Общая характеристика рек Беларуси. Реки бассейна Балтийского моря. Западная Двина в пределах Беларуси. Малые реки бассейна Западной Двины. Лучоса, Оболянка, Эса, Улла, Усвейка, Лукомка, Ушача, Шоша, Мнюта, Дисна, Друйка. Каменка, Усыса, Оболь, Полота, Нища, Свольна, Сарьянка. Река Вилия. Малые реки бассейна Вилии. Страча, Нарочь, Сервечь, Двиноса, Илия, Уша, Ошмянка. Река Нёман. Проблема истока Нёмана. Малые реки бассейна Нёмана. Лоша, Уша, Сервечь, Молчадь, Щара, Мышанка, Гривда, Зельвянка, Россь, Свислочь. Уса, Сулла, Западная Березина, Ислочь, Воложинка, Гольшанка, Гавья, Дитва, Котра. Озера Беларуси. Типы озер по происхождению и степени трофности. Белорусское Поозерье. Браславские озера. Снуды, Струсто, Дривяты, Войсо, Неспиш, Недрово, Поцех, Волосо. Озера Ричи, Оболь, Богинское, Швакшты, Иново, Укля, Обстерно, Важа, Сервеч, Шо, Плиса, Илово, Ельно, Плавно, Лепельское.
Практические занятия: Проведения ряда викторин и игровых конкурсов, направленных на проверку усвоения гидрографической номенклатуры.

Учебно-тематический план второго года обучения

№№
п/п Т е м ы Всего часов В том числе
теоретич. практич.
1. Введение 3 3 -
15 Гидрография Беларуси 15 3 12
3. Гидрология рек 38 16 22
4. Гидрология озер 36 14 22
5. Основы гидрологии ледников 18 12 6
6. Основы гидрологии подземных вод 18 12 6
7. Основы болотоведения 34 16 18
8. Основы экологии водных объектов 22 14 8
9. Мелиорация в Беларуси и ее гидрологические последствия
22 10 12
10. Вовлечение водных объектов в производство и его последствия 10 6 4
Итого: 216 106 110


СОДЕРЖАНИЕ
программы второго года обучения

1. Введение. Цели, задачи и содержание второй части курса. План проведения походов, экспедиций и экскурсий в течение года. Инструктаж по технике безопасности.
2. Гидрография Беларуси. Западный Буг на территории Беларуси. Малые реки бассейна Западного Буга. Лесная, Мухавец, Рыта, Прырва. Реки бассейна Черного моря. Река Днепр. Малые реки бассейна Днепра. Лахва, Друть, Добосна, Березина, Бобр, Нача, Клева, Ольса, Ола, Гайна, Плиса, Уса, Свислочь, Волма, Ведрич, Брагинка. Проня, Бася, Реста, Сож, Беседь, Покоть, Ипуть. Река Принять. Малые реки бассейна Припяти. Пина, Ясельда, Бобрик, Цна, Лань, Случь, Птичь, Ореса, Тремля, Ипа, Вить. Стырь, Горынь, Ствига, Уборть, Словечна, Желонь. Ушачские озера: Гомель, Суя, Яново, Паульское, Березовское, Черствяцкое, Отолово, Кривое, Полозерье. Долгое, Лукомльское, Жеринское, Сенно, Соро, Вымно, Лосвидо, Езерище, Нещердо, Лисно, Белое, Освейское. Озера Центральной Беларуси и Полесья. Мядель, Нарочь, Свирь, Вишневское, Баторино, Домжерицкое, Палик, Селява, Свитязь. Черное, Споровское, Бобровичское, Выгоновское, Червоное. Водохранилища Беларуси. Вилейское, Заславское, Дрозды, Петровичское. Зельвенское, Селец, Погост, Локтышы, Красная Слобода, Солигорское, Любанское, Осиповичское, Чигиринское.
Практические занятия: Проведение ряда викторин и игровых конкурсов, направленных на проверку усвоения гидрографической номенклатуры.
3. Гидрология рек. Источники питания рек. Классификация рек по типу питания. Снеговое питание, его географическое распространение и общая характеристика. Дождевое и преимущественно дождевое питание. Ледниковое питание. Подземное питание. Смешанное питание. Характеристика рек Беларуси по типам питания. Понятие уровня воды. Факторы, оказывающие влияние на колебания уровня воды. Измерение уровня воды. Типы водомерных постов: реечные, свайные, дистанционные. Понятие речного стока. Водный, химический и твердый сток рек. Понятие годового стока реки. Влияние географических факторов на формирование речного стока. Движение воды в реках. Ламинарное и турбулентное движение воды, их сущностная характеристика. Наносы рек, их классификация. Перемещение наносов течением. Взвешенные и влекомые наносы. Транзитные и руслоформирующие наносы. Понятие русловых процессов. Рельеф русла. Схема образования системы "плес-перекат". Понятие меандра. Схема образования и эволюции меандра. Ледовый режим рек. Механизм замерзания реки. Ледовый режим рек Беларуси. Гидробиология рек. Виды живых организмов, населяющих реки. Бактерии, планктон, водоросли. Типы речных водорослей. Высшая растительность и животный мир рек.
Практические занятия: Полевые и камеральные исследования источников питания реальной реки. Измерения уровня воды различными способами. Изучение типов движения воды путем натурного моделирования. Изучение русловых отложений реки. Определение гранулометрического и минералогического состава русловых отложений. Изучение образования системы "плес-перекат" на натурной модели. Составление схемы рельефа дна реального изгиба реки (полевой и камеральный этапы). Экскурсия на реальный меандр реки. Изучение реальных меандров, находящихся на разных стадиях развития. Наблюдения за формированием ледового покрова реки. Изучение и сбор фотографической коллекций водорослей и высшей водной растительности реки.
4. Гидрология озер. Гидрохимия озер. Типы озер по степени минерализации. Пресные, солоноватые, соленые озера. Гидробиология озер. Классификация озер по степени трофности. Олиготрофные, мезотрофные, эвтрофные и дистрофные озера. Понятие "цветения" воды. Причины этого явления. Типы водной растительности. Высшая водная растительность озер Беларуси. Донные отложения озер. Сапропель. Добыча и использование сапропелей в хозяйстве. Схема зарастания озера. Рыбы озер Беларуси. Влияние озер на микроклимат. Влияние озер на речной сток. Понятие водохранилища. Назначение водохранилищ. Типы водохранилищ. Котловинные, долинные, русловые, пойменно-долинные водохранилища. Пруды. Запрудные и наливные водохранилища. Горные, предгорные, равнинные, приморские водохранилища и их характеристика. Понятие полного, полезного и мертвого объема водохранилища. Понятие санитарного сброса. Водный баланс водохранилища. Колебания уровня воды. Термический режим, его отличия от озерного. Ледовый режим водохранилища. Гидрохимические и гидробиологические особенности. Изменения берегов водохранилищ. Заиление котловины. Схема зарастания водохранилища. Влияние водохранилищ на речной сток и окружающую природную среду. Роль водохранилищ для человека.
Практические занятия: Определение уровня трофности озера по косвенным признакам. Фиксация явлений “цветения” воды. Изучение и сбор фотоколлекции водной растительности озера. Определение типа водохранилища (при его наличии). Отработка понятий полного, полезного и мертвого объема водохранилища на натурной модели. Наблюдения за колебаниями уровня воды в водохранилище, построение годовой кривой изменения уровня воды. Проведение измерений температуры воды водохранилища. Сопоставление полученных данных с соответствующими данными по озеру. Наблюдения за формированием и изменением ледового покрова водохранилища. Определение уровня заиленности котловины водохранилища по косвенным признакам. Изучение высшей водной растительности и сопоставление ее с озерной по видовому составу и качественно-количественным характеристикам.
5. Основы гидрологии ледников. Понятие ледника. Причины образования ледников. Понятие снеговой линии. Орографическая и сезонная снеговая линия. Принципы образования ледника. Питание ледника. Снежные лавины, как один из источников питания ледника. Типы снежных лавин. Сухие и мокрые лавины. Оползневые, лоточные и прыгающие лавины. Процесс преобразования сухого снега в монолитный лед. Цепь снег – фирн – лед. Понятие глетчера. Физические свойства глетчерного льда. Основные части ледника. Бассейн питания, область стока, область абляции и язык ледника. Движение ледника. Работа ледника по переносу твердого материала. Понятие морены. Типы ледников. Горные (висячие, каровые и мульдовые) ледники. Долинные ледники и их типы. Альпийский тип. Древовидный тип. Норвежский тип. Переметный тип. Предгорный тип. Материковые ледники и их роль.
Практические занятия: Определение границ бассейна питания ледника, областей стока и абляции по топокартам. Изучение четвертичной ледниковой морены в шурфах и карьерах. Организация просмотра слайд фильма либо видеофильма по гидрологии ледников.
6. Основы гидрологии подземных вод. Понятие подземных вод. Пути образования подземных вод. Инфильтрация, конденсация и поступление ювенильных вод. Виды воды в порах. Химически связанная, кристаллизованная, парообразная, гигроскопическая, пленочная, капиллярная и гравитационная вода. Движение подземных вод. Условия залегания подземных вод. Водоносный слой. Водоупорный слой. Ложе и кровля водоносного слоя. Зеркало подземных вод. Капиллярная прослойка. Верховодка. Напорные и ненапорные воды. Межпластовые воды. Зона питания и зона распространения межпластовых вод. Зоны разгрузки подземных вод. Колодцы, источники и ключи. Грунтовые и почвенные воды. Взаимодействие поверхностных и грунтовых вод. Роль подземных вод в питании рек и водоснабжении населенных пунктов.
Практические занятия: Изучение выхода подземных вод (родника) в своей местности. Определение температуры, минерализации, цвета и других возможных характеристик подземных вод.
7. Основы болотоведения. Понятие болота. Пути образования болот. Образование болот путем заболачивания суши. Образование болот путем зарастания водоемов. Распространение болот на Земле. Типы болот. Заболоченные земли. Арктические болота. Солончаки. Марши. Мангры. Торфяные болота. Типы торфяных болот. Низинные болота, особенности их формирования и развития. Верховые болота. Особенности их питания и трофности. Переходные болота. Принципы их формирования. Распространение болот различных типов. Типы болот Беларуси. Внутреннее слоистое строение торфяного болота. Структура поверхности болота. Внутренняя гидрографическая сеть болот. Болотные водоемы (озерки). Болотные водотоки (речки и ручьи). Топи. Водный баланс болот. Тепловой режим болот. Растительность болот Беларуси. Осушение болот. Использование осушенных болот для сельскохозяйственных целей. Добыча торфа в Беларуси. Влияние болот и их осушения на речной сток и окружающую природную среду.
Практические занятия: Обзорная экскурсия на торфяное болото. Изучение внутреннего строения верхового болота путем заложения шурфов. Изучение структурных элементов поверхности болота. Изучение внутренней гидрографической сети болота и составление ее картосхемы. Изучение растительности болота, изготовление гербария. Анализ состава торфа. Сбор воспоминаний старожилов о состоянии болота до начала осушения. Сопоставление полученных данных с современным состоянием. Фиксация изменений окружающей болото природной среды после осушения.
8. Основы экологии водных объектов. Понятие экологии. Объем понятия "экология водных объектов". Понятие качества вод. Влияние антропогенных факторов на химический и биологический состав, температуру, прозрачность и цвет природной воды. Загрязнение вод главными ионами (хлориды, сульфаты, карбонаты). Загрязнение тяжелыми металлами и его последствия. Органическое загрязнение вод и его последствия. Истощение запасов растворенного кислорода. Загрязнение нефтепродуктами и его последствия. Загрязнение синтетическими моющими веществами. Загрязнение пестицидами. Типология живых организмов водных объектов от вирусов и бактерий до высших животных и растений. Чувствительность различных типов живых организмов к загрязнению. Экологическая роль растительности бассейнов рек и озер. Влияние антропогенных факторов на отдельные компоненты водных и околоводных экологических систем. Влияние сельского хозяйства. Влияние разработки сапропелей и торфа. Влияние гидроэлектростанций. Влияние ГРЭС. Радиоактивное загрязнение водных объектов Беларуси в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Понятие самоочищения водных объектов. Механизм самоочищения. Потенциал самоочищения, его ограниченность. Понятие мониторинга водных объектов. Рекреационное значение водных объектов Беларуси. Охраняемые природные территории Беларуси. Припятский ландшафтно-гидрологический заповедник.
Практические занятия: Последствия аварии на ЧАЭС для Беларуси и ее водных объектов. Экскурсия на один из комплексов очистных сооружений в своей местности (по возможности). Самостоятельный анализ путей поступления загрязняющих веществ в водные объекты.
9. Мелиорация в Беларуси и ее последствия. Общее понятие мелиорации. Направления мелиорации. Гидромелиорация. Положение уровня грунтовых вод Беларуси до начала мелиорации. Основные гидротехнические принципы осушения территории. Районы Беларуси, охваченные значительными мелиоративными работами. Изменения природных комплексов, вызванные осушением болот и заболоченных территорий. Изменение микроклимата осушенных территорий. Необратимые изменения в почнообразовательном процессе. Выдувание осушенных торфяников и антропогенное опустынивание на юге Беларуси. Влияние осушения на видовое разнообразие животного и растительного мира. Гидрологические и гидрогеологические последствия осушения. Падение уровня грунтовых вод. Резкое уменьшение водного стока рек. Пересыхание малых рек. Увеличение химического стока рек и сдвиг трофности рек и озер в сторону дистрофности. Сброс вековых запасов подземных вод через систему осушительных гидротехнических сооружений. Позитивные моменты мелиоративных работ.
Практические занятия: Изучение устройства и механизма действия осушительных мелиоративных сооружений своей местности. Основные элементы системы осушения. Наблюдения за микроклиматом осушенных торфяников. Сравнение видового разнообразия осушенных территорий и участков, не затронутых мелиорацией. Сбор воспоминаний старожилов о состоянии природной среды до начала мелиорации. Фиксация позитивных результатов мелиорации.
10. Вовлечение водных объектов в производство и его последствия. Понятие производственного цикла. Участие воды в технологических циклах основных производств Беларуси. Загрязнение промышленных вод. Понятие замкнутого цикла. Способы утилизации загрязненных вод. Виды загрязнений. Химическое, механическое, биологическое, радиоактивное, тепловое, шумовое загрязнение воды. Понятие предельно допустимой концентрации. ПДК по основным загрязняющим веществам. Способы очистки сточных вод. Биологические способы очистки. Проблема очистки сбросов ливневой канализации. Предприятия Беларуси, наиболее загрязняющие поверхностные и подземные воды. Создание новых безотходных и малоотходных технологий, как основной путь защиты природных вод от техногенного загрязнения.
Практические занятия: Выделение по текстовым и картографическим данным предприятий Беларуси, представляющих наибольшую опасность для окружающей природной среды.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Предпосылки создания кружка
Необходимым условием создания кружка "Юные гидрологи" является наличие в непосредственной близости от места проведения занятий природных или антропогенных водных объектов, на которых будет происходить как актуализация знаний и умений, полученных на теоретических занятиях, так и отработка большей части практических занятий. Нахождение всех видов водных объектов – река, озеро, водохранилище, болото – в непосредственной близости желательно, однако не обязательно. Крайне желательно иметь возможность регулярно посещать хотя бы одну реку либо ручей и хотя бы один объект со стоячей либо слабоциркулирующей водой, т.е. озеро или водохранилище. В случае отсутствия достаточного количества реальных объектов отработка основных понятий должна проводиться на натурных моделях, что хотя и выполнимо, однако требует значительных затрат разного плана.

Организация работы кружка.
Работа кружка может быть организована на базе любого учебного заведения – школы, училища, колледжа, внешкольного учреждения образования и обучения. Программа рассчитана на широкий возрастной диапазон, однако руководитель кружка обязан учитывать реальный возраст кружковцев и производить соответствующую адаптацию материала с учетом возрастных особенностей учащихся. Программа предполагает значительное количество практических занятий, поскольку затронутые вопросы почти всегда требуют визуализации описываемых процессов для их более полного сущностного понимания. В связи с этим руководитель должен еще до начала работы оценить свои реальные возможности по организации практических занятий и в связи с этим ограничить количество тем, отработка которых на практике невозможна с учетом местных условий.

Материально-техническая база.
Проведение всех, оговоренных программой, занятий в полном объеме предполагает наличие достаточно широкого диапазона технических средств. В реальной ситуации может оказаться невозможным подобрать те или иные приборы и средства. Поэтому оценка реальной материально-технической базы должна быть проведена руководителем до начала занятий с кружком. На основе этой оценки необходимо провести коррекцию как набора изучаемых тем и вопросов, так и конкретного информационного и тематического наполнения каждого раздела программы.
Теоретические занятия требуют наличия аудитории с достаточным количеством средств для графического представления информации. Минимальным является наличие школьной доски, если педагог обладает достаточными графическими способностями для отображения необходимой графики вручную.
Практические занятия по созданию и изучению натурных моделей требуют наличия территории на открытом воздухе с близким источником воды, геологических материалов – песка, гравия, глины и т.д., – наличия соответствующих материалов и возможности произвести необходимые столярные работы для создания самих стендов.
Практические занятия на реальных объектах в идеальном случае требуют наличия полного набора гидрологических инструментов (гидрологические вертушки, пробоотборники и т.д.). Однако в реальности значительное количество измерений, хотя и с меньшей точностью, могут быть проведены с использованием подручных средств либо простейших приборов, которые можно изготовить самостоятельно. В любом случае руководитель должен заранее определить перечень необходимого оборудования и оценить свои возможности по его поиску либо изготовлению. Вовлечение самих кружковцев в изготовление оборудования может при правильном подходе оказаться действенным учебно-воспитательным средством.

Вопросы техники безопасности.
В связи с повышенной опасностью водных объектов обеспечение техники безопасности является одним из главных требований к руководителю кружка. Инструктаж по технике безопасности – как вводный, так и текущий – ни в коем случае не должен становиться пустой формальностью. Особенно полезным может оказаться проведение специального занятия по отработке действий при спасении и оказании необходимой помощи пострадавшему на воде. Во время работы на водных объектах внимание руководителя долждно быть сосредоточено не только на тематической части занятия. Необходим постоянный контроль за поведением и действиями кружковцев вблизи воды. Некоторые операции вследствие их высокой потенциальной опасности должны проводиться только самим руководителем. Абсолютно необходимой является подготовленность руководителя к оказанию качественной первой доврачебной помощи в случае возникновения аварийных ситуаций, будь то попадание учащегося в воду либо просто промокание его одежды в холодное время года.

Литература для педага
1. Авакян А.Б. Водохранилища. – М.: Мысль, 1987
2. Александров М.И. Безопасность человека на воде. – Л.: Судостроение, 1983
3. Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. Т.1 –12. – Мн.: БелСЭ, 1969– 1975
4. Берникова Т.А., Демидова А.Т. Гидрология и гидрохимия. – М.: Пищевая промышленность, 1977
5. Блакiтны скарб Беларусi: Рэкі, азёры, вадасховішчы, турысцкі патэнцыял водных аб'ектаў. – Мн.: БелЭн, 2007
6. Богословский Б.Б. Озероведение. – М.: Изд-во МГУ, 1960
7. Богословский Б.Б. Основы гидрологии суши. Реки, озера, водохранилища. – Мн.: Изд-во БГУ, 1974
8. Булавко А.Г., Макаревич А.А. Река Березина. – Мн.: Университетское, 1988
9. Булай П.И. Первая помощь при травмах, несчастных случаях и некоторых заболеваниях. – Мн.: Беларусь, 1989
10. Вiцьбiч Ю. Плыве з-пад Сьвятое Гары Нёман. – Мн.: Мастацкая Лiтаратура, 1995
11. Вилейско-Минская водная система. – Мн.: Университетское, 1987
12. Геаграфія Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. – Мн.: БелЭн, 1992
13. Гидрология озер и водохранилищ. – М.: Изд-во МГУ, 1975
14. Голубое богатство: О воде, ее роли в жизни человека, способах использования. – М.: Агропромиздат, 1991
15. Гриневич А.Г., Емельянов Ю.Н. Река Западная Двина. – Мн.: Университетское, 1989
16. Гурский Б.Н. и др. Река Сож. – Мн.: Университетское, 1986
17. Давыдов Л.К. и др. Общая гидрология. – Л.: Гидрометеоиздат, 1973
18. Дрозд В.В., Ревера О.З. Река Припять. – Мн.: Университетское, 1988
19. Иванов К.Е. Гидрология болот. – Л.: Гидрометеоиздат, 1953
20. Инструкция об организации участия обучающихся учреждений образования в туристских походах и экскурсиях. Утверждена постановлением Министерства образования РБ №35А от 17 июля 2007г.
21. Кац Д.М., Пашковский И.С. Мелиоративная гидрогеология. – М.: Агропромиздат, 1988
22. Кокорев Ю.М. По рекам и озерам Белоруссии. – М.: Физкультура и спорт, 1975
23. Котляков В.М. Снег и лед в природе Земли. – М.: Наука. 1986
24. Кудаба Ч. Па Віліі: Падарожныя запісы. – Мн., Полымя, 1992
25. Лосев К.С. Вода. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989
26. Львович М.И. Вода и жизнь: (Водные ресурсы, их преобразование и охрана) – М.: Мысль, 1986
27. Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология. – М.: Высшая школа, 1991
28. Нарысы гiсторыi Беларусi. Ч.1. –Мн.: Беларусь, 1994
29. Пеньковская А.М., Юревич Р.А. Река Неман. – Мн.: Университетское, 1990
30. Плечко Л.А. Старинные водные пути: Туристские маршруты по древнерусским водным путям и старинным каналам. – М.: Физкультура и спорт, 1985
31. Плотников Н.И. Подземные воды – наше богатство. – М.: Недра, 1990
32. Рэкі, азёры і вадасховішчы Беларусі. – Мн.: БелСЭ, 1979
33. Смолiч А. Географiя Беларусi. – Мн.: Беларусь, 1993
34. Турецкий С.И. По Верхнему Неману и Налибокской пуще. – Мн.: Полымя, 1988
35. Фащевский Б.В. Основы экологической гидрологии. – Мн.: ООО Экоинвест, 1996
36. Шидловский К.С Браславские озера: Путеводитель по зоне отдыха Браслав. – Мн.: 1989
37. Эта обычная необычная вода. – М.: Знание, 1979
38. Якушко О.Ф. Белорусское Поозерье. История развития и современное состояние озер Северной Белоруссии. – Мн.: Вышэйшая школа, 1971
39. Якушко О.Ф. Край озерный. – Мн.: Ураджай, 1978
40. Яшкін І.Я. Беларускія геаграфічныя назвы. Тапаграфія. Гідралогія. – Мн.: Навука і тэхніка, 1971

Литература для учащихся
1. Адзінцоў С.М., Сідор С.І. Займальная геаграфія Беларусі. – Мн.: Народная асвета, 1995
2. Галай І.П., Сідор С.І. Геаграфічны слоўнік школьніка. – Мн.: Народная асвета, 1986
3. Геаграфiчныя паняццi i тэрмiны: Энцыклапедычны даведнiк. – Мн.: БелЭн, 1993.
4. Кульский Л.А. Вода знакомая и загадочная : [Для детей] – Киев: Рад.школа, 1982
5. Популярная энциклопедия рек и озер. – СПб.: ИД "МиМ", 1998
6. Энциклопедический словарь юного географа-краеведа. – М.: Педагогика, 1981

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ

Пояснительная записка

Военная история Беларуси, нашей с вами Родины, ее изучение, - это особое направление в творческой, исследовательской деятельности учащихся учреждений внешкольного образования и воспитания страны.
Объектом изучения военной истории Беларуси является ее героическое прошлое.
Владимир Короткевич отмечал: «Наша земля в прошлом многострадальная и героическая земля. Много раз, с начала дней, грохотали по ней колесницы войны. Но мы, дети Белоруссии, гордились тем, что в этих войнах она никогда, запомните это, никогда не была агрессором. Иное дело, что она всегда мужественно и до конца отстаивала свой очаг, свою правду и веру.
Память моей земли об этом и в древних городищах, и в курганах, под которыми спят ее защитники, в багряных, будто от крови, развалинах крепостей, на пашнях, где трудолюбивый плуг, случается, вывернет на поверхность каменный топор, меч или гильзы времен последней войны, в жальниках, на которых горел огонь перед курганами мудрых предков, и в вечных огнях перед памятниками солдатам, которых мы помним живыми».
Основная задача работы кружка военной истории Беларуси, программа которого вам предлагается, – военно-патриотическое воспитание, формирование чувства долга, необходимости защищать Родину, подготовка к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь.
Целями работы кружка по изучению военной истории Беларуси являются:
1) углубление знаний учащихся по специфическому направлению истории страны; 2) использование всех форм самостоятельной работы учащихся по изучению малоизвестных фактов истории страны; 3) воспитание учащихся в духе гражданственности и патриотизма, понимания роли личности в жизни родного края, малой Родины.
Программа кружка рассчитана на учащихся 7 – 10 классов и составлена с учетом их знаний, ранее полученных умений и навыков, психофизических особенностей, способствует профориентации и приобретению навыков для овладения в дальнейшем профессиональным мастерством в научной деятельности, в некоторых массовых профессиях, туризме.
Занятия в кружке позволяют учащимся углубить знания в краеведении, истории, в том числе военной, географии, биологии, получить первоначальные сведения о геологии, топографии, белоруссоведении, культорологии, этнографии, другим наукам.
Военная история Беларуси свидетельствует, что белорусские войска, количественно уступая неприятелю, побеждали его благодаря блестящей тактике, демонстрируя выдающиеся узоры военного мастерства. Талантливые полководцы спасали Беларусь от чужого господства, и белорусские войска вели освободительные войны. Учащиеся должны знать имена настоящих защитников Отечества.
Воспитание гражданственности и патриотизма учащихся основывается на самодеятельно-творческой деятельности в их жизни. Ведущей методической основой воспитания гражданственности и патриотизма остается принцип преемственности боевых и трудовых традиций, разработка связей современной системы воспитания с прогрессивными традициями прошлого.
Большое значение в воспитании гражданственности и патриотизма имеет краеведческая деятельность. Школьное краеведение, как одно из важнейших средств организации учебно-воспитательной работы, направлено на решение задач военно-патриотического воспитания и выше названных целей. Оно имеет свои формы деятельности, условия сбора экспонатов, использует свои самодеятельные формы и методы, особенно в поисковой работе. Именно в поисковой работе соединяются краеведение, туризм и полезная общественная деятельность. Огромное воспитательное воздействие на учащихся оказывает сбор документов, материалов, вещественных экспонатов для школьных музеев во время туристских походов, экспедиций непосредственно в местах, где проходили события.
Центром организации такой деятельности остаются школьные музеи. Одновременно школьные музеи – это центры распространения знаний по краеведению, истории Беларуси и малой Родины.
Перед руководителем кружка стоит задача – обогатить содержание гражданско-патриотического воспитания учащихся посредством включения культурно-исторического, военно-исторического, нравственно-психологи-ческого компонентов, приобщение к патриотическим ценностям, созданным в основных сферах жизни общества.
Руководитель кружка может по своему усмотрению использовать программу, сосредоточив внимание на изучении определенного периода военной истории (например: военной истории Великого Княжества Литовского), однако, исходя из задач работы кружка, необходимо уделить внимание туристской, научно-практической подготовке учащихся.
Итогом работы кружка в первый год может быть участие кружковцев в районной научно-практической конференции учащихся, круглый стол по изучаемому периоду военной истории Беларуси.
Итогом работы кружка после второго года обучения может быть пополнение экспозиции школьного музея, сдача учащимися зачета с получением соответствующего документа об обучении в кружке и квалификации юного туриста-краеведа.


Учебно-тематический план
(первый год обучения)


п\п Темы занятий Всего
часов Теорет. Практ.
1 2 3 4 5
1. Организационное занятие. Правила безопасного поведения на занятиях. 2 2
2.

2.1.


2.2.


2.3.

2.4.

2.5. Научно-практическая подготовка:

Основные задачи научно-практической и теоретической деятельности.

Работа с историческими документами, их обработка.


Архивы и работа с архивами.

Научно-исследовательские учреждения. Музеи.

Сбор и обработка собранных материалов. 38


2

6


6

6

18
14


2

2


2

2

6 24


4


4

4

12
3.

3.1.

3.2.


3.3.

3.4. Научно-теоретическая подготовка

Общее введение в историю Беларуси.

Военная история Беларуси в период ранне-феодальных государств.


Борьба белорусского народа с крестоносцами и монголо-татарами.

Белорусы в составе войск ВКЛ
57

7

14


22

22

57

7

14


22

22

4.

4.1.


4.2.

4.3.


4.4.


4.5.


4.6. Общая туристско-экспедиционная подготовка

Организация экспедиционных походов. Техника пешеходного туризма, движение на велосипедах, на транспорте.

Туристско-экспедиционное снаряжение.

Организация туристско-экспедиционного лагеря и привалов при передвижении.

Опасности в условиях экспедиции, безопасность участников экспедиции.

Гигиена и питание участников экспедиции.
Первая доврачебная помощь.

Ориентирование в экспедиции. 33

12


6

3


3


6


3

11

3


3

1


1


2


1

22

9


3

2


2


4


2
5.

5.1.

5.2. Экспедиции, экскурсии, научно-практическая конференция

Подготовка

Проведение 86

22

64 86

22

64
Всего: 216

Содержание занятий
первого года обучения

1. Организационное занятие.
Основные задачи и цели кружка. Военная история Беларуси как составная часть истории белорусского общества. Гражданственность и патриотизм. Белорусский народ в борьбе за независимость и свободу. Правила безопасного поведения на занятиях, в том числе правила дорожного движения, правила поведения в походах и экскурсиях, кодекс члена кружка.

2. Научно-практическая подготовка
Основные задачи научно-практической и теоретической деятельности. Понятия научной, научно-теоретической деятельности, цели и задачи изучения военной истории Беларуси. Формы и методы научно-теоретической деятельности, ее результаты и итоги.
Работа с историческими документами, их обработка. Понятие исторического документа, классификация исторических документов. Общие приемы хранения и обработки исторических документов. Исторические документы по военной истории, их научная обработка. Особенности информации, содержащейся в военных документах, умение сопоставить информацию этих документов с общим ходом исторического развития региона, страны, театра исторических событий.
Практическая работа. Обработка военных донесений, официальных сообщений, материалов СМИ, воспоминаний участников событий с историко-исследовательских позиций.
Архивы и работа с архивами. Понятие архивов, их виды и типы. Государственные архивы и формы работы в них. Личные архивы и их роль в изучении военной истории. Способы снятия копий с документов и их юридическое оформление.
Практическая работа. Снятие копий с документов и их юридическое оформление.
Научно-исследовательские учреждения. Музеи. Необходимость и значение научно-исследовательских учреждений, музеев. АН Республики Беларусь. Институты истории АН Республики Беларусь. Научная деятельность как основа изучения истории Беларуси. Актуальная проблематика научно-исторических исследований. Типы и значение музеев, их роль в историческом образовании. Экспозиции и экспонаты. Военно-исторические музеи. Военные экспозиции краеведческих музеев. Музей истории Великой Отечественной войны. Музей Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Практическая работа. Размещение экспонатов в экспозиции военной истории школьного музея.
Обработка собранных материалов. Сбор материалов в экспедициях. Основные способы обработки собранных материалов, документов и воспоминаний. Их использование при переоформлении экспозиций школьных музеев. Передача некоторых экспонатов в государственные музеи, архивы.
Практическая работа. Запись воспоминаний очевидцев, их историческое подтверждение. Использование технических средств.

3. Научно-теоретическая подготовка
Общее введение в историю Беларуси. Социально-экономические формации и государства на территории Беларуси. Достижения материальной культуры. Культура белорусского народа. Особенности формирования белорусского народа. Памятники истории на территории района.
Военная история Беларуси в период раннефеодального государства. Княжеская дружина, городища, вежи, другие военные сооружения раннефеодального государства. Вооружение дружинников кривичей, дригавичей, радимичей. Военные походы на Византию, сражения с хазарами, половцами и др. Полоцкое и Туровское княжества, их военная история. Брячеслав Изяславович, Всеслав Брачиславович (Чародей), борьба между Киевом, Новгородом и Полоцком. Битва на Немиге. Минское княжество, князь Глеб. Места, связанные с раннефеодальным государством на территории района.
Борьба белорусского народа с крестоносцами и монголо-татарами. Крестоносцы и монголо-татары, их политика на территории Беларуси. Полоцкое Княжество в борьбе с крестоносцами. Участие белорусов в определяющих битвах с крестоносцами. Монголо-татары на Беларуси. Берестье. Койданово. Участие в сражениях против крестоносцев и монголо-татар дружин, сформированных на территории района.
Белорусы в составе войск ВКЛ. Военные действия на территории Беларуси в период становления ВКЛ. Гедемин. Войны Ольгерда, Кейстуте, Витовта. Грюнвальдская битва. Соперничество между ВКЛ и Московским княжеством. Хоругви, сформированные в районе, в войсках ВКЛ и их участие в важнейших сражениях.

4. Общая экспедиционная подготовка
4.1. Организация экспедиционных походов. Техника пешеходного туризма, движение на велосипедах, на транспорте. Понятия «экспедиция», «экспедиционный поход». Цели экспедиционных походов: познавательные, агитационные, военно-патриотические, историко-краеведческие, обучающие. Особенности военно-патриотических экспедиций. Изучение инструкции по организации походов и экскурсий. Права участников экспедиционных походов. Техника пешеходного туризма, движение на велосипедах, на транспорте.
4.2. Туристско-экспедиционное снаряжение. Снаряжение личное, групповое и специальное. Обувь и одежда участника экспедиции. Спальные принадлежности. Рюкзак и его типы, правила укладки. Индивидуальная посуда, туалетные принадлежности и другие вещи.
Палатки, подготовка палатка к походу. Походная посуда, костровое оборудование, ремонтный набор. Орудия труда в экспедиции. Медицинская аптечка. ТСО (магнитофон, диктофон, фото-видеотехника).
Специальное туристское снаряжение.
Практическое занятие. Установка и переноска палатки. Укладка рюкзака. Подготовка костра. Изготовление приспособлений для оборудования туристского бивака.
4.3. Организация туристско-экспедиционного лагеря и привалов при передвижении. Организация работ по оборудованию лагеря и привалов при передвижении. Выбор места лагеря с учетом правил охраны природы. Требования: безопасность, вода, дрова.
Работы по оборудованию лагеря. Планирование, организация работ группы, дежурных. Сохранность оборудования, сушка обуви и одежды, оборудование походной постели, палаток. Меры безопасности, особенно в ночное время.
Типы костров, безопасность у костра. Костровое оборудование. Выбор и подготовка дров. Обеспечение безопасности у костра.
Организация отдыха на привале. Сворачивание экспедиционного лагеря. Уборка места привала, лагеря. Организация ночлега в населенном пункте.
Практические занятия. Организация ночлега в полевых условиях, в условиях полевого лагеря.
4.4. Опасности в условиях экспедиции, безопасность участников экспедиции. Перечень и характеристика опасностей в условиях экспедиции: водоемы, реки, костры. Остро заточенные топоры и вилы. Опасность, связанная с климатом, погодой, рельефом: камнепады, обвалы, снежные карнизы, туман, гроза, сильный ветер, темнота. Средства безопасности участников похода: обучение индивидуальному и коллективному мастерству, воспитание дисциплины, ответственности, умению точно оценивать ситуацию.
4.5 Гигиена и питание участников экспедиции. Первая доврачебная помощь. Личная гигиена участников экспедиции. Гигиенические требования к обуви, одежде, постели, посуде. Состав походной аптечки. Самоконтроль члена экспедиционной группы. Первая доврачебная помощь. Транспортировка потерпевшего простейшими способами.
Практические занятия. Приемы самоконтроля. Первая доврачебная помощь. Транспортировка потерпевшего простейшими способами.
Питание в экспедиции. Правильная организация питания в экспедиции. Примерный набор продуктов, его калорийность. Роль белков, жиров, углеводов, витаминов.
Примерная норма расходов продуктов. Приготовление пищи, способы очистки и обезвреживания воды. Пополнение продуктов в дороге. Использование продуктов леса, рек для приготовления пищи.
4.6. Ориентирование в экспедиции. План, карта, определение направления движения, расстояния. Компас, азимут и движение по азимуту. Ориентирование на местности в экспедиции.
Практические занятия. Работа с картой. Определение заданных точек на карте. Ориентирование на местности.

5. Экспедиции, экскурсии, научно-практическая конференция
5.1. Подготовка. Определение целей, задач, подготовка документации, снаряжения. Комплектование группы. Распределение обязанностей в группе. Обязанности командира, завхоза, казначея, топографа, санитара и т.д. Составление плана экспедиции, сметы.
Подбор и подготовка личного и группового снаряжения. Расчет и подготовка продуктов, ТСО. Оформление маршрутной документации.
5.2. Проведение. Однодневные, с обязательной сдачей зачетов по теории и практике.
Экспедиции, экскурсии, научно-практические конференции.


Учебно-тематический план
(второй год обучения)


п\п Темы занятий Всего
часов Теорет. Практ.
1 2 3 4 5
1. Организационное занятие. Правила безопасного поведения на занятиях. 2 2
2.

2.1.

2.2.

2.3. Научно-практическая подготовка:

Формы научной работы учащихся

Система работы с научной литературой

Научно-практическая конференция «Глобальные вопросы военной истории Беларуси 38

6

6

26 11

3

2

6

27

3

4

20
3.

3.1.


3.2.


3.3.

3.4.

3.5.

3.6. Научно-теоретическая подготовка

Военные события на территории Беларуси середины ХVI – XVIII вв.

Война с Наполеоном. Подавление национально-освободительных восстаний.

Беларусь в годы Первой мировой войны.

Белорусский военный округ в межвоенный период

Беларусь в годы Второй мировой войны

Вооруженные Силы Республики Беларусь – гарант мира и стабильности.
109


7

14


22

22

22

22 109


7

14


22

22

22

22

IV.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5. Совершенствование туристской подготовки
Экспедиционное снаряжение.
Безопасность в экспедиции. Доврачебная помощь.
Техника пешеходного туризма.
Подготовка экспедиции.
Специальные занятия по совершенствованию навыков передвижения в условиях экспедиции. 21
3

3
3
6
6
6
1

1
1
3
15
2

2
2
3
6
5.

5.1.

5.2. Экспедиции по сбору материалов о военном прошлом страны
В том числе:
Зачетная экспедиция

Зачет

46

8

8 8

8 46

8


Всего: 216 136 80


Содержание занятий
второго года обучения

1. Организационное занятие. Правила безопасного поведения на занятиях. Задачи и цели работы кружка на учебный год. Соблюдение правил безопасного поведения на занятиях, правила дорожного движения, правила поведения в походах и экскурсиях, кодекс члена кружка.

2. Научно-практическая подготовка
2.1. Формы научной работы учащихся учреждения образования. Сообщение, реферат, доклад, аналитическая записка, выступление. Значение научно-исследовательской деятельности учащихся для расширения научных знаний и подготовки их к исследовательской деятельности.
Практические занятия. Подготовка кружковцами одной из форм научной работы.
2.2. Система работы с научной литературой. Работа с научной статьёй, журналом, трудом. Аналитическая работа при обработке научной информации и ее использование для формирования научного мировоззрения, системы научно-исследовательской деятельности.
Практические занятия. Подготовка рецензии на один из видов научной литературы по военной тематике.
2.3. Научно-практическая конференция «Глобальные вопросы военной истории Беларуси». В 2008 году возможно рассмотреть историю современных Вооруженных Сил (в связи с 90-летием, февраль); проблемы истории первой мировой войны на территории Беларуси (90 лет окончания, ноябрь); в 2009 году – проблемы освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (65 лет); в 2010 году – проблемы окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны (65 лет окончания).

3. Научно-теоретическая подготовка
3.1. Военные события на территории Беларуси середины ХVI – XVIII вв. Войны Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой с Россией, Северная война (1700 – 1725), разделы Речи Посполитой, восстание Т. Костюшко (1793г.). Военная реформа в Беларуси в связи с присоединением к Российской империи.
3.2. Война с Наполеоном. Подавление национально-освободительных восстаний. 1812 г.: в составе российских войск (1, 2, 3 –я армии на территории Беларуси, участие в Бородинском сражении, партизанское движение на территории Беларуси, участие белорусов в зарубежном походе русских войск). 1812 г.: в составе войск Наполеона (формирование отдельных полков, оборонительные бои против русских войск на территории Беларуси, амнистия). Следы пребывания войск наполеона в районе. Участие местных жителей в партизанском движении войны 1812 г.
Национально-освободительные восстания 1830 и 1863 годов: тактика военных действий участников восстания и русских войск. Участие жителей района в восстаниях 1830 и 1863 гг.
Военная реформа конца ХIХ века в Российской империи и состояние войск на территории Беларуси.
3.3. Беларусь в годы Первой мировой войны. Мобилизационные мероприятия на территории Беларуси в 1914 г. Формирование ставки Верховного главнокомандования. Военные действия 1815 года: захват немцами Западной Беларуси, проблемы оккупированной части Беларуси. Военные операции 1916, 1918 гг. на территории Беларуси: Нарочанская операция и др. Проблемы не оккупированной части Беларуси. Следы Первой мировой войны на территории региона.
3.4. Белорусский военный округ в межвоенный период. Система формирования национальных Вооруженных Сил Беларуси в первые годы Советской власти. Участие белорусских соединений в боях на Восточном фронте, в подавлении антисоветских выступлений на территории Беларуси. Советско-польская война.
Строительство белорусских Вооруженных Сил в 1920-е – 1930-е годы. Структура Западного особого военного округа. Вклад военноначальников Гражданской войны в развитие округа. Будущие полководцы Великой Отечественной войны в составе частей ЗОВО.
3.5. Беларусь в годы Второй мировой войны. Участие белорусов в войне в 1939 г. Накануне 22 июня 1941 г. Оборонительные бои на территории республики в 1941 г.: Брестская крепость, пограничники, оборона Минска, Могилева, Гомеля. Малоизвестные события 1941 г.
Оккупационный режим, калобаратисты. Движение Сопротивления, партизанское движение, подпольщики в республике. Наиболее известные акции партизан и подпольщиков в годы оккупации. Сопротивление немецко-фашистским захватчикам населения региона.
Начало освобождения Беларуси. Операция «Багратион». Заключительный этап «рельсовой войны». Воинские части и партизанские отряды, освобождавшие регион.
Участие белорусов в заключительных этапах Великой Отечественной и Второй мировой войны.
3.6. Вооруженные Силы Республики Беларусь – гарант мира и стабильности. Военная доктрина Республики Беларусь. Безъядерное государство. Цели, задачи и роды войск. Военная подготовка. Необходимость подготовки к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Написание летописи одной из воинских частей страны.

IV.Совершенствование туристской подготовки
4.1. Экспедиционное снаряжение. Новые виды туристско-экспедиционного снаряжения, его использование для научно-исследовательской работы.
4.2. Безопасность в экспедиции. Доврачебная помощь. Техника пешеходного туризма. Характеристика опасностей в условиях экспедиции. Средства безопасности членов экспедиции.
Практическое занятие. Доврачебная помощь, транспортировка пострадавшего, самоконтроль, отработка приемов страховки и самостраховки.
4.3. Техника пешеходного туризма. Топографическая подготовка. Приборы, карта. Ориентирование на местности. Техника преодоления естественных преград, техника движения, самостраховка.
4.4. Подготовка экспедиции. Определение цели, маршрута экспедиции. Комплектование группы. Распределение обязанностей и оформление документации. Подготовка снаряжения и оборудования.
4.5. Специальные занятия по совершенствованию навыков передвижения в условиях экспедиции. Поход по маршруту со сдачей нормативов.

5. Экспедиции по сбору материалов о военном прошлом страны. Походы, экспедиции по историческим местам воинской славы, выполнение заданий государственных краеведческих музеев, пополнение экспозиций музеев боевой славы учреждений образования.
5.1. Зачетная экспедиция
5.2. Зачет

Литература для руководителя кружка:

1. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. – МО РФ, 196110
2. Воспитание молодежи в духе гражданственности, патриотизма и готовности к воинской службе (материалы республиканской научно-практической конференции). – Мн., 1999
3. Патриотическое воспитание населения Республики Беларусь как фактор обеспечения национальной безопасности (материалы республиканской научно-практической конференции). – Мн. 2005
4. Вооруженные Силы Республики Беларусь 2004-2007 (для учащейся молодежи) (материалы сайта Министерства обороны Республики Беларусь)
5. Загад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь “Аб зацвярджэнні Палажэння аб музеях навучальна-выхаваўчай установы” – Мн., РЦТіКум, 2000 ?
6. Загад МА Аб Ш этапе Всебеларускай турыстской….
7. Загад МА “Жыву ў Беларусі….
8. Приказ МО “Инструкция о походах
9. Без-Корнилович М.О. «Исторические сведения о примечательных местах в Беларуссии».- 1855, типография Собств. Е.И.В. Канцелярии. ООО Мн. «Алфавит» 1996
10. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. – М. профиздат. 1997
11. Лебединский Э.Э. работа кружка юных туристов в школе- М.ЦРИБ “турист” 1990???
12. Мітраховіч С.С. Детский туризм и краеведение в Беларуси Мн. 2003
13. Операция «Багратион». Освобождение Беларуси.(альбом) М., 2004.
14. Памяць зямлі Беларускай (альбом) Мн., “Беларусь” 1980
15. Шпилевский П.М. Путешествие по Полесью и Белорусскому краю. – Современник (СПб) 1853-1856, Мн., «Полыми» 1992
16. Чигринов П.Г. История Вооруженных Сил Республики Беларусь.- Мн. Воениздат, 1990
17. Чигринов П.Г. Очерки истории Беларуси.- Мн. “Высшая школа”, 2000
18. Гісторыя праблемы выхавання (серыя “У дапамогу педагогу”) журнал АВ 2000 – 2007 гг.

Литература для учащихся

1. Вітаўт Чаропка. Імя ў летапісе.- Мн. “Полымя”, 1994
2. Без-Корнилович М.О. «Исторические сведения о примечательных местах в Беларуссии».- 1855, типография Собств. Е.И.В. Канцелярии. ООО Мн. «Алфавит» 1996
3. Аўтен Калубовіч. Крокі гістрыі.- “Мастацкая літаратура” Мн., 1995
4. Тарасаў К. Памяць пра легенды. – Мн., “Полымя”, 2003
5. Арлоў У. Таямніцы полацкай гісторыі. – Мн. “Беларусь” 2004
6. Млын на сямі колах. Беларускія народныя легенды і паданні. – Мн. “Юнацтва” 1998 г.
7. Крыжовы шлях (гістарычныя сшыткі. Сшыткі першы- шосты) Мн. “Згода” 1993 -2000
8. Голубеў В.Ф. і др. Ці ведаеце вы Гісторыю сваёй краіны? Мн. Асвета 1998
9. Операция «Багратион». Освобождение Беларуси.(альбом, сборник воспоминаний участников) М., 2004.

“Музеязнаўства”

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Праграма “Музеязнаўства” прызначаны для вучняў старэйшых класаў, якія займаюцца ў гуртку пры школьным музеі і мае на мэце садзейнічаць выхаванню “музейнай культуры” у школьнікаў. У сучаснай музеялогіі гэта паняцце разглядаецца як асэнсаванне грамадскай значнасці, эстэтычнай каштоўнасці і неабходнасці зберажэння помнікаў гісторыі і культуры. Далучэнне да музейнай культуры азначае таксама разуменне форм музейнай камунікацыі, уменне арыентавацца ў спецыяльнай музейнай інфармацыі, адбіраць тое, што можа духоўна ўзбагаціць асобу і дапамагчы ў далейшай прафесійнай дзейнасці.
Сучасны музей – складаны сацыяльны інстытут, перад якім ставяцца задачы: забяспечыць збор, захаванне і вывучэнне помнікаў гісторыі і культуры на высокім навуковым узроўні, праводзіць асветніцкую работу, сацыяльныя, прагнастычныя і інш. даследаванні. Ён цесна прымыкае да сістэмы народнай адукацыі і як адукацыйная ўстанова выконвае вучэбна-выхаваўчыя задачы і развіццевыя функцыі.
Сёння музей мае вялікія магчымасці ў вырашэнні задач адукацыі і выхавання. Сумесная работа музея, школы і пазашкольнай установы можа ўзбагаціць вучэбна-выхаваўчы працэс, пашырыць дыяпазон сродкаў, якія выкарыстоўвае школа. Аднак рэалізацыя гэтых задач, эффектыўнасць адукацыйна-выхаваўчага уздзеяння музея на школьнікаў залежыць ад таго, наколькі вучні падрыхтаваны да ўспрымання музейнай інфармацыі, валодаюць “музейнай культурай”.
Заняткі ў гуртку пры школьным музеі па паграме “Музеязнаўства” павінны забяспечыць школьнікаў ведамі па тэорыі і гісторыі музейнай справы, якія спатрэбяцца пры стварэнні і арганізацыі работы музея установы адукацыі, а таксама паспрыяюць развіццю мастацкага густу, навыкаў эстэтычнай дзейнасці.
Важным з’яўляецца і тое, што падчас практычных заняткаў са школьнікамі працуюць спецыялісты музея (калі есць такая магчымасць). Навуковыя супрацоўнікі музея дапамогуць гурткоўцам зразумець спецыфіку музейнай справы, далучыць іх да самастойнай навукова-даследчай працы.
Змест праграмы складаецца з некалькіх блокаў:
• лекцыйнага курса, які паслядоўна знаёміць школьнікаў з тэндэнцыямі развіцця музейнай справы і практыкай музейнай работы;
• блока практычных заняткаў непасрэдна ў музеі, які прадугледжвае авалоданне адпаведнымі навыкамі;
• экскурсійнага блока, які дазваляе ўключыць школьнікаў ў актыўнае асваенне музейнай сеткі Беларусі.
У выніку заняткаў па паграме “Музеязнаўства” школьнікі павінны:
• мець уяўленне аб сацыяльна-культурных функцыях музея;
• ведаць гісторыю развіцця, сучаснае становішча музея, сістэму аргані-зацыі музейнай справы;
• разумець формы музейнай камунікацыі і умець арыентавацца ў музейнай інфармацыі.
Умовы рэалізацыі праграмы:
• кіраўніком гуртка павінен быць спецыяліст – супрацоўнік музея, або настаўнік знаёмы з практыкай работы ў музеі;
• пажадана каб ва установе пры якоў працуе музейны гурток існаваў музей;
• трэба ўлулічваць той факт, што праграма мае універсальны характар: прапанаваная тэматыка падыходзіць для ўсіх музейных гурткоў незалежна ад профілю, але яе можна удакладняць і дапаўняць у залежнасці ад канкрэтных мясцовых умоў ( наяўнасць у населеным пункце дзяржаўнх музеяў рознага профілю, наяўнасць школьнага музея або іншых грамадскіх музеяў, фінінсавыя магчымасці для арганізацыі экскурсій і г.д.);
• для ілюстрацыі тэарэтычных і практычных заняткаў пажадана мець: літаратуру (прыкладны спіс дадаецца), слайды, відэа матэрыялы.

ВУЧЭБНА-ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАНП/П Змест Тэарэ-тычныя Практыч-ныя. Усяго
1 Уводзіны. Сацыяльна-культурная функцыя музея ў сучасным грамадстве
2 - 2
2 Гісторыя музейнай справы 6 12 18
3 Гісторыя музейнай справы на Беларусі 4 - 4
4 Сістэма арганізацыі музейнай справы ў сучаснай Беларусі 4 40 44
5 Структура музея 2 - 2
6 Навукова-фондавая работа 10 44 54
7 Навукова-экспазіцыйная дзейнасць 10 22 32
8 Культурна-адукацыйная дзейнасць Музейная педагогіка 6 36 42
9 Музейустановы адукацыі 4 14 18

Усяго гадзін:
48
168
216

ЗМЕСТ

Тэма 1. Уводзіны. Сацыяльна-культурныя функцыі музея
ў сучасным грамадстве
Музей як сацыяльны інстытут, які збірае, захоўвае, кансервуе і сацыялізуе здабыткі культуры ў галіне ведаў, тэхнікі, мастацтва, прыродазнаўства і г.д., ажыццяўляе навуковыя даследаванні і культурна-асветніцкую дзейнасць.
Роля музея ў захаванні агульначалавечай спадчыны.
Месца музея ў сучасным грамадстве.
Паняцце музеялогіі. Музеялогія як навуковая дысцыпліна і яе месца ў сістэме іншых навук.
Тэма 2. Гісторыя музейнай справы
Этымалогія паняцця “музей”. Гісторыя ўзнікнення і развіцця музея (прыватнае збіральніцтва , узнікненне першых калекцый музейнага тыпу ў эпоху Адраджэння, мюнцкабінеты, натуркабінеты, кунсткамеры і г.д.). Пераход да агульнадаступнасці музеяў. Першыя публічныя музеі ў XVII ст.
Пераўтварэнне музеяў у агульнадаступныя публічныя ўстановы ў першай палове XIX ст. Спецыялізацыя музеяў у другой палове XIX ст. – пачатку XX ст. (навукова-тэхнічныя, музеі прыродазнаўчага профілю, краязнаўчыя, этнаграфічныя ). Роля музеяў у навукова-адукацыйнай дзейнсці.
Асноўныя фактары павелічэння колькасці музеяў у пачатку-сярэдзіне XX ст.
Асаблівасці развіцця музеяў у ліберальна-дэмакратычных і таталітарных дзяржавах Заходняй Еўропы, Азіі і Амерыкі.
Музейная справа ў свеце ў другой палове XX ст. Пашырэнне сферы дзейнасці музеяў. Асаблівасці развіцця музейнай справы ў розных рэгіёнах свету пасля другой сусветнай вайны. Стварэнне сеткі музейных навуковых і даследчых цэнтраў. Міжнародныя музейныя ўстановы (ICOM 1964).
Музейная перыёдыка.
Буйнейшыя музей свету.
Практычныя заняткі:
1. Знаёмства з музейнай перыёдыкай і музеязнаўчай літаратурай (часопісамі “Музеум”, “Мир музея”, “Спадчына” і інш.)
2. Знаёмства з экспазіцыямі музеяў свету па альбомах, слайд-фільмах, відэа матэрыялахі інш. крыніцах.
Тэма 3. Гісторыя музейнай справы на Беларусі
Крыніцы вывучэння музейнай справы (арыгінальныя апісанні і ката-логі, музеязнаўчыя выданні, каталогі музеяў, манаграфічныя даследаванні, працы музеяў, музеязнаўчыя часопісы і г. д.)
Старажытнабеларускае збіральніцтва (велікакняжацкія зборы і зборы рэчаў культавага прызначэння). Прыватнае збіральніцтва. Калекцыі ўнікаль-ных помнікаў матэрыяльнай культуры, фамільных рэліквій, рэдкіх кніг, ру-капісаў у маёнтку Радзівілаў у Нясвіжы, “Сапежанскі збор”.
Перамены ў падыходах да прыватнага калекцыяніравання ў другой палове ХVІІІ ст. Палацавыя галерэі і прыватнашляхецкія зборы І. Храптовіча (Шчорсы), А. Тызенгаўза (Гродна) і інш.
Узнікненне першых музеяў пры навучальных установах, іх роля ў развіцці даследаванняў у галіне прыродазнаўчых, дакладных навук. Музей пры Полацкай калегіі езуітаў. “Кабінет натуральнай гісторыі” Гродзенскай медыцынскай школы.
Драбленне і вываз калекцый з беларускіх земляў пасля падзелу Рэчы Паспалітай. Лёс “Музеўма айчыннай прамысловасці” Горы-Горыцкага прамыс-ловага інстытута.
Віленскі музей старажытнасцей – першы агульнадаступны музей на Беларусі (1856).
Тэндэнцыі развіцця музеяў Беларусі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ стст. Царкоўна-археалагічныя музеі, музеі пры земствах, навуковых таварыствах, навучальных установах .
Прыватныя калекцыі ў другой палове ХІХ ст.
Дзейнасць І. Луцкевіча па стварэнні Беларускага музея ў Вільні.
Змены ў музейнай справе пасля 1917 г. Заканадаўчыя акты савецкага ўрада па музейнай справе. Нацыяналізацыя культурна-гістарычных каштоўнасцей. Дзяржаўныя ўстановы па кіраванню музеямі.
Стварэнне музейнай сеткі і нацыянальнага музейнага фонду.
Беларускі дзяржаўны музей і яго філіялы. Роля М. Шчакаціхіна ў стварэнні нацыянальнага беларускага музея.
Мясцовыя краязнаўчыя музеі. Роля краязнаўчага руху ў арганізацыі музеяў.
Краязнаўчыя музеі ў Заходняй Беларусі. Развіццё Беларускага музея
І. Луцкевіча ў Вільні (1921–1946 г г.). Гродзенскі гісторыка-археалагічны музей. Палескі музей у Пінску. Дом-музей А. Міцкевіча ў Навагрудку.
Ідэалагізацыя і палітызацыя музейнай справы ў 30-я гады ХХ ст, рабаўніцтва і продаж найкаштоўнейшых музейных прадметаў, рэпрэсіі ў адносінах да супрацоўнікаў музеяў.
Музеі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Страты часткі музейнага фонду падчас акупацыі.
Аднаўленне і развіццё музейнай сеткі ў пасляваенны час. Змяненне сістэмы кіравання музеямі, падпарадкаванне музеяў міністэству культуры БССР. Пашырэнне музейнай сеткі. Павелічэнне колькасці музеяў ваенна-гістарычных, мемарыяльных, працоўнай і баявой славы. Рост сеткі грамадскіх музеяў. Праблемы забеспячэння музеяў спецыялістамі.
Тэма 4. Сістэма арганізацыі музейнай справы ў сучаснай Беларусі
Характарыстыка сучаснага становішча музейнай справы на Беларусі. Законы РБ “Аб музеях і музейным фондзе Рэспублікі Беларусь”(2006).
Класіфікацыя музеяў. Прынцыпы дзялення музеяў на групы. Якасная тыпалогія (публічныя, навуковыя, вучэбныя). Дзяленне музеяў па іерархічнай падпарадкаванасці (цэнтральныя, мясцовыя, абласныя і г. д.). Ведамасная прыналежнасць музеяў.
Асноўныя профільныя групы музеяў. Музеі комплекснага профілю.
Тыпы музеяў (музей пад адкрытым небам, скансэн, музей-запаведнік, мемарыяльны музей, дом-музей і г. д.). Музей народнай архітэктуры і побыту. Гісторыка-культрны музей-запаведнік “Заслаўе”. Полацкі гісторыка-архітэктурны музей-запаведнік.
Музейная сетка Беларусі. Галаўны музей і яго філіялы. Нацыянальны музей гісторыі і культуры Беларусі, Музей старажытнабеларускай культуры НАН, Нацыянальны мастацкі музей, Гродзенскі гісторыка-археалагічны музей, філіялы рэспубліканскіх музеяў, абласныя музеі, мясцовыя краязнаўчыя музеі.
Катэгорыі музея. Параметры вызначэння катэгорыі музея (месца ў дзяржаўнай сістэме музеяў, аб’ём асноўнага фонду, экспазіцыйная плошча, колькасць наведванняў і г. д.).

Практычныя заняткі
1. Экскурсіі ў музеі.
Па магчымасці неадходна наведаць: музеі гістарычнага профілю, літаратурны, прыродазнаўчы, мастацкі, мемарыяльны, музеі пад адкрытым небам, музеі-запаведнікі.

Тэма 5. Структура музея

Дырэкцыя музея. Статус, правы і абавязкі дырэктара. Намеснікі дырэктара па навуковай рабоце і гаспадарцы. Вучоны сакратар. Роля галоўнага захавальніка ў забеспячэнні захаванасці музейнага збору.
Дарадчыя структуры пры дырэкцыі музея. Навуковая рада, яе роля ў каардынацыі дзейнасці музея. Навукова-метадычная рада,яе задачы па пытаннях камплектацыі, экспазіцыйнай, культурна-адукацыйнай дзейнасці і г. д.
Фондава-закупачная камісія. Вызначэнне каштоўнасці і мэтазгоднасці закупкі тых або іншых прадметаў, уключэнне іх у склад таго ці іншага збору, калекцыі і г. д.
Навуковыя аддзелы, іх месца ў структуры музея.
Навукова-фондавы аддзел. Фарміраванне і захаванне музейных фондаў.
Экспазіцыйны аддзел. Арганізацыя экспазіцыйна-выставачнай работы.
Аддзел музейнай педагогікі,традыцыйныя і сучасныя формы работы з наведвальнікамі.
Наяўнасць іншых аддзелаў у залежнасці ад профілю і катэгорыі музея (жывапісу, графікі, ДУМ, рэстаўрацыі, выдавецкага і г.д.).
Навукова-дапаможныя і гаспадарчыя падпарадкаванні музея. Бібліятэка, архіў.
Тэма 6. Навукова-фондавая работа
Закон “ Аб музеях і музейным фондзе Рэспублікі Беларусь” (2006),
Інструкцыя аб парадку захавання і выкарыстання рпадметаў музейнага фонду РБ (1997)
Фарміраванне фондавага збору – асноўны накірунак дзейнасці музея. Адлюстраванне з дапамогай фондавых прадметаў профілю музея. Навуковае камплектаванне музейных фондаў як мэтанакіраваны планавы працэс выяўлення і збору прадметаў музейнага значэння, для папаўнення музейнага збору і рэалізацыі музеем функцыі дакументавання.
Навуковая канцэпцыя камплектавання – сістэмнае ўяўленне аб мэтах, напрамках, формах і метадах камплектавання фондаў музея і як аснова дзейнасці ўсіх падпарадкаванняў музея.
Планаванне камплектавання. Метады камплектавання (тэматычнае і сістэматычнае).
Формы камплектавання (збіральніцкая дзейнасць, экспедыцыя, камандыроўка). Формы бягучага камплектавання (закупка, абмен, перадача ў дар, перадача на часовае захаванне).
Улік і захаванне музейных фондаў. Нарматыўныя дакументы па ўліку і захаванню. Уліковая навукова-фондавая дакументацыя як умова юрыдычнай аховы музейнага збору.
Дакументы першаснага ўліку (акты прыёму фондава-закупачнай камісіі). Кніга паступленняў. Вопісы калекцый. Навуковыя пашпарты музейных прадметаў.
Склад і структура музейных фондаў. Асноўныя элементы структуры музейных фондаў. Асноўны фонд. Калекцыя як ядро асноўнага фонду. Аменны фонд. Дублетны фонд. Фонд няпрофільных матэрыялаў. Навукова-дапаможны фонд. Фонд часовага захавання.
Музейная калекцыя як сістэма і асноўная форма арганізацыі і захавання музейных прадметаў. Інфармацыйны патэнцыял музейнай калекцыі – крыніца навуковай і культурнай інфармацыі. Яе роля ў даследаванні профіль-най навукі. Калекцыі тэматычныя, сістэматычныя, мемарыяльныя, прыватныя.
Вывучэнне і навуковае апісанне музейных прадметаў. Атрыбуцыя. Вызначэнне аўтэнтычнасці, сапраўднасці. Музейная каштоўнасць прадмета. Вопісы калекцый.
Захаванне. Забеспячэнне захаванасці музейных прадметаў у спецыяльна прыстасаваных фондасховішчах, стварэнне найбольш рацыянальнай сістэмы захавання (тэмпературна-вільготны, светлавы, біялагічны рэжымы, адпаведная ўпакоўка, прафілактычная апрацоўка, планавая рэстаўрацыя, кансервацыя і г. д.).
Патрабаванне да фондасховішча і яго абсталявання (ахова, пажарная бяспека, стварэнне ўмоў для навуковай апрацоўкі і выкарыстоўвання).
Захаванне музейных прадметаў у экспазіцыі. Адкрытае захаванне.
Кансервацыя і рэстаўрацыя музейных прадметаў.
Практычныя заняткі
1.Экскурсія у фондасхрвішча дзяржаўнага музея. Знаёмства з правіламі захавання музейных прадметаў. Знаёмства з работай супрацоўнікаў музейных фондаў (захавальнікамі, рэстаўратарамі).
2.Работа ў фондасховішчы школьнага музея (апісанне музейных прадметаў, чыстка і кансервацыя музейных прадметаў, складанне каталогаў, вопісаў калекцый і г.д.).
3.Падрыхтоўка і правядзенне школьнай экспедыцыі па сбору экспанатаў. Апрацоўка сабраных падметаў (складанне дакументаў першаснага ўліку).
Тэма 7. Навукова-экспазіцыйная работа ў музеі
Тыпы музейнай экспазіцыі. Прынцыпы пабудовы музейнай экспазіцыі: ідэйнасць, навуковасць, універсальнасць.
Методыка пабудовы музейнай экспазіцыі: сістэматычны, ансамблевы, тэматыка-храналагічны, выбарна-сюжэтны метады. Залежнасць выбару асноўнага метаду пабудовы экспазіцыі ад профілю музея, яго тыпу, мэты і г. д.
Арганізацыя работы над экспазіцыяй. Этапы падрыхтоўкі экспазіцыі: праектаванне і ажыццяўленне. Тры элементы праектавання: навуковае, архітэктурна-мастацкае і тэхнічнае.
Навуковае праектаванне. Стварэнне навуковай канцэпцыі. Дакументальнае афармленне навуковай канцэпцыі:
– абгрунтаванне ідэй і праблем, аналіз літаратуры;
– вывучэнне музейных першакрыніц – фондавых матэрыялаў, стварэнне экспазіцыйнай картатэкі;
– пашыраная тэматычная структура і яе залежнасць ад навуковай канцэпцыі;
– тэматыка-экспазіцыйны план, адбор музейных матэрыялаў (пералік экспанатаў з указаннем дадзеных атрыбуцыі), праектаванне тэматыка-экспазіцыйных комплексаў, распрацоўка навукова-дапаможных матэрыялаў (этыкетаж, карты, схемы, тэксты).
Комплекс навуковай дакументацыі будучай экспазіцыі – аснова мастацкага і тэхнічнага праектавання, культурна-адукацыйнай работы.
Мастацкае праектаванне. Мастак-экспазіцыянер – аўтар мастацкага праекта і кіраўнік работ па мастацкаму вырашэнню экспазіцыі. Распрацоўка мастацкай формы адпаведна навуковаму праекту. Стварэнне вобразу экспазіцыі – галоўная задача мастака.
Патрабаванні да мастакга праекта. Этапы мастацкага праектавання. Эс-кізы, макеты, чарцяжы экспазіцыі. Улік архітэктурных асаблівасцей экспазіцыйнага памяшкання.
Размяшчэнне экспазіцыйных матэрыялаў з улікам успрымання экспа-зіцыі наведвальнікамі з розных кропак падчас руху па зададзеным маршруце.
Агульнае колеравае вырашэнне экспазіцыі, сістэма акцэнтаў у складанні вобразу экспазіцыі. Сістэма асвятлення, падсветак, штучнае асвятлен-не. Суадносіны паміж асвятленнем, колеравым вырашэннем экспазіцыі і нормамі захавання музейных экспанатаў. Падрыхтоўка сістэм арыентацыі навед-вальніка ў экспазіцыі (тэксты заглаўныя і тлумачальныя, планы памяшканняў, паказальнікі маршрутаў, этыкетаж). Экспазіцыйнае абсталяванне: вітрыны, турнікеты, перагародкі, подыумы, стэнды і г. д. Мэбля для адпачынку наведвальнікаў і наглядчыкаў.
Тэхнічныя сродкі ў экспазіцыі. Мантаж экспазіцыі. Зборка экспазіцыйнага абсталявання, тэхнічных сродкаў, размяшчэнне экспазіцыйных матэрыялаў у адпаведнасці з праектам экспазіцыі.
Арганізацыя рэкламы. Прыёмка экспазіцыі спецыяльнай камісіяй. Ад-крыццё экспазіцыі.
Мадэрнізацыя экспазіцыі (тыпы мадэрнізацыі).
Выставачная дзейнасць як сфера экспазіцыйнай работы. Спецыфіка музейных выставак. Класіфікацыя выставак (па тэматыцы, па месцу раз-мяшчэння, па працягласці). Тыпы выставак. Выстаўка новых паступ-ленняў, выстаўка фондаў, выстаўка з прыватных збораў, мемарыяльная выстаўка, юбілейная выстаўка і інш.
Практычныя заняткі
Падрыхтоўка экспазіцыі (выставы) школьнага музея:
• распрацоўка проекту, адбор экспанатаў;
• мантаж экспазіцыі, мастацкае афармленне;
• складанне анатацый, тлумачальных тэкстаў;
• адкрыццў выставы.
Тэма 8. Культурна-адукацыйная дзейнасць музеяў. Музейная педагогіка
Змены тэрміналогіі, якой абазначалася дзейнасць музея з аўдыторыяй (навукова-асветніцкая, культурна-асветніцкая, культурна-адукацыйная). З’яўленне тэрміна “музейная педагогіка”. Музейная педагогіка як навуковая дысцыпліна, яе мэты і задачы.
Паняцце “музейная аўдыторыя”. Дыферэнцыраваны падыход да му-зейнай аўдыторыі – галоўны прынцып культурна-адукацыйнай дзейнасці музея.
Формы культурна-адукацыйнай дзейнасці музея. Экскурсія. Сутнасць музейнай экскурсіі. Прынцыпы класіфікацыі экскурсій па:
– месцу правядзення (па экспазіцыі, па фондам, музейная, пазаму-зейная, комплексная);
– тэматыцы (абзорныя, тэматычныя, цыклы);
– мэтах (агульнаадукацыйныя, вучэбныя, спецыялізаваныя, урокі-экс-курсіі);
– складу экскурсантаў (узрост, сацыяльны склад, месца жыхарства).
Методыка падрыхтоўкі экскурсіі. Распрацоўка тэматыкі, патрабаванні да ме-тадычных і даведчых матэрыялаў, кантрольны тэкст, экскурс.
Методыка правядзення экскурсіі. Паказ і расказ на экскурсіі.
Іншыя базавыя формы культурна-адукацыйнай дзейнасці музея (лек-цыя, лекторый, тэматычныя вечары, музейнае свята, урок-экскурсія, кансуль-тацыйная работа). Музейныя заняткі.
Работа музея з адзінкавымі наведвальнікамі.
Арганізацыя культурна-адукацыйнай работы ў музеі (спалучэнне роз-ных форм работы ў залежнасці ад спецыфікі музея).
Рэкламна-інфарматыўная дзейнасць музея. Грамадскія сувязі музея. Сістэма ўзаемаадносін музея з іншымі ўстановамі.
Дзіцячы музей. Спецыфіка дзіцячых музеяў. Змены мадэляў дзіцячага музея на працягу ХХ ст.
Практычныя заняткі
1. Распрацрўка тэксту экскурсіі па пастаяннай экспазіцыі (выставе) музея установы адукацыі.
2. Падрыхтоўка і правядзенне экскурсіі.
3. Падрыхтоўка і правядзенне музейага свята.
4. Знаёмства з формамі адукацыўна-асветніцкай дзейнасці джяржаў-ных музеяў (удзел у музейным свяце, адкрыцці выставы, музейна-педагаічным занятку і г.д.).
Тэма 9. Музей установы адукацыі
“Палажэнне аб музеі установы адукацыі” (Палажэнне Мінестэрства адукацыі РБ № 54 ад 04.12.2002.). Азначэнне ім неабходных умоў стварэння музея. Фонд арыгінальных музей-ных прадметаў, наяўнасць памяшкання і абсталявання, якія забяспечваюць за-хаванасць музейных экспанатаў і ўмовы для іх паказу. Актыў музея (кіраўнік педагог, актыў навучэнцаў).
Профіль музея. Адпаведнасць профіля педагагічнай мэтазгоднасці, характару сабраных калекцый, крыніцам папаўнення (этнаграфічныя, археа-лагічныя, літаратурныя, мастацкія, музычныя, навуковыя, гісторыі школы, горада, вёскі і г. д.).
Статус музея . Умовы атрымання звання “Народны музей”.
Кіраўніцтва і кантроль за дзейнасцю музея з боку ўстаноў адукацыі. Метадычная дапамога музею установы адукацыі дзяржаўнымі музейнымі ўстановамі, архівамі і г.д.
Улік і забеспячэнне захаванасці фондаў. Інвентарная кніга. Адказнасць кіраўніцтва школы, пры якой функцыяніруе музей, за захаванасць фондаў. Умовы перадачы помнікаў гісторыі і культуры, якія маюць навукова-гістарычнае або мастацкае зачэнне ў дзяржаўныя музеі.
Спыненне дзейнасці музея.
Асаблівасці экспазіцыйнай работы школьнага музея. Прынцыпы пабудовы экспазіцыі школьнага музея, іх адпаведнасць прынцыпам пабудовы музеяў дзяржаўных. Спалучэнне навуковай дакладнасці і эмацыянальнасці.
Асаблівасці экспазіцыйнай работы школьнага музея. Актыўнае выка-рыстанне музея ў вучэбным працэсе (улік зместу вучэбных праграм па роз-ных прадметах пры выбары матэрыялу для экспазіцыі). Аднароднасць аўды-торыі. Рухомасць школьнай экспазіцыі і прыёмы яе абнаўлення. Увод новых дадатковых комплексаў і раздзелаў, замена некаторых экспанатаў новымі, выставы новых паступленняў. Выкарыстанне элементаў адкрытага захавання музейных фондаў.
Паказ у экспазіцыі вынікаў пошукавай работы школьнікаў. Выставач-ная дзейнасць.
Мастацкае праектаванне экспазіцыі школьнага музея. Музеязнаўчы і педагагічны аспекты ў падыходах да мастацкага праекта. Адпаведнасць су-часным патрабаванням музейнай эстэтыкі, далучэнне школьнікаў да самас-тойнага творчага працэсу.
Формы выкарыстання музея установы адукацыі ў вучэбным і выхаваўчым працэсах. Вучэбна-выхаваўчыя задачы. Сувязь з агульнымі задачамі па выхаванню і адукацыйным працэсам у школе. Развіццё творчай актыўнасці ў школьнікаў і навыкаў самастойнага набыцця ведаў.
Формы і метады класнай і пазакласнай работы, якая ўключае музейны матэрыял у вучэбны працэс:
 вучэбная экскурсія;
 урок-экскурсія;
 выкарыстанне музейных прадметаў у якасці вучэбных дапамож-нікаў на ўроках;
 падрыхтоўка паведамленняў, неабходных для ўрока па заданню настаўніка, на аснове самастойнай работы ў музеі;
 школьныя факультатывы, гурткі, таварыствы і г.д.
Гадавыя планы выкарыстання школьнага музея. Канспекты і распрацоўкі да ўрокаў, сцэнарыі пазакласных мерапрыемстваў на базе музея.
Арганізацыя розных відаў музейнай работы ў школе.
Музей установы адукацыі и краязнаўчая работа.

Практычныя заняткі
1. Падрыхтоўка і правядзенне вучэбнай экскурсіі.
2. Падрыхтоўка і правядзенне урока-экскурсіі.
3. Падрыхтоўка паведамленняў, неабходных для ўрока па заданню на-стаўніка, на аснове самастойнай работы ў музеі.

ЛІТАРАТУРА

Асноўная
1. Музееведение. Музеи мира: Сб. науч. тр. М., 1991.
2. Музееведение: Музей исторического профиля: Учеб. пособие /Под ред. К.Г. Левыкина, В. Хербста. М., 1981.
3. Музейныя сшыткі: Школа музеялогіі (навучальныя праграмы): Навук.-метад. зб. Мн., 1997.
4. Ревякин В.И. Художественные музеи. М., 1991.
5. Ревякин В.И., Розин А. Историко-краеведческий музей. М., 1983.
6. Романычев И.Г. Музейное дело: Учеб. пособие для фак-ов теории и истории искусства. Л., 1983.
7. Федоров Н.Ф. Музей, его смысл и назначение //Федоров Н.Ф. Собр. соч: В 4 т. М., 1995. С. 370 – 437. Т. 2.
Гісторыя музейнай справы на Беларусі.
Сістэма арганізацыі музейнай справы Беларусі на сучасным этапе
1. Алексеев Л.В. Археология и краеведение Беларуси XVI в. – 30-е годы ХХ в. Мн., 1996.
2. Гужаловский А.А. Музеи Белоруссии в дооктябрьский период //Музей и власть: Сб. науч. Тр.: В 2 ч. Ч. 2: Из жизни музеев. М., 1991. С. 44 – 61.
3. Гужалоўскі А.А. Нараджэнне беларускага музея. Мн., 2001.
4. Гужалоўскі А.А. Станаўленне и развіццё музейнай справы Беларусі (1918-1941). Мн.,2002.
5. Каханоўскі Г.А. Вытокі музейнай справы на Беларусі // Беларускі гістарычны часопіс. 1994. № 4. С. 79 – 86.
6. Каханоўскі Г. А., Каханоўскі А. Г. Руплівец нашай старасветчыны. Мн., 1993.
7. Каханоўскі Г.А. Старыя музеі //Спадчына. 1989. № 2. C. 16 – 18.
8. Лабачэўская В.А. Зберагаючы самабытнасць. Мн., 1998.
9. Луцкевіч А. Беларускі музей імя Івана Луцкевіча. Мн., 1992. (Рэпр.выд. 1933 г.).
10. Основные даты истории музейного строительства в БССР //Оперативная информ. по проблемам культуры и искусства. Мн., 1984. Информ. сообщ. № 8. Вып. 8
11. Чэбан І. Мікалай Шчакаціхін і стварэнне нацыянальнага беларускага музея //Беларускі гістарычны часопіс. 1996. № 4. С. 91 – 96.
Навукова-фондавая работа
1. Воробьев В.П. Фондохранилища и их оборудовани //Актуальные проблемы фондовой работы музеев. М., 1978. С. 177 – 187 (сб. науч. Тр НИИ культуры; Вып. 63).
2. Изучение и научное описание памятников материальной культуры. М., 1972.
3. Методические рекомендации по описанию фотодокументов. М.,1983.
4. Научное описание музейных предметов: Метод. рек. по составлению науч. паспортов. Мн., 1986.
5. Разгон А.М. Музейный предмет как исторический источник //Проблемы источниковедения истории СССР и спец. истор. дисциплин. М., 1984. С. 174 – 183.

Культурна-адукацыйная работа.
Музейная педагогіка
1. Воспитание подрастающего поколения в музее: теория, методика, практика: Сб. науч. тр. М., 1989.
2. Гнедовский М.Б. Музейная аудитория //Советский музей. 1986. № 4. C. 38 – 41.
3. Музейная педагогика в школе. Вып.ІІ. СПб. 1998.
4. Музейная педагогика в школе. Вып.ІІ. СПб. 2000.
5. Музейныя сшыткі: Археалагічнае падарожжа ў часе и прасторы. Навук.-метад. зб. Мн., 2003.
6. Музейныя сшыткі: Музейная педагогіка. Праблемы арганізацыі работы з дзецьмі: Навук.-метад. зб. Мн., 1999.
7. Музейныя сшыткі:Наша спадчына Навук.-метад. зб. Мн., 2003.
8. Основы экскурсионного дела в музеях: Тр. НИИ культуры. М., 1977. Вып. 62.
9. Юхневич М.Ю. Музейная педагогика – профессия //Советский музей. 1989. № 1. С. 26 – 29.

Музей установы адукацыі
1. Огризко З.А., Элькин Г.Ю. Школьные музеи. М., 1972.
2. Музей и школа / Под общ. ред. Т.А.Кудриной. М., 1985.
3. Школьный музей. Мн. 2007
4. Зборнік нарматыўных дакументаў и матэрыялаў па арганізацыі дзейнасці музеяў устаноў адукацыі. Мн., 2001.

Нарматыўна –прававыя дакументы
1. Аб музеях і музейным фондзе Рэспублікі Беларусь: Закон Рэспуб-лікі Беларусь (2006).
2. Палажэнне аб музеі установы адукацыі (2002)
3. Інструкцыя аб парадку захавання і выкарыстання рпадметаў музейнага фонду РБ (1997)

Гісторыя музейнай справы
1. Блистательный Дрезден. М., 1989.
2. Всё о музеях мира. М., 2006
3. Галерея Боргезе. Национальная галерея. М., 1971.
4. Государственная Оружейная палата Московского кремля. М., 1967.
5. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. М., 1981.
6. Государственный Русский музей. М., 1982.
7. Демская А.А. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина М., 1983.
8. Зейдевитц Рут и Макс. Дрезденская галерея. М., 1965.
9. Кузнецова И.А. Национальная галерея в Лондоне. М., 1983.
10. Музеи Ватикана.Рим. М., 1974.
11. Национальный музей в Кракове: Собрание Чарторыйских. Варшава, 1978.
12. Ненарокошева И.С. Павел Третьяков и его галерея. М., 1994.
13. Никитюк О.Д. Художественные музеи Венеции. М., 1979.
14. Панас К.И. Художественный музей Метрополитен. М., 1982.
15. Сокровища Британского музея. М., 1984.
16. Сто великих музеев мира. М., 2005
17. Эрмитаж: История и современность (1776 – 1988). М., 1990.
18. Эрмитаж: История строительства и архитектура зданий. Л. , 1989.

«ЮНЫЯ АРХЕОЛАГІ»
Тлумачальная запіска
Археалогія — асноўная гістарычная дысцыпліна, без якой наогул немагчыма вывучэнне далёкага мінулага ніводнага народу. Пасля знаёмства з мэтамі i задачамі археалогіі на шырокім фоне ў сціслай форме выклаці гісторыю археалогіі. Па магчымасці выкарыстоўваючы дасягненні ў вывучэнні ўcix археалагічных перыядаў (каменнага i бронзавага веку, жалезнага веку, эпoxi сярэдневечча). Галоўную ўвагу пры гэтым засяродзщь на дасягненнях вучэння археалагічных помнікаў Беларусі. Гэта дасць магчымасць больш яскрава падкрэслщь дасягненні беларускіх археолагаў, якія асабліва за апошнія дзесяцігоддзі (60-ыя—80-ыя гады) зрабілі гіганскі скачок уперад. Не пакідаючы па-за ўвагай дасягненні пры вывучэнні ўcix археалагічных перыядаў асаблівую ўвагу неабходна звярнуць на значныя вынікі ў даследаваннях старажытных гарадоў, якія пачалі вывучаць планамерна i шырокімі плошчамі менавіта ў гэтыя дзесяцігоддзі.
Праграма складзена з улікам двухгадовага навучэння з правядзеннем тэарэтычных i практычных заняткаў.
Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на правядзенне археалагічнага пошуку. Разведка або пошук з'яўляецца неабходнай часткай дзейнасці гуртка. Асабліва трэба падкрэсліць, што гурткоўцы разам з кіраўніком маюць права толькі на правядзенне археалагічнага пошуку i збіранне пад'ёмнага матэрыялу, які трэба упакоўваць у асобныя пакеты з прыкладаннем пашпарту, у якім павінна быць апісанне месца знаходкі з прывязкай да мясцовасці i ўказаннем назвы размешчанага паблізу населенага пункту, або вадаёму (ракі, возера). Па магчымасщ трэба указаць назву ўрочышча, дзе знойдзены пад'ёмныя матэрыялы, Сабраныя ў час пошуку знаходкі абавязкова трэба паказаць спецыялістам, якія вызначаць ix навуковую каштоўнасць. Галоўнай установай, дзе працуюць спецыялісты археолагі па ўcix археалагічных перыядах, з'яўляецца інстытут ricтopыi нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі. Кансультацыю таксама можна атрымаць у мясцовых краязнаўчых музеях, навуковыя супрацоўнікі якіх таксама дапамогуць вызначыць ix навуковую значнасць. Гурткоўцы цверда павіннны засвоіць, што ўсе археалагічныя помнікі знаходзяцца пад аховай дзяржавы i ix археалагічныя раскопкі маюць права праводзцъ толькі спецыялісты археолагі, якія атрымліваюць на гэга дазвол у палявым камітэце Інстытута гісторыі Нацыянальнай Акадэміі навук (НАН) Беларусі.
Падрыхтоўку i правядзенне археалагічнага пошуку, які павінен стаць неабходнай часткай дзейнасці гуртка, мэтазгодна праводзіць рана вясной, або позна восенню пасля ўборкі ўраджаю, калі палi разараны i на ix паверхні на месцы старажытных паселішчаў можна знайсці не толькі кавалкі керамічнага посуду, але i выявіць прыкметы рэшткаў старажытных жытлаў, якія выдзяляюцца на паверхні ўзаранай зямлі ў выглядзе цёмных плямаў на плошчы якіх асабліва многа керамікі i кавалкаў глінянай абмазкі ад сцен. Знаходкі жытлаў трэба схематычна нанесці на план з указаннем плошчы i, калі ёсць магчымасць, сфатаграфаваць.
Да археалагічнага пошуку патрэбна спецыяльная падрыхтоўка. 3 сабой у разведку трэба ўзяць наступны рыштунак: карту мясцовасці з пазначаным на ёй маршрутам, фотаапарат, планшэт з прышпіленай да яго міліметровай паперай i компасам, лінейку i шнур з мэтай прамераў, нож або саперную рыдлёўку, каб правесці зачыстку сценак знойдзеных у культурным пласце ямак, а таксама пісьмовыя прыналежнасці, упаковачную паперу.
Вельмі карысна i неабходна наведаць з гурткоўцамі ужо вядомыя археалагічныя помнікі з мэтай азнакамлення з тапаграфічнымі асаблівасцямі стаянак, паселішчаў, гарадзішчаў i рознага тыпу магільнікаў.
I самае галоўнае — гэта ўдзел гурткоўцаў у стацыянарных археалагічных раскопках пад кіраўніцтвам вопытнага спецыяліста археолага. Гэга дазволіць навучэнцам не толькі лепш засвоіць тэарэтычны матэрыял, у некаторай ступені пазнаёміцца з методыкай раскопак, але i паглыбіць i пашырыць свае веды па ricтopыi роднай бацькаўшчыны: Нішто не зможа замяніць тых пачуццяу, яия адчувае навучэнец, кат бярэ у рую знойдзеную у культурным пласце рэч, якая была зроблена яго продкаш у далеюя старажытныя часы.
Kaлi не атрымалася паўдзельнічаць у рабоце стацыянарнай археалагічнай экспедыцыі ў першы год, то загадзя трэба паклапацщца аб гэтым на другі год. Для гэтага неабходна дамовіцца з навуковым супрацоўнікамі археалагічных аддзелаў інстытута гісторыі НАН Беларусі ,якія вядуць разведку i раскопкі археалагічных помнікаў розных эпох на ўсей тэрыторыі Беларусі. Можна выкарыстаць магчымасць удзелу ў раскопках выкладчыкаў археолагаў БДУ, якія праводзяць археалагічную практыку са студэнтамі.
Праграма першага года навучання разлічана на вучняў 8-9 класаў, якія ў стане прымаць удзел не толькі ў археалагічным пошуку, разлічаным на некалькі дзён,але і працаваць на археалагічных раскопках больш плённа ў сувязі з тым, што са школьнай праграмы ўжо атрымалі тэарытычную падрыхтоўку як па гісторыі сваей бацькаўшчыны, а таксама i агульнай ricтopыi больш шырокай тэрыторыі.
Другі год навучання працягваюць вучні 10-11 класаў. Праграма гэтага года прысвечана засваенню больш складаных пытанняў агульнай археалогіі, a таксама развццю этнакультурных працэсаў, якія праходзілі на тэрыторыі не толькі сучаснай Беларусі, але i больш шырокай суседняй тэрыторыі. Асноўная ўвага гурткоўцаў другога года навучання надаецца ўдзелу ў палявой рабоце.
Вучэбна-тэматычны план (першы год навучання)

№ п/п

Тэмы
Усяго У тым ліку
гадін тэарэт. практ.
1 2 3 4 5
1. Археалопя i яе месца сярод іншых гістарычных навук. 2 2
2. Помнікі apxeaлoгii i ix ахова. 6 4 2
3. Гісторыя apxeaлoгii. 4 4
4. Каменны век на тэрыторыі Беларусі. 10 8 2
5. Бронзавы век на тэрыторьп Беларусі 4 2 2
6. Жалезны век на тэрыторыі Беларусі 12 10 2
7. Усходнеславянскія саюзы плямён (крывічы, дрыгавічы, радзімічы). 6 6
8. Феадальная вёска. 4 4
9. Умовы праяўлення i развщця старажытных гарадоў на тэрыторыіі Беларусі 6 6
10. Полацк. 8 8
11 Тураў. 8 8
12 Брэст. 8 8
13 Мінск. 8 8
14 Навагрудак. 8 8
15 Гродна. 8 8
16 Іншыя гарады на тэрыторыі Беларусі 2 2
17 Сярэдневяковыя замкі. 12 12
18 Мясцовыя помнікі 8 8
19. Падрыхтоўка i правядзенне археалагічнай разведкі. 20 8 12
20 Мэтанакіраваны малюнак. 12 6 6
21. Наведванне краязнаўчых музеяў i археалагічных помнікаў.
60 20 40
УСЯГО: 216

Змест праграмы
1. Археалопя i яе месца сярод іншых гістарычных навук
Сувязь apxeanorii з этнаграфіяй, нумізматыкай, лінгвістыкай i іншымі навукамі. Роля археалагічнага матэрыялу у апісанні старажытнай дапісьмовай ricтopыі грамадства. Падзел усей археалогіі на археалагічныя перыяды з вызна-чэннем наступньгх археалагічных эпох, каменны i бронзавы век, жалезны век, сярэдневечча.
2. Помнікі археалогіі i ix ахова
Тыпы археалагічных помнікаў: стаянкі, паселішчы (адкрытыя i умацаваныя), гарадзішчы, гарады, замкі. Пахавальныя помнікі : пахаванні з трупапалажэннем, грунтавыя i курганавыя пахаванні. Прычыны i час пераходу ад абраду трупаспалення да абраду трупалажэння. Духоўныя помнікі: свяцілішчы i манументальныя культавыя збудаванні. Помнікі вытворчай дзейнасці чалавека: шахты па здабычы крэмню, майстэрні па вырабу разнастайных прылад, месцы па вытворчасці дравеснага вугалю.
Рэспубліканскае заканадаўства аб ахове помнікаў гісторыі і культуры Беларусі .
Практычныя заняткі.Пошук i выяўленне археалагічных помнікаў, ix апісанне i пашпартызацыя, знаёмства з neршымi навыкамі складання археалагічнай карты, а таксама з законам аб ахове помнікаў псторыі i культуры Бе-ларусі.
3. Гісторыя археалогіі
Паходжанне apxeaлorii. Накапленне археалагічных матэрыялаў i ix тлумачэнне у антычны перыяд i больш познія часы. Першыя археалапчныя раскопкі (Геркуланум i Пампеі, засыпаных у час звяржэння Везувія). Пачатак ap-xeaлorii як навукі, час утварэння i ўзвядзення гэтай навукі пры вывучэнні старажытнай ricтopыi чалавецтва. Галоўныя дасягненні i адкрыцці археолагаў у канцы ХVIII—пач. XX ст. на месцах старажытных цывілізацый у Грэцыі, Егіпце, Сярэдняй Азіі, на Крыце, а таксама шырокай тэрыторыі Паўночнага Прычарнамор'я, якую у VII—V стст. да н. э. займалі скіфы. Станаўленне i развіццё археалогіі у Pacii i Беларусі.
4. Каменны век на тэрыторыі Беларусі.
З'яўленне першабытных людзей на тэрыторыі Беларусі. Эпоха верхняга палеаліту. Верхнепалеатычныя стаянкі (Юравічы, Бердыж). Умовы жыцця, ўся тэрыторыя Беларусі. Месцы засялення людзей у эпоху верхняга палеаліту i мезаліту, ix матэрыяльная культура, заняткі. Неаліт. Асноўныя рысы гаспадарчай дзейнасці (паяўленне першапачатковага земляробства, жывёлагадоўлі, развіццё промыслаў, з'яўленне ганчарнага посуду. Крэмнездабываючыя шахты i майстэрні па вырабу крамянёвых прылад працы, мастацкія вырабы з дрэва i косці. Асноўныя археалагічныя культуры эпoxi неаліту на тэрыторыі Беларусі.
Практычныя заняткі. Пошук помнікаў каменнага і бронзавага веку на мясцовасці. На пясчаных узвышшах берагоў рэк на старажытных стаянках i паселішчах можна знайсці асобныя знаходкі каменнага i бронзавага вякоў, а таксама рэшткі разбураных пахаванняў тых далёкіх часоў.
5. Бронзавы век на тэрыторыі Беларусі
Асноўныя яго рысы. Далейшае развіццё i канчатковы пераход да вытворчых форм гаспадаркі. У выніку першага вялікага перасялення народаў на тэрыторыі Беларусі з'яўляюцца першыя групы індаеўрапейцаў. Асноўныя археалагічныя культурныя помнікі эпохі бронзы. Побыт, матэрыяльная i духоўная культура, узаемаадносіны з суседнімі плямёнамі.
Галоўная асаблівасць жалезнага веку.

6.Жалезны век на тэрыторыі Беларусі
Галоўная асаблівасць жалезнага веку. Першапачатковае паяўленне жалеза на паўднёвых тэрыторыях Беларусі. Паступовае распаўсюджанне жалеза у цэнтральныя i паўночныя тэрыторыі. Этнарэгіянальныя культура, гаспадарка, духоўная культура. Накапленне багацця ў руках вярхушкі членаў першаабшчыннага ладу, у выніку чаго з'яўляюцца ўмацаваныя паселішчы (гарадзішчы) i паселішчы часовага карыстання (гарадзішчы-сховішчы).
Практычныя заняткі, Абследванне мясцовасці з мэтай выяўлення помнікаў жалезнага веку. Наведанне з мэтай азнакамлення ўжо вядомых помнікаў жалезнага веку, на якіх зрэдку можа трапіцца кераміка i іншыя знаходкі жалезнага веку.
7. Усходнеславянскія саюзы плямёнаў на тэрыторыі Беларусі
Летапісныя звесті аб славянскіх плямёнах (крывічах, дрыгавічах, радзімічах), якія жылі на тэрыторыі Беларусі. Ix этнавызначальныя рэчы, якія выяўлены ў выніку археалагічных даследванняў. Тэрыторыя i межы рассялення гэтых плямён. Матэрыяльная культура, далейшае развццё сельскагаспадарчай вытворчасці, заняткі, гандлёвыя сувязі, прычыны i паяўленне старажытных гарадоў.
8. Феадальная вёска
У летапісных крыніцах асвечана яўна недастаткова. Ёсць звесті аб назвах сельскіх паселішчаў (весь, пагост, сяло, феадальны замак), але канкрэтнае ўяўленне аб гэтых помніках можна атрымаць толькі на падставе археалагічных дадзеных, якія даюць магчымасць даць усебаковую характарыстыку гэтых паселелішчаў, ix памеры, забудову, заняткі жыхароў гаспадаркай, рамяством, гандлем.
Далейшае развіццё земляробства з прымяненнем папаравай сістэмы вядзення гэтай асноўнай галіны дзейнасці грамадства. На падставе яго развіцця вырастае другая важная галіна — жывёлагадоўля. Усе гэта стварыла ўмовы на тэрыторыі Беларусі ў канцы I-га тысячагоддзя старажытных гарадоў. Самымі першымі з іх былі Полацк, Тураў, Брэст.
9. Умовы паяўлення i развіцця старажытных гарадоў на тэрыторыі Беларусі
Эканамічнае развіццё сярэднявечнага грамадства. Земляробства i жывёлагадоўля, як асноўны занятак жыхароў Беларусі. Развіццё i узнікненне рамёстваў, як умовы узнікнення старажытных гарадоў. Гандлёвыя сувязі. Сацыяльна-паллітычнае становішча Беларусі.
10.Полацк. Летапісныя звесткі аб Полацку, яго палітычнай ricторыі
Гісторыя даследвання. Тапаграфія, планіроўка i забудова горада. Заняткі насельніцтва рамяством, сельскай гаспадаркай i гандлем. Архітэктурныя помнікі (Полацкі Сафійскі сабор, Спаса-Ефрасіньеская царква, Бельчыция храмы i шш.). Утварэнне полацкай архтэктурнай школы. Помнікі этнаграфіі i мастацтва старажытнага Подацка.
11.Тураў
Летапісныя дадзеныя аб Тураве. Палітычная гісторыя горада па пісьмовых крыніцах. Гісторыя вывучэння. Забудова i ўмацаванне дзядзінца i па-сада. Рамёствы, сельская гаспадарка i гандаль гараджан. Язычнцкае свяцілішча i самы вялікі па памерах на тэрыторыі Беларусі храм Турава. Кірыла Тураўскі i яго духоўная спадчына.
12.Брэст (Бярэсце)
Летапісныя звесткі аб горадзе i яго палітычная гісторыя. Гісторыя вывучэння. Месцазнаходжанне, планіроўка i забудова горада, абарончыя ўмацаванні, незвычайная захаванасць грамадзянскай архітэктуры. Заняткі гараджан (рамёствы, сельская гаспадарка, гандаль). Унікальныя знаходкі на старажытным гарадзішчы. Старажытны музей «Бярэсце».
13.Мінск
Летапісныя звесткі аб горадзе i яго палітычным жыцці. Гісторыя даследвання. Месцазнаходжанне старажытнага горада. Пытанне аб пераносе горада. Планіроўка, забудова горада, абарончыя збудаванні, развіццё гаспадаркі i рамё-стваў. Першы архітэктурны помнік горада (мінскі храм). Гандлёвыя сувязі горада. Паходжанне назвы горада.
14. Навагрудак
Летапісныя звесткі аб Навагрудку. Палітычнная гісторыя i гісторыя даследавання.
Дзядзінец i вакольны горад.
Абарончыя ўмацаванні, планіроўка i забудова. Асаблівасці грамадзянскай архітэктуры ў багатай частцы вакольнага (вялікія па памерах цагляныя пабудовы з фрэскавым роспісам на сценах). Развіццё разнастайных рамёстваў, сярод якіх былі майстры па вырабу залатых упрыгожванняў. Падкрэсліць факт разыходжання летапісных звестак аб горадзе з часам яго першапачатковага узнікнення. Высветліць гэтае пытанне дапамаглі археалагічныя даследванні. Гандлёвыя сувязі Навагрудка з бліжнімі i заморскімі краінамі.
15. Першы летапісны ўспамін аб горадзе
Палітычная гісторыя i гісторыя даследаванняў горада. Месцазнаходжанне горада i яго прыродныя i рукатворныя ўмацаванні. Вывучэнне старажытнага горада. Планіроўка i забудова горада. Матэрыяльная культура i заняткі гараджан, гандаль, духоўнае жыццё. Архітэктурныя помнікі горада. Гродзенская архітэктурная школа.
16. Іншыя гарады тэрыторыі Беларусі ў старажытнасці.
Працяглыя археалапчныя даследаванні былі праведзены ў Ваўкавыску, Віцебску, Заслўі, Гомеле. Быў атрыманы бататы археалапчны матэрыял, які сведчыць аб багатай старажытнай гісторыі гэтых гарадоў. Было высветлена ix месцазнаходжанне, умацаванні, планіроўка, забудова, заняткі гараджан рамествамi, сельскай гаспадаркай, гандлем.
У Ваўкавыску апрача грамадзянскай архітэктуры быу адкрыты храм ХII ст. i знойдзена вялікая колькасць узбраення. Багатыя знаходкі ўГомеле сведчаць аб тым, што горад узнік не у ХП ст., як сведчаць летапісныя крыніцы, а ў канцы X—пач.ХI ст. Адкрытая тут майстэрня па вырабу узбраення з'яўляецца адзшай на гэты час не толькі на тэрыторыі Беларусі, але i ўсёй Усходняй Еўропы. Па матэрыялах названых гарадоў выдадзены манаграфіі, у якіх падрабязна асвечана ix старажытная гісторыя.
Нядрэнна вывучаны археалагічна такія гарады як Мсціслаў i Друцк. У Мсціславе апрача агульных важных гістарычных звестак выявлены унікальныя знаходкі (абарончая драўляная вежа-данжон, адзіная у Beлapyci i берасцяная грамата ХШ ст.).
У меншай ступені вывучаны такія гарады, як Слаўгарад, Чачэрск, Орша, Лукомаль, Барысаў, але i яны далі важныя i патрэбныя матэрыялы.

17.Сярэдневяковыя замкі
Гэтыя помнікі вядомы з канца Х1- пач.Х11ст. Угэты час і да сярэдзіны ХШ ст. яны былі драўлянымі, умацаванымі з ycix бакоў прыроднымі i штучнымі збудаваннямі (вв. Вішччын, Збораў). На вішчынскім замку быў знойдзены ўнікальны рэчава-грашовы скарб з каштоўных металаў. У больш познія часы пачалі будаваць мураваныя замкі. Мураваныя замкі былі пабудаваны ў Гальшанах, Mipы, Лідзе, Любчы, Навагрудку, Нясвіжу i іншых месцах.
18.Мясцовыя помнікі
Абследванне навакольных археалагічных помнікаў вескі, раёна, горада дасць магчымасць гурткоўцам зрабіць рэканструкцыю старажытнай гісторыі свайго краю пры дапамозе археалагічных матэрыялаў.
19.Падрыхтоўка i правядзенне археалагічнай разведкі
Спачатку трэба скласці маршрут разведкі з нанясеннем на буйнамаштабную карту мясцовасці вядомыя археалагічныя помнікі. Неабходна ўзяць з сабой спецыяльныя прыборы i амуніцыю. Kaлi ў час пошуку будуць адкрыты новыя археалапчныя помнікі, ix неабходна нанесці на карту з прывязкай да бліжэйшага населенага пункту. Па магчымасці трэба зрабіць схематычны план археалагічнага помніка, фіксацыю i апісанне археалагічных знаходак i забяспечыць ix захаванне.
20.Мэтанакіраваны малюнак
Для атрымання навыкаў ў замалёўцы археалагічных прадметаў пасля разведкі гурткоўцам трэба зрабіць замалёўку знойдзенай керамікі, а таксама зрабіць частковую i поўную рэканструкцыю знойдзенага керамічнага посуду. Апрача замалёўкі i рэканструкцыі керамікі гурткоуцам неабходна набывацъ вопыт ў здыманні простых схематычных планаў археалагічных помнікаў.
21.Наведванне краязнаўчых музеяў i археалагічных помнікаў
Гурткоўцы павінны наведваць мясцовы краязнаўчы музей, у якім асоб-
ную увагу трэба надаць экспазіцыі археалагічных помнікаў. Нядрэнна пазнаёміцца з метадамі рэстаурацыі i кансервацыі, а таксама ўмоў захавання археалагічных знаходак у музеі. Пажадана на падставе музейнага археалагічнага матэрыялу падрыхтаваць самастойныя рэфераты або паведамленні i выступіць з iмi на занятках гуртка.
Наведванне мясцовых археалагічных помнікаў абавязкова. Kaлi трапіцца бываць у больш аддаленных месцах, то таксама трэба імкнуцца пабыць на археалагічных помніках каб вызначыць падабенства знешняга выгляду з ужо вядомыміi аднатыповымі помнікамі


Вучэбна-тэматычны план (другі год навучання)

№ п/п Тэмы Усяго -гадзін У тым лікутэарэт. практ.
1 2 3 4 5
1. Выкарыстанне іншых навук у apxeaлoгii. 6 6
2. Датыроўка археалагічных помнікаў i рэчаў 4 2 2
3. Выкарыстанне прыродазнаўчых i тэхнічных метадаў у apxeaлoгii. 6 6,
4. Станаўленне i развіццё беларускай apxeaлoгii.
6 6
5. Праблема першапачатковага засялення тэрыторыі Беларусі. Каменны век. 4 4
6. Бронзавы век i этнічныя працэсы на тэрыторыі Беларусі 10 10
7. Даславянскае балцкае насельнітва на тэрыторыі Беларусі i час прыходу сюды славян.
8. Старажытная дзяржаўнасць i народнасць. Заняла насельнщтва. . 20 20
9. Значэнне ў apxeaлoгii нумізматычных, сфрагістычных i палеаграфічных матэрыялаў. 20 14 6
10. Архітэктурныя помнікі тэрыторыі Беларусі 12 12
11. Апрацоўка археалагічных знаходак (рэс-таўрацыя, кансервацыя). 8 4 4
12. Археалайчны пошук. 10 2 8
13. Методыка раскопак. 30 6 24
14. Падрыхтоўка да археалагічнай экспедыцыі 22 22
15. Практычны ўдзел у экспедыцыі 20 20
УСЯГО: 216 130 86

Змест праграмы
1. Выкарыстанне іншых навук у археалогіі
Археалогія цесна звязана з самымі розным навукамі (геалогіяй, палеанталогіяй, анграпалогіяй, этнаграфіяй, мовазнаўствам i ішымі). Гэта сувязь дапамагае ей больш дакладна i поўна ўзнавіць старажытную гісторыю таго ці іншага народу.
2.Датыроўка археалагічных помнікаў i рэчаў
Абсалютная i адносная (параўнальная) датыроўка. Параўнальна тыпалагічны метад датыроўкі. Прыродазнаўчыя навуковыя метады датыроўкі ў apxeaлorii: археамагнітны, радыёкарбонавы, дэндрахраналагічны i іншыя.
3. Выкарыстанне прыродазнаўчых i тэхнічных метадаў у археалогіі.
Пры вывучэнні архалагічных знаходак выкарыстоўваюць розныя прыродазнаўчыя i тэхнічныя метады (дэндрахраналагічны, мета-лаграфічны, спектральны, палеабатанічны, палеазалагічны, палеапаталагічны i антрапалагічны). Прымяняюць у apxeaлorii таксама i эксперыментальныя метады (мадэліраванне, электра- i магнітаразведка). Самае шырокае i неабходнае прымяненне набывае ў наш час у apxeaлoгii камп'ютэрная тэхніка.
4.Стварэнне i paзвіццё беларускай археалогіі
Першыя спробы выкарыстання старажытных помнікаў у якасці гістарычнага матэрыялу, з дапамогай якога можна растлумачыць тыя ці iншыя незразумелыя гістарычныя факты, зрабіў вядомы у XVI ст. храніст М. Стрыйкоўскі. Ен упершыню зpa6iў спробу выкарыстання археалагічнага матэрыялу для падцвярджэння тых ці іншых гістарычных фактаў. Першым даследчыкам беларускіх старажытнасцей у ХУШ ст. з'яўляецца I. Кульчынскі, які падрабязна anicaў гродзенскую Каложскую царкву ХП ст. Далейшае развіццё беларускай apxeaлorii i накапленне матэрыяла (Т. Я. Нарбут, Я. Ф. Канкрын, 3. Даленга-Хадакоўскі, К. П. Тышкевіч, Я. П. Тышкевіч, М. Ф. Кусцінскі, Ф. В. Пакроўскі, Е. Р. Раманаў).
Фарміраванне беларускай навуковай археалогіі ў 20-30-ыя гады XX ст. (А. М. Ляўданскі, С. А. Дубінскі, А. Дз. Каваленя, К. М. Палікарповіч, В. Р. Тарасенка).


Адраджэнне беларускай археалогіі ў пасляваенны перыяд. Дacягнeннi беларускіх археолагаў у 60-80 гг. XX ст.
5. Праблема першапачатковага засялення тэрыторыі Беларусі. Каменны век
Паяўленне першабытных людзей на тэрыторьп Беларусі ў эпоху раннята палеаліту (мусцье). Першыя адзінкавыя знаходкі прылад працы чалавека гэтага перыяду (100-40 тысяч гадоу таму назад) на паўднёвым усходзе Беларусі (вв. Падлужжа Чачэрскага раёна Гомельскай вобласці i Свяцілавічы Веткаўскага раёна). Кліматычныя ўмовы ЖЫЦЦЯ першабытных людзей (неандэртальцаў), ix заняткі. Старажытныя стаянкі першабытнага чалавека (краманьёнца) на гэтай тэрыторыі (вв. Берджык Чачэрскі раён, Юрав1чы Калінкавіцкі раён), датаваныя 26-24 тысячы гадоў таму назад.
Жытлы людзей гэтай эгохі, знаёмства ix з агнём, шматфункцыянальнае прымяненне прылад працы (рэзанне, свідраванне, струганне, апрацоўка камня, дрэва, косці). Bepaваннi, мастацтва. Паяўленне ў канцы неаліта чалавека сучаснага антрапалітычнага тыпу. У эпоху мезаліту (9-5 тысяч гадоў таму назад) пашырылася прямяненне лука i стралы, адбылося прыручэнне сабак. 3 поўдня па берагах вялікіх рэк адбывалася засяленне ўсёй тэрыторыі Беларусі. Эпоха неаліту (5-4 тысячы гадоў таму назад). Характарыстыка клімату, асноўныя заняткі насельніцтва. Паяўленне ў канцы неаліту вытворчых форм гаспадаркі — прымітыўнага земляробства i жывёлагадоўлі. Паяўленне ў эпоху неаліту керамічнай вытворчасці i далейшае развіццё ўжо вядомых вытворчых форм гаспадаркі — прымітыўнага земляробства i жывёлагадоўлі. Паяўленне ў эпоху неаліту керамічнай вытворчасці i далейшае развццё ўжо вядомых вытворчых форм.
6. Бронзавы век i этнічныя працэсы на тэрыторыі Беларусі (канец 3-га—пачатак 2-га тысячагоддзя да н. э.)
У бронзавым вяку на тэрыторыі Беларусі асноўным матэрыялам для вырабу прылад працы i з6poi па- ранейшаму застаецца камень, дрэва i косць, але апрацоўваюцца яны больш дасканала. Разам з тым паяўляюцца медныя i бронзавыя рэчы. У сувязі з аддаленасцю ад старажытных металургічных цэнтраў металічных рэчаў з каляровых металаў на тэрыторыі Беларусі знаходзяць параўнальна мала. Асноўныя рысы бронзавага веку ў распаўсюджанні i развіцці сельскай гаспадаркі (земляробства i жывелагадоўлі). У грамадскім жыцці адбываліся змены, матрыярхат змянўся патрыярхатам, што было абумоўлена галоўнай роляй мужчыны ў грамадскім i гаспадарчым жыцці.
У пачатку бронзавага веку вялікае перасяленне народаў дасягнула тэрыторыі Беларусі, дзе з'явіліся плямёны розных культур шнуравой керамікі. На пауднёва-усходнюю тэрыторыю праніклі плямёны сярэднядняпроўскай куль-туры, заходняга Палесся — шнуравой керамікі культуры Палесся, Панямоння — прыбалтыйскай культуры. У беларускім Паазёрры сфарміравалася паўночнабеларуская культура. У сярэдзіне 2-га тысячагоддзя да н. э. на падставе ўзаемапранікнення мясцовых i прышлых культур у басейне Прыпяці i паўднёвым Панямонні сфарміравалася тшцінецкая культура, у Падняпроўі —сосніцкая.сельскай гаспадаркі. У канцы эпохі бронзавага веку пачалі складвацца культуры жалезнага веку (днепрадзвінская, мілаградская i культура штрыхаванай керамікі).
7. Даславянскае балцкае насельніцтва на тэрыторыі Беларусі i час прыходу сюды славян

У раннім жалезным веку (4 ст. да н. э.—7 ст. н. э.) балтам належыла днепрадзвінская культура, культура штрыхаванай керамікі. У 6-8 стст. да н. э. у верхнім Падняпроўі, верхнім Панямонні, верхнім i сярэдім Падзвінні жьлі плямёны, якія пакінулі помнікі тыпу верхнята пласта банцараўшчыны, якія большасць даследчыкаў лічаць балцкімі. У б—7 стст. да н. э. з Балканскага паўвострава пачалі перасяленне вялікіяя групы славян, якія дасягнулі тэрыторыі паўднёвай Беларусі i аселі на поўдзень ад Прыпяці. На тэрыторыі на поўнач ад Прыпяці славяне з'явіліся пазней. Гарадзішча Калочын, на якім жылі балцкія плямёны, было разбурана славянамі у 8-м ст. н. э. У 2-й палове 1-га тысячагоддзя славяне, якія рухаліся па Дняпры, асімілявал1 не толькі дняпроўскіх балтаў, але i частку ўсходніх. У 6-7 стст. на тэрыторьп паўднёвай Беларусі паяўляюцца помнікі культуры тыпу Карчак, якая ад Прыкарпацця да Палесся характэрызуецца адзінствам прыкмет матэрыяльнай культуры. Ваенныя паходы, узаемаадносіны з мясцовым насельніцтвам спрыялі паяўленню маёмаснай няроўнасці i выдзяленню ваеннай дружыны. Прыкладам з'яуляецца гарадзшча каля в. Хатомель Столінскага раёна.
У перыяд рассялення славян тэрыторыя Беларусі была занята Усходнеславянскімі плямёнамі, якія былі потым аб'яднаны ў саюзы плямён (крывічоў, дрыгав1чоў, радзімічаў). Кожнае племя мела сваю этнакультурную спецыфіку.
8. Старажытная дзяржаўнасць i народнасць. Заняткі насельніцтва

У сувязі з рознымі міграцыйнымі патокамі славян i ix узаемнай мirpaцыяй з мясцовым неславянскім насельніцтвам адбылося складванне культуры славян, якая спачатку была вельм1 разнастайнай. На тэрыторыі Усходняй Еуропы пачаўся працэс аб'яднання славянскіх плямён у адзіную старажытнарускую дзяржаву з агульным палітычным жыццём. У працэсе дзяржаўнасці славянскія плямёны зліліся ў адзіную старажытнарускую народнасць. Пасля распаду старажытнарускай дзяржавы i эnoxi феадальнай раздробленнасці на падставе славянскіх плямён (крывічоў, дрыгавічоў, радзімічаў) пачалося паступовае фарміраванне беларускай народнасці.
Славяне прынеслі з сабой сваю матэрыяльную культуру з развітай сельскай гаспадаркай, рамёствамі, гандлем. Усё гэта атрымала тут сваё далейшае развццё, але не губляла сваей асновы. Галоўнай галіной сельскай гаспадаркі насельніцтва было земляробства. Узровень земляробчай тэхннікі быу даволі высокі. Зямлю апрацоўвалі paлaмi i сохамі з металічнымі наканечнікамі. У пачатку 2-га тысячагоддзя насельніцтва терыторьі Беларусі карысталася даволі прагрэсіўнымі прыладамі ўборкі i апрацоўкі ўраджаю і вырошчвалі амаль увесь вядомы ў наш час склад сельскагаспадарчых культур. На падставе земляробства развівалася другая важная галіна сельскай гаспадаркі — жывёлагадоўля з шырокім складам xaтнix жывёл.
Сельскае i гарадское насельніцтва займалася розным рамёствамі (мета-лургічнае, кавальскае, ганчарнае, дрэваапрацоўчае, ювелірнае i інш.). Вельмі быў пашыраны ў гэты час гандаль з блізкімі (Кіевам, Валынню, Прыбалтыкай) i больш аддаленнымі тэрыторыямі (Візантыяй, Скандынаўскімі краінамі, Сірыяй, 1ранам, а таксама краінамі Цэнтральнай i Заходняй Еуропы).
9. Значэнне у археалогіі нумізматычных, сфрагістычных i палеаграфічных матэрыялаў

Знаходкі манет маюць важнае значэнне. Яны дапамагаюць дакладна датаваць культурны пласт, а таксама іншыя, знойдзеныя ў ІМ знаходкі, устанавіць гандлёвыя сувязі. Першыя манеты на тэрыторыі Беларусі манеты IX—XI стст, безманетны перыяд, манеты Вялікага княства Літоўскага.
Палеаграфічныя знаходкі (надпісы на камянях, ганчарных рэчах, метале, графіцы). Крыж Ефрасінні Полацкай, Барысавы камяні, берасцяная грамата з Мсціслава.
.
Сфрагістыка — навука аб пячатках. Пячаткі полацкіх князёў X—XV стст. Вюячыя евшцовыя пячатю, знойдзеныя у Полацку, М1нску, Гродна, Гомеле Брэсце. Знаёмства навучэнцау' з нум1зматычным1, пaлeaгpaфiчнымi i сфралстычным1 знаходкамь
10. Архітэктурныя помнікі тэрыторыі Беларусі

Асноўныя этапы архітэктуры ў эпоху феадалзму. Полацкая архітэктурная школа (Сафійски сабор у Полацку, Ефрасінеўскі сабор у Полацку, Бельчыцкія храмы ў Полацку, Дабравешчанскі храм у Віцебску); гродзенская архітэктурная школа (Каложская царква i княжацкі палац з царквой у Гродне).
Архітэктурныя помнікі ХШ—XVIII стст. (Камянецкая вежа, Барысава-Глебская царква у Навагрудку, культавыя помнікі ў Віцебску, Оршы, Магілёве i iнш).
11. Апрацоўка археалагічных знаходак (рэстаўрацыя, кансервацыя)

Спосабы ачысткі (механічны, хімічны, электрахімічны). Рэстаўрацыя i
кансервацыя рэчаў з жалеза i каляровых металаў, гліны, скуры, тканіны, дрэва. Знаёмства з прасцейшымі спосабамі рэстаурацыі i кансервацыі керамзіта, шкла, металу i ўмовамі захоўвання археалагічных матэрыялаў.

12. Археалагічны пошук

Практычныя заняткі з мэтай пошуку археалагічных помнікаў навучэнцы праводзяць пасля асноўнай падрыхтоўкі ўcix прылад, неабходных для правядзення пошуку. У час пошуку складаецца неабходная дакументацыя (апісанне помнікаў, ix прывязка да населенага пункту) на кожны новы помнік.
13. Методыка раскопак

Знаёмства гурткоуцаў з асаблівасцямі вывучэння археалагічных помнікаў, якія падзяляюцца на дзве групы: на якіх жьлі людзі i на тыя, дзе хавалі нябожчыкаў. Пры вывучэнні паселішчаў неабходна пазнаёміць гурткоўцаў з методыкай разбіўкі раскопу, распрацоўку культурнага пласту i фіксацыі знаходак, з вядзеннем палявой дакуметацьі. Пры вывучэнні пахавальных помнікаў неабходна зазначыць аб існаванні грунтавых i курганных пахаванняу i пазна-ёміцца з методыкай ix раскопак i складаннем палявой дакументацыі.
14. Падрыхтоўка да археалагічнай экспедыцыі

Па-першае, неабходна напомніць, методыку раскопак розных археалапчных помніікаў, падрыхтаваць неабходны археалагічны рыштунак. Кіраўнік экспедыцыі павенен пазнаёміць гурткоўцаў з правіламі бяспекі i правіламі паводзін ў экспедыцыі.
15. Практычны ўдзел у экспедыцыі

Дэталёвае знаёмства гурткоўцаў з неабходнымі прыладамі для правядзення экспедыцыі i ix карыстаннем пры правядзенні раскопак, правіламі бяспекі. Удзел у археалагічнай экспедыцыі.
Литаратура для педагога
1. Авдусин Д. А. Полевая археология СССР. 2 изд.— М., 1980.
2. Алексеев Л. В. Полоцкая земля. Очерки истории Северной Белоруссии в IХ—ХIII вв.— М., 1966.
3. Артеменко И. И. Племена Верхнего и Среднего Поднепровья в эпоху бронзы.—М., 1967.
4. Археалогія Беларусі Каменны i бронзавы вякі. Т. 1.— Мн., 1998.
5. Археалогія Беларусі.Железны век і ранняе сярэднявечча.Т.2-Мн,2000
6. Археалопя i нумізматыка Беларусі. Энцыклапедыя.— Мн., 1993.1- Археология и естественные науки.— М., 1965.
8. Воронин Н. Н. Древнее Гродно. Материалы и исследования по археологии СССР. Вып. 41,— М., 1954.
9. Вяргей В.С. Археалагічная навука Беларусскай ССР. 1919 1941 гг. — Мн., 1982.
10. Гуревич Ф. Д. Новогрудок: посад — окольный город.— Л., 1981.
11.Гурина Н. Н. Древние кремнедобывающие шахты на территории СССР,— Л., 1976.
12.Гурин М. Ф. Древнее железо Белорусского Поднепровья (1 тысячелетие н.э.).— Мн., 1982.
13.Гурин М. Ф. Кузнечное ремесло Полоцкой земли IX—XIII вв.— Мн., 1987,
14.Есорейченко А. А. Древнейшие городища Белорусского Полесья.— Мн., 1996.
15.3агорульский Э. М. Археология Белоруссии.— Мн., 1965.
16.3агорульский Э. М. Древняя история Белоруссии. Очерки этнической истории и материальной культуры (до IX в.).-— Мн., 1977.
17.Загарульси Э. М. Заходняя Русь IХ—ХIII стст.— Мн., 1998.
18.3айкоУси Э. М. Першабытныя помнш пауночнай Беларусь— Мн., 1990.
19.3аяц Ю. А. Заславль в феодальную эпоху.—Мн., 1995.
20.3веруго Я. Г. Верхнее Понеманье в X—ХШ вв.— Мн., 1989.
21.Исаенко В. Ф. Археологическая карта Белоруссии. Вып. 1. Памятники каменного века.—Мн., 1968.
22.Исаенко В. Ф. Неолит Припятского Полесья.— Мн., 1976.
23.Исаенко В. Ф. Археологическая карта Белоруссии. Вып. 3. Памятники бронзового века.—Мн., 1976.
24.Историческое краеведение Белоруссии.— Мн., 1980.
25.Калечиц Е. Г. Первоначальное заселение территории Белоруссии.— Мн., 1984.
26.Калечыц А. Г. Першыя люда на зямл1 Беларусь— Мн., 1997.
27.Калядзшсю Л. У. Вщебск — тры сцяны // Беларусю пстарычны ча-conic—Мн., 1995. № 2.
28.Каробушкніа Т. М. Насельніцтва Беларускага Пабужжа X—ХШ стст.—Мн., 1999.
29.Каханоўскі Г. А. Археалогія i пстарычнае краязнаўства Беларусі
XVI—XLX стст.— Мн., 1984.
3О.Кирьянов А. В. Реставрация и консервация археологических предме
тов.—М., 1960. =
31.Колединский Л. В. Транспортные средства Витебска ХII—XVII вв. // Древности Литвы и Белоруссии.— Вильнюс, 1988.
32.Копытин В. Ф. Каменный век на территории Белоруссии.— Мн., 1990.
33.Коробушкина Т. Н. Земледелие на территории Белоруссии в X—ХШ вв.-Мн,1979.
34.Коробушкина Т. Н. Курганы Белорусского Побужья X—ХІІІ вв.— Мн., 1993.
35.Крывальцэв1ч М. М. Азернае 1 — паселшга anoxi бронзы на поуначы Палесся.-Мн., 1999.
З6.Кзензов В. П. Палеолит и мезолит Белорусского Поднепровья.— Мн., 1988.
37.Кухаренко Ю. В. Славянские древности V—ІX вв. на территории Припятского Полесья // Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР. Вып. 57.— М., 1955.
38.Кухаренко Ю. В. Средневековые памятники Полесья // Свод археологических источников. Вып. Е1-57.— М., 1961.
39.Левко О. Н. Витебск XIV—ХVШ вв.— Мн., 1984.
40.Левко О. Н. Торговые связи Витебска в X—XVІІI вв.— Мн., 1984.
41.Левко О. Н. Средневековое гончарство северо-восточной Белоруссии.—Мн., 1992.
42.Лысенко П. Ф. Открытие Берестья.— Мн., 1989.
43.Макушников О. А. Открытие древнего Гомеля.— Гомель, 1994.
44.Медведев А. М. Белорусское Понемонье в раннем железном веке.— Мн., 1996.
45.Мельниковская О. Н. Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке.—М., 1967.
46.Митрофанов А. Г. Железный век Средней Белоруссии (VІІ-VI до н. э. — VІІІ н.э.).— Мн., 1978.
47.Очерки по археологии Белоруссии. Ч. 1.— Мн., 1970.
48.0черки по археологии Белоруссии. Ч. 2.—Мн., 1972.
49.Пилипенко М. Ф. Возникновение Белоруссии: новая концепция.— Мн, 1991.
50.Поликарпович К. М. Палеолит Верхнего Поднепровья.— Мн, 1968.
51.Русанова И. П. Славянские древности VІ—IX вв. между Днепром и
Западным Бугом // Свод археологических источников. Вып. Е1-25.— М, 1973.
52.Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси.— М, 1948.
53.Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества ХП—ХІІІ вв.— М, 1982.
54.Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян.— М, 1979.
55.Седов В. В. Восточные славяне в VI—ХІІІ вв.— М, 1982.
56.Седов В. В. У источников восточнославянской государственности.— М, 1999.
57.Ткачоу М. А. Зами i людзь— Мн., 1991.
58.Трусаў А. А. Старонкі мураванай кнiri. Манументальная архітэктура эпохі феадалізму i капіталізму.— Мн., 1990.
59.Чарняусю М. М. Неалгг Беларускага Панямоння.— Мн., 1979.
6О.Чарняўскі М. М. Бронзавы век на тэрыторыі Беларусі— Мн., 1981.
61.Шадыро В. И. Ранний железный век Северной Белоруссии.— Мн., 1985.
62.Штыхау Г. В. Галасы далеюх продкау.— Мн., 1968.
6З.Штыхов Г. В: Археологическая карта Белоруссии. Вып. 2. Памятники железного века и эпохи феодализма.— Мн., 1971.
64.Штыхов Г. В. Древний Полоцк (X—ХІІІ вв.).— Мн., 1975.
65.Штыхов Г. В. Города Полоцкой земли IX—ХШ вв.— Мн., 1979.
Літаратура для навучэнцаў
1. Аўдусін Д. А. Асновы археалогіі.— М., 1989.
2. Алексеев Л. В. Археология и краеведение Беларуси.— Мн., 1996.
3. Археалопя i нумізматыка Беларусі. Энцыклапедыя.— Мн., 1993.
4. Ваганов Н. А. Физики дописывают историю.— Л., 1984.
5. Загорульский Э. М. Возникновение Минска.— Мн., 1982.
6. Лысенко П. Ф. Города Туровской земли.— Мн., 1974.
7. Каханоўскі Г. А. Археалогія i гістарычнае краязнаўства Беларусі XVI—ХІХ стст.— Мн., 1984.
8. Лысенко П. Ф. Древний Пинск.—-Мн., 1997.
9. Ткачоў М. А. Замкі Беларусі (ХІІІ—ХVII стст.).— Мн., 1977.
10. Штыхау Г. В. Галасы далёкіх продкаў,— Мн., 1968.
11 .Штыхаў Г. В. Ажываюць сівыя стагоддзі.— Мн., 1982.

«ЮНЫЯ ЭТНОГРАФЫ»
Тлумачальная запіска
Этнаграфія (або этмалогія) — навука аб народах-этнасах, ix паходжанні, ладзе жыцця, гісторыка-культурных традыцыях i міжэтнічных (нацыянальных) узаемаадносінах. Яна скіравана на нас caмix: хто мы, дзе нашы караеі, якія жывілі наша культурнае дрэва, хто нашы продкі, па якіх законах яны жылі, якія этнакультурныя працэсы адбываюцца ў нашым грамадстве. Задаючы гэтыя пытанні, мы асэнсоўваем свой лёс, сваю этнаграфічную спадчыну, якую пакінулі нам продкі, грунтоўна i самакрытычна ацэньваем плён сваей працы, парауноўваем нашы здабыткі з культурнымі дасягненням іншых народаў.
За многія стагоддзі свайго існавання беларускі народ стварыў багатую i самабытную культуру, якая была ўвасоблена ў замках, абарончых i культурных збудаваннях, народным жыллі i бытавых рэчах, рыцарскай амуніцыі i транспартных сродках, нацыянальным адзенні, узорных тканінах, разнастайных прамысловых вырабах, духоўных традыцыях, звычаях, абрадах i iнш. Няўмольны час i ваенныя ліхалецці мянялі культурнае аблічча нашай крашы, не пашкадавалі шматлікіх помнікаў нацыянальнай культуры, шэдэураў самабытнай народнай творчасці. Патрабаваліся многія гады напружанай стваральнай працы, каб прывесці да ладу разбураную гаспадарку, аднавіць гарады i сёлы, раскрыть i матэрыялізаваць творчы патэнцыял народа. У гэтых умовах гістарычная памяць i устойлівыя этнакультурныя традыцыі, уласцівыя беларусам, адыгрывалі выключную ролю: яны служылі інтэлектуальнай базай, свайго роду энергетычным рэсурсам, што дапамагаў адрадзіць разбураную гаспадарку i культуру, наладзіь звыклы лад жыцця, выжыць у экстрэмальных умовах i захаваць сябе як этнас.
Праграма гуртка «Юныя этнографы» ставіць сваей мэтай зацікавць вучняў ведамі па этнаграфіі Бацькаўшчыны, узброць ix элементарнымі практичнымі i навукова-даследчымі навыкамі збору, пашпартызацыі i музеяфікацыі палявых этнаграфічных матэрыялаў. Яна разлічана на двухгадовы тэрмін навучання, уключае тэарэтычны курс i практычняы заняткі. Кіраўніку гуртка прад-стаўляецца шырокая магчымасць вар’іраваць тэматыку i методыку правядзення заняткаў у залежнасці ад прадугледжанай колькасці гадзін, мясцовых умоў, першапачатковай падрыхтоўкі вучняў, забяспечанасці неабходнай літаратурай, дадатковымі сродкамі i інш.
Першы год навучання прадугледжвае знаёмства вучняў з асновамі этнаграфіі i яе паняційным апаратам. Фарміраванне беларускага этнасу i яго культуры разглядаецца на еўрапейскім фоне ў цеснай сувязі з новымі народамі, перш за усё — pycкiмi, палякамі, літоўцамі, yкpaiнцaмi. У гэты год юныя гурткоўцы знаёмяцца з методыкай палявой работы, зборам этнаграфічных матэрыялаў, ix сістэматызацыяй, асноунымі метадамі аховы i музеяфікацыі.
Друі год навучання цалкам прысвечаны традыцыйнай народнай культуры, што складае аснову жыццядзейнасці кожнага этнасу, яго нацыянальную спадчыну. Асноуная мэта практычных заняткаў — замацаванне тэарэтычных ведаў, што немагчыма без актыунага выкарыстання дакументальных матэрыялаў, музейных калекцый, фотаздымкаў, малюнкаў, графічных схем разнастайных этнаграфічных помнікау — жылых i культурных пабудоў, традыцыйных прылад працы, транспартных экіажаў, народнага адзення, бытавых рэчаў, разнастайных узораў мастацтва. Важна, каб гурткоўцы вучыліся карыстацца фотаапаратам, магнітафонам, відэакамерай, умелі рабіць замеры, графічныя замалёукі, эскізы помнікаў нацыянальнай культуры. Адначасова працягваецца пошук, збор i сітэматызацыя экспанатаў, ix апрацоўка, афармленне экспазіцыі ці арганізацыя мясцовага этнаграфічнага або гісторыка-краязнаучага музея.
У якасці самастойных заняткаў можна рэкамендавацъ i нашсанне вучнямі творчых работ па асобных тэмах, гісторыі мясцовых помнікаў (храмы, манастыры, сядзібы, пapкi, могілкі, памятныя мясцціы i iнш.), свайго радаводу ці гісторыка-этнаграфічных нарысаў сваей вёcкi (раёна), узорам чаго можа слу-жыцъ праца Міколы Улашчыка «Была такая вёска» (Мн., 1989). Такія заняткі не толью садзейшчаюць удасканаленню навыкаў працы, але i закладваюць трывалы падмурак для комплекснага, грунтоўнага вывучэння сваёй Бацькаўшчыны для забеспячення нацыянальна-культурнага адраджэння знізу.
Эфектыунасцъ работы гуртка, апрача апантанасці i энтузіязму, у многім залежыць ад забяспечанасці навучальнага працэсу неабходнымі сродкамі i літаратурай. Акрамя літаратурных прац, прыкладны cпic якіх дадзены ў канцы праграмы, варта звярнуць увагу на такія перыядычныя выданні, як часопісы «Спадчына», «Беларускі гістарычны часопіс», «Беларусь», «Мастацтва», «Полымя», «Маладосць», «Нёман», газеты «Літаратура i мастацтва», «Наша ніва», «Наша слова», «Голас Радзімы», «Культура», мясцовыя выданні i iнш.

Вучэбна-тэматычны план
(першы год навучання)

Темы Всего
часов В том числетеорет. практ.
1 2 3 4 5
1. Уводзіны. 12 8 4
2. Народная (традыцыйна-бытавая) культура. 8 4 4
3. Асноуныя паняцці ў этнаграфіі. 8 4 4
4. Беларусь у свеце. Расавая
i этнатналінгвістычная класіфікацыя народау. 16 8 8
5. Этнагенез беларусаў 12 4 8
6. Беларусь на гістарычных картах. Аб паходжанні назвы. 12 4 8
7. Этнічная тэрыторыя (Бацькаўшчына). 8 4 4
8. Гісторыка-этнаграфічныя рэгіёны. 20 8 12
9. Беларускае замежжа (дыяспара). 16 8 8
10. Этнічны склад насельніцтва Беларусі Нацыянальныя меншасці. 20 12 8
11. Гісторыя pэлігii. Канфесіі на Беларусі 16 8 8
12. Гсторыка-культурныя (этнаграфічныя) помнікі. 20 8 12
13. Падрыхтоўка да этнаграфічнай экспедыцыі. 48 12 36
УСЯГО: 216 92 104

Змест заняткаў першага года навучання
1. Уводзіны
Прадмет этнаграфіі. Этнаграфія ў сістэме гуманітарных ведаў. Этнаграфія i этналогія. Асноўныя напрамкі этнаграфіі (этналогіі): этнагенез, этнічная гісторыя, народная культура, этнічныя (этнакультурныя) працэсы, нацыянальныя ўзаемаадносіны. Сувязі з сумежнымі дысцыплінамі: гісторыя, археалогія, геаграфія, рэлігіязнаўства, пcixaлoгiя, фалькларыстыка, мовазнаўства, мастацтвазнаўства, музеязнаўства.
Методыка этнаграфічных даследаванняў. Важнейшая літаратура (вучэбныя дапаможнікі, энцыклапедычныя выданні).
Практычныя заняткі Складанне схемы, якая адлюстроўвае агульныя тэматычныя пытанні i спецыфічныя асаблівасці этнаграфіі i сумежных дысцыплін. Знаёмства з вучэбнай літаратурай.
2. Народная (традыцыйна-бытавая) культура
Традыцыі — феномен культуры; ix роля ў выхаванні i трансляцыі духоўнай спадчыны. Традыцыі i навацыі. Матэрыяльная i духоўная культура: спецыфічныя асаблівасі i сінкрэтызм (адзінства). Матарыяльныя рэчы як увасабленне духоуных традыцый. Функцыі рэчаў.
Народная i прафесійная (элітарная) культуры, ix творчыя стасунки. Крызіс нацыянальнай культуры. Нацыянальная культура i дзяржаўны суверэнітэт. Спецыфіка гістарычных умоў Беларусі як фактар этнакультурнага развіцця. Аб асноуных носьбітах беларускіх этнакультурных традыцый. Нацыянальная i сусветная культура.
Практычныя заданні. Падрыхтоўка разгорнутых адказаў на пытанні па тэме (гл. вучэбны дапаможнш: Цітоў В. С. Этнаграфічная спадчьша. Беларусь. Kpaiнa i людзі. Мн., 1996. С. 10). Выдзеліць некалькі «узроставых» груп культурных традыцый — язычніцкія, хрысцінскія, больш познія навацыі, што сталі традыцыяй, i праілюстраваць канкрэтнымі прыкладамі.
3. Асноўныя паняцці ў этнаграфіі
Гістарычныя стадыі ў развіцці этнаса: племя, народнасць, нацыя; ix агульныя i спещфічныя рысы. Асноўныя прыкметы этнічнай прынадлежнасці (ідэнтыфікацыя). Мова як духоуны набытак i своеасаблівы код нацыі. Этнічная самасвядомасць. Гістарычная памяць i яе нацыянальна-ахоўныя функцыі. Менталітэт i этнічная псіхалогія. Тыповыя рысы беларускай ментальнасці i ix гістарычная абумоўленасць. Рэлігія. Звычай, абрад, рытуал.
Этшчныя працэсы. Міграцыя i яе віды. Інтэграцыя i кансащдацыя. Асіміляцыя i акультурацыя. Міксацыя. Урбанізацыя. Генацыд. Адраджэнне (Ранесанс).
Практычныя заняткі Пытанні i заданні па тэме (Гл. вучэбны дапаможнік: Цітоў В. С. Этнаграфічная спадчына... С. 18.).
4. Беларусь у свеце. Расавая i этналінгвістычная класіфікацыя народау. Рэспублжа Беларусь (кароткая даведка)
Геапалітычнае становішча, дзяржаўны лад, насельніцтва, горад i сяло, беларуская мова, дзяржаўная сімволіка. Беларусь i беларусы ў параўнальным кантэксце. Расы, народы, культуры. Этналінгвістычная класіфікацыя народаў: буйнейшыя моўныя сем’і, групы i народы. Класіфікацыя кpaiн i народаў паводле памераў i статыстыкі насельніцтва: 1) болып за 100 млн.; 2) 100-50 млн.; 3) 50-20 млн.; 4) 20-10 млн.; 5) менш за 10 млн.; 6) рэліктавыя (знікаючыя) народы.
Практычныя заняткі. Складанне табліцы: этналінгвістычная класіфікацыя народаў з указаннем моўных труп i буйнейшых народаў. Складанне i aпicaннe карты рассялення славянскіх народаў (з указаннем дзяржаўных сталіц).
5. Этнагенез беларусаў
Асноўныя пытанні (на якія вучоныя адказваюць неадназначна): хто нашы продкі; калі сфарміраваліся беларусы як этнас; дзе (на якой тэрыторыі). Першыя пісьмовыя звесткі аб жыхарах нашай краіны: неўры, цi нарвы, будзіны, бастарны (5 ст. да н. э.—2 ст.н. э.); супастаўленне з археалагічнымі крыніцамі. Славянскія i балцкія плямёны i ix рассяленне на тэрыторыі Беларусі (2-ая пал. I—пач. II тыс.): крывічы, дрыгавічы, радзімічы, валыняне, літва, ятвягі. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні (Полацкае, Тураўскае, Смаленскае княствы). Асноуныя канцэпцыі этнагенезу: «велікапольская», «велікаруская», так званай старажытнарускай народнасці, балцкая. Пытанне аб продках беларусау i часе фарміравання беларусаў як этнасу ў параўнальным кантэксце э этнагенезам суседніх народаў (палякаў, немцаў, літоўцаў i інш.). Рэгіянальныя асаблівасці этнагенезу.
Практычныя заняткі. Складанне карты рассялення старажытных плямён. Знаёмства з пісьмовымі крыніцамі i археалагічнымі матэрыяламі (у музеях).
6. Беларусь на гістарычных картах. Аб паходжанні назвы
Гістарычныя карты — каштоўная крыніца па вывучэнню гістарычнай тапаіміі i этнічнай геаграфіі краіны. Краёвыя назвы i ix лакалізацыя на карце М. Кузанскага (каля 1450г.): «Літва», «Самагіція», «Белая Русь», або «Масковія», «Русь», «Палонія», i інш. Тапанімія i геаграфія на картах М. Радзівіла-Сіроткі (Т. Макоўскага, 1613г.), Г. Баплана (2-ая пая. 17 ст.), Т. Кітчына (1740). Краёвыя (рэгіянальная) назвы «Белая Русь», «Літва», «Чорная Русь», «Палессе». Bepcii аб паходжанні назваў. Гісторыя ўсталявання назвы «Белая Русь» (ці «Беларусь») на тэрыторыі нашай краіны.
Практычныя заданіі. Работа з гістарычнымі картамі i атласамі Cicтэматызацыя мясцовых тапонімаў (рэк, гарадоў, паселішчаў i ix параўнанне з сучаснымі. Падрыхтоўка матэрыялаў для экспазіцыі мясцовага музея.
7. Этшчная тэрыторыя
Этнічная тэрыторыя — Бацькаушчына, яе роля у гістарычным лёсе народа. Уплыў на народную гаспадарку i культуру. Культурны ландшафт. Этнічныя межы рассялення беларусаў паводле этнаграфічных карт Р. Эркерта (1863), А. Рынка (1875), Я. Карскага (1903), М. Доўнар-Запольскага (1918). «Жывапісная Pассія» (Т.З, 1882) аб рассяленні беларусаў. Этнічная i дзяржаўная тэрыторыя. Фарміраванне дзяржаўнай тэрыторыіі: БНР (25.03.1918), "БССР (1.01.1919), Літбел, дагаворы з Літвой i Латвіяй (1920), умовы Рыжскага дагавору (1921), «узбуйненне» БССР (1924, 1926), уз'яднанне Заходняй i Усходняй Беларусі (1939), пасляваенныя змены.
Практычныя заняткі. Работа з контурнымі картамі i атласамі Нанясенне на карту этнаграфічных межаў i тапанімічных назваў.
8. Гісторыка-этнаграфічныя рэгіёны
Неаднароднасць культурнага ландшафту; багацце i разнастайнасць мясцовых фарбаў беларускай народнай культуры, яе прыстасаванасць да мясцовых умоў. Гісторыка-этнаграфічныя рэпёны: Паазер'е (Падзвінне),Падняпроўе; Цэнтральная Беларусь, Панямонне; Усходняе Палессе; Заходняе Палессе.
Практычныя заданні. Зрабіць краязнауча-этнаграфічнае aпicaннe сваёй мясцовасці паводле плана: геаграфічнае становішча, прырода, ацэнка мясцовых рэсурсаў, старажытная гісторыя, заняткі насельніцтва, народныя промыслы, традыцыйныя прылады працы, народнае жыллё i дойліцтва, мясцовыя гаворкі, звычаі, абрады, песні, легенды, паданні, гульні, танцы, народнае адзенне, дэкаратыуна-прыкладное мастацтва, мясцовыя помнікі гісторыi культуры. Экскурсія ў Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры i побыту (пад адкрытым небам).
9. Беларускае замежжа (дыяспара)
Гісторыя беларускай эміграцыі ў далёкім мінулым. Уклад нашых суайчыннікаў у культуру суседніх дзяржаў (Ф. Скарына, П. Мсціславец, I. Фёдараў, I. Перасветаў, С. Полацкі, Н. Сматрцкі i інш.). Вайна i эміграцыя. Jliтвіны на службе ў Маскоўскай дзяржаве; шэдэўры архітэктуры i мастацтва беларускіх майстроў.
Палітычная эмірацыя канца 18-19 ст. (Т. Касцюшка, М. Агінскі, І.Дамейка, А. Мщкевіч, Н. Орда, Т. Зан, I. Чэрскі i інш.). Тры xвaлi масавай эміграцыі (канец XIX—ІХ ст.). Беларусы ў Амерыцы, Еуропе, Pacii, Прыбалтыцы. Беларускія грамадска-культурныя i навукова-асветныя цэнтры ў замежжы. Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» (прэзідэнт В. Быкаў, з 1993г. — Р. Гарэцкі). Беларускія дзеячы замежжа i ix уклад у сусветную культуру.
Практычныя заняткі. Знаёмства з дзейнасцю згуртавання «Бацькаўшчына», сустрэча з яе дзеячамі, перапіска з прадстаўніцтвам беларускай дыяспары ў Еуропе, Амерыцы, Paсіі i вывучэнне творчасці асобных дзеячоў.
9. Этнічны склад насельніцтва Беларусі. Нацыянальныя меншасці
Статыстыка нацыянальнага складу (паводле пepaпicaў насельніцтва), параўнаўчыя паказчыкі. Нацыянальныя меншасці(групы). Рускія. Палякі. Украінцы. Летувісы (літоўцы). Латышы. Яўрэі. Татары. Цыганы. Гісторыя ix асадніцтва ў Беларусі. Самасвядомасць. Рэлігія. Мова. Культурныя адметнасці. Сацыяльнае становішча, заняткі i побыт. Сувязь з гістарычнай радзімай. Нацыянальна-культурныя суполкі i таварыствы.
Практичныя заняткі. Наведванне цэнтра нацыянальных меншасцей, нацыянальных суполак, храмаў (касцёла, сшагогі, мячэці), знаёмства з творамі нацыянальнага мастацтва.
11. Гісторыя рэлігіі. Канфесіі на Беларусі
Язычніцтва. Язычніцкія культуры, багі i персанажы. Прыняцце хрысціянства. Праваслаўе i каталіцтва. Рэфармацыя. Брэсцкая царкоўная ўнія (1596) i дзейнасць уніяцкай царквы. Этнаканфесійная сітуацыя на Беларусі ў XIX—пач. XX ст. Праваслаўныя, каталіцкія i пратэстанцкія храмы. Манастыры. Храмы іншых канфесій (сінагогі, мячэці). Сучасныя канфесіі на Беларусі. Сектанства. Узаемаадносіны дзяржавы i вернікаў.
Практычныя заняткі. Знаёмства з бібліяй i біблейскімі тэкстамі. Наведванне богаслужэння. Падрыхтоўка рэфератаў.
12. Гісторыка-культурныя (этнаграфічныя) noмнiкi
Помнікі матэрыяльнай культуры, ix класіфікацыя. Этнаграфічныя ПOMHIKI як творы народнага мастацтва. Збор этнаграфічных калекцый. Прынцыпы адбору i асноўныя патрабаванні да этнаграфічных рэчаў як музейных экспанатаў. Помнікі духовнай культуры (міфы, легенды, паданні, кaзкi, песні, прыказкі, прымаўкі, абрады i інш.).
Практычныя заняткі. Правілы апісання i збору этнаграфічных калекцый, складанне апытальных анкет.

13. Падрыхтоўка да этнаграфічнай экспедыцыі
Складанне праграмы экспедыцыйных даследаванняў, апытальнікаў з канкрэтным пералікам пытанняў па рознай тэматыцы. Заняткі ў фоталабараторыі i гуртках малявання. Пашырэнне навыкаў фотафіксацыі i замалёўкі этнаграфічных помнікаў, работа з магнітафонам. Асноўныя метады палявой работы i збору этнаграфічных матэрыялаў. Асабістыя назіранні этнографа. Апытанне мясцовых жыхароў, выбар інфарматараў i методыка апытання. Вядзенне палявога дзённіка, сшытка; запаўненне анкет, фотафіксацыя, замеры, графічныя схемы, aпicaннi рэчаў. Пашпартызацыя этнаграфічных матэрыялаў.
Практычныя заняткі. Складанне пашпартоў этнаграфічных прадметаў.
Вучэбна-тэматычны план (друп год навучання)
№ п/п Темы Всего
часов В том числе,,теорет. практ.
1 2 3 4 5
1. Геаграфія рассялення i гістарычныя тыпы паселшчау. 12 4 8
2. Народнае жыллё. 16 8 8
3. Аграрная гаспадарка. Земляробства. 16 8 8
4. Народны каляндар. Аграрныя святы i абрады. 16 8 8
5. Беларуская кухня. 12 8 4
6. Здабываючыя промыслы. 16 8 8
7. Рамёствы. 20 12 8
8. Народнае адзенне. 12 8 4
9. Рыцарскі касцюм, амунщыя i ўзбраенне. 16 8 8
10. Псторыя транспарта. IUraxi i сродю знойн. 12 4 8
11. Сям'я i радавод. Сямейныя святы i абрады. 12 24 8
12. Народный гульт. 28 8 20
13. Народны быт i культура у мастащах творах. 28 8 20
УСЯГО: 216 100 116

Змест заняткаў другога года навучання
1. Геаграфія рассялення i гістарычныя тыпы паселішчаў
Асаблівасці сельскага рассялення ў розных раёнах Беларусі. Экалогія i выбар месца памеры, шчыльнасць i густата паселішчаў, ix знешняе аблічча. Гістарычныя тыпы паселішчаў: веска, сяло; слабада; аколіца; фальварак ,засценак; хутар. Мястэчка i горад. Паходжанне розных тыпаў паселшчаў, забудова, планіроўка, сацыяльны склад жыхароуў ix заняткі i побыт.
Практычныя заняткі Работа з фізкагеаграфічнай картай Беларусі i буйнамаштабнымі картамі Вылучэнне груп тапонімаў, што адлюстроўваюць, гісторыю паселішчаў.
2. Народнае жыллё
Арганізацыя жылога асяродку. Сядзіба (двор) i сядзібныя пабудовы. Хата; сенцы; клець; cвіpaн; варыўня (стопка); склеп (пограб); адрьна (сянніца, пуня); павець; хлявы; гумно (клуня, стадола); асець; еўня; лазня; студня; рамесныя майстэрні i інш. Ix функцыі, канструкцыйныя i рэгіянальныя асаблівасці; узаемасувязь у гаспадарча-сядзібным комплексе. Тыпы сядзібнай забудовы. 1нтэр'ер жылля. Практычныя, эстэтычныя i абрадавыя функцыі інтэр'ера. Будаўнічыя звычаі i абрады. Выбар месца для жылля. Нарыхтоўка матэрыялаў. Закладзіны. Кветка. Завяршэнне будаўнщтва. Улазіны (наваселле). Культавыя пабудовы i знакі. Дэкор у народным дойлідстве.
Практычныя заняткі. Вычэрчванне планаў традыцыйнага жылля, сядзібы ў яго рэгіянальных асаблівасцях. Узнаўленне традыцыйнага інтэр'ера жылля, спосабаў асвятлення. Замалёукі дэкаратыўных узораў i аздоб жылых культавых пабудоў.
3. Аграрная гаспадарка. Земляробства
Старажытныя вытокі. Спосабы апрацоўкі зямлі i сістэмы земляробства. Глебава-кліматычыя ўмовы i рэгіянальныя асаблівасці. Структура пасеваў. Гісторыя культурных раслін на Беларусі. Хлебаробства. Агародніцтва. Тэхнічныя культуры. Садаводства. Працоўныя навыкі. Традыцыйныя земляробчыя прылады: саха; рало; плуг; сукаватка; барана; матыка; сахор; вілы; граблі, серп; каса; цэп; льнамялка; трапала; сявалка i інш. Рэгіянальныя асаблівасці прылад, спосабаў апрацоўкі глебы, збору i захавання ўраджаю.
Практычныя заняткі Экскурсія ў краязнаўчыя (гістарычныя) музеі. Знаёмства з гісторыяй гаспадаркі i традыцыйнымі прыладамі працы. Пошукі i пашпартызацыя традыцыйных земляробчых прылад для школьнага краязнаўчага музея.

4. Народны каляндар. Аграрныя звычаі i абрады
Земляробства — сістэма духоўнай культуры з уласцівымі ей аграрна-экалагічнымі ведамі, npaцоўнымi навыкамі, маральнымі ўстаноўкамі звычаямі, абрадамі, вераваннямі. Гадавы народны каляндар як форма духоўнага жыцця земляроба (рытміка чалавечага жыцця паўтарае рытміку прыроды). Сістэма прыкмет i павер'яў. Вясна — пачатак года. Роля старажытнаславянскіх свят у сістэме свят, павер'яў, сімволіка-абрадавых дзействаў. (Звеставанне, Вялікдзень, Юр'е, Мікола, Ушэсце, Сёмуха). Сімволіка свята. Абярагі. Падрыхтоўка да веснавой сяўбы. Провідкі. Заворванне. Засеўкі. Летнія аграрна-каляндарныя святы (Купалле, 1лля, Спас). Жніво. Восеньскія святы (Прачыстая, Багач, Пакроў). 3iмовыя калядныя святы. Новы год у народнай традыцыі. Роля аграрных звычаяў i абрадаў у народнай педагогіцы.
Практычныя заняткі. Вызначыцъ важнейшыя традыцыйныя каляндарныя святы, ix сімвалічны сэнс i звязаныя з iмi абрады i звычаі. Зрабіце ісцэніроўку некаторых традыцыйных свят (Купалле, Дзяды, Каляды, Навагодняе свята i інш.).
5. Беларуская кухня
Ежа — этнакультурная з'ява. Нацыянальная кухня (пагранічны аспект).. Разнастайнасць беларускіх традыцыйных страў. Класіфікацыя страў, абрадавыя стравы. Пасты у сістэме харчавання. Перыяды пастоў (вялікі пост, пятроўскі, спасаўскі, піліпаўскі). Святы i шчодры стол. Гасціннасць сялян i шляхты як паказчык беларускай ментальнасці. Застольны этыкет. Хлеб i хлебныя вырабы. Мучныя i крупяныя стравы. Гародніна i бульба. Малочныя прадукты. Мясная ежа (скароміна) i рыба. Пітво. Гісторыя напіткаў. Сімволіка-абрадавае значэнне страў i напіткаў у народным календары i сістэме культуры.
Практычныя заняткі Прадукты харчавання i ежа ў турысцкіх паходах; яе захаванне i спосабы прыгатавання ў палявых умовах.
6. Здабываючыя промыслы
Промыслы i рамёствы: сутнасць паняццяў. Экалагічнае асяроддзе i чалавек. Збіральніцтва, яго віды. Лясная ягада, плады, грыбы; лугавыя травы i кветкі. Лекавыя расліны i народная медыцына. Рыбалоўства. Рыбныя рэсурсы. Віды рыб. Спосабы лоўлі i традыцыйная рыбалоўная тэхніка. Рыбныя стравы. Паляўніцтва. Старажытныя вытокі; паляўнічая фауна. Паляванне на буйных драпежнікаў (мядзведзяў, ваўко, зубраў i інш.), яго роля у выхаванні i загартоўцы беларусаў. Традыцыйныя прылады i спосабы палявання. Паляўнічы фальклор (імітацыя гукаў, замовы, павері, прыкметы, легенды, расказы). Пчалярства. Бортніцтва — архаічная форма пчалярства. Пчала ў міфалогіі і сімволцы беларусаў. Мёд i воск у звычаях i абрадах; абрадавыя стравы.
Практычныя заняткі. Падрыхтаваць гербарый лекавых i дэкаратыўных раслін. Падрыхтаваць музейную экспазіцыю па гісторыі рыбалоўства, палявання, лясных промыслаў (на мясцовых матэрыялах).
7. Рамёствы
Гісторыка-этнаграфічны нарыс. Росквіт сярэднявяковага рамяства. Цэхі- брацтвы, сістэма вучнёўства. Сельскія рамеслы. Найбольш пашыраныя рамёствы. Дрэваапрацоўчыя (цяслярства, сталярства, стальмаства, бондарства, выраб дахавых матэрыялаў, разьба па дрэву, такарнае); пляценне; ткацтва; ганчарства i керамічная вытворчасці; апрацоўка скур i футра (гарбарства, кушнерства, шавецтва, кравецтва, рымарства); кавальства i металаапрацоўка; сукнаробства; шапавальства i iнш. Мастацкія промыслы. Рамесныя вырабы, ix практычныя, мастацкія i этнакультурныя функцыі. Універсальныя навыкі i творчы талент беларускіх майстроў. Праблемы адраджэння народных рамёстваў i промыслаў.
Практычныя заняткі. Экскурскія на фабрыку мясцовых промыслаў, наведванне майстэрні ручных вырабаў, мясцовых майстроў-умельцаў. Фарміраванне выставы ўласных мастацкіх вырабаў: разьбы па дрэве, так званай лясной скульптуры, вырабаў з лазы, саломкі, выцінанак, pocnicy .
8. Народнае адзенне
Адзенне i яго функцыі (утылітарна-практычныя, эстэтычныя, сацыяльныя, абрадавыя, магічныя). Гістарычная эвалюцыя адзення. Стыль i мода. Тыпалогія адзення. Асноўныя спосабы ўпрыгожвання (узорнае ткацтва, вышыўка, набойка, адбельванне, гафрыроўка, мярэжка, аплікацыя, карункавы арнамент i інш.). Традыцыйны комплекс мужчынскага адзення: сарочка, штаны (нагавіцы), пояс, безрукаўка (камізэлька). Жаночае адзенне: (сарочка (кашуля), спадніца, андарак, панёва, саян, фартух (запаска), камізэлька. Фасон i дэкор, спосабы ўпрыгожвання. Верхняе адзенне: світа (сярмяга), бурка (бурнос), насоў, кажух, футравая шуба. Галаўныя ўборы, мужчынская (аблавуха, магерка, канфедэратка, капялюш (брыль) i жаночыя (намітка, чапец, (каптур), хустка, кубак, скіндачка, вянок i iнш.). Абутак. Рэгіянальныя асаблівасці адзення.
Практычныя заняткі Наведванне краязнаўчага музея, знаёмства з экспанатамі. Замалёўкі i фотафіксаж. Падрыхтоўка выстаўкі: мясцовае народнае адзенне, ручнікі, узорнае ткацтва.
9. Рыцарскі касцюм, амуніцыя i ўзбраенне
Шляхецкі касцюм (будзённы i святочны). Верхняе адзенне, капот, жупан, кунтуш, датя, феразь. Адзенне i амуніцыя воінаў. Рыцарскія даспехі: панцыр,кальчуга; латы; шлем; шчыт i iнш. Зброя блізкага бою. Зброя дальняга бою. Асадная тэхніка. Роды войска у Вялікім княстве Літоўскім. Конныя воіны i пехацінцы. Харугвы, штандары, гербы i знакі. Рыцарскае выхаванне.
Практычныя заняткі. Выраб макета крэпасці і рыцарскіх даспехаў. Удзел у рыцарскіх тэатралізаваных турнірах.
10. Шляхі знociн i транспартныя сродкі
Геаграфія сяраднявяковых шляхоў зносін. Шляхі водныя i сухапутныя. Тыпы i класы дарог. Паштовыя гасцініцы, ix уладкаванне (паштовая служба, прыдарожныя станцыі, пастаялыя двары, кузні, карчмы).Транспартныя сродкі. Тыпы пасажырскіх i выязных экіпажаў (брычкі, карэты, дыліжансы, фурманкі, кабрыялеты i інш.). Рабочыя вазы (калёсы, мажары, caнi-развалкі, кары). Спосабы запрэжкі i сістэмы вупражы (хамутовая, ярэмная, шлейная). Тыпы рачных суднаў (човен, дуб, камяга, пласкадонка, шугалея, лайба, шкут, струг, берліна i інш.). Цяглавая сіла i падсобныя сродкі перамшчэння. Каваналы. Будаўніцтва чыгунак.
Практычныя заняткі Складанне i апісанне карты шляхоў зносін Беларусі
11. Сям'я
Дэмаграфічныя працэсы. Функцыі сям*і (агуяльныя заўвагі). Сям'я, сямейныя адносіны i абрады ў розных народаў (параўнальны аспект). Гісторыя беларускай сям*і: традыцыі i сучаснасць. Тыпы i структура сям'!. Радавод i сютэма сваяцтва. Сямейныя традыцыі i народная педагогіка. Сямейныя звычаі i абрады: радзіны, вяселле, пахаванне. Пахавальная абраднасць у гісторыі культуры. Семантыка i сімволіка пахавальнай абраднасці. Язычніцкая i хрысціянская пахавальная абраднасць. Курганы i могілкі — сведкі гістарычнай памяці. Мемарыяльяныя помнікі i знакі, ix сакральна-этычныя, выхаваўчыя i этнакультурныя функцыі. Этнаканфесійныя i рэгіянальныя асаблівасці пахаванняў. Культ продкаў. Ахова мемарыяльных помнікаў i памятных месцаў.
Практычныя заняткі. Скласці радаводнае дрэва свaix продкаў. Наведванне могілак, дзе пахаваны блізкія людзі i нацыянальныя дзеячы культуры.
12. Народныя гульні
Старажытныя вытокі гульняў, ix функцыі (практычныя, магічныя, эстэтычныя, выхаваўчыя). Старажытныя паляўніча-імітацыйныя гульні («Мядзведзь», «Воўк», «Гyci», «Журавель», «Пастух i воўк»). Працоўна-бытавыя гульні («Лён», «Канапелькі», «Проса», «Рэдзька», «Млынок» i iнш.). Каляндарна-абрадавыя гульні i тэатралізаваныя відовішчы: провады зімы, гуканне вясны, валачобнікі, Юр'е; ваджэнне i пахаванне «стралы»; провады
русалкі, траецкія гульні, ваджэнне куста; купалле; жаніцьба посвета i інш. Сямейна-абрадавыя гульні. Гульні, ігрышчы, танцы. Спартыўныя гульні (спаборніцтвы: бег, барацьба, катанне на санках, каньках, гушканне на арэлях, аб'езд маладых коней, гонкі на конях, гульні з мячом i інш.). Аб правілах гульні (агульныя заувагі). Роля гульняў у фізічным i маральным выхаванні.
Практичным заняткі Знаёмства i развучванне традыцыйных народных гульняу, выбар, сцэнарная апрацоука i выкарыстанне ix ва умовах турпаходау.
13. Народны быт i культура у мастацкіх творах
3 ricтopыі краязнаўча-этнаграфічнага вывучэння Беларусі. Сярэднявечныя летапісы i хронікі аб жыцці, звычаях i вераваннях жыхароў Беларусі («Аповесць мінулых часоў», «Хроніка Еўрапейскай Сарматыі» А. Гвалт, «Баркулабаўскі летапіс i інш.). «Песня пра зубра» М. Гусоўскага — выдатны літаратурна-этнaгpaфiчны помнік эnoxi сярэднявечча (1523). «Падарожжы» (Я. Чачот, У. Сыракомля, Ю. Крашэўскі, П. Шпілеўскі). «Пан Тадэвуш» i «Дзяды» А. Міцкевіча — энцыклапедыя жыцця беларускай шляхты. Дзейнасць Я. i К. Тышкевічаў. А. Кіркор i «Жывапісная Расія» (Т.З, 1882). Беларуская краязнаўча-этнаграфічная літаратура ў канцы XIX—пач.ХХ ст. Паэма Я. Коласа «Новая зямля» — энцыклапедыя народнага жыцця канца XIX — пачатку XX ст. Народны быт i культура ў творах М. Гарэцкага, I. Мележа, У. Караткевіча i iнш.
Практычныя заняткі Работа з краязнаўча-этнаграфічнай i мастацкай літаратурай. Напісанне рэфератаў, выступленні з творчымі дaклaдaмi.
Літаратура
1. Алексеев Л. В. По Западной Двине и Днепру в Белоруссии.— Мн., 1974.
2. Алексеев Л. В. Полоцкая земля в ГХ—XIII вв.: Очерки Северной Белоруссии.—М., 1966.
3. Арлоў У. Таямнщы полацкай гісторыі.— Мн., 1994.
4. Арлоў У., Сагановіч Г. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі (862— 1918).— Вільня, 1999.
5. Архітэктура Беларусі Энцыклапедыя.— Мн., 1993.
6. Баршчэўскі Я. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях.— М., 1991.
7. Беларусазнаўства. Навучальны дапаможнік.— Мн., 1997.
8. Беларускае народнае адзенне.— Мн., 1975.
9. Беларускае народнае жыллё.— Мн., 1973.
10.Беларуская народная творчасць: У 40 тт.— Мн., 1970-1992.
11.Беларускі каляндар. (Склад. А. Лозка).— Мн., 1993.
12.Беларусі народны каляндар.— Мн., 1990-1992.
13.Беларускія летапісы i хронікі.— Мн., 1997.
14.Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы (Склад. Ф. Янкоускі).— Мн., 1992.
15.Беларусы.— М., 1998.
16.Беларусы: У 8 тт. Т.1-2.—Мн., 1995, 1997.
17.Белы А. Хроніка Белай Pyci.— Мн., 2000.
18.Васілевіч У. А. Збіральнікі.— Мн., 1991.
19.Вількін Я. Р. Беларускія народныя гульні.— Мн., 1969.
20.Галубовіч В. I. Эканамічны стан, побыт i гандаль Старажытнай Беларусі (IX—XIII стст.). Дапаможнік.— Мн., 1997.
21.Грыгор'еў Н. Войска ВКЛ. Ад Сасаў да Касцюшкі (1765-179.4).— Мн., 1994.
22.Гурков В. С, Терехин С. Ф. Бортничество в Белоруссии.— Мн., 1980.
23.Гусоўскі М. Песня пра зубра.— Мн., 1980, 1994.
24.Думін С. У., Канапацкі I. Б. Беларускія татары: Мінулае i сучаснасць.—Мн., 1993.
25.Евреи. По страницам истории (Сост. С. Осиновский, Э. Иоффе).— Мн., 1997.
26.Ермаловіч М. Беларуская дзяржава. Вялікае княства Літоўскае.— Мн., 2000.
27.Ермаловіч М. I. Старажытная Беларусь.— Мн., 1990.
28.Живописная Россия.— Мн., БЭ, 1993.
29.Жучкевич В. А. Дороги и водные пути Белоруссии.— Мн., 1977.
30.3 гісторыяй на «Вы».— Мн., 1993-1994.—Вып. 1-3.
31.Збор помнікаў гісторыі i культуры Беларусі У 7 тт.— Мн., 1984-1988.
32.3емляробчы каляндар: Абрады i звычаі—Мн., 1990.
33.Імя тваё Белая Русь.— М., 1991.
34.Калубовіч А. На крыжовай дарозе.— Мн., 1993.
35.Караткевіч У. Зямля пад белымі крыламі.— Мн., 1977.
36.Караткевіч У. Каласы пад сярпом тваім // Збор творау у 8 т. Т. 4-5.— Мн., 1989.
37.Каханоўскі Г. А. Археалогія i гістарычнае краязнаўства Белapyci ў XVI-XIX стст.— Мн., 1984.
38.Коваль У. I. Народныя ўяўленні, павері.— Гомель, 1995.
З9.КоласЯ. Новая зямля. Сымон-музыка.— Мн., 1986.
40.Крук 1.1. Следам за сонцам.— Мн., 1998.
41.Кулагін А. М. Каталіцкія храмы на Беларусі— Мн., 2000.
42.Лабачэўская В. А. Зберагаючы самабытнасць.— Мн., 1998.
43.Лабынцев Ю. А. В глубинном Полесье.— М., 1989.
44.Ластоўскі В. Што трэба ведаць кожнаму беларусу.— Мн., 1991.
45. Ліс А. С. Жніўныя песні.— М., 1993.
46.Ліс А. С. Купальскія песні.— Мн., 1974.
47.Літоўская гаспадыня. — М., 1993.
48.Ліцвінса В. Што трэба ведаць кожнаму беларусу.— Мн., 1991.
49.Локотко А. I. Белорусское народное зодчество.— Мн., 1991.
50.Лыч Л. М. Беларуская нацыя i мова.— М., 1998.
51.Лыч Л., Навіцкі У.Гі сторыя культуры Беларусь— Мн., 1997.
52.Ляўкоў Э. А. Маўклівыя сведкі мінуўшчыны.— Мн., 1992.
53.Мальдзіс А. I. Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры XVIII ст. Нарысы быту i звычаяў.— Мн., 1982.
54.Милюченков С. А. Белорусское народное гончарство.— Мн., 1984.
55.Минько Л. И. Народная медицина Белоруссии. — Мн., 1985.
56.Музей старажытнай беларускай культуры: Каталог экспазіцыі— Мн., 1983.
57.Назіна I. Д. Беларускія народныя музычныя інструменты.— Мн., 1997.
58.Народы и религии мира.— Мн., 1998.
59.Памятники народной архитектуры и быта Белорусии.— Мн., 1979.
6О.Пархута Я. Зямля бацькоў нашых.— Мн., 1998.
61.Полесье. Материальная культура.— Киев, 1988.
62.Помнікі этнаграфіі: Методыка выяўлення, апісання i збірання.— Мн., 1981.
63.Промыслы і рамёствы Бeлapyci.— Мн., 1984.
64.Раманюк М. Беларускае народнае адзенне.— Мн., 1981,
65.Рассадзін І Я. Землі амаль невядомыя.— Мн., 1986.
66.Рогалеў А. Я. Сцежкі ў даўніну.— Мн., 1990.
67.Сагановіч Г. М. Айчыну сваю баронячы.— Мн., 1992.
68.Сахута Е. М. Народная разьба па дрэву.— Мн., 1978.
69.Сахута Е. М., Говор В. А. Художественные ремесла и промыслы Белоруссии.— Мн., 1988.
70.Сахута Народнае мастацтва Беларусь— Мн., 1997.
71.СахутаЯ. М. Фарбы роднай зямлі—Мн., 1983.
72.Сачанка Б. Беларуская эміграцыя.— Мн., 1991.
73.Седов В. В. Восточные славяне в VI-XIII вв.— М., 1982.
74.Сергачев С. А. Белорусское народное зодничество.— Мн., 1992.
75.Сержпутоўскі А. Прымхі i забабоны беларусаў-палешукоў\— Мн., 1930.
76.Сіўчык В. Невядомая вайна супраць Беларусі— Мн., 1993.
77.Славянская мифология. Энциклопедический словарь.— М., 1995.
78.Смирнова Е. Д. и др. Средневековый мир.— Мн., 1999.
79.Смоліч А. Геаграф1я Беларусь—В1льня, 1923.
80. Беларусазнаўства. Вучэбна-метадычны дапаможнік.— Мн., 1998.
81.Статут Вялікага княства Літоускага 1588.-—Мн., 1989.
82.Сто пытанняу i адказаў з гісторыі Бeлapyci.— Мн., 1993.
83.Страчаная спадчына.— Мн., 1998.
84.Сысоу У. М. 3 крынщ спрадвечных.— Мн., 1997.
85.Тарасау К. Памяць пра легенды.— Мн., 1994.
86.Титов В. С. Историко-этнографическое районирование материальной культуры белоруссов: XIX—начало XX в.— Мн., 1983.
87.Ткачоў М. А. Замля Беларусь— Мн., 1983.
88.Улашчык М. М. Была такая веска.— Мн., 1989.
89.ФадзееваВ. А. Беларуская народная вышыўка.— Мн., 1991.
90.Цітоў А. Геральдыка беларусюх местау (XVI-пачатак XX ст.).— Мн., 1988.
91. Цітоў В. С. Этнаграфічная спадчына. Беларусь. Kpaiнa i людзі.— Мн., 1996.
92.Цітоў В. С. Этнаграфічная спадчына. Традыцыйна-бытавая культура.— Мн., 1997.
93.Цвікевіч А. «Западно-русізм».— Мн., 1993.
94.Ширяев В. В. Русь Белая, Русь Черная и литва в картах.— Мн., 1991. 95.Шпилевский П. Путешествие по Полесью и Белорусскому краю.— Мн., 1992.
96.Энцыклапедыя псторыі Бeлapyci: У 6 т.— Мн., 1993-2001.
97.Энцыклапедыя лгаратуры i мастацтва Бenapyci: У 5 тт.— Мн., 1984-1987.
98.Этнаграфія Бeлapyci. Энцыклапедыя.— Мн., 1989.
99.Этнография восточных славян: Очерки традиционной культуры.— Мн., 1987.
100. Якімовіч Ю А. Драўлянае дойлідства беларускага Палесся.— Мн., 1978.


«ЛІТАРАТУРНАЕ КРАЯЗНАЎСТВА»
Тлумачальная запіска
Літаратурнае краязнаўства — комплекснае вывучэнне літаратурнай традыцыі i сённяшняга літаратурнага жыцця пэўнай мясцовасці.
М э т а літаратурна-краязнаучага гуртка — пашырыць веды школьнікаў пра мясцовасць, дзе яны нарадзіліся i жывуць, вызначыць самабытнасць i адметнасць культурнага асяроддзя (населенага пункта, раёна, вобласці, раёна); выхаваць у вучняў гонар і павагу да гістарычнай спадчыны, усвядомць значнасць яе для нацыянальнай культуры, адказнасць за сенняшні дзень i будучыню свайго краю.
Задача літаратурна-краязнаўчага гуртка — сабраць i улічыць па магчымасці ўсе характэрныя адзнакі літаратурнага (культурнага) жыцця мясцовасці, каб на падставе атрыманых ведаў i канкрэтнага матэрыялу, зрабць рэканструкцыю культурнага асяродка ў выглядзе апісанняў, выстаў, музейных экспазіцый i інш. i на гэтай аснове будаваць адукацыйную, асветнііцкую i выхаваўчую работу.
А б' е к т вывучэння ў залежнасці ад зацікаўленняў настаўніка i вучняў, можа ахопліваць увесь культурны ландшафт, калі з'явы літаратурнага жыцця вывучаюцца у комплексе з шшымі праявамі культуры, да уласна літаратурнага.
Праграма разлічана на вучняў сярэдняга i старэйшага школьнага ўзросту i пабудавана з апорай на веды, атрыманыя на ўроках беларускай i сусветнай літаратуры, мовы, гісторыі.
Заняткі гуртка могуць праходзіць з выкарыстаннем самых разнастайных формаў. У класе — гэта лекцыі, рэфераты, паведамленне педагога або гурткоўца, семінары, дыспуты, «круглыя сталы», тэматычныя творчыя пісьмовыя работы. Практычныя заняткі — апрацоўка сабранага матэрыялу, афармленне стэндаў, альбомаў, вітрын, музейных экспазіцый. Па-за класам — літаратурна-краязнаўчыя ранішнікі i вечарыны, алімпіяды, віктарыны, конкурсы, сустрэчы з пісьменнікамі, дапамога музею. На мясцовасці — экскурсіі, творчыя экспедыцыі, праца па дагляду помшкаў культуры, могілак i інш.
Складаючы з гурткоўцамі план работы, неабходна выразна акрэсліць канчатковую мэту, прычым, важна, каб гэтая мэта была канкрэтна-практычнай: складанне летапісу літаратурнага (культурнага) жыцця мясцовасці, высвятленне раней невядомых фактаў бiягpaфii пісьменнікаў, пошук новых памятных мясцін, мясцовых самадзейных паэтаў, афармленне выставы, стварэнне школънага музея i інш.
Заняткі ў гуртку патрабуюць пэўных даследча-краязнаучых навыкаў. Вучні павінны быць азнаёмлены з методыкай запісу ўспамінаў, літаратурных запісаў, фальклору, умець складаць планы тэматычных гутарак, апытальнікі, пашпартызаваць сабраны матэрыял, весці дзённк i г. д. Важна растлумачыць, напрыклад, што пры запісе твораў, успамінаў ці вуснай народнай творчасці нельга падпраўляць мову ці змест твора, a iмкнyуццa максімальна зафіксаваць усе мясцовыя асаблівасці народнай мовы i традыцыі. Кожны твор павінен суправаджацца пашпартам з указаннем звестак пра чалавека, ад якога ён запісаны, дата i месца запісу, прозвішча краязнаўца.
Складаючы мясцовы тапатмічны, анамастычны ці дыялектычны слоўнік, трэба iмкнyццa фіксаваць словы ў адпаведнасці з мясцовым вымаўленнем, устанавщь як мага дакладней значэнне кожнага зарэгістраванага слова. Матэрыял для слоўнікаў можна збіраць, слухаючы жывую мову людзей, або падрыхтаваўшы тэматычныя гутаркі-апытальнікі. Кожнае слова заносіцца на асобную картку, на якой даецца кароткае апісанне аб'екта. Дыялектныя словы заносяцца на асобную картку з указанием першапачатковай формы слова, тлумачэннем яго значэння, прыкладамі ўжывання, малюнкам (калі гэга магчыма). Карткі нумаруюцца i сістэматызуюцца па тэмах. Складаючы слоўнік мовы пісьменніка-земляка, важна выпісаць дыялектныя словы, якія не зафіксаваны ў слоўніках літаратурнай мовы, ix значэнне, прыклады ўжывання (па тэксту твора). Падрабязней пра методыку краязнаучай работы можна прачытаць у кнізе “Историческое краеведение Белоруссии”. Мн., 1980.
Акрамя таго, як i ў кожным гуртку, школьнікі павінны мець турысцкія навыкі: удзельнічаць у распрацоўцы маршрута, складанні плана экскурсіі ці экспедыцыі, афармленні адпаведных дакументаў i г. д.

Вучэбна-тэматычны план (першы год навучання)

№ п/п Тэмы Усяго гадзін У тым лікупракт. тэарэт.
1 3 4 5

Уводзіны. 22 4 18
2. Вусная народная творчасць у нашым кpai. 36 12 24
3. Мясцовыя геаграфічныя назвы. 26 6 20
4. Помнкі прыроды. 14 2 12
5. Помнікі культуры. 24 6 18
6. Кніга i асвета ў нашым кpai. 24 6 18
7. Літаратары, іншыя дзеячы культуры. 44 12 32"
8. Наш горад (вёска) у мастацкай, дакументальнай, мемуарнай лггаратуры. 26 4 20
УСЯГО: 216 54 162
Змест заняткау першага года навучання
1. Уводзіны
Прадмет i формы літаратурнага краязнаўства (школьнае, грамадскае i дзяржаўнае). Крыніцы: пісьмовыя (дакументы, сямейныя архівы, дзеннікі, мемуары, перапіска), вусныя (успаміны, мясцовая гаворка, вусная народная творчасць,); рэчавыя (музейныя зборы, прыватныя калекцыі i iнш.). Сучасны стан літаратурнага краязнаўства ў Беларусі.
Практычныя заняткі. Экскурсія ў бліжэйшы літаратурна-краязнаўчы музей для знаёмства з пісьмовымі i рэчавымі крыніцамі. Складанне бібліяграфіі на тэму «Гісторыя культуры нашага горада (вёскі) ў навукова-папулярнай, мастацкай дакументальнай i мемуарнай літаратуры». Напісанне анатацыі на прачытаную кнігу ўказанай тэматыкі.

2. Вусная народная творчасць у нашым кpai
Фальклор як від мастацкай творчасці. Фальклорныя жанры: каляндарна-абрадавая i сямейна-абрадавая паэзія, казкі, легенды, паданні, прыказкі, прымаўкі, загадкі, гульні, дзіцячы фальклор. Адлюстраванне ў фальклоры працоўнага вопыту, эстэтычных ідэалаў, маралі, сямейна-бытавых адносін народа.

Практычныя заняткі. Вызначэнне жанру прачытанага фальклорнага твору. Зaпic па памяці знаёмых загадак, прыказак, прымавак. Аўдыёзапіс твораў вуснай народнай творчасці, пачутых у сям’і. Збор звестак пра народныя тален-ты (казачікі, песняры, музыкі, спевакі). Афармленне альбома (плаката, газеты i інш.) «Народныя таленты нашага краю». Стварэнне фальклорнага гурта (апавядальнікаў, музыкаў, спевакоў, танцораў).
3. Мясцовыя назвы
Тапаніміка як навука пра паходжанне i сэнсавае значэнне геаграфічных назваў. Гідронімы — самы старажытны пласт тапошмаў. Назвы паселлішчаў.Мікратапонімы (назвы ручаёў, крыніц, урочышчаў, лугоў, участкаў поля, лесу iшшыя дробныя геаграфічныя аб'екты. Вывучэнне урбаімікі (назваў гарадоў, вёсак, вуліц, канцоў, прадмесцяў).
Практычныя заняткі. Запіс мясцовых геаграфічных назваў. Складанне карты мясцовых тапонімаў. Творчая работа на тэму «Адкуль у горада (вёскі) iмя?».
4. Помнікі прыроды краю
Помікі прыроды — рэдкія або цікавыя аб'екты жывой i нежывой прыроды (старыя, рэдкія дрэвы, гai, лясы, абрывы, валуны, крыніцы, азёры, ручаіны, рэдкія жывёлы, птушкі). Экалагічнае, навуковае i культурна-эстэтычнае значэнне помнніаў прыроды, ix ахова.
Практычныя заняткі. Збор звестак пра найбольш цікавыя мясціны ў горадзе, вёсцы i ваколіцах. Экскурсія на тэму «Помнікі прыроды вакол нас». Падрыхтоўка літаратурна-мастацкага календара прыроды. Ахова помнікаў прыроды.
5. Помнкі культуры краю
Помнікі культуры — мясціны i будынкі, звязаныя з узнікненнем навукі, асветы, нараджэннем i працай у ix дзеячоў літаратуры i культуры; дамы, дзе нарадзшся, жылі i працавалі пісьменнікі, мастакі, музыканты; месцы пахавання дзеячоў культуры, ix помнікі.
Практычныя заняткі. Збор інфармацыі пра помнікі культуры па друкаваных крыніцах. Экспедыцыі i экскурсіі для знаёмства з імі на месцы. Сустрэчы i гутаркі з дасведчанымі людзьмі. Пошук мясцінаў, дзе былі разбураныя аб'екты культуры. Апісанне (пашпартызацыя) помнікаў. Ахова i догляд помнікаў.

6. Kнігa i асвета ў нашым кpai
Першыя кнігі ў нашай мясцовасці. Гісторыя адукацыі. Школы. Бібліятэкі. Прыватныя кнігазборы i калецыі. Myзei. Сённяшні дзень адукацыі i асветы.
Практычныя заняткі. Тэматычная экскурсія ў краязнаўчы музей, бібліятэку. Збор звестак пра распаўсюджванне кнігi i асветы ў нашым краі. Напісанне гісторыi сваёй школы. Афармленне тэматычнага альбома (стэнда, газеты). Дапамога мясцовай бібліятэцы. Творчая работа «Кніга ў мaiм жыцці».

7. Літаратары. Іншыя дзеячы культуры — нашы землякі
Жыццёвы i творчы шлях пісьменнікаў-землякоў. Ix уплыў на мясцовае культурнае i грамадскае жыццё. Пісьменнік як творца i чалавек. Нашчадкі, сваякі, знаёмыя пісьменнікаў.
Практычныя заняткі. Складанне картатэкі пісьменнікаў, дзеячаў культуры - нашых землякоў. Удакладненне фактаў біяграфіі, звязаных з гісторыяй горада (вёскі). Збор дакументаў, фота, дзеннкаў i шшых біяграфічных матэрыялаў. Запіс ўспамінаў пра пісьменнікаў ад ix сваякоў, сяброў, знаёмых. Сустрэчы з пісьменнікамі, дзеячамі культуры — нашымі сучаснікамі.
8. Наш горад (вёска) у мастацкай, дакументальнай i мемуарнай літаратуры
Наша гісторыя ў творчасці пісьменнікаў (дакументалістаў, мемуарыстаў). Адлюстраванне мясцовага матэрыялу, побыту людзей. Рэальны факт i творчы вымысел. Прататыпы літаратурных герояу, ix жыццёвы лес.
Практычныя заняткі Складанне бібліятэчкі твораў, прысвечаных гісторыі горада (вёскі). Вывучэнне (па кнігах, успамінах) падзей, што згадваюцца ў мастацкай літаратуры. Адлюстраванне гісторыі горада (вёскі) у раённай (гарадской) кнізе «Памяць» i іншай дакументальнай літаратуры.


Вучэбна-тэматычны план (другі год навучання)

№ пп Тэмы Усяго гадзін У тым лікупракт. тэарэт.
1 2 3 4 5
1. Фальклор як першааснова літаратурнай творчасці. 32 8 24
2. Мясцовыя гаворкі i мова мастацкага твора. 26 8 18
3. Тапонімы: сэнс i паходжанне. 28 8 20
4. Мясцовы краявад і яго уплыў на творчасць літаратараў 14 4 10
5. Помнікі гicтopыi i культуры. 22 6 16
6. Культурная традыцыя краю. 24 6 18
7. Гісторыя літаратурнага жыцця мясцовасці. 44 10 34
8. Сучаснае літаратурнае жыццё. 26 6 20
УСЯГО: 216 56 160


Змест заняткаў другога года навучання
1. Фальклор як першааснова літаратурнай творчасці
Спосабы i методыка запісу фальклору. Мясцовыя асаблівасці фальклору, спецыфика жанра, варыянтаў. Матывы вуснай народнай творчасці ў мастацкай літаратуры.
Практычныя заняткі. Апісанне мясцовых каляндарна-земляробчых абрадаў (каляды, масленіца, грамніцы, гуканне вясны, купалле, зажынкі, дажынкі, спас, багач, пакровы). Апісанне сямейна-бытавых абрадаў (вясельныя, радзінныя, пахавальныя, звязаныя з культам продкаў). Апісанне абрадавай паэзіі (песні, прыказкі, прымаўкі, рацэі-прыгаворы, віншаванні-зычэнні i інш.) Збор казак, легендаў, паданняў, анекдотаў, жартаў, прыказак, прымавак, выслоўяў, дзіцячага фальклору. Падрыхтоўка святочна-фальклорных сцэнарыяў для школьных самадзейных гурткоў. Развучванне народных песняў, абрадаў, удзел у фальклорным гурце. Тэксталагічны аналіз твора пісьменнікаў-землякоў для выяўлення ў ix фальклорных апрацовак, матываў, вобразаў. Падрыхтоўка вечарыны «Вусная народная творчасць у нашым кpai».
2. Мясцовыя гаворка i мова мастацкага твора
Дыялекты беларускай мовы (паўночна-усходні, паўднёва-заходні, пераходны). Асаблівасці мясцовай гаворкі. Багацце дыялектнай лексікі i літаратурная мова.
Практычныя заняткі. Падрыхтоўка тэматычных апытальнікаў. Апрацоўка моўнага матэрыялу. Падрыхтоўка слоўніка мовы сваёй мясцовасці. Складанне слоўніка мовы твораў пісьменнікаў-землякоў.
3. Тапонімы: ix сэнс i паходжанне.
Лакальныя асаблівасць мясцовых танонімаў, ix сэнс i паходжанне. Назвы згодна мясцоваму паданню, пісьмовым крыніцам, археалагічным дадзеным. Знікшыя геаграфічныя аб'екты як крыніца інфармацыі пра мінулае краю.
Практычныя заняткі. Збор i апрацоўка тапанімічнага матэрыялу. Складанне слоўніка тапонімаў. Запіс назваў знікшых ручаёў, крыніц, урочышчаў i г. д. Вывучэнне сэнсу i паходжання геаграфічных назваў (спроба даследавання). Творчая работа-фантазія «Гісторыя вескі (горада) i ваколіц у назвах».
4. Мясцовы краявід i яго уплыў на літаратурную творчасць
Сувязь геаграфічнага асяроддзя i светапогляду чалавека. Мастацкае увасабленне мясцовага пейзажу. Характэрныя рысы беларускага ландшафту як сродак раскрыцця духоўнага свету літаратурнага героя.

Практычныя заняткі Тэксталагічны аналіз твораў пісьменнікаў-землякоў, пошук апісання мясцовага краявіду або вобразаў, навеяных роднай прыродай. Творчая работа на тэму «Краявід у творчай задуме пісьменніка». Догляд помнікаў прыроды. Афармленне лггаратурна-мастацкага календара прыроды
5. Помнікі культуры нашай мясцовасці

Віды помнікаў Вывучэнне гісторыі помнікаў. Помнікі культуры як знакі-сімвалы мясцовай традыцыі.
Практычныя заняткі Экскурсія да помнікаў гісторыі i культуры. Экспедыцыя для пошуку раней невядомых памятных мясцін, будынкаў, месцаў пахавання. Ахова помнікаў культуры. Складанне карты (стэнда) «Помнікі культуры нашай мясцовасці».
6. Культурная традыцыя краю

Старажытная пісьмовая традыцыя Беларусі Пачатак кнігадрукавання. Гісторыя асветы, школы, бібліятэчнай, музейнай справы у нашай мясцовасці.
Практычныя заняткі Тэматычная экскурсія ў краязнаўчы музей. Збор матэрыялу i афармленне альбома (правядзенне вечарыны) «Гісторыя кнігі, асветы ў нашым кpai». Збор звестак пра прыватныя бібліятэкі, музейныя калекцыі.
.
7. Гісторыя літаратурнага жыцця мясцовасці
Асноўныя перыяды ў развіцці беларускай літаратуры i ix водгук на культурнае i грамадскае жыццё ў нашай мясцовасці. Лёс творчай інтэлігенцыі на розных этапах грамадска-культурнага жыцця.
Практычныя заняткі Збор матэрыялу пра гісторыю літаратурнага жыцця мясцовасці. Запіс успамінауў пра пісьменнікаў i ix час. Збор матэрыялаў пра інтэлігенцыю, што пацярпела ў часы сталінскіх рэпрэсій. Экспедыцыя для пошуку старадрукаў, рэдкіх кнir, рукапісаў, дзённікаў. Напісанне летапісу Гісторыя літаратурнага жыцця ў нашым кpai». Правядзенне віктарыны (конкурсу) на лепшае веданне гісторыі літаратуры.
8. Сучаснае літаратурнае жыццё
Літаратурныя аб'яднанні, таварыствы, гурткі, клубы.Мясцовы літаратурны (краязнаўчы) музей. Літаратурнае жыццё ў мясцовым перыядычным друку. Самадзейныя празаікі i паэты. Роля мастацкага слова у адраджэнні беларускай мовы i нацыянальнай свядомасці беларусаў, выхаванне маральна эстэтычнага ідээалу.
Практычныя заняткі Напісанне летапісу «Сучаснае літаратурнае жыццё краю». Складанне літаратурнай карты мясцовасці. Афармленне стэнда (кутка,музея)

“Нашы землякі-пісьменнікі». Сустрэча з маладымі літаратарамі;
Правядзенне чытацкіх канферэнцый па кнігах тісьменнікаў-землякоў. Стварэнне банка дадзеных па літаратурным краязнаўстве.
Умовы рэалізацыі праграмы
Для паспяховай работы гуртка i засваення праграмы неабходна адпаведныя умовы: памяшканне, камп'ютарны час для стварэння банка дадзеных па літаратурным краязнаўстве, матэрыяльныя сродкі для набыцця фота- аўдыё-апаратуры, неабходнай літаратуры, турысцкага рыштунку.
Літаратура для педагогаў
1. Беларуская фалькларыстыка.—Мн., 1989.
2. Жучкевич В. А. Краткий топонимический словарь.— Мн., 1974.
3. Збор помнікаў гісторыі i культуры Беларусь Т. 1-6.— Мн. 1984—1987.
4. Карлюкевіч А. Літаратурная карта Пухаўшчыны.— Мн., 1999.
5. Кулажанка Л., Мальдзю А., Сачанка С. Лггаратурныя мясщны Бела-pyci. Ч. 1.—Мн. 2000.
6. Кулажанка Л., Мальдзіс А. Літаратурныя мясціны Дзятлаўшчыны // На зямлі Дзятлаўскай.— Гродна, 1988.
7. Лексічны атлас беларускай мовы ў пяці тамах.— Мн., 1993—1998.
8. Лельчыцы літаратурныя. Бiблiягpaфiчны паказчык.— Лельчыцы, 1997.
9. Ляшук В. Я. Краязнаўчы матэрыял на ўроках літаратуры.— Мн. 1980.
10. Ляшук В. Я. Літаратурнае краязнаўства ў школе.— Мн., 1991.
11. Ляшук В. Я., Снітко Г. М. Літаратура Берасцейшчыны.— Брэст, 1999.
12. Милонов Н. А. Литературное краеведение.— М., 1985.
13.Научно-исследовательский кружок и историческое краеведение.— Гродно, 1990.
14.Памяць. Гісторыка-дакументальныя хроніка.
15.Пяткевіч А. Літаратурная Гродзеншчына.— Мн., 1996.
16.Славутыя людзі Воранаўшчыны.— Гродна-Нача, 1994.
17.Шалуха В. Д. Школьный краязнаўчыя мyзei. Даведнік.— Мн., 1989.
18.Яшкін I. Я. Беларускія геаграфічныя назвы.— Мн., 1971.1981. 1969

Літаратура для навучэнцаў
1. Гарады i гарадскія паселкі Беларусі: Энцыклапедычны даведнік.— Мн.,
2. Жучкевіч В. А. Чаму так названа (Аб геаграфічных назвах).— Мн.,
3. Жыгоца М. Р. Сцежкамі паэта. Па Коласаўскіх мясцінах.— Мн., 1990.
4. Памятники природы Белоруссии.— Мн., 1986.
5. Пархута Я. С. Зямля бацькоў нашых.— Мн., 1988.
6. Пракопчык Л. «Дрэмле памятка дзен...». Мн„ 1991.
7. Пракопчык Л. Даўгінаўскія вёрсты.— Мн., 1977.
8. Пракопчык Л. Ц. Адкуль у вёскі імя .— Мн., 1981.
9.Слова пра родны кут. Зборнік. Мн., 1970. Ю.Содаль
10.СодальУ. I. Пуцявінамі сейбіта.— Мн., 1982.
11.Содаль У. I. Тут бачу свой край.— Мн., 1994.
12.Тумас Г. Родны бераг песняра.— Мн., 1982.
13Урбаюшч У. А. Шляхамі паэта i героя.— Мн., 1970

«ЮНЫЕ ГЕОЛОГИ»
Пояснительная записка
Предлагаемая программа занятий геологического кружка ставит своей задачей дать основы геологических знаний, показать огромное значение геологии в развитии народного хозяйства, а также подготовить юных геологов для выполнения геологических заданий в полевых условиях.
В процессе занятий у детей должны выработаться следующие умения и навыки:
— определять визуально или простейшими методами основные минералы, горные породы, полезные ископаемые;
— читать геологические карты, составлять разделы;
— проводить элементарные геологические наблюдения, вести геологический маршрут, отбирать пробы и образцы и т. д.;
— работать с научно-популярной литературой, справочниками, определителями;
— писать рефераты и выступать с докладами, вести пропаганду геологических знаний в школе;
— оформлять геологические выставки, уголки, музеи.
Программа рассчитана на двухгодичный курс обучения и построена по принципу от более простого к более сложному. Учитывая, что в геологическом кружке занимаются школьники 8-9 классов, разговаривать с которыми на сухом языке формул трудно и скучно, рекомендуется план первого года обучения построить на простых увлекательных темах в помощь основным урокам, с тем, чтобы вызвать интерес к физике, химии географии, биологии и другим предметам.
Учебно-тематический план (первый год обучения)

№ п/п

Тема Всего часов В том числе
теорет. практ. в классе практ. в поле
1 2 3 4 5 6
1. Что изучает наука геология. 10 4 6 —
2. Путешествие в прошлое Земли. 22 8 6 8
3. 4. В удивительном мире кристаллов. 10 2 8

Впервые в мире минералов. 20 6 4 10
5. Камень в убранстве городов. 10 4 — 6
6. Энергия Земли (эндогенные процессы).
30 22 — 8
7. Великие катастрофы в истории Земли. 8 8 — —
8. Путешествие песчинки (экзогенные процессы). 14 6 2 6
9. Природа и человек. 10 2 — 8
10 Общие вопросы минералогии. 12 6 6 —
11. Классификация минералов по химсоставу.
46 22 16 8
12. Подготовка к геологической экспедиции. 24 4 8 12
13. Проведение геологической
экспедиции.

Всего: 216 94 56 66
Содержание занятий первого года обучения
1. Что изучает наука геология
Вступительная беседа о геологии как науке. Знакомство с геологией и профессией геолога. Прикладная геология. Значение геологии в жизни человечества. Значение геологии для экономики страны. Предмет геологии, ее задачи, методы, разделение на дисциплины. Связь геологии с другими науками и предметами, которые изучают в школе. Задачи, стоящие перед геологией. Краткие сведения из истории развития геологии и юношеского геологического движения. Понятие о минерале, горной породе, полезным ископаемом.
Практические занятия. Экскурсия на горное предприятие, в геологическую организацию, лабораторию, музей.
2. Путешествие в прошлое земли
Происхождение Земли. Гипотезы о происхождении Земли. Строение Земли и земной коры. Основные структуры земной коры: континенты и океанические впадины, платформы и геосинклинали. Геологическая хронология. Геологические процессы в земной коре, приводящие к образованию полезных ископаемых. Понятие о методах установления возраста горных пород. Знакомство с окаменелостями. Геохронологическая школа. Относительный и абсолютный возраст Земли и земной коры.
Практические занятия. Зарисовать строение Земли и земной коры, начертить геохронологическую шкалу. Познакомиться с коллекцией окаменелостей. Экскурсия с целью поисков окаменелостей, экскурсия в краеведческий музей.
3. В удивительном мире кристаллов
Форма и внутреннее строение кристаллов. Как растут природные кристаллы. Как самому вырастить кристаллы. Кристаллы, выращенные в лаборатории. Кристаллы в науке и технике. Симметрия кристаллов. Элементы симметрии и виды симметрии. Физические свойства кристаллов: механические, электрические, тепловые, оптические. Легенды о кристаллах.
Практические занятия. Знакомство с формами кристаллов медного купороса, поваренной соли. Выращивание кристаллов.
4. Впервые в мире минералов
Что такое минералы? Много ли минералов известно? Физические свойства минералов: цвет, цвет черты, блеск, спайность, твердость (школа Мооса) удельный вес, внешняя форма, магнитность. Знакомство с классификацией ми-нералов по их химическому составу: самородные элементы, окислы, силикаты, карбонаты, галоиды, фосфаты, сульфаты, сульфиды.
Знакомство с определителями минералов.
Практические занятия. Определение физических свойств минералов. скурсия в музей, на выставку, на месторождение.
5. Камень в убранстве городов
«Каменная одежда» зданий — облицовочные камни. Камень в архитектуре городов. Минское метро. Сырье для получения строительных материалов (цемент, щебень, известь, кирпич, асфальт и т д.).
Практические занятия. Экскурсия по городу.
6. Энергия земли — тектоника, магматизм, метаморфизм (эндогенные процессы)
Эндогенные геологические процессы. Внутренняя энергия Земли. Движения земной коры. Главные источники энергии. Складчатые и разрывные нарушения. Складки, их элементы и типы. Трещинноватость пород. Механизм вулканизма. Землетрясения и их типы. Закономерности развития Земли. Взаимосвязь различных геологических явлений. Глубинные процессы и их взаимодействие с внешними процессами как основа изменений земной коры. Геосинклинали и платформы.
7. Великие катастрофы в истории земли
Крупнейшие землетрясения. Катастрофические извержения вулканов. Цунами. Общее представление о тектонике плит: океанический рифт, островная дуга.
8. Путешествие песчинки (экзогенные процессы)
Экзогенные процессы. Как разрушаются горы. Выветривание физическое и химическое. Геологическая деятельность ветра, озера, болот, рек, морей, ледников. Знакомство с осадочными горными городами. Круговорот минералов в природе. Экзогенные месторождения и их группы: остаточные, инфильтрационные, россыпные, осадочные.
Практические занятия. Знакомство с осадочными горными породами. Геологическая экскурсия с целью наблюдения современных геологических процессов — выветривание, работа рек и т. д.
9. Природа и человек
Как человек геологически освоил Землю? Результаты геологического освоения. Учение В. И. Вернандского о ноосфере. Сырьевые запасы Земли. Что такое отходы горной промышленности, их влияние на окружающую среду. Комплексное исследование и использование полезных ископаемых.
Экологические проблемы, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых, экологические проблемы, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых.
Практические занятия. Экскурсия на карьер, горно-перерабатывающее предприятие.
10. Общие вопросы минералогии
Понятие о минералах, их физические свойства и морфологические особенности, необходимые для визуального определения (диагностические свойства): цвет, черта, блеск, прозрачность, твердость, ковкость, упругость, удельный вес, спайность, магнитность и др. Значение физических свойств для изучения, разделения и использования минералов. Генезис минералов (магматический, пегматитовый, гидротермальный, вулканический, метаморфический, экзогенный). Изоморфизм и полиморфизм. Псевдоморфозы. Минеральные агрегаты, зернистые, друзы, конкреции, дендриты и др. Методы исследования минералов. Определение минералов с помощью паяльной трубки.
Практические занятия. Определение физических свойств минералов и их агрегатов, работа с паяльной трубкой.
11. Классификация минералов по химическому составу. Описание
минералов. Классификация минералов по их применению
Система классификации минералов. Исторический обзор класификаций. Классификация по химическому составу. Схема описания минералов. Самородные элементы. Галоиды. Окислы и гидроокислы. Фосфаты. Сульфаты. Сульфиды. Карбонаты. Силикаты. Классификация по применению. Энергетическое сырье. Руды черных металлов, руды цветных металлов. Руды редких металлов. Сырье для химической промышленности. Руды для электротехнического, фарфорового производства, для производства удобрений. Руды драгоценных металлов. Цветные и драгоценные камни.
Практические занятия. Определение минералов (по всему курсу минералогии и отдельно после каждого изученного класса минералов). Экскурсия в музей, имеющий общий геологический и, главным образом, минералогический отделы.
12. Подготовка к летней геологической экспедиции
Выбор объекта или получение геологического задания в базовом учреждении или геологической организации. Сбор, изучение материала для составления геологического проекта на проведение полевых работ. В состав проекта: географическое и административное положение района. Физико-географическая обстановка района. Геологическая характеристика. Методика и объем работ. Оборудование и снаряжение. Техника безопасности.
Геологический маршрут. Порядок геологических наблюдений в маршрутах и их цель. Общий порядок наблюдения на обнажении. Отбор образцов и проб. Ведение полевого дневника. Шлиховое опробование.
Практические занятия. Ориентирование на местности, проведение учебного геологического маршрута, отбор и промывка шлиховой пробы.
13. Проведение летней геологической экспедиции
Проведение полевых работ согласно геологическому заданию и составленному проекту. Закрепление изученного материала на практике в полевых условиях. Отбор образцов минералов и горных пород для составления учебных и рабочих коллекций. Отбор коллекционных образцов для создания и пополнения тематической (региональной) экспозиции (минералогического музея) в своем базовом учреждении.

Учебно-тематический план (второй год обучения)


п/п

Тема

Всего часов В том числе

теорет. практ.
в классе практ. в поле
1
2 3 4 5 6
1.
Каменные факелы Земли. 6 2 4 —
2. Петрография. 60 22 26 12
3. Летопись планеты (основы палеонтологии). 8 4 2 2
4. Основные виды и этапы геологических работ и геологическая служба Беларуси. 14 4 6 4
5
Гидрогеология. 16 4 2 10
6. Краткие сведения о геофизических методах поисков полезных ископаемых.
4 2 2 —
7. Геологическая документация. 16 4 6 6
8. Структурная геология. 6 3 — 3
9. Основные черты геологического строения и полезные ископаемые Беларуси, своей области. 36 12 8 16
10. Топография и ориентирование на местности. 20 4. 4 12
11. Минералогические и петрографические коллекции и коллекционирование.
10 4 — 6
12. Подготовка к летней геологической экспедиции. 20 4 6 10
13. Проведение летней геологической экспедиции. 20 4 6 10
Всего: 216 69 66 81

Содержание занятий второго года обучения
1. Каменные факелы земли
Что такое вулкан? Какие бывают вулканы, как они устроены, их типы Продукты деятельности вулканов. Знакомство с магматическими горными породами. Краткая характеристика наиболее знаменитых вулканов Земли. Полезные ископаемые, связанные с вулканическими породами.
Практические занятия: знакомство с магматическими горными породами: гранит, дацит, андезит, габбро, базальт, диабаз.
2. Петрография
Понятие о горной породе и науке петрографии. Генезис (происхождение) горных пород. Методы изучения горных пород. Классификация горных пород в зависимости от их генезиса: магматические, осадочные и метаморфические. Формы залегания горных пород. Связь месторождений полезных ископаемых с определенными горными породами. Породообразующие минералы.
Магматические горные породы. Структуры и текстуры. Классификация магматических горных пород в зависимости от условий их образования: интрузивные, эффузивные, жильные. Классификация в зависимости от химического и минерального состава: кислые средние, основные, ультра основные, щелочные. Осадочные горные породы. Классификация осадочных горных пород в зависимости от навыков генезиса: обломочные, химические и органические. Структуры и текстуры. Характеристика отдельных групп осадочных горных пород: обломочные, грубообломочные, среднеобломочные, мелко-обломочные, тонкообломочные, хемогенные и органогенные — бокситы, марганцевые, железистые, кремнистые, карбонатные породы, соли, каустобиолитовые: уголь, торф, горючие сланцы.
Метаморфические горные породы. Главные факторы метаморфизма. Виды метаморфизма. Общая характеристика химических и физических процессов при метаморфизме. Структуры и текстуры.
Практические занятия; после теоретического рассмотрения каждой группы горных пород — работа с коллекциями по определению структур и текстур минерального состава и названия горных пород. Работа на обнажениях — описание пород, отбор образцов, наблюдение форм залегания и изменения горных пород в результате выветривания.
3. Летопись планеты (основа палеонтологии)
Палеонтология – наука о геологическом мире органического прошлого. Единство органического мира. Палеозоология и палеоботаника. Основные законы развития жизни на земле. Понятие об ископаемых органических остатках окаменелостях. Некоторые правила номенклатуры – деление органического мира на типы, классы, отряды, семейства, роды, виды. Краткая характеристика основных групп ископаемых животных и растений. Роль окаменелостей в определении возраста горных пород. Руководящие окаменелости. Степень сохранности горных пород. Руководящие окаменелости. Степень сохранности.
Практические занятия: знакомство с основными группами окаменелостей. Экскурсия в музей, на геологическое обнажение, карьеры с целью поисков флоры и фауны.
4. Основные виды и этапы геологических работ и геологическая
служба Беларуси
Основные операции геологоразведочных работ: задачи поисков и разведки Этапы и цели каждого этапа. Основные операции: подготовка к проектированию, проектирование, топоработы, геологическое обследование, геологическая съемка, горные работы, гидрологическое исследование. Предварительная полевая обработка материалов. Камеральная обработка минералов, составление геологического отчета и его защита.
Опробование: цели и задачи опробования. Виды и типы опробования.
Контроль. Обработка проб.
Поиски: Общечеловеческие предпосылки для поисков и поисковые признаки.
Разведка месторождений полезных ископаемых: предварительная и детальная разведка. Промышленная оценка разведанных месторождений. Принципы подсчета запасов. Эксплуатационная разведка.
Практические занятия: провести шлиховое опробование. Экскурсия в геологическую организацию, на действующее горнорудное предприятие.
5. Гидрогеология
Геологическая деятельность текучих вод: типы потоков и их питание. Делювий. Работа текучей воды: разрушение, перенос, отложение, глубинная и боковая эрозия. Базис эрозии. Профиль равновесия. Строение речной долины и
поймы. Речные террасы.
Геологическая деятельность подземных вод: круговорот воды. Происхождение подземных вод. Основные типы подземных вод. Гидрогеологические свойства горных пород. Движение подземных вод. Грунтовая, пластовая и тре-щинная вода. Артезианская вода. Источники. Карстообразование, подземные реки и озера. Сталактиты и сталогмиты. Оползни.
Практические занятия: проведение замеров и расчет расхода ручья, определение дебита источника, скважины.
6. Краткие сведения о геофизике
Краткое знакомство с геофизическими методами: сейсмология, гравиметрия, магниторазведка, радиометрия, электроразведка.
Практические занятия: экскурсия в геофизическую партию с целью знакомства с приборами; экскурсия в лабораторию определения физических свойств.
7. Геологическая документация
Измерение расстояний шагами. Работа с горным компасом. Зарисовка и описание обнажений. Составление маршрутного абриса. Правила ведения записи маршрута в полевой книжке. Знакомство с геологической картой и стратиграфическим разрезом. Чтение карты. Топографическая основа и масштаб карты. Условные знаки на геологических картах: цветовые, штриховые. Стратиграфическая колонка. Масштабы: горизонтальный и вертикальный.
Практические занятия: знакомство с геологической картой, составление геологического разреза по учебной геологической карте.
8. Структурная геология
Первоначальное и нарушенное залегание горных пород. Основные виды нарушенного залегания. Складка: ее элементы — замок, ось, крылья, ядро. Измерение залегания элементов складки при помощи горного компаса.
Практические занятия: определение элементов залегания пласта складки на макете. Работа с горным компасом во время проведения экскурсий.
9. Основные черты геологического строения и полезные ископаемые
Беларуси, своей области
Знакомство с геологической картой. Геологическое строение — основные структурно-тектонические элементы: Белорусский массив, Припятская, Брестская и Оршанская впадины, Латвийская, Жлобинская и Полесская седловины.
Полезные ископаемые, их классификация. Понятие о промышленном и непромышленном месторождении. Деление месторождений по условиям образования: магматические, гидротермальные, выветривания, осадочные, метаморфогенные. Месторождения металлических полезных ископаемых (железные руды, бокситы). Месторождение неметаллических полезных ископаемых (калийные и каменные соли, фосфориты, доломиты, огнеупорные и тугоплавкие глины и каолины, глины и суглинки, мел и мергель, фармовочные и стекольные пески, строительные пески (песчано-гравийный материал, строительный камень) и др. полезные ископаемые. Месторождение горючих полезных ископаемых (каустбиолитов) — нефть и природный газ, бурый уголь, горючие сланцы, торф. Месторождение подземных вод.
Краткая характеристика каждого вида полезного ископаемого, пути его использования, примеры конкретных месторождений в Беларуси (своей области).
Практическое занятия: экскурсия на месторождение. Работа с геологической картой, работа с контурной картой. Определение полезных ископаемых.
10. Топография и ориентирование на местности
Виды топографических карт и планы. Условные знаки. Космическая съемка. Аэрофотосъемка. Наземная съемка. Азимут. Склонение. Масштаб. Изменение расстояний на карте и на местности. Нанесение линии маршрута на карту. Привязка обнажений методом засечек. Составление глазомерной топоосновы.
Практические занятия. Измерение расстояния шагом, проведение глазомерной съемки, работа с компасом, ориентирование по карте и компасу.
11. Коллекция и коллекционирование
Минералы в природе и в коллекции. Типы коллекций. Как составляют коллекцию. От камня к образцу. Отбор и обработка образцов для коллекций. Оформление коллекции. Тематические коллекции. Документирование коллекций. Практические советы. Техника безопасности.
Практические занятия: экскурсия на геологическое обнажение, горные выработки с целью поиска и отбора коллекционных образцов.
Препарирование образцов.
12. Подготовка к летней геологической экспедиции
Полевая геологическая документация. Привязка геологических обнажений. Порядок работы на обнажениях различных типов горных пород. Шлиховое опробование. Техника безопасности при проведении экспедиции. Полевые навыки и быт.
Практические занятия: проведение геологического маршрута, шлихового опробования. Проверка полевых навыков на маршруте.
13. Проведение летней геологической экспедиции
Проведение полевых работ согласно геологическому заданию и составленному проекту. Закрепление изученного материала на практике в полевых условиях. Отбор образцов минералов и горных пород для составления учебных и рабочих коллекций. Отбор коллекционных образцов для создания и пополнения тематических (региональных) экспозиций (минералогического музея) в своем базовом учреждении. Подготовка к участию в республиканских соревнованиях (олимпиаде) юных геологов.
Литература
1. Астапова С. Д., Винокуров В. Ф. Экспериментальная база валунов.- Мн.: Наука и техника, 1990.
2. Багдасаров А. А., Урьев И. И. В мире янтаря.— М.: Наука и техника 1990.
3. БадылевскиЙ В. И. Малый атлас руководящих ископаемых.— Л.: Недра, 1990.
4. Баканова В. В., Карклин Я. Я., Павлова Г. К., Черемисан М. С. Практикум по геодезии.— М.: Недра, 1984.
5. Баландин Р. К. Подвижная земная твердь.— М.: Мысль, 1976.
6. Белоусова О. Н., Михина В, В. Общий курс петрографии.— М.: Недра, 1972.
7. Богоявленская О. В. Основы полеонтологии.— Л.: Недра, 1990.
8. Бондарев В. Н. и другие. Практикум по геологии и полеонтологии.— М.: Просвещение, 1980.
9. Бордон В. Е. Этот самый обыкновенный кварц.— Мн.: Наука и техника, 1980.
10.Бордон В. Е. Этюды о камне.— Мн.: Наука и техника. 1975.
11 .Влодавец В. И. Вулканы Земли.— М.; Наука, 1973.
12.Войлошников В. Д. Полевая геология для техника-геолога.— М.: Недра, 1984.
13.ВолошинВ. Ф. Каменные цветы Земли.— Мн.: Полымя, 1985.
14.Высоцкий 3. А., Демидович А. А., Деревянкин Ю. А. Геология и полезные ископаемые Республики Беларусь.— Мн.: Университетское, 1996.
15.Гаврилов В. П. Путешествие в прошлое Земли.
16.Гансмус А. Тайна земных катастроф.— М.: Мысль, 1977.
17.Геология СССР. Т.З. Белорусская ССР. Геологическое описание.— М.: Недра, 1971.
18.Геология СССР. Т.З. Белорусская ССР. Геологическое описание.— М.: Недра, 1971.
19.Гурский Б. Н., Гурский Г. В. Общая геология. Мн.: Высшая школа,1976.
20.Донохью М. О. Путеводитель по минералам.— М.: Недра, 1985.
21.Дор Г. Введение в прикладную геофизику.— М.: Недра, 1984.
22.Друшков В. Г. Разведка недр — дело, которому стоит себя посвятить.— М.: Недра, 1975.
23.Еременко Н. А. Мир глазами геолога.— М.: Наука, 1990.
24.3верев В. Л. Каменная радуга.— М.: Недра, 1990.
25 .Кантор Б. 3. Коллекционирование минералов.— М.: Недра, 1991.
26 .Кантор Б. 3. Минерал рассказывает о себе.— М.: Недра, 1985.
27 .Карцев А. А. Невидимый океан.— М.: Недра, 1978.
28.Климентов П. П., Богданов Г. Я. Общая гидрогеология.— М.: Недра,
1975.
29. Корулин Д. Н. Геология и полезные ископаемые Белоруссии.—Мн.:
Высшая школа, 1986.
30.Кузнецов С. С. Геологические экскурсии.—М.: Недра, 1978.
31.Куприн А. М. На местности и по карте.— М.: Недра, 1982.
32.Ларионов А. Л. Занимательная инженерная геология.— М.: Недра,
1974.
33.Лебединский В. И. В удивительном мире камня.— М.: Недра, 1978.
34.Малхосян Э. Г. Изменчивый лик Земли.— М.: Недра, 1987.
35.Музафаров В. Г. Определитель минералов, горных пород, окаменелостей.— М.: Недра, 1979.
36.Немков Г. И. Краткий геологический словарь для школьников.— М.: Недра, 1989.
37.Новиков Э. А. Планета загадок.— Л.: Недра, 1987.
38.Новиков Э. А. Таинственность очевидного.— Л.: Недра, 1990.
39.Новиков Ю. В. Природа и человек.— М., Просвещение, 1991
40.Олейников А. Н. Геологические часы.— Л.: Недра, 1971.
41.Осколков В. А. Облицовочные камни месторождений СССР. М.: Недра, 1978.
42.Павлинов В. Н., Михайлов А. Е., Казевальтер Д. С. и др. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии.— М.: Недра, 1986.
43.Петров В. П. Очерки петрографа.— М.: Наука,1971.
44.Петров В. П. Сложные загадки простого строительного камня.— М.: Недра, 1964.
45.Пичугин Б. В. Изучение геологии в средней школе.— М.: Просвещение, 19 .
46.Плотников Н. X. Подземные воды — наше богатство.— М.: Недра,
1976.
47.Радкевич Е. А. Наш дом — Земля.— М.: Молодая гвардия, 1986. 48.Ребрик Б. М. У колыбели геологии и горного дела.— М.: Недра, 1984. 49.Резанов И. А. Великие катастрофы в истории Земли.— М.: Наука,
50.Рудич К. Н. Каменные факелы. Камчатка.— М.: Наука, 1974. 51.Рябчиков Н. Я. Памятник природы Белоруссии.— Мн.: Ураджай, 1970. 52.Сапрыкин Ф. Я. Геохимия почв, и охрана природы.— Л.: Недра, 1998.
53.Смолянинов Н. А. Практическое руководство по минералогии. — Недра, 1973.
54.Собалевский Е. И. Замечательные минералы.— М.: Просвещение 1983.
55.Сребродольский Б. И. Загадки минералогии. — М.: Наука, 1987.
56.Томаков П. И., Коваленко В. С. Рациональное землепользование при открытых горных работах.— М.: Недра, 1984.
57.Трусова И. Ф., Чернов В. И. Петрография магматических и метаморфических горных пород.— М.: Недра, 1962.
58.Федотов В. Л, Цытленок А. М. Минералы, горные породы и почвы родного края.— Мн.: Народная асвета, 1987.
59.Фереман А. Е. Занимательная минералогия.
6О.Фереман А. Е. Очерки по минералогии и геохимии.— М.: Наука, 1978.
61.Хмельницкий В. К. Краткий курс разведочной геофизики.— М, 19
62.Чуйко А. В. Путешествие песчинки.— М.: Просвещение, 1964.
63.Шаскольская М. П. Кристаллы.—М.: Наука, 1985.
64.Шуман В. Мир камня. В двух томах.— М.: Мир, 1986.
65.Энциклопедия природы Белоруссии в 5-ти томах.— Мн., 1986.
66.Ясманов Н. А. Популярная палеогеография.— М.: Недра, 1985.

«ВОДНЫЙ ТУРИЗМ»
Пояснительная записка

Водный туризм — это походы по рекам, озерам и водохранилищам на туристских судах. В нем удачно сочетаются элементы познания, активного отдыха, оздоровления, физической культуры и спорта.
Программа кружка «Водный туризм» рекомендуется учителям, работникам учреждения внешкольного образования и воспитания определяет основы организации учебного процесса и объем учебного материала. Для творческой практической деятельности кружка необходимо учитывать следующее:
— руководителем кружка «Водный туризм» может быть педагог с достаточным опытом водных походов — не ниже IV к.с;
— водный туризм технически сложный вид и достаточно дорогой по причине высокой стоимости судов, требует серьезной финансовой поддержки и оснащенной ремонтной базы;
— для водных походов необходимо специальное групповое и личное снаряжение: суда, весла, спасательные концы, спасжилеты, шлемы, гидрокостюмы и др.;
— спортивные водные походы предъявляют серьезные требования к здоровью участников, их физической и морально-психологической подготовки.
Деятельность кружка направлена на решение следующих образовательных и воспитательных задач:
— воспитание у детей потребности к познанию, самосовершенствованию,
романтике, здоровому образу жизни, любви к природе, родному краю;
укрепление здоровья и всестороннего развития; подготовка опытных туристов-водников, которые имеют навыки и знания для участия в сложных водных походах — по IV к. с.;
— привитие необходимых в жизни прикладных навыков и умений.
Основная задача для руководителя — безопасность занятий.
Постепенный переход от простых к более сложным походам является основным принципом обеспечения безопасности.
Конкретная цель занятий в кружке — осуществление спортивных водных мю IV к.с.) и выполнение спортивных разрядов (II взрослый).
Каждый квалификационный уровень подготовки имеет свои специфические задачи и цели.
Представление об общей схеме квалификационных уровней можно получить из следующей таблицы.

Название Краткое название Возраст кружковцев Зачетные походы Выполнение разрядов
1-ый год обучения: подготовительный
П До 13 лег 5-6 кл. Н/к, 1 к.сл.
2-ой год обучения: начальная подготовка
НП 13 лет 7-8 кл. 1 к.сл.
3-ий год обучения: спортивная подготовка СП 14 лет 8-9 кл. 11 к.сл.
4-ый год обучения: спортивное усовершен-ствование СУ 16 лет 9-10 кл. 111 к.сл. 2-ой взролый
5-ый год обучения: спортивное мастерство СМ 17 лет 10-11 кл. IV к.сл. Частично на 1-ый разряд

Примечание:

1. Названия квалификационных уровней являются условными и позволяют более точно отображать подготовку участников в системе школьного туризма, а не туризма вообще.
2. Основные требования для определенных уровней приведены не в таблице, а перед соответствующими тематическими планами.
Данная программа не является жесткой схемой, имеет варианты и позволяет руководителю в зависимости от квалификационного уровня кружковцев, учебной нагрузки (6 или 9 часов в неделю) работать творчески.
Квалификационный уровень II включает наличие у учеников к 7-му классу некоторых элементарных туристских основных знаний. Он достигается, как правило, их эпизодическим участием в походах вместе с классом, или занятиями в кружке типа «Юный турист» и т. д.
Программа каждого года обучения рассчитана на общепринятые в школах и внешкольных учреждениях 216 учебных часов (6 часов в неделю) и 324 учебных часов (9 часов в неделю). Программа 1-го года обучения рассчитана на 216 учебных годов, последующих — на 324 учебных часов. Практические занятия не подразделяются на занятия в помещении, на местности, в походе. Это решает сам руководитель с учетом конкретных целей. Летний зачетный поход в сетку часов не включен, как и учебно-тренировочные походы, что проводятся в выходные дни. Здесь имеется в виду отработка конкретных тем практических занятий во время походов, которые включены в сетку часов.
Процесс обучения идет от простого к сложному, как бы по спирали: на квалификационном уровне появляется немного новых учебных тем, однако знания и умения в ранее усвоенных темах расширяются и углубляются. С учетом общей схемы организации кружка для достижения максимальных результатов важно комплектовать кружок квалификационного уровня из учеников 13 лет (7-8-е классы). Учитывая специфику требований водного туризма необходимо набирать детей, которые не имеют медицинских противопоказаний и получили допуск врача. Требуется и согласие родителей.
Нужно учитывать и следующее пожелание: в час проведения категорий-ного водного похода девочек в составе группы должно быть не больше чем половина.

Общая схема планирования работы кружка на учебный год и методика деятельности
Планирование подготовки туриста-спортсмена сильно отличается от традиционного годичного макроцикла (подготовка, соревнования, переходный период) в других видах спорта. Поэтому необходимо учитывать:
— обязательное наличие для детей «средней перспективы». Эту функцию выполняет многодневный поход;
— возможность проведения при активной работе многодневных походов во время каникул. На зимних каникулах это могут быть лыжные походы, на весенних — пешие.
Таким образом, планирование работы кружка можно подчинить трем периодам.
Первый (сентябрь — октябрь) заканчивается н/категорийным или категорийным походом (Беларусь).
Второй (ноябрь — апрель) заканчивается категорийным походом (Беларусь, Украина, Россия).
Третий (май — летние каникулы) завершается категорийным походом (Беларусь, Россия). В летние месяцы можно организовать и провести два категорийных похода.
Такая схема не единственная. Возможны двухцикловые, четырехцикловые варианты в зависимости от возможностей и активности руководителя и кружковцев.
Примерная схема планирования деятельности кружка выглядит так: одно неделю в учебный день, теоретическое или практическое в помещении и одно занятие в выходные дни для участия в учебно-тренировочном ходе, практических занятиях, соревнованиях. Возможна и схема с трехразовыми занятиями в неделю, особенно для кружков с хорошими показателями организации физической подготовки в зале и на местности.
Особенно тщательно необходимо готовить многодневные походы. Каждый участник должен воспитывать в себе понимание того, что поход будет настолько успешным и интересным, насколько каждый добросовестно и инициативно станет его готовить. Нужно, чтобы каждый участник похода знал свои обязанности (какие в следующий раз меняются). Руководителю необходимо искоренять отношение к походу как к простому времяпровождению.
Учитывая специфику водного туризма, нужно формировать у кружковцев представление того, что безопасность — обязательное условие деятельности кружка. Факторы, которые содействуют чрезвычайным происшествиям, — неподготовленность (техническая, тактическая, физическая и др.), особенно на квалифицированных уровнях НИ. СП, а также самоуверенность, безответственность, особенно на квалификационных уровнях СУ, СМ. Отсюда — требование осознанной дисциплины на занятиях, ответственное отношение к себе и товарищам. Профилактику травматизма нужно рассматривать при каждом удобном случае.

Учебно-тематический план (первый год обучения)

п/п

2.
3. 4.
5.
6.

Темы

Всего часов В том числе

теорет. практ.
1
2 3 4 5
1.
Организационные занятия. Вводная беседа о деятельности кружка. 2 2 —
2.
Туристские возможности Беларуси для водных путешествий. 2 2 —
3.
Особенности водного туризма. 2 2
4.
Снаряжение дня водного туризма. 10 2 8
5.
Организация, подготовка, проведение и подведение итогов похода. 28 2 26
6.
Питание в водном походе. 6 2 4
7. Привалы и ночлеги. 6 2 4
8. Элементы топографии и ориентирования на местности. 6 2 4
9. Техника движения и управления плавсредством. 14 — 14
10. Речная лоция. Природные и искусственные препятствия. 20 4 16
11. Тактика водного туризма. 12 4 8
12. Физическая подготовка туриста-водника. 48 2 46
13. Специальная подготовка туриста-водника. 22 2 20
14. 15.
16.
17. Соревнования по технике водного туризма. 18 2 16
15.
Обеспечение безопасности при занятиях на воде, в водных походах. 12 4
16. Гигиена туриста-водника и доврачебная медицинская помощь в водном походе. 4 2 2
17.


18. Краеведческая деятельность в походе и общественно полезная работа туристов.

Учебно-тренировочный поход. 6


- 2


- 4


-

Всего: 216 38 178

Содержание занятий первого года обучения
1. Организационные занятия. Вводная беседа о деятельности
Что такое туризм, виды и формы туризма. Что дают занятия турИзм Рассказ об интересных походах (показ видеофильмов).
2. Туристские возможности Беларуси для водных путешествий
Географическое положение Беларуси, основные водоемы, реки, рельеф, флора и фауна. Рекомендуемые маршруты водных одно-, двух-, трехдневных походов и категорийных путешествий. Памятные места, экскурсионные объекты и заповедники. Методическая литература о водном туризме.
3. Особенности водного туризма
Общая характеристика водного туризма: потенциально-опасная среда работа ограниченных групп мышц, высокая техническая оснащенность, большие весовые нагрузки. Специфика водного туризма, его преимущества и недостатки. Особенности походов на судах различного типа: водные маршруты с радиальными выходами, комбинированные пеше-водные походы.
4. Снаряжение для водного туризма
Виды туристских судов: байдарки, лодки, катамараны, плоты и др. Их сборка и конструктивные особенности. Сборка байдарок. Групповое и личное снаряжение в водных походах. Особенности упаковки вещей и продуктов на плавсредствах. Средства спасения и их надежность. Предпоходный профилактический ремонт судов. Состав ремонтного набора в зависимости от типа судов.
5. Организация, подготовка, проведение и подведение итогов похода
Инструкция по организации и проведению туристских походов и экскурсий с учащимися (№ 698 от 24 ноября 1999 г.). Правила проведения категорийных туристских походов, утвержденных Постановлением коллегии Центрального совета по туризму и экскурсиям от 26 мая 1987 года № 9-19.
План подготовки похода. Сбор информации о районе путешествия. Распределение обязанностей в группе. Подготовка и проведение похода. Разработка маршрута, запасные варианты маршрута. Подведение итогов похода.
Практические занятия. Составление плана подготовки путешествие разработка маршрута, подготовка снаряжения, проверка умения плавать. Проведение двухдневного водного похода. Подведение итогов похода.
6. Питание в водном походе
Рекомендованный набор продуктов питания во время проведения води походов. Режим питания в водном походе. Требования к калорийности пищи. Упаковка и укладка продуктов питания. Раскладка продуктов питания по экипажам и дежурным.
Практические занятия. Разработка походного меню и раскладка продуктов. Приготовление пищи в походных условиях.
7. Привалы и ночлеги
Тактика дневных переходов в зависимости от сложности реки и подготовки группы. Выбор места для привала и ночлега. Требования к месту ночлега в полевых условиях. Организация лагеря: выбор места, планирование лагеря, установка палаток, распределение работ, заготовка дров, защита от насекомых и змей, хранение снаряжения во время ночлега.
Типы и виды костров. Групповое бивачное снаряжение. Правила сушки личного снаряжения у огня. Снятие с бивака: уборка территории, тушение костра.
Практические занятия. Выбор места для ночлега, разбивка лагеря, установка палаток, заготовка дров. Ремонт плавсредств и другого снаряжения в походных условиях.
8. Элементы топографии и ориентирования на местности
Виды карт и основные сведения о карте: рельеф и способы его иллюстрации, иллюстрация гидросетки на картах разного масштаба и схемах. Карты и кроки маршрутов для водного похода. Чтение карты и работа с нею: ориентирование, определение расстояний с учетом извилистости пути и рельефа. Особенности ориентирования на реке и открытых водных пространствах. Счисление пути.
Практические занятия. Работа с картой — ориентирование на местности, вычисление отрезков на местности.
9. Техника движения и управления плавсредством
Посадка, высадка из судна. Элементы гребли. Техника гребли на байдарке, катамаране: действия рук, положение корпуса и ног, ритм и темп гребли в различных условиях, взаимодействие членов экипажа. Управление каяком, байдаркой, катамараном. Выполнение команд капитана судна. Основные маневры отход и причаливание к берегу, движение в строю. Техника движения против течения.
Практические занятия. Отработка элементов гребли, управления каяком, байдаркой, катамараном, выполнение различных маневров. Отработка преодоления естественных и искусственных препятствий.
10. Речная лоция. Естественные и искусственные препятствия
Характеристика рек. Элементы русла. Типы и элементы долин. Способы преодоления естественных препятствий: быстрина, мели, камни, заросли водорослей, нависшие кусты, перекаты, несложные пороги, большие плесы. Способы преодоления искусственных препятствий: плотины, мосты, рыболоветские сооружения.
11. Тактика водного туризма
Понятие тактики в водном путешествии. Комплектование экипажей р порядок дня. Режим и график движения группы по маршруту, порядок питания. Резервы времени, их планирование и использование. Походный порядок судов. Связь и сигнализация на маршруте. Выбор линии движения в различных условиях плавания. Тактика прохождения различных препятствий. Учет наличия группе экипажей с разным уровнем подготовки. Разбор техники и тактики прохождения маршрута. Подведение итогов дня. Планирование следующего дня.
Практические занятия. Отработка режима и графика движения группы на маршруте в походных условиях. Отработка умения выбирать линию движения в различных условиях плавания. Практическое обучение разведки препятствий — выбор правильного направления движения при прохождении препятствий.
12. Физическая подготовка туриста-водника
Роль физической подготовки при занятиях водным туризмом. Способы развития выносливости, силы, быстроты, ловкости, гибкости.
Практические занятия. Тренировка общей выносливости — кроссовый бег, спортивное ориентирование на местности, лыжные гонки, плавание, спортивные игры. Общефизические тренировки с отягощениями (штанга, гантели, набивные мячи), бег по снегу, воде, в гору, по пересеченной местности. В спортивном зале для развития силы выполняются следующие тренировки: подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, лазание по канату.
13. Специальная подготовка туриста-водника
Роль специальных тренировок в подготовке туристов-водников. Упражнения с веслом на суше; Отработка специальных упражнений в каяке, байдарке,
на катамаране.
Практические занятия. Проводятся в весенне-летний период на открытой воде, в осенне-зимний — в бассейне. Отработка гребков, поворотов, кренов, бокового притяжения, зацепов; эскимосского переворота, траверса.
14. Соревнования по технике водного туризма
Правила и условия проведения соревнований по технике водного туризма. Требования к участникам соревнований.
Практические занятия. Подготовка к соревнованиям. Участие команд кружка в соревнованиях по технике водного туризма.
15. Обеспечение безопасности при занятиях на воде в водных пoходах
Виды аварий, их причины. Анализ характерных аварийных случаев водных путешествиях. Обязанности руководителя, заместителя руководителя и участников путешествия. Правила поведения в байдарке, на катамаране и других плавсредствах при проведении практических занятий и в походе. Использование спасательных средств, их виды, последствия их применения. Значение сработанности экипажей, всей группы, роль дисциплины в обеспечении безо ости путешествия. Проведение спасательных работ и оказание помощи пострадавшим в беду на воде. Организация страховки при прохождении препятствий. Правила купания в незнакомых водоемах и реках с быстрым течением.
Практические занятия. Контрольные выходы на воду. Тренировки в проведении спасательных работ и отработка различных способов страховки при преодолении препятствий.

16. Гигиена туриста — водника и доврачебная медицинская помощь в водном походе
Индивидуальная гигиена туриста-водника. Характерные для водных путешествий заболевания и травмы. Предупреждение заболеваний, их профилактика в условиях похода. Первая помощь при ожоге, кровотечении, ударе, вывихе, растяжении, переломе, солнечном и тепловом ударах, ядовитом укусе, утоплении и т.д. Состав медицинской аптечки для водного туризма.
Практические занятия. Отработка приемов массажа сердца, искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего. Наложение повязок; комплектование медицинской аптечки и правила пользования.
17. Краеведческая деятельность в походе и общественно полезная работа туристов
Изучение родного края. Краеведческая, общественно полезная в походе. Сбор краеведческих материалов (ведение дневника, описание маршрута похода, сбор документальных материалов, фотографирование). Защита окружающей среды. Агитация и пропаганда туризма в печати, по радио и телевидению.
18. Учебно-тренировочный поход 1-ой категории сложности

Учебно-тематический план (второй год обучения)

Учебно-тематический план (второй год обучения) •■
№ п/п Темы Всего часов В том числетеорет. практ.
1 2 3 4 5
1. Районы проведения водных путешествий различных категорий сложности. 4 2 2
2. Организация и проведение водного похода, подведение итогов. 30 6 24
3. Конструкция плавсредств для водного туризма.
10 4 6
4. Личное, бивачное, специальное снаряжение для водного туризма. 8 4 4
5. Организация бивака. 8 2 6
6. Топография и ориентирование в водном походе. 8 2 6
7. Общая лоция рек и динамика речного потока. 12 4 8

8. Техника преодоления препятствий. 30 6 24

9. Тактика водного туризма. 16 4 12

10. Питание в водном походе. 6 2 4
11. Физическая подготовка туриста-водника. 58 6 52
12. Специальная подготовка туриста-водника. 52 2 50
13. Элементы техники пешеходного туризма. 9 1 8
14. Соревнования по технике водного туризма. 36 4 32
15. Морально-психологическая подготовка. 4 2 2
16. Обеспечение безопасности в категорийных водных походах. 18 4 14
17. Причины аварий в водных походах. 1 1 -

18 Действия группы в аварийной ситуации. 5 1 4
19. Гигиена туриста. Доврачебная медицинская помощь. 4 2 2
20. Изготовление самодельного туристского снаряжения. 8 2 6
21. Составление отчета о туристском походе. 8 2 6
22. Нормативные требования при проведении водных походов с учениками и присвоение разрядов. 2 1 —
23. Обзор района учебно-тренировочного похода. 1 1 —
24. Учебно-тренировочный поход 1-ой категории сложности.
— — —
Всего: 324 64 260_

Содержание занятий второго года обучения
1. Районы проведения водных путешествий различных категорий сложности Возможности Беларуси для проведения категорийных походов. Наиболее популярные районы СНГ для проведения категорийных походов II—IV категории сложности. Обзор литературы о маршрутах водных походов.
Практические занятия. Выбор маршрутов для проведения учебно-тренировочных походов. Положительные и отрицательные моменты при выборе маршрутов походов.
2. Организация и проведение водного похода, подведение его итогов
Определение цели похода. Выбор района и сроков. Сбор и систематизация информации о районе путешествий (характер и режим рек, рельеф препятствий, гидрометеорологическая обстановка, подъезды, пункты связи и т.д.). Основные источники информации. Этапы подготовки похода.
Выбор и разработка маршрута, подбор и ремонт плавсредств и снаряжения в соответствии с районом и маршрутом путешествия, формирование группы, распределение обязанностей в группе, комплектование экипажей. Составление графика движения. Аварийные и запасной варианты. Разработка меню и раскладки продуктов. Организация предпоходных тренировок. Путевой дневник (диктафон), корректировка сведений о маршруте, фото- и видеосъемка. Подведение результатов похода, составление отчета.
Практические занятия. Проведение трехдневного похода. Проверка правильного выбора экипажей. Ремонт снаряжения.
3. Конструкция плавсредств для водного туризма
Виды туристских судов: байдарки, лодки, катамараны, плоты и др. Их сборка и конструктивные особенности. Сборка байдарок, катамаранов. Основ тактические характеристики плавсредств. Преимущества и недостатки. Понятия крена и дифферента. Пути совершенствования судов и их отдельных элементов с целью улучшения технико-тактических характеристик. Повышение надежности судна, конструктивные элементы, повышающие безопасность сплава. Работа отдельных элементов конструкции судна. Ремонт плавсредств. Основные виды ремонтных работ, устранение неисправностей.
Практические занятия. Проведение учебных занятий на разных плавсредствах, с разным количеством экипажей, оценка ходовых качеств. Ремонт плавсредств.
4. Личное, бивачное, специальное снаряжение для водного туризма
Групповое и личное снаряжение в водных походах. Спасательное снаряжение. Характеристики и условия проведения. Особенности упаковки вещей и продуктов на плавсредствах. Предпоходный профилактический ремонт судов. Состав ремонтного набора в зависимости от типа судов. Ремонт снаряжения. Ремонт снаряжения.
Практические занятия. Подготовка и проверка снаряжения. Ремонт снаряжения.
5. Организация бивака
Работа группы на привале и организация отдыха. Выбор места для привала и ночлега. Требования к месту ночлега в полевых условиях. Ночлеги на берегу. Особенности ночевок на берегах равнинных, горных рек, больших открытых водоемов. Требования к месту ночлега с точки зрения безопасности и комфорта. Организация бивака: выбор места, планирование лагеря, установка палаток, распределение работ, заготовка дров, защита от насекомых и змей. Хранение снаряжения и топлива во время ночлега. Использование привалов для проведения разведок. Типы и виды костров. Применение разных видов костров в зависимости от условий и назначения. Разжигание костра в сложных метеоусловиях,
Правила сушки одежды и снаряжения у огня. Снятие с бивака: уборка территории, гашение костра. Туристская баня.
Практические занятия. Выбор места для ночлега, разбивка лагеря, установка палаток, заготовка дров, разведение костра. Ремонт плавсредств и другого снаряжения в походных условиях. Размещение плавсредств на ночь в различных условиях с учетом колебания уровня воды.
6. Топография и ориентирование в водном походе
Карты и кроки маршрутов для водного похода. Чтение карты и работа с нею: изучение местности, ориентирование и способы определения точки стояния, определение расстояний с учетом извилистости пути и рельефа, оценка характера пути и факторов проходимости местности (наличие дорожной и гидрографической сети, наличие и характер переправ, растительность, грунты, крутизна склонов). Выбор и описание по карте оптимального пути, определение основных параметров рек. Выбор тактики ориентирования и ограничивающих ориентиров. Выбор ориентиров по карте и местности. Надежные и вероятные привязки, ориентирование по совокупности признаков. Особенности движения с картой и компасом по лесистой местности, в тумане и темноте. Восстановление ориентировки в случае ее потери. Специфика и особенности ориентирования на реке, открытых водных пространствах, при прохождении перекатов и порогов. Способы определения пройденного расстояния. Ориентирование по притокам, характерным препятствиям, береговой и орографической обстановке. Лоцманская схема реки. Ее необходимые элементы. Схема и описание порога. Основы глазомерной съемки порога, применение компаса. Условные обозначения схем порогов. Глазомерная съемка участков маршрута. Практика вычерчивания продольного и поперечного профиля реки.
Практические занятия. Работа с картой — ориентирование на местности, вычисление отрезков на местности. Ориентирование на речных участках и водоемах. Разработка лоций отрезков рек и схем естественных и искусственных препятствий.
7. Общая лоция рек и динамика речного потока
Характеристики рек. Элементы русла, типы и элементы долин. Естественные и искусственные препятствия. Влияние перечисленных факторов на сложность реки. Существующая терминология. Основные параметры потока (расход воды, средняя глубина, скорость течения). Главные закономерности потока: силы, действующие на частицу воды, уравнение Бернулли. Ламинарный и турбулентный потоки, распределение скоростей в сечениях и в плане, градиенты скоростей. Виды течений. Влияние потока на русло. Взаимодействие с потоком тела, погруженного в поток. Использование закономерностей речного потока для управления судном.
Практические занятия. Составление лоции участков рек. Характеристика препятствий.
8. Техника преодоления препятствий
Элементы, фазы и частота гребли. Ее зависимость от сложности участка реки. Техника выполнения гребка в различного рода потоках, на байдарке и катамаране. Положение корпуса гребца при гребке. Управление каяком, байдаркой, катамараном. Основные технические приемы управления судном и их применение при прохождении препятствий разных типов. Использование струи при управлении. Отчаливание и причаливание на быстринах и каменистых участках. Способы торможения судна. Техника использования весла. Техника использования камней, береговых уступов и структуры потока для торможения и управления судном.

Практические занятия. Отработка элементов гребли, управления каяком, байдаркой, катамараном, выполнение различных маневров. Отработка техники гребли и техники преодоления естественных и искусственных препятствий.

9. Тактика водного туризма
Тактика в водном путешествии: пассивная и активная. Комплектование экипажей. Распорядок дня. Режим и график движения группы по маршрут рядок питания. Тактика движения комбинированных групп. Место руководи ля. Резервы времени, их планирование и использование. Походный порядок судов. Связь и сигнализация на маршруте. Выбор линии движения в различных условиях плавания. Тактика прохождения различных препятствий. Учет наличия в группе экипажей с разным уровнем подготовки. Разведка препятствий их оценка. Выбор и запоминание ориентиров. Определение мест установки и способов страховки, точек фотографирования и видеосъемки. Разбор техники и тактики прохождения препятствий. Подведение итогов дня. Планирование следующего дня.
Практические занятия. Отработка умения выбирать линию движения в различных условиях плавания. Практическое обучение разведки препятствий — выбор правильного направления движения при прохождении препятствий.
10. Питание в водном походе
Оценка энергозатрат в водном походе. Назначение питания. Основные характеристики суточного питания: калорийность, пищевая ценность. Состав пищевых продуктов: белки, жиры, углеводы; витамины. Их соотношение в суточном рационе в зависимости от условий похода. Режим питания. Нормы закладки основных продуктов. Требования к разнообразию питания в походе. Составление меню и раскладка продуктов. Учет их расхода. Способы термообработки пищи. Достоинства и недостатки каждого из них. Сбережение продуктов в пути. Водно-солевой режим, простейшие способы очистки и обеззараживания воды.
Практические занятия. Отработка умения составления меню.
11. Физическая подготовка туриста-водника
Роль физической подготовки при занятиях водным туризмом. Способы развития выносливости, силы, быстроты, ловкости, гибкости.
Практические занятия. Тренировка общей выносливости — кроссовый бег, спортивное ориентирование на местности, лыжные гонки, плавание, спортивные игры. Общефизические тренировки с отягощениями (штанга, гантели, набивные мячи), бег по снегу, воде, в гору, по пересеченной местности. В спортивном зале тренировки для развития силы: подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, лазание по канату. Упражнения для развития мышц рук и ног, туловища, шеи и плечевого пояса.
12. Специальная подготовка туриста-водника
Освоение и отработка специальных упражнений. Отработка специальных упражнений в каяке, байдарке; на катамаране. Комбинированное выполнение техники гребли, работа корпусом.
Практические занятия. Проводятся в весенне-летний период на открытой воде, в осенне-зимний — в бассейне. Отработка элементов техники гребли на воде.

13. Элементы техники пешеходного туризма
Характеристика основных естественных препятствий, встречающихся в походах. Принцип экономии сил. Рациональная техника ходьбы. Приемы преодоления невысоких препятствий (камней, лежащих стволов), приемы движения на подъемах и спусках различной крутизны и твердости грунта. Техника движения по травянистым склонам. Приемы подъема, траверсирования спуска. Использование микрорельефа, альпенштока, веревок. Действия при пении на склоне. Правило «трех точек опоры» при движении по крутым склонам и выходам скал. Техника движения по осыпям. Признаки «живой» и слежавшейся осыпи. Влияние метеорологических факторов на подвижность осыпей. Приемы передвижения по осыпям разных видов (мелким, средним, крупным). Траверсирование камнеопасных мест. Способы защиты от камнепада. Техника движения по болотам. Типы болот и признаки их проходимости Учет микрорельефа при переходе через заболоченную местность. Способы преодоления разного типа болот. Взаимопомощь и оказание помощи увязшему в болоте. Устройство болотных лыж и других приспособлений для преодоления болот. Техника движения в лесных чащах. Преодоление лесных и кустарниковых зарослей, бурелома, скопления камней, ям, канав, участков высокого травостоя.
14. Соревнования по технике водного туризма
Правила и условия проведения соревнований по технике водного туризма. Требования к участникам соревнований.
Практические занятия. Тренировка в прохождении короткой трассы для соревнований по технике водного туризма. Участие в соревнованиях по технике водного туризма.
15. Морально-психологическая подготовка
Понятие психологии личности. Психологическая структура туристской группы. Формальный и неформальный лидер. Правильное комплектование группы, экипажей. Конфликтные ситуации в группе.
Практические занятия. Примеры конфликтных ситуаций и их разбор. Подведение результатов похода — разбор микроклимата в экипажах и группе.
16. Обеспечение безопасности в категорийных водных походах
Виды аварий, их причины. Анализ характерных аварийных случаев в водных путешествиях и выяснение причин. Меры предупреждения аварий. Использование спасательных средств, их виды, сравнительный анализ эффективности различных способов страховки. Методика выбора способа и места страховки. Значение сработанности экипажей, всей группы, роль дисциплины в обеспечении безопасности путешествия. Проведение спасательных работ и оказание помощи попавшим в беду на воде. Организация страховку при прохождении препятствий.
Практические занятия. Тренировки в проведении спасательных работ и отработка различных способов страховки при преодолении препятствий. Страховка с берега и воды. Моделирование аварийных ситуаций в условиях похода.
17. Причины аварий в водных походах
Понятие аварии и аварийной ситуации. Основные причины возникновения аварийных ситуаций — неправильная оценка обстановки на реке, потеря ориентирования, пренебрежение разведкой, отсутствие необходимого снаряжения, недостатки в конструкции снаряжения или неумение пользоваться им, пренебрежение страховкой или технические ошибки при ее организации, технические ошибки в выборе оптимальной линии движения, технические ошибки при ее реализации, недостатки морально-психологической и физической подготовки. Недостаток опыта, неумение правильно оценить свои силы, влияние объективных факторов (например, большая вода; холод);— основные причины аварий.
18. Действия группы в аварийной ситуации
Действия экипажа при перевороте судна. Оказание помощи с других судов и с берега. Действие экипажа при навале и посадке судна на препятствие. Оказание помощи этому судну. Помощь экипажу, потерпевшему аварию вдалеке от берега и высадившемуся на надводные камни и острова. Основы поисковых работ. Организация поисков заблудившихся.
Практические занятия. Отработка действий членов группы в аварийной ситуации.
19. Гигиена туриста. Доврачебная медицинская помощь
Характерные для водных путешествий заболевания и травмы, их причины и симптомы. Предупреждение заболеваний, травм, их профилактика и лечение в условиях похода. Первая медицинская помощь при травмах, возможных водных походах, уход за пострадавшим до доставки его в больницу. Способы транспортировки в зависимости от состояния пострадавшего и условий поход в медицинской аптечки для водных походов II — III категорий сложности и ее упаковка. Дозировка и методика применения лекарственных препаратов различного назначения. Виды повязок и шин. Первая помощь при гипотермии и ожогах. Основы реанимации. Выяснение и учет индивидуальных особенностей здоровья участников.
Практические занятия. Отработка приемов массажа сердца, искусст-яного дыхания, транспортировка пострадавшею. Обработка ран. Наложение овязок, шин. Комплектование медицинской аптечки и правила пользования.
20. Изготовление самодельного туристского снаряжения
Виды самодельного туристского снаряжения. Преимущества. Требования предъявляемые к самодельному туристскому снаряжению.
Практические занятия. Подбор материалов; раскройка, пошив нестандартного туристского снаряжения.
21. Составление отчета о туристском походе
Оглавление и оформление отчета о походе. Основные разделы отчета: справочные сведения о путешествии, общая характеристика района путешествия и маршрута, техническое описание маршрута и меры безопасности, картографический материал, фотоотчет о прохождении маршрута, маршрутная документация.
Практические занятия. Составление письменного отчета группы об учебно-тренировочном походе.
22. Нормативные требования при проведении водных походов с учениками и присвоение разрядов
Нормативные документы по туристско-краеведческой работе с учениками школ, кружковцами внешкольных учреждений. Разрядные требования по спортивному туризму. Классификация по категориям сложности.
23. Обзор района учебно-тренировочного похода
Характеристика рельефа, гидрографической сети, характер и режим рек, по которым проходит маршрут. Препятствия на маршруте, ожидаемая гидрометеорологическая обстановка, почвенный покров, растительность, животный мир. Население, основные транспортные линии, пункты связи. Экскурсионные объекты района, памятники истории, культуры.
24. Учебно-тренировочный поход 2-ой категории сложности


Литература

1. Александров М.И. Безопасность человека на воде.— Л.: Судостроение, 1983.
2. Астафьев В. И. В лесу и в поле как дома.— М., Полымя, 1989.
3. Бардин К. В. Азбука туризма.— М.: Просвещение, 1981.
4. Борман А. Е. Юный турист.—М.: ФиС, 1977.
5. Булай П. И. Первая помощь при травмах, несчастных случаях и некоторых заболеваниях.— Мн.: Беларусь, 1989.
6. Водный туризм.— М.: Физкультура и спорт, 1968.
7. Водный туризм: Состав. Григорьев В. Н.— М.: Профиздат, 1990.
8. Григорьев В., Штовби Ю. Сложные походы на байдарках.—М: ФиС, 1971.
9. Инструкция по организации и проведению туристских походов и экскурсий с учащимися. Приказ Министерства образования № 698 от 24 ноября 1999 г.).
10.Кокорев Ю.М. По голубым дорогам.— Мн.: Полымя, 1984. П.Коробков А. И., Михеев Ю. 3. По рекам южной и юго-восточной России.—М.: 1977.
12.Коструб А. А. Медицинский справочник туриста.— М.: Профиздат;
1990.
13. Лукоянов П. И. Самодельное туристское снаряжение.— М.: ФиС, 1986.
Н.Методические рекомендации по круглогодичной подготовке туриста-водника.— М.: ЦРИБ «Турист», 1982.
15.Методические рекомендации по организации соревнований по технике водного туризма.— М.: ЦРИБ «Турист», 1977.
16.0 мерах по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов на воде. — М.: ЦРИБ «Турист», 1991.
17.Обеспечение безопасности в водных путешествиях.— М.: ЦРИБ «Турист», 1976.
18.Общественно полезная работа самодеятельных туристов.— М.: ЦРИБ
«Турист», 1990.
19.Лопчиковский В. Ю. Организация и проведение туристских походов—М.: Профиздат, 1987.
20.Правила проведения категорийных туристских походов; утвержденных Постановлением коллегии Центрального совета по туризму и экскурсия*1 от 26 мая 1987 года.— № 9-19.
21.Снаряжение туриста-водника.— М.: Профиздат, 1986.
22.Стополов С.Г. По рекам и озерам.— Мн.: Полымя, 1989.
23.Туристские спортивные маршруты.— М.: Профиздат, 1989.


«СПОРТИВНОЕ СКАЛОЛАЗАНИЕ»

Пояснительная записка

В связи с ростом популярности детско-юношеского скалолазания в республике, необходимо на данном этапе создание системы подготовки спортсменов в соответствии с современными требованиями спортивной тренировки. Процесс обучения должен включать несколько возрастных этапов, на каждом из которых предусматривается решение определенных задач.
Согласно требованиям современной спортивной тренировки этапы обучения подразделяются на:
- спортивно-оздоровительный (спортивно-оздоровительные группы) СОГ;
- начальная подготовка (группы НП – 1, НП – 2);
- учебно-тренировочный этап (до 2-х лет). Этап спортивной специализации (группы УТ – 1, УТ – 2);
- учебно-тренировочный этап 3-5 годов обучения. Этап углубленной спортивной специализации (группы УТ – 3, УТ – 4, УТ – 5);
- этап спортивного совершенствования (группы СС-1, СС-2, СС-3);
- этап высшего спортивного мастерства (группы ВМС).
Система данных этапов приемлема для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР), школ высшего спортивного мастерства (ШВСМ).
В данных спортивных школах наполняемость учебных групп, возраст, периоды обучения и требования для зачисления на очередной этап подготовки проводятся согласно таблице 1.
На протяжении периода обучения в спортивной школе учащиеся проходят несколько возрастных этапов, на каждом из которых предусматривается выполнение определенных требований к уровню подготовки.
Общая направленность многолетней подготовки учащихся от этапа к этапу состоит в постепенном переходе от обучения приемам скалолазания и тактическим действиям к их совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей.
Планомерное увеличение тренировочных нагрузок должно идти с восстановительными мероприятиям с целью сохранения здоровья юных скалолазов.


Таблица 1.
Наполняемость учебных групп, нагрузка, расчетный возраст и
требования для зачисления на очередной этап подготовки
Критерии оценки
для приема контрольных нормативов по ОФП и СФП в баллах

Группа Период обучения Макс. наполнение в группе
(чел.) Возраст
(лет) Требования к уровню подготовки
СОГ до года 10-12 7-17 -
СОГ свыше года 10-12 8-18 -
НП-1 до года 8-10 7-12 -
НП-2 свыше года 8-10 8-13 Выполнение контрольных нормативов по ОФП
УТ-1 до двух лет 6-8 8-14 Выполнение контрольных нормативов по ОФП и СФП, выполнение III юношеского разряда
УТ-2 до двух лет 6-8 9-15 Выполнение контрольных нормативов по ОФП и СФП, выполнение II юношеского разряда
УТ-3 свыше двух лет 5-6 10-16 Выполнение контрольных нормативов по ОФП и СФП, выполнение I юношеского разряда
УТ-4 свыше двух лет 5-6 11-17 Выполнение контрольных нормативов по ОФП и СФП, выполнение II спортивного разряда
УТ-5 свыше двух лет 5-6 12-18 Выполнение контрольных нормативов по ОФП и СФП, выполнение I спортивного разряда
СС-1 до года 4 13-19 Выполнение контрольных нормативов по ОФП и СФП, спортивных результатов КМС
СС-2 свыше года 4 14-20 Подтверждение спортивных результатов КМС, положительная динамика роста спортивных показателей
СС-3 свыше года 3 15-21 Выполнение спортивных результатов МС, положительная динамика роста спортивных показателей
ВСМ весь период 2 15 и старше Подтверждение спортивных результатов МС, выполнение нормативов МСМК, стабильность результатов во всероссийских и международных соревнованиях

Количество занимающихся в группе определено в связи с необходимостью обеспечения безопасности во время тренировочных и спортивных мероприятий.
В настоящее время спортивное скалолазание получило в основном развитие только при областных центрах туризма и краеведения, где требования к режиму деятельности детей отличается от нагрузок в спортивных школах. Поэтому многолетняя подготовка состоит из следующих этапов:
 спортивно-оздоровительный и начальной подготовки;
 спортивной специализации;
 спортивного совершенствования.
Наполняемость учебных групп, нагрузка, расчетный возраст и требования для зачисления на очередной этап подготовки показаны в таблице 2.

Таблица 2

Этап обучения Период обучения Макс. наполнение в группе
(чел.) Возраст
(лет) Требования к уровню подготовки
Спортивно-оздоровительный и начальной подготовки
до 2-х лет 8-10 8-17 Выполнение контрольных нормативов по ОФП, I юношеского разряда
Спортивной специализации до 3-х лет 6-8 11-18 Выполнение контрольных нормативов по ОФП и СФП, I спортивного разряда

Спортивного совершенствования весь период 5-6 15-21 Выполнение контрольных нормативов по ОФП и СФП, спортивных результатов КМС и МС

Уровень индивидуальной оценки физической подготовки для учащихся в зависимости от возраста определяется согласно требованиям Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь, Примеры приведены в таблицах 3,4,5. Для практического пользования таблицы описаны в литературе (11), где отражены виды испытаний и уровни оценки результатов для учащихся 7-17 лет, а также правила испытаний.


Таблица 3

Виды испытаний и уровни оценки результатов
для учащихся младшего школьного возраста – 8 лет

Виды испытаний Пол Уровни оценки результатов
Высокий Выше ср. Средний Ниже ср. Низкий
Скоростно-силовые способности
Прыжок в длину с места, см м 150 140 130 120 110
д 140 130 125 115 100
Гибкость
Наклон вперед, сидя на полу, см м 7 3 1 -2 -9
д 10 7 4 1 -5
Координационные способности
Челночный бег
4 х 9 м, с м 11,4 11,8 12,2 12,8 13,8
д 11,8 12,2 12,6 13,2 14,2
Силовые способности
Подтягивание в висе, кол. раз м 4 3 2 1 -
или
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, кол. раз м 14 9 6 3 1
д 10 6 3 1 -
или
Сгибание и разгибание туловища, кол. раз м 22 19 17 15 12
д 21 19 17 14 11
или
Вис на согнутых руках, с м 22 15 10 7 3
д 14 10 6 4 1
Скоростные способности
Бег 30 м с высокого старта, с м 6,0 6,2 6,6 7,0 7,6
д 6,2 6,4 6,8 7,2 7,6
Общая выносливость
Шестиминутный бег м 1150 1050 1000 850 750
д 1100 1000 900 800 650


Таблица 4

Виды испытаний и уровни оценки результатов
для учащихся младшего школьного возраста – 10 лет

Виды испытаний Пол Уровни оценки результатов
Высокий Выше ср. Средний Ниже ср. Низкий
Скоростно-силовые способности
Прыжок в длину с места, см м 170 150-160 150 140 130
д 155 150 140 130 120
Гибкость
Наклон вперед, сидя на полу, см м 7 4 1 -3 -8
д 10 5 3 -1 -6
Координационные способности
Челночный бег
4 х 9 м, с м 10,6 11,0 11,4 11,8 12,6
д 11,0 11,4 11,8 12,2 13,0
Силовые способности
Подтягивание в висе, кол. раз м 6 5 3 2 1
или
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, кол. раз м 16 11 7 4 2
д 10 6 4 2 1
или
Сгибание и разгибание туловища, кол. раз м 24 22 20 17 14
д 23 20 19 17 13
или
Вис на согнутых руках, с м 31 21 14 9 4
д 16 10 7 4 2
Скоростные способности
Бег 30 м с высокого старта, с м 5,6 5,8 6,0 6,2 7,0
д 5,8 6,0 6,2 6,6 7,0
Общая выносливость
Шестиминутный бег м 1300 1200 1100 1000 900
д 1150 1050 1000 950 800
или
Бег 1100 м, мин м 5,29 5,44 5,57 6,15 6,37
Бег 900 м, мин д 5,21 5,35 5,52 6,05 6,22


Таблица 5

Виды испытаний и уровни оценки результатов
для учащихся среднего школьного возраста – 12 лет

Виды испытаний Пол Уровни оценки результатов
Высокий Выше ср. Средний Ниже ср. Низкий
Скоростно-силовые способности
Прыжок в длину с места, см м 185 175 170 1